Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0105(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0015/2012

Pateikti tekstai :

A7-0015/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 10/05/2012 - 12.51
CRE 10/05/2012 - 12.51
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0198

Priimti tekstai
PDF 278kWORD 59k
Ketvirtadienis, 2012 m. gegužės 10 d. - Briuselis
Pavojingų cheminių medžiagų eksportas ir importas ***I
P7_TA(2012)0198A7-0015/2012
Rezoliucija
 Tekstas

2012 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pavojingų medžiagų eksporto ir importo (nauja redakcija) (COM(2011)0245 – C7-0107/2011 – 2011/0105(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0245),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 192 straipsnio 1 dalį bei 207 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0107/2011),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. liepos 13 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo(2),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 25 d. Teisės reikalų komiteto laišką, pateiktą pagal Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnio 3 dalį Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 29 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 87 ir 55 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą (A7–0015/2012),

A.  kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, pasiūlyme be nurodytų pakeitimų kitų esminių pakeitimų nėra ir kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės,

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją, atsižvelgęs į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 318, 2011 10 29, p. 163.
(2) OL C 77, 2002 3 28, p. 1.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2012 m. gegužės 10 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (nauja redakcija)
P7_TC1-COD(2011)0105

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 649/2012.)

Teisinė informacija - Privatumo politika