Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0187(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0149/2012

Ingivna texter :

A7-0149/2012

Debatter :

PV 09/05/2012 - 17
CRE 09/05/2012 - 17

Omröstningar :

PV 10/05/2012 - 12.50
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0197

Antagna texter
PDF 195kWORD 47k
Torsdagen den 10 maj 2012 - Bryssel
Roaming i allmänna mobila kommunikationsnät i unionen ***I
P7_TA(2012)0197A7-0149/2012
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 maj 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om roaming i allmänna mobila kommunikationsnät i unionen (omarbetning) (COM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0402),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0190/2011),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 26 oktober 2011(1),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(2),

–  med beaktande av skrivelsen av den 25 november 2011 från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för industrifrågor, forskning och energi i enlighet med artikel 87.3 i arbetsordningen,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 28 mars 2012 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 87 och 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A7-0149/2012), och av följande skäl:

A.  Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med beaktande av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 24, 28.1.2012, s.131.
(2) EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 maj 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen (Omarbetning)
P7_TC1-COD(2011)0187

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 531/2012.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy