Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2264(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0132/2012

Esitatud tekstid :

A7-0132/2012

Arutelud :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Hääletused :

PV 10/05/2012 - 12.27
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0174

Vastuvõetud tekstid
PDF 210kWORD 50k
Neljapäev, 10. mai 2012 - Brüssel
2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut
P7_TA(2012)0174A7-0132/2012
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 10. mai 2012. aasta otsus Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (C7-0351/2011 – 2011/2264(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2010. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos instituudi vastustega(1),

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2012. aasta soovitust (06083/2012 – C7-0051/2012),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(2), eriti selle artiklit 185,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1922/2006 (millega luuakse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut)(3), eriti selle artiklit 14,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(4), eriti selle artiklit 94,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust (A7-0132/2012),

1.  annab heakskiidu Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi direktori tegevusele instituudi 2010. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 366, 15.12.2011, lk 173.
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(3) ELT L 403, 30.12.2006, lk 9.
(4) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.


2.Euroopa Parlamendi 10. mai 2012. aasta otsus Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2010. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (C7-0351/2011 – 2011/2264(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2010. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos instituudi vastustega(1),

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2012. aasta soovitust (06083/2012 – C7-0051/2012),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(2), eriti selle artiklit 185,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1922/2006 (millega luuakse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut)(3), eriti selle artiklit 14,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(4), eriti selle artiklit 94,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust (A7-0132/2012),

1.  annab heakskiidu Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2010. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele,

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 366, 15.12.2011, lk 173.
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(3) ELT L 403, 30.12.2006, lk 9.
(4) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.


3.Euroopa Parlamendi 10. mai 2012. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (C7-0351/2011 – 2011/2264(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2010. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos instituudi vastustega(1),

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2012. aasta soovitust (06083/2012 – C7-0051/2012),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(2), eriti selle artiklit 185,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1922/2006 (millega luuakse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut)(3), eriti selle artiklit 14,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(4), eriti selle artiklit 94,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust (A7-0132/2012),

A.  arvestades, et Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (edaspidi „instituut”) loodi määruse (EÜ) nr 1922/2006 alusel ja on alates 15. juunist 2010 iseseisev;

B.  arvestades, et kontrollikoda on märkinud, et on leidnud piisavalt kinnitust instituudi 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

C.  arvestades, et instituudi 2010. aasta eelarve oli kokku 6 500 000 eurot; arvestades, et instituudi eelarvet rahastab täies ulatuses Euroopa Liit;

1.  väljendab heameelt instituudi raamatupidamise aasaaruannet käsitleva esimese kontrollikoja aruande kohta, mis puudutab 2010. aastat;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

2.  märgib, et instituut sai 15. juunil 2010 halduslikult ja majanduslikult iseseisvaks;

3.  on seisukohal, et kaaluda tuleks instituudi liitmist Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametiga, et vältida dubleerimist ja vähendada üldkulusid;

4.  võtab instituudi aasta tegevusaruande põhjal teadmiseks, et 2010. aasta 1. jaanuarist kuni 15. juunini vastutas tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat kui instituudi eest vastutav peadirektoraat ka instituudi finantsjuhtimise, eeskätt personali- ja halduskulude eest ning tegi selle aja sees makseid kokku 846 876 euro ja 91 sendi väärtuses;

5.  võtab eelnimetatud aruande põhjal teadmiseks, et kuuekuulisel piiratud perioodil pärast 2010. aasta tööprogrammi vastuvõtmist ning haldusliku ja majandusliku iseseisvuse saamist oli instituudi eelarve täitmise määr kulukohustuste assigneeringute osas 65% ja maksete assigneeringute osas 26%; nõuab, et instituut rakendaks viivitamatult meetmeid, et edaspidi oleks tagatud rahuldav eelarve täitmise määr;

6.  märgib instituudi aasta tegevusaruande põhjal, et 2010. aasta eelarveprojekti läbivaatamisel juhtis haldusnõukogu tähelepanu kahele eelarvetasakaalu hälbele kogusummas 415 000 eurot:

   195 000 euro suurune eelarvetasakaalu hälve II jaotises seoses üürikulude alakasutusega, kuna instituudi kahel esimesel tegevusaastal kandis ruumide üürikulud Leedu valitsus;
   220 000 euro suurune eelarvetasakaalu hälve III jaotises tegevuskulude ootuspärase alakasutuse tõttu;
  

märgib, et 2010. aasta oktoobris otsustas haldusnõukogu neid külmutatud rahalisi vahendeid instituudile mitte eraldada; palub instituudil teavitada eelarve täitmisele heakskiitu andvat asutust meetmetest, mis on võetud seoses nende külmutatud vahenditega;

Raamatupidamine

7.  märgib, et 2010. aastal määras instituut töötajatele kindlaks finantsjuhtimise ülesanded ja töötas välja raha liikumise skeemi kulukohustuste puhul; märgib lisaks, et 2010. aasta lõpuks nimetas instituut kõik finantsjuhtimises osalejad ning määras kindlaks nende rolli ja ülesanded;

8.  märgib aasta tegevusaruande põhjal, et instituudi direktor andis eelarvevahendite käsutaja volitused haldusjuhile, seades I ja II jaotise puhul maksimumsummaks 500 000 eurot ning piirates III jaotise puhul volitusi ühe aastaga; märgib ka, et raamatupidajale nimetati asendaja;

9.  märgib aasta tegevusaruande põhjal, et 2010. aasta lõpuks olid korrad kehtestatud ja rakendatud järgmistes haldusvaldkondades: lähetused, kaebuste menetlemine, teave hangete kohta, käibemaks, kvaliteetne raamatupidamine, pangakontode vastavusse viimine, maksete kulgemine, kulukohustused ja maksed; töötati välja ja võeti kasutusele telekommunikatsioonipoliitika ja dokumentide registreerimise süsteem;

Riigihanked

10.  märgib, et 2010. aastal korraldati 63 hanget ja allkirjastati teenuste hankelepingud; märgib, et hangete kogumaht oli 1 974 626 eurot;

11.  märgib aasta tegevusaruande põhjal, et hangete protsessis ilmnes kaks suurt probleemi:

   hankemenetluste korraldamiseks ette nähtud aeg oli äärmiselt napp ja sellega seati ohtu kavandatud uuringute korraldamine ja konkreetne eelarve;
   puudus asjatundlik abi tegevusüksusele, kus enamikul töötajatest oli kas vähe teadmisi avalike hangete menetluste kohta või ei olnud neid teadmisi üldse;
  

nende probleemide tõttu tekkis teatavaid viivitusi ja mitmeid hankemenetlusi tuli tühistada ning sellest tulenevalt tuli suurem osa eelarve kulukohustustest üle kanda 2011. aastasse; palub instituudil sellega seoses olukorda parandada ja teavitada eelarve täitmisele heakskiitu andvat asutust võetud meetmetest;

12.  märgib lisaks, et 85% hankelepingutest, kokku 1 628 122 euro väärtuses, oli seotud põhitegevust toetavate teenustega; ülejäänud osa (15%), kokku 292 504 euro väärtuses, hõlmas haldustegevust toetavate kaupade ja teenuste hankeid;

Personal

13.  märgib aasta tegevusaruande põhjal, et instituut võttis tööle 23 ajutist teenistujat ja kuus lepingulist töötajat, täites oma ametikohtade loetelus seatud sihtmäära 92,3% ulatuses;

14.  rõhutab, et tuleb täita kõik vabad ametikohad, mida on vaja instituudi tõhusaks tööks ja eesmärkide täitmiseks;

Tulemused

15.  võtab teadmiseks, et instituudi asutamismääruse (EÜ) Nr 1922/2006 artiklis 20 nähakse ette, et 18. jaanuariks 2010 „korraldab instituut haldusnõukogu antud ja komisjoniga kooskõlastatud volituste alusel oma saavutuste sõltumatu välishindamise”; võtab aasta tegevusaruande põhjal teadmiseks, et haldusnõukogu lükkas välishindamise edasi, kuna 2010. aasta 19. jaanuari seisuga instituut veel ei tegutsenud, otsustas aga korraldada 2010. aastal eelhindamise ja 2013. aastal vahehindamise; palub instituudil edastada eelhindamise tulemused viivitamatult eelarve täitmisele heakskiitu andvale asutusele;

16.  võtab teadmiseks, et 2010. aasta detsembris hakkas instituut tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi abiga koostama tehnilisi nõudeid enda teiseks vahehindamiseks, mis keskenduks instituudi konkreetsetele eesmärkidele ja tegudele;

17.  palub instituudil teavitada eelarve täitmisele heakskiitu andvat asutust nende hindamiste läbiviimisest ja hindamiste põhjal tehtud järeldustest;

18.  tuletab kontrollikojale meelde, et instituudi töö on äärmiselt tähtis soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks Euroopa Liidus; märgib sellest tulenevalt, et edaspidistes aruannetes tuleb üksikasjalikult näidata, kas raskused eelarvemenetluse mis tahes etapis pärsivad instituudi tegevust;

19.  juhib tähelepanu sellele, et majanduskriisi ja kokkuhoiu tingimustes peab instituut osutama teenuseid võimalikult kulutõhusalt, seadmata seejuures ohtu talle antud oluliste ülesannete tulemuslikku täitmist;

Asukoht

20.  märgib instituudi aasta tegevusaruande põhjal, et 1. märtsil 2010 viidi instituudi personal ajutistest ruumidest Brüsselis üle instituudi alalisse asukohta Vilniuses;

Siseaudit

21.  võtab teadmiseks instituudi teate selle kohta, et siseauditi talitus teeb oma esimese auditi 2012. aasta jooksul;

22.  märgib aasta tegevusaruande põhjal, et 2010. aasta novembris külastasid instituuti Euroopa Pettustevastase Ameti esindajad, kes andsid instituudi töötajatele esimese koolituse auditi põhimõtete ja sisekontrolli standardite kohta; võtab lisaks teadmiseks, et 2010. aastal valmistati ette Euroopa Pettustevastase Ameti ja instituudi koostööleping, mis võeti vastu instituudi haldusnõukogus 26. jaanuaril 2011. aastal;

o
o   o

23.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 10. mai 2012. aasta resolutsioonile(5) asutuste tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT C 366, 15.12.2011, lk 173.
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(3) ELT L 403, 30.12.2006, lk 9.
(4) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(5) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0164.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika