Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0105(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0015/2012

Внесени текстове :

A7-0015/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/05/2012 - 12.51
CRE 10/05/2012 - 12.51
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0198

Приети текстове
PDF 283kWORD 62k
Четвъртък, 10 май 2012 г. - Брюксел
Износ и внос на опасни химикали ***I
P7_TA(2012)0198A7-0015/2012
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 май 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали (преработка) (COM(2011)0245 – C7-0107/2011 – 2011/0105(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2011)0245),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 192, параграф 1 и член 207 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0107/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от ДФЕС,

–  като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 13 юли 2011 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(2),

–  като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 25 ноември 2011 г. до комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните съгласно член 87, параграф 3 от правилника,

–  като взе предвид поетия с писмо от 29 февруари 2012 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид членове 87 и 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0015/2012),

А.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество, освен посочените като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с тези изменения, предложението се свежда до обикновена кодификация на действащите актове без промяна на тяхната същност,

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 318, 29.10.2011 г., стр. 163.
(2) OВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 10 май 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали (Преработен текст)
P7_TC1-COD(2011)0105

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 649/2012.)

Правна информация - Политика за поверителност