Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0105(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0015/2012

Předložené texty :

A7-0015/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/05/2012 - 12.51
CRE 10/05/2012 - 12.51
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0198

Přijaté texty
PDF 282kWORD 64k
Čtvrtek, 10. května 2012 - Brusel
Vývozu a dovoz nebezpečných chemických látek ***I
P7_TA(2012)0198A7-0015/2012
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. května 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (přepracované znění) (COM(2011)0245 – C7-0107/2011 – 2011/0105(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0245),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 192 odst. 1 a článek 207 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0107/2011),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 13. července 2011(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(2),

–  s ohledem na dopis, který dne 25. listopadu 2011 zaslal Výbor pro právní záležitosti Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin podle čl. 87 odst. 3 jednacího řádu,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 29. února 2012 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 87 a 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0015/2012),

A.  vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení a bere na vědomí doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 318, 29.10.2011, s. 163.
(2) Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. května 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (přepracované znění)
P7_TC1-COD(2011)0105

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 649/2012.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí