Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0187(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0149/2012

Внесени текстове :

A7-0149/2012

Разисквания :

PV 09/05/2012 - 17
CRE 09/05/2012 - 17

Гласувания :

PV 10/05/2012 - 12.50
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0197

Приети текстове
PDF 279kWORD 63k
Четвъртък, 10 май 2012 г. - Брюксел
Роумингът в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза ***I
P7_TA(2012)0197A7-0149/2012
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 май 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (преработка) (COM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2011)0402),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0190/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 26 октомври 2011 г.(1),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(2),

–  като взе предвид писмото от 25 ноември 2011 г. на Комисията по правни въпроси до Комисията по промишленост, изследвания и енергетика съгласно член 87, параграф 3 от своя правилник,

–   като взе предвид поетия с писмо от 28 март 2012 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент съобразно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид членове 87 и 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становището на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7-0149/2012),

A.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество,

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 24, 28.1.2012 г., стр. 131.
(2) ОВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 10 май 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (Преработен текст)
P7_TC1-COD(2011)0187

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 531/2012.)

Правна информация - Политика за поверителност