Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2264(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0132/2012

Ingivna texter :

A7-0132/2012

Debatter :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Omröstningar :

PV 10/05/2012 - 12.27
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0174

Antagna texter
PDF 220kWORD 50k
Torsdagen den 10 maj 2012 - Bryssel
Ansvarsfrihet 2010: Europeiska jämställdhetsinstitutet
P7_TA(2012)0174A7-0132/2012
Beslut
 Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 10 maj 2012 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2010 (C7-0351/2011 – 2011/2264(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2010,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2010, samt institutets svar(1),

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1922/2006 av den 20 december 2006 om inrättande av ett europeiskt jämställdhetsinstitut(3), särskilt artikel 14,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(4), särskilt artikel 94,

–  med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A7-0132/2012).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för det europeiska jämställdhetsinstitutet ansvarsfrihet för genomförandet av det europeiska jämställdhetsinstitutets budget för budgetåret 2010.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för det europeiska jämställdhetsinstitutet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 366, 15.12.2011, s. 173.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 403, 30.12.2006, s. 9.
(4) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.


2.Europaparlamentets beslut av den 10 maj 2012 om avslutande av räkenskaperna för det europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2010 (C7-0351/2011 – 2011/2264(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2010,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2010, samt institutets svar(1),

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1922/2006 av den 20 december 2006 om inrättande av ett europeiskt jämställdhetsinstitut(3), särskilt artikel 14,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(4), särskilt artikel 94,

–  med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A7-0132/2012).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2010.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för det europeiska jämställdhetsinstitutet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 366, 15.12.2011, s. 173.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 403, 30.12.2006, s. 9.
(4) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.


3.Europaparlamentets resolution av den 10 maj 2012 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2010(C7-0351/2011 – 2011/2264(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2010,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2010, samt institutets svar(1),

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1922/2006 av den 20 december 2006 om inrättande av ett europeiskt jämställdhetsinstitut(3), särskilt artikel 14,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(4), särskilt artikel 94,

–  med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A7-0132/2012), och av följande skäl:

A.  Det europeiska jämställdhetsinstitutet inrättades på grundval av förordning (EG) nr 1922/2006 och blev helt självbestämmande den 15 juni 2010.

B.  Revisionsrätten har förklarat att den har fått rimliga försäkringar om att räkenskaperna för institutet för budgetåret 2010 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

C.  Institutets totala budget för budgetåret 2010 uppgick till 6 500 000 EUR. Den finansieras i alla delar genom unionens bidrag.

1.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens första rapport över årsredovisningen från institutet för budgetåret 2010.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

2.  Europaparlamentet noterar att institutet den 15 juni 2010 blev självbestämmande i administrativa och ekonomiska frågor.

3.  Europaparlamentet anser att en sammanslagning av institutet med Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter borde övervägas för att undvika dubbelarbete och minska de allmänna omkostnaderna.

4.  Europaparlamentet konstaterar utifrån institutets årliga verksamhetsrapport att Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter, institutets fadder-GD, från den 1 januari till den 15 juni 2010 bar ansvaret för den ekonomiska förvaltningen för institutets räkning, särskilt för personalutgifter och administrativa utgifter, och att GD EMPL under denna period gjorde utbetalningar motsvarande ett totalt belopp på 846 876,91 EUR.

5.  Europaparlamentet noterar anmärkningarna i den årliga verksamhetsrapporten om att institutet inom den begränsade perioden på sex månader mellan antagandet av det årliga verksamhetsprogrammet för 2010 och beviljandet av administrativ och ekonomisk självbestämmanderätt hade ett budgetgenomförande motsvarande 65 % när det gäller ingångna åtaganden och 26 % när det gäller utbetalade anslag. Parlamentet uppmanar institutet att omedelbart vidta åtgärder för att i framtiden säkerställa ett tillfredsställande budgetgenomförande.

6.  Europaparlamentet noterar med hänvisning till institutets årliga verksamhetsrapport att institutets styrelse efter revideringen av budgetförslaget för budgetåret 2010 belyste två budgetobalanser som uppgick till totalt 415 000 EUR:

   En budgetobalans på 195 000 EUR i avdelning II, som rör underutnyttjande av hyreskostnader eftersom den litauiska regeringen täckte hyreskostnaderna för institutets lokaler i Litauen under de två första verksamhetsåren.
   En budgetobalans på 220 000 EUR i avdelning III till följd av det förväntade underutnyttjandet av driftsutgifter.
  

Parlamentet noterar att styrelsen i oktober 2010 kom överens om att inte anslå dessa frysta tillgångar till institutet. Parlamentet uppmanar institutet att informera den myndighet som beviljar ansvarsfrihet (den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten) om de åtgärder som vidtagits med avseende på dessa frysta tillgångar.

Redovisningssystem

7.  Europaparlamentet konstaterar att institutet 2010 definierade ekonomiska aktörers ansvar för personalen och utvecklade ekonomiska processer för åtaganden. Parlamentet noterar vidare att institutet i slutet av 2010 utsåg alla ekonomiska aktörer och definierade deras roll och ansvar.

8.  Europaparlamentet konstaterar utifrån institutets årliga verksamhetsrapport att institutets direktör delegerade befogenheten att agera utanordnare till den administrativa chefen för ett belopp på högst 500 000 EUR för avdelningarna I och II, och för högst ett år för avdelning III. Parlamentet noterar även att en ersättare för utanordnaren utsågs.

9.  Europaparlamentet konstaterar utifrån ovannämnda årliga verksamhetsrapport att förfaranden hade införts och börjat tillämpas i slutet av 2010 för följande delar av administrationen: tjänsteresor, handläggning av klagomål, F&S rörande upphandling, moms, kvalitetsräkenskaper, avstämning av bankkonton, betalningskörningar, åtaganden och betalningar samt utvecklingen och genomförandet av en telekomstrategi och en dokumentregistreringsram.

Offentlig upphandling

10.  Europaparlamentet noterar att 63 upphandlingar genomfördes under 2010 och att kontrakt skrevs under för de upphandlade tjänsterna. Parlamentet noterar att kontrakten sammanlagt motsvarade 1 974 626 EUR.

11.  Europaparlamentet konstaterar med ledning av den årliga verksamhetsrapporten att två mer omfattande problem uppstod i samband med upphandlingsförfarandet:

   Den tillgängliga tidsfristen för genomförande av ett upphandlingsförfarande var mycket snäv vilket äventyrade utförandet av planerade studier och den avsatta budgeten.
   Den operativa enheten fick inget kvalificerat stöd; större delen av enhetens personal hade få eller inga kunskaper alls om offentliga upphandlingsförfaranden.
  

Dessa komplikationer ledde till vissa förseningar, och flera upphandlingsförfaranden fick läggas ner, vilket medförde att huvuddelen av de ingångna budgetåtagandena fick föras över till 2011. Parlamentet uppmanar därför institutet att förbättra denna situation och att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilka åtgärder som har vidtagits.

12.  Europaparlamentet noterar dessutom att 85 % av de upphandlade kontrakten, motsvarande ett belopp på 1 628 122 EUR, avsåg tjänster till stöd för driftsverksamhet. Det återstående beloppet på 292 504 EUR (15 %) avsåg upphandlade varor och tjänster till stöd för administrativ verksamhet.

Personal

13.  Europaparlamentet noterar att institutet enligt dess årliga verksamhetsrapport rekryterade 23 tillfälligt anställda och sex kontraktsanställda, och att institutet uppnådde 92,3 % av sitt tjänsteförteckningsmål.

14.  Europaparlamentet understryker att man måste tillsätta alla vakanta tjänster som är nödvändiga för att institutet ska kunna fungera effektivt och dess fastställda mål uppnås.

Verksamhetsresultat

15.  Europaparlamentet noterar att institutet enligt artikel 20 i institutets grundförordning (EG) nr 1922/2006 senast den 18 januari 2010 skulle ha beställt en oberoende extern utvärdering av sina resultat. Parlamentet konstaterar med ledning av den årliga verksamhetsrapporten att styrelsen sköt upp efterhandsutvärderingen eftersom institutet ännu inte inlett sin verksamhet den 19 januari 2010 men beslutade att beställa en förhandsutvärdering under 2010 och en halvtidsutvärdering senast 2013. Parlamentet uppmanar institutet att omedelbart låta den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten få ta del av resultaten av förhandsutvärderingen.

16.  Europaparlamentet konstaterar att institutet, med stöd av GD EMPL, i december 2010 offentliggjorde specifikationer för den andra förhandsutvärderingen av det europeiska jämställdhetsinstitutet som är inriktad på institutets särskilda mål och verksamheter.

17.  Europaparlamentet uppmanar institutet att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av dessa utvärderingar och om slutsatserna från de olika utvärderingarna.

18.  Europaparlamentet påminner revisionsrätten om att institutets arbete är synnerligen viktigt för främjandet av jämställdheten i unionen. Därför måste framtida rapporter i detalj redovisa om institutets verksamhet hindras av problem under något skede av budgetförfarandet.

19.  Europaparlamentet framhåller att det i tider av ekonomisk kris och åtstramningar är nödvändigt att institutet erbjuder bästa möjliga valuta för pengarna, samtidigt som detta inte får leda till att arbetet med dess viktiga uppdrag äventyras.

Säte

20.  Europaparlamentet konstaterar utifrån institutets årliga verksamhetsrapport att institutet den 1 mars 2010 flyttade från sina tillfälliga lokaler i Bryssel till sitt permanenta säte i Vilnius i Litauen.

Internrevision

21.  Europaparlamentet har av institutet fått uppgifter om att tjänsten för internrevision kommer att göra sin första granskning under 2012.

22.  Europaparlamentet konstaterar med ledning av den årliga verksamhetsrapporten att Olaf i november 2010 besökte institutet och anordnade en första internutbildning för personalen om revisionsprinciper och internrevisionsbestämmelser. Parlamentet konstaterar dessutom att ett samarbetsavtal mellan Olaf och institutet utarbetades under 2010 och att detta antogs av institutets styrelse den 26 januari 2011.

o
o   o

23.  När det gäller övriga övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 10 maj 2012(5) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 366, 15.12.2011, s. 173.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 403, 30.12.2006, s. 9.
(4) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) Antagna texter, P7_TA(2012)0164.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy