Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2237(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0113/2012

Внесени текстове :

A7-0113/2012

Разисквания :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Гласувания :

PV 10/05/2012 - 12.47
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0194

Приети текстове
PDF 401kWORD 84k
Четвъртък, 10 май 2012 г. - Брюксел
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрена енергия
P7_TA(2012)0194A7-0113/2012
Решение
 Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 10 май 2012 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2010 година (C7-0296/2011 – 2011/2237(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2010 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2010 година, придружен от отговорите на Съвместното предприятие(1),

–  като взе предвид заключенията на съвместната делегация на Комисията по бюджети и Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент в „ITER“ в Кадараш през периода 16-18 май 2011 г.,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2012 г. (06086/2012 - C7-0050/2012),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–  като взе предвид Решение 2007/198/Евратом на Съвета от 27 март 2007 г. за създаване на Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия и за предоставяне на предимства на същото(3), и по-специално член 5 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(4), и по-специално член 94 от него,

–  като взе предвид член 77 и Приложение VI към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A7-0113/2012),

1.  Освобождава от отговорност директора на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия във връзка с изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие за финансовата 2010;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 368, 16.12.2011 г., стр. 24.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 58.
(4) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.


2.Решение на Европейския парламент от 10 май 2012 г. относно приключването на сметките на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2010 година (C7-0296/2011 – 2011/2237(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2010 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2010 година, придружен от отговорите на Съвместното предприятие(1),

–  като взе предвид заключенията на съвместната делегация на Комисията по бюджети и Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент в „ITER“ в Кадараш през периода 16-18 май 2011 г.,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2012 г. (06086/2012 - C7-0050/2012),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–  като взе предвид Решение 2007/198/Евратом на Съвета от 27 март 2007 г. за създаване на Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия и за предоставяне на предимства на същото(3), и по-специално член 5 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(4), и по-специално член 94 от него,

–  като взе предвид член 77 и Приложение VI към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A7-0113/2012),

1.  Одобрява приключването на сметките на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2010 година;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 368, 16.12.2011 г., стр. 24.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 58.
(4) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.


3.Резолюция на Европейския парламент от 10 май 2012 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2010 година (C7-0296/2011 – 2011/2237(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2010 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2010 година, придружен от отговорите на Съвместното предприятие(1),

–  като взе предвид заключенията на съвместната делегация на Комисията по бюджети и Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент в „ITER“ в Кадараш през периода 16-18 май 2011 г.,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2012 г. (06086/2012 - C7-0050/2012),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–  като взе предвид Решение 2007/198/Евратом на Съвета от 27 март 2007 г. за създаване на Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия и за предоставяне на предимства на същото(3), и по-специално член 5 от него,

–  като взе предвид финансовия регламент на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия, приет с решение на управителния съвет на Съвместното предприятие на 22 октомври 2007 г. (наричан по-долу „финансов регламент на “ITER„),

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(4), и по-специално член 94 от него,

–  като взе предвид член 77 и Приложение VI към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A7-0113/2012),

А.  като има предвид, че Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия („Съвместното предприятие“) е създадено през март 2007 г. за период от 35 години,

Б.  като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети за финансовата 2010 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни,

В.  като има предвид, че финансовият регламент на „ITER“ се основава на рамковия Финансов регламент, който беше изменен неотдавна с цел привеждане в съответствие с измененията на общия Финансов регламент,

Г.  като има предвид, че на 9 октомври 2008 г. Сметната палата публикува своето становище № 4/2008 относно финансовия регламент на „ITER“,

Д.  като има предвид, че Съвместното предприятие започна автономна работа на 18 март 2008 г.,

Е.  като има предвид, че при създаването на Съвместното предприятие индикативният общ размер на средствата, считани за необходими за периода 2007–2014 г., възлиза на 9 653 000 000 EUR;

Ж.  като има предвид, че окончателният бюджет на Съвместното предприятие за финансовата 2010 година включваше бюджетни кредити за поети задължения в размер на 444 100 000 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 241 700 000 EUR;

Бюджетно и финансово управление

1.  Отбелязва, че през януари 2010 г. управителният съвет прие оставката на първия директор на Съвместното предприятие;

2.  Отбелязва със загриженост, че Сметната палата обръща внимание на необходимостта от значително увеличение на средствата за проекта „ITER“ в сравнение с индикативния общ размер на средствата, считани за необходими за периода 2007–2014 г.;

3.  Отбелязва, че бюджетът на Съвместното предприятие за финансовата 2010 година беше приет първоначално за обща сума от бюджетни кредити за поети задължения в размер на 447 440 000 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 254 900 000 EUR; съгласно окончателните отчети на Съвместното предприятие неговият бюджет за 2010 г. е бил изменен два пъти; по-специално признава, че двата коригиращи бюджета са били насочени към постигането на четири цели:

   намаляване с 3 300 000 EUR на административната вноска на Евратом с оглед постигане на пълно съответствие между първоначалния бюджет на Съвместното предприятие и общия бюджет на Съюза за 2010 г.;
   актуализиране на вноската на държавата – домакин на „ITER“: за плащането на вноската на Франция за 2010 г. е издадено дебитно известие за пълния размер на сумата, предвидена в бюджета, в размер на 13 600 000 EUR; въз основа на прогнози за реалните плащания, през 2010 г. са получени 8 000 000 EUR;
   актуализиране на вноските на членовете: Съвместното предприятие получи добавка към вноските на членовете за 2009 г., но Италия и Унгария, въпреки няколко напомняния, не платиха своите вноски към бюджета за 2010 г.;
   записване на други допълнителни приходи, получени от банкова лихва върху вноската на Франция (104 506,54 EUR), лихва по „текущата сметка“ (34 629,49 EUR) и възстановяване от Центъра за преводи към органите на Европейския съюз (1 389,00 EUR);

4.  Отбелязва въз основа на коментарите на Съвместното предприятие, че то е изпълнило 99,9 % от своя бюджет за 2010 г. по отношение на бюджетните кредити за поети задължения; изразява обаче загриженост относно забавянията в изпълнението на дейностите, поради което степента на усвояване на бюджетните кредити за плащания е само 63,4 %;

5.  Отбелязва със загриженост, че пренесените от 2009 г. бюджетни кредити за поети задължения са в размер на 106 800 000 EUR, а пренесените бюджетни кредити за плащания ‐ 52 200 000 EUR, както и че това са основно бюджетни кредити, натрупани от държавата ‐ домакин на „ITER“, които са предназначени за изграждане на Съвместното предприятие;

6.  Въз основа на окончателните отчети на Съвместното предприятие отбелязва, че през 2010 г. освободените бюджетни кредити за поети задължения и за плащания за административни разходи възлизат на 1 090 550,73 EUR, а освободените бюджетни кредити за плащания за оперативни разходи възлизат на 50 713 452,82 EUR;

7.  Подчертава със загриженост високото парично салдо, което в края на годината достига 78 800 000 EUR и представлява 26,8 % от наличните бюджетни кредити за плащания през 2010 г.;

Възлагане на обществени поръчки и безвъзмездна финансова помощ

8.  Въз основа на годишния отчет за дейността на Съвместното предприятие за 2010 г. отбелязва, че са възложени общо 44 договора за обществени поръчки на обща стойност 826 000 000 EUR; отбелязва по-специално, че са започнати 42 процедури за възлагане на оперативни обществени поръчки, завършени са 43 оценки на обществени поръчки и са подписани 43 договора за възлагане на обществени поръчки; въз основа на отчета установява също така, че Съвместното предприятие е започнало общо 5 процедури за възлагане на административни обществени поръчки, възложило е 7 договора за административни обществени поръчки на обща стойност 6 000 000 EUR и е подписало 6 договора за възлагане на обществени поръчки;

9.  Установява, че са започнати общо 16 процедури за отпускане на безвъзмездна помощ, приключени са 21 оценки, 23 споразумения са възложени и са подписани 29 споразумения;

10.  Признава, че Сметната палата е тествала извадка от 9 процедури за възлагане на обществени поръчки и 6 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; изразява загриженост, че по 3 от одитираните общо 9 процедури за възлагане на обществени поръчки е получена само една оферта; освен това изразява загриженост, че по отношение на безвъзмездната финансова помощ е получавана средно само една оферта на покана за представяне на предложения; настоятелно призовава Съвместното предприятие да разработи план за действие, съдържащ конкретни мерки и крайни срокове за повишаване на конкуренцията и за прилагане на принципа за оптимизиране на средствата по време на фазите на подготвяне на поканата, публикуване, оценяване и управление на договорите;

11.  Отбелязва, че проверките, които се прилагат от Съвместното предприятие преди извършване на плащанията в рамките на споразуменията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, не са достатъчно добре документирани, за да гарантират спазването на финансовите изисквания и на критериите за допустимост на съответните разходи; подчертава, че вътрешният одитор на Съвместното предприятие също е отбелязал, че използваният подход при предварителния контрол на плащанията във връзка със заявленията за възстановяване на разходи, не е ефективен и не се прилага правилно за обработването на тези заявления; призовава Съвместното предприятие да предприеме необходимите мерки за укрепване на контрола преди извършване на плащанията и да информира по този въпрос органа по освобождаване от отговорност;

12.  Отбелязва, че списъкът с договорите и бенефициентите на безвъзмездни средства не е публикуван на уебсайта на Съвместното предприятие и изразява загриженост относно тази липса на прозрачност; затова призовава Съвместното предприятие да последва примера на съвместните предприятия „Чисто небе“, ГКВ, ИИЛ и SESAR и да актуализира уебсайта си с пълен списък на договорите и бенефициерите на безвъзмездни средства за 2010 г., както и за предишните финансови години;

Системи за вътрешен контрол

13.  Отбелязва със загриженост, че системите за вътрешен контрол на Съвместното предприятие все още не са напълно въведени и прилагани, както се изисква от разпоредбите на финансовия му регламент; изразява съжаление освен това, че е изказана загриженост относно финансовите потоци и разпределянето на задълженията; признава, че от 1 януари 2011 г. действа нова организационна структура; отбелязва обаче, че задълженията във връзка с финансовите потоци все още не са били изцяло разпределени и че ключови постове в Съвместното предприятие все още са били незаети;

14.  Призовава Съвместното предприятие да завери работните процеси, предоставящи финансова информация на счетоводните системи (ABAC и SAP); освен това настоятелно призовава Съвместното предприятие да въведе подходящ инструмент за управление на текущите договори, който да е интегриран в системите за бюджетно и финансово отчитане;

15.  Високо оценява, че Съвместното предприятие е създало одитен комитет, който докладва пряко на управителния съвет, както беше поискано от органа по освобождаване от отговорност;

16.  Отбелязва, че Съвместното предприятие е започнало разработването на стратегия за последващ одит, която има за цел оценката на законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции и която следва да се изпълни през 2012 г.; подчертава, че Съвместното предприятие е започнало автономна работа през март 2008 г.;

Вътрешен одит

17.  Отбелязва, че финансовите правила на Съвместното предприятие все още не са изменени, така че да включват разпоредба относно правомощията на вътрешния одитор на Комисията във връзка с общия бюджет като цяло;

18.  Отбелязва обаче, че Комисията и Съвместното предприятие са взели мерки, за да гарантират ясното дефиниране на съответните оперативни роли на службата за вътрешен одит на Комисията и функцията за вътрешен одит на Съвместното предприятие;

Закъсняло плащане на вноските на членовете и приемно споразумение с държавата домакин

19.  Счита, че е от съществено значение всички членове на Съвместното предприятие да спазват крайния срок за плащане на вноските си; отбелязва, че управителният съвет е одобрил мерки за начисляване на лихви върху годишните вноски на членовете в случай на забава;

20.  Признава, че макар между Кралство Испания и Съвместното предприятие да е подписано приемно споразумение относно местоположението и съдействието, привилегиите и имунитетите, Съвместното предприятие все още не разполага с постоянни помещения; отбелязва обаче, че Съвместното предприятие заема временни помещения, разходите за които се поемат от Кралство Испания;

Забележки от хоризонтален характер относно съвместните предприятия

21.  Подчертава, че до момента Комисията е създала седем съвместни предприятия по силата на член 187 от Договора за функционирането на Европейския съюз; отбелязва, че шест съвместни предприятия (ИИЛ, ARTEMIS, ENIAC, „Чисто небе“, ГКВ и съвместното предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия) са в областта на научните изследвания под надзора на генералните дирекции на Комисията „Научни изследвания и иновации“ и „Информационно общество и медии“, а задачата на едно от предприятията е разработване на новата система за управление на въздушното движение (SESAR) в областта на транспорта, чиято дейност е под надзора на Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“;

22.  Отбелязва, че индикативният общ размер на средствата, необходими за съвместните предприятия за периода на съществуването им, възлиза на 21 793 000 000 EUR;

23.  Отбелязва, че общият размер на вноската на Съюза, необходима за съвместните предприятия за периода на съществуването им, възлиза на 11 489 000 000 EUR;

24.  Отбелязва, че за финансовата 2010 година общата вноска на Съюза в бюджета на съвместните предприятия възлиза на 505 000 000 EUR;

25.  Призовава Комисията да представя ежегодно на органа по освобождаване от отговорност консолидирана информация относно предоставеното от общия бюджет на Съюза общо годишно финансиране за всяко съвместно предприятие, за да се гарантира прозрачност и яснота относно усвояването на финансовите средства на Съюза и да се възстанови доверието сред европейските данъкоплатци;

26.  Приветства инициативата на ARTEMIS да включи в своя годишен отчет за дейността информация относно мониторинга и прегледа на текущите си проекти; счита, че и другите съвместни предприятия следва да установят тази практика;

27.  Припомня, че съвместните предприятия са публично-частни партньорства, поради което публичните и частните интереси се преплитат; счита, че при тези обстоятелства вероятността за възникване на конфликти на интереси не следва да бъде отхвърлена, а да се вземат подходящи мерки в тази връзка; затова призовава съвместните предприятия да информират органа по освобождаване от отговорност относно механизмите за проверка, които се прилагат в съответните им структури, за да се осигури добро управление и да се предотвратят конфликти на интереси;

28.  Отбелязва, при изрично изключване на съвместното предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия, че съвместните предприятия са относително малки структури и са обособени географски; поради това счита, че те следва да обединят своите ресурси, когато това е възможно;

29.  Призовава Сметната палата да предостави на органа по освобождаване от отговорност информация за действията, предприети във връзка с коментарите, които тя е направила за всяко от съвместните предприятия в съответния доклад относно годишните отчети за финансовата 2011 година;

30.  Призовава Сметната палата да представи на Парламента в разумен срок специален доклад относно добавената стойност на създаването на съвместните предприятия за ефективното осъществяване на програмите за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности на Съюза; отбелязва също така, че същият доклад следва да включи оценка на ефективността от създаването на съвместните предприятия.

(1) ОВ C 368, 16.12.2011 г., стр. 24.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 58.
(4) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

Правна информация - Политика за поверителност