Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0105(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0015/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0015/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/05/2012 - 12.51
CRE 10/05/2012 - 12.51
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0198

Hyväksytyt tekstit
PDF 190kWORD 39k
Torstai 10. toukokuuta 2012 - Bryssel
Vaarallisten kemikaalien vienti ja tuonti ***I
P7_TA(2012)0198A7-0015/2012
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 10. toukokuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista (uudelleenlaadittu) (COM(2011)0245 – C7-0107/2011 – 2011/0105(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2011)0245),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 192 artiklan 1 kohdan sekä 207 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0107/2011),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 13. heinäkuuta 2011 antaman lausunnon(1),

–  kuultuaan alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(2),

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdan mukaisesti osoittaman 25. marraskuuta 2011 päivätyn kirjeen,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 29. helmikuuta 2012 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 87 artiklan ja 55 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön (A7-0015/2012),

A.  toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta,

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan ja ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositukset;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 318, 29.10.2011, s. 163.
(2) EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 10. toukokuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o.../2012 antamiseksi vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista (uudelleenlaadittu)
P7_TC1-COD(2011)0105

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 649/2012.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö