Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2009/2195(REG)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0072/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0072/2012

Debates :

Balsojumi :

PV 10/05/2012 - 12.52
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0199

Pieņemtie teksti
PDF 406kWORD 116k
Ceturtdiena, 2012. gada 10. maijs - Brisele
Eiropas Parlamenta Reglamenta 87.a un 88. panta grozīšana
P7_TA(2012)0199A7-0072/2012

Eiropas Parlamenta 2012. gada 10. maija lēmums par Eiropas Parlamenta Reglamenta 87.a un 88. panta grozīšanu (2009/2195(REG))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā priekšsēdētāja 2009. gada 9. oktobra vēstuli,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu(1),

–  ņemot vērā tā 2010. gada 5. maija rezolūciju par likumdošanas deleģēšanas pilnvarām(2),

–  ņemot vērā Reglamenta 211. un 212. pantu,

–  ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A7-0072/2012),

1.  nolemj Reglamentā veikt turpmāk minētos grozījumus;

2.  atgādina, ka šie grozījumi stājas spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu zināšanai Padomei un Komisijai.

Spēkā esošais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Eiropas Parlamenta Reglaments
87.a pants
Ja ar tiesību aktu Komisijai ir dotas pilnvaras papildināt vai grozīt atsevišķus nebūtiskus tiesību akta elementus, atbildīgā komiteja

1.  Ja Komisija iesniedz Parlamentam deleģētu aktu, Parlamenta priekšsēdētājs to nodod komitejai, kas ir atbildīga par tiesību pamataktu, un tā var lemt par referenta iecelšanu viena vai vairāku deleģēto aktu izskatīšanai.
– izskata visus deleģēto aktu projektus, ja tie ir atsūtīti Parlamentam pārbaudes veikšanai;
– var Parlamentam ar rezolūcijas priekšlikumu iesniegt jebkādu piemērotu priekšlikumu saskaņā ar leģislatīvā akta noteikumiem.
Reglamenta 88. panta 1., 2. un 3. punkta noteikumus piemēro pēc analoģijas.

Grozījums Nr. 2
Eiropas Parlamenta Reglaments
87.a pants – 1.a punkts (jauns)
1.a Parlamenta priekšsēdētājs plenārsēdē paziņo datumu, kurā deleģētais akts saņemts visās oficiālajās valodās, un termiņu, kurā var izteikt iebildumus. Minēto termiņu sāk skaitīt no šā datuma.
Paziņojumu publicē sēdes protokolā, norādot atbildīgās komitejas nosaukumu.

Grozījums Nr. 3
Eiropas Parlamenta Reglaments
87.a pants – 1.b punkts (jauns)
1.b Atbildīgā komiteja, ievērojot tiesību pamatakta noteikumus un ‐ ja tā to uzskata par vajadzīgu ‐ pēc apspriešanās ar visām attiecīgajām komitejām var iesniegt Parlamentam argumentētu rezolūcijas priekšlikumu. Tajā izklāsta Parlamenta iebilšanas iemeslus un tajā var būt prasība, lai Komisija iesniedz jaunu deleģēto aktu, kurā būtu ņemti vērā Parlamenta ieteikumi.
Grozījums Nr. 4
Eiropas Parlamenta Reglaments
87.a pants – 1.c punkts (jauns)
1.c Ja 10 darba dienas pirms tās sesijas sākuma, kurā trešdiena ir pirms dienas, kad beidzas 1.d punktā minētais termiņš, un vistuvāk tai, atbildīgā komiteja rezolūcijas priekšlikumu nav iesniegusi, politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti var iesniegt rezolūcijas priekšlikumu par to, lai jautājumu iekļautu iepriekš minētās sesijas darba kārtībā.
Grozījums Nr. 5
Eiropas Parlamenta Reglaments
87.a pants – 1.d punkts (jauns)
1.d Lēmumu par visiem iesniegtajiem rezolūciju priekšlikumiem Parlaments pieņem tiesību pamataktā paredzētajā termiņā ar balsu vairākumu, kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantā.
Ja atbildīgā komiteja uzskata, ka saskaņā ar tiesību pamataktu ir nepieciešams pagarināt termiņu, kurā var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu, atbildīgās komitejas priekšsēdētājs Parlamenta vārdā par šādu pagarinājumu informē Padomi un Komisiju.

Grozījums Nr. 6
Eiropas Parlamenta Reglaments
87.a pants – 1.e punkts (jauns)
1.e Ja atbildīgā komiteja iesaka Parlamentam pirms tiesību pamataktā paredzētā termiņa beigām paziņot, ka tas neizteiks iebildumus pret deleģēto aktu,
– tā ar argumentētu vēstuli par to informē Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētāju un iesniedz ieteikumu šajā sakarā;
– ja nākamajā Komiteju priekšsēdētāju konferences sanāksmē vai, steidzamos gadījumos izmantojot rakstisku procedūru, iebildumi nav izteikti, tās priekšsēdētājs par to paziņo Parlamenta priekšsēdētājam, kas savukārt plenārsēdē iespējami drīz informē deputātus;
– ja 24 stundu laikā pēc paziņošanas plenārsēdē kāda politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti iebilst pret ieteikumu, par to balso;
– ja tajā pašā termiņā iebildumi nav izteikti, ierosināto ieteikumu uzskata par apstiprinātu;
– kad šāds ieteikums ir pieņemts, visi turpmākie priekšlikumi izteikt iebildumus pret deleģēto aktu nav pieņemami.
Grozījums Nr. 7
Eiropas Parlamenta Reglaments
87.a pants – 1.f punkts (jauns)
1.f Atbildīgā komiteja, ievērojot tiesību pamatakta noteikumus, var uzņemties iniciatīvu iesniegt Parlamentam argumentētu rezolūcijas priekšlikumu, ar kuru pilnībā vai daļēji atsauc attiecīgajā aktā paredzēto pilnvaru deleģējumu. Parlaments lēmumu pieņem ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantā noteikto balsu vairākumu.
Grozījums Nr. 8
Eiropas Parlamenta Reglaments
87.a pants – 1.g punkts (jauns)
1.g Parlamenta priekšsēdētājs informē Padomi un Komisiju par nostājām, kas pieņemtas saskaņā ar šo pantu.
Grozījums Nr. 9
Eiropas Parlamenta Reglaments
88. pants – virsraksts
Īstenošanas pasākumi

Īstenošanas akti un pasākumi

Grozījums Nr. 10
Eiropas Parlamenta Reglaments
88. pants – 1. punkts
1.  Ja Komisija iesniedz Parlamentam īstenošanas pasākumu projektu, Parlamenta priekšsēdētājs nodod šo pasākumu projektu izskatīšanai komitejā, kuras kompetencē ietilpst tiesību akts, no kura izriet īstenošanas pasākumi. Ja pamata tiesību akta izskatīšanā bija piemērota komiteju iesaistīšanas procedūra, atbildīgā komiteja aicina visas iesaistītās komitejas paziņot savu viedokli mutiski vai vēstules veidā.
1.  Ja Komisija iesniedz Parlamentam īstenošanas akta vai pasākuma projektu, Parlamenta priekšsēdētājs to nodod komitejai, kas ir atbildīga par tiesību pamataktu, un tā var lemt par referenta iecelšanu viena vai vairāku īstenošanas aktu vai pasākumu projektu izskatīšanai.
Grozījums Nr. 11
Eiropas Parlamenta Reglaments
88. pants – 2. punkts
2.   Atbildīgās komitejas priekšsēdētājs nosaka komitejas locekļiem termiņu, kurā komiteja var izteikt iebildumus par pasākumu projektu. Komiteja var lemt par referenta iecelšanu no savu locekļu vai pastāvīgo aizstājēju vidus, ja tā uzskata, ka tas ir lietderīgi. Ja komitejai ir iebildumi pret pasākumu projektu, tā iesniedz rezolūcijas priekšlikumu, kurā pauž iebildumu pret pasākumu projekta pieņemšanu un kurā var arī norādīt izmaiņas, kas būtu jāveic pasākumu projektā.
2.   Atbildīgā komiteja var iesniegt Parlamentam argumentētu rezolūcijas priekšlikumu, kurā norādīts, ka īstenošanas akta vai pasākuma projekts pārsniedz tiesību pamataktā paredzētās īstenošanas pilnvaras vai ka tas citu iemeslu dēļ neatbilst Savienības tiesību normām.
Ja Parlaments attiecīgajā termiņā, skaitot no pasākumu projekta saņemšanas dienas šādu rezolūciju pieņem, Parlamenta priekšsēdētājs prasa, lai Komisija šo pasākumu projektu atsauc vai groza, vai arī iesniedz priekšlikumu saskaņā ar atbilstošu likumdošanas procedūru.

Grozījums Nr. 12
Eiropas Parlamenta Reglaments
88. pants – 3. punkts
3.   Ja pirms attiecīgā termiņa beigām nenotiek neviena sesija, uzskata, ka tiesības uz atbildi ir uzticētas atbildīgajai komitejai. Šo atbildi vēstules veidā komitejas priekšsēdētājs sniedz atbildīgajam Komisijas loceklim, un par to paziņo visiem Parlamenta deputātiem.
3.   Rezolūcijas priekšlikumā var būt prasība, lai Komisija aktu, pasākumu vai akta vai pasākuma projektu atsauc, to groza, ņemot vērā Parlamenta izteiktos iebildumus, vai iesniedz jaunu likumdošanas priekšlikumu. Parlamenta priekšsēdētājs par pieņemto nostāju informē Padomi un Komisiju.
Grozījums Nr. 13
Eiropas Parlamenta Reglaments
88. pants – 4. punkts – ievaddaļa
4.  Ja uz Komisijas paredzētajiem īstenošanas pasākumiem attiecas regulatīvajā kontroles procedūrā, 3. punktu nepiemēro, bet 1. un 2. punktu papildina šādi:
4.  Ja uz Komisijas paredzētajiem īstenošanas pasākumiem attiecas regulatīvā kontroles procedūra, kura paredzēta Padomes Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību, piemēro šādus papildu noteikumus:
Grozījums Nr. 14
Eiropas Parlamenta Reglaments
88. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
a) kontroles laiku sāk skaitīt no brīža, kad pasākumu projekts ir iesniegts Parlamentam visās oficiālajās valodās. Ja piemēro īsāku termiņu (5.a panta 5. punkta b) apakšpunkts Padomes Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību) un steidzamos gadījumos (Padomes Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 6. punkts), ja vien atbildīgās komitejas priekšsēdētājs neiebilst, kontroles laiku sāk skaitīt no dienas, kad Parlaments ir saņēmis īstenošanas pasākumu galīgo projektu valodu versijās, kas iesniegtas tās komitejas locekļiem, kura izveidota saskaņā ar Lēmumu 1999/468/EK. Šādā gadījumā 146. pantu nepiemēro;
a) kontroles laiku sāk skaitīt no brīža, kad pasākumu projekts ir iesniegts Parlamentam visās oficiālajās valodās. Ja piemēro īsāku termiņu, nekā paredzēts Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 5. punkta b) apakšpunktā, un steidzamos gadījumos, kas minēti Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 6. punktā, ja vien atbildīgās komitejas priekšsēdētājs neiebilst, kontroles laiku sāk skaitīt no dienas, kad Parlaments ir saņēmis īstenošanas pasākumu galīgo projektu valodu versijās, kas iesniegtas tās komitejas locekļiem, kura izveidota saskaņā ar Lēmumu 1999/468/EK. Šādā gadījumā 146. pantu nepiemēro;
Grozījums Nr. 15
Eiropas Parlamenta Reglaments
88. pants – 4. punkts – aa  apakšpunkts (jauns)
aa) ja īstenošanas pasākuma projekta pamatā ir Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 5. vai 6. punkts, kuros ir noteikti saīsināti termiņi Parlamenta iebildumu izteikšanai, atbildīgās komitejas priekšsēdētājs var iesniegt rezolūcijas priekšlikumu, kurā izteikti iebildumi pret pasākuma projekta pieņemšanu, ja atbildīgā komiteja noteiktajā termiņā nav varējusi sarīkot sanāksmi;
Grozījums Nr. 16
Eiropas Parlamenta Reglaments
88. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
b)  Parlaments ar deputātu balsu vairākumu var iebilst pret pasākumu projekta pieņemšanu, šos iebildumus pamatojot ar norādi, ka šis pasākumu projekts pārsniedz pamatdokumentā paredzētās ieviešanas pilnvaras, neatbilst pamatdokumenta mērķim vai saturam, vai arī ka tajā nav ievēroti subsidiaritātes vai proporcionalitātes principi;
b)  Parlaments ar deputātu balsu vairākumu var iebilst pret īstenošanas pasākuma projekta pieņemšanu, norādot, ka šis projekts pārsniedz pamataktā paredzētās īstenošanas pilnvaras, neatbilst pamatakta mērķim vai saturam vai arī tajā nav ievērots subsidiaritātes princips vai proporcionalitātes princips;
Grozījums Nr. 17
Eiropas Parlamenta Reglaments
88. pants – 4. punkts – c apakšpunkts
c) ja pasākumu projekts pamatā ir Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 5. vai 6. punkts, kuros nosaka saīsinātu termiņu Parlamenta iebildumu iesniegšanai, atbildīgās komitejas priekšsēdētājs var iesniegt rezolūcijas priekšlikumu par iebildumiem pret pasākumu projekta pieņemšanu, ja attiecīgā komiteja nav varējusi sarīkot sanāksmi pieejamajā laikposmā.
svītrots
Grozījums Nr. 18
Eiropas Parlamenta Reglaments
88. pants – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
ca) ja atbildīgā komiteja saistībā ar Komisijas pienācīgi pamatotu pieprasījumu argumentētā vēstulē iesaka Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam, lai Parlaments pirms Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 3. punkta c) apakšpunktā un/vai 5.a panta 4. punkta e) apakšpunktā paredzētā parastā termiņa beigām paziņo, ka tas neizteiks iebildumus pret ierosināto pasākumu, piemēro 87.a panta 1.e punktā noteikto procedūru.
Grozījums Nr. 19
Eiropas Parlamenta Reglaments
88.a pants – virsraksts (jauns)
88.a pants
Izskatīšana, piemērojot komiteju iesaistīšanas procedūru vai komiteju kopīgo sanāksmju procedūru

Grozījums Nr. 20
Eiropas Parlamenta Reglaments
88.a pants – 1. punkts (jauns)
1.  Ja Parlaments tiesību pamataktu ir pieņēmis, piemērojot 50. pantā paredzēto procedūru, deleģēto aktu un īstenošanas aktu vai pasākumu projektu izskatīšanai piemēro šādus papildu noteikumus:
– deleģēto aktu vai īstenošanas akta vai pasākuma projektu nodod atbildīgajai komitejai un iesaistītajai komitejai;
– atbildīgās komitejas priekšsēdētājs nosaka termiņu, kurā iesaistītā komiteja var sagatavot priekšlikumus par jautājumiem, kas ietilpst tās ekskluzīvajā kompetencē vai abu komiteju kopīgajā kompetencē;
– ja deleģētais akts vai īstenošanas akta vai pasākuma projekts ir galvenokārt iesaistītās komitejas ekskluzīvajā kompetencē, atbildīgā komiteja iesaistītās komitejas priekšlikumus pārņem bez balsošanas. Ja tas tā nav noticis, Parlamenta priekšsēdētājs var atļaut iesaistītajai komitejai iesniegt Parlamentam rezolūcijas priekšlikumu.
Grozījums Nr. 21
Eiropas Parlamenta Reglaments
88.a pants – 2. punkts (jauns)
2.  Ja Parlaments tiesību pamataktu ir pieņēmis, piemērojot 51. pantā paredzēto procedūru, deleģēto aktu un īstenošanas aktu vai pasākumu projektu izskatīšanai piemēro šādus papildu noteikumus:
  Parlamenta priekšsēdētājs pēc deleģētā akta vai īstenošanas akta vai pasākuma projekta saņemšanas nosaka par izskatīšanu atbildīgo komiteju vai kopīgi atbildīgās komitejas, ņemot vērā 51. pantā noteiktos kritērijus un iespējamas vienošanās starp attiecīgo komiteju priekšsēdētājiem;
– ja deleģētais akts vai īstenošanas akta vai pasākuma projekts ir nodots izskatīšanai saskaņā ar komiteju kopīgo sanāksmju procedūru, katra komiteja var prasīt sasaukt kopīgu sanāksmi rezolūcijas priekšlikuma izskatīšanai. Ja attiecīgo komiteju priekšsēdētāji vienošanos nepanāk, kopīgo sanāksmi sasauc Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs.
Grozījums Nr. 22
Eiropas Parlamenta Reglaments
216. pants – 4. punkts
4.  Šo kļūdas labojumu izsludina nākamajā sesijā. To uzskata par apstiprinātu, izņemot gadījumu, ja ne ilgāk kā 48 stundas pēc tā paziņošanas kāda no politiskajām grupām vai vismaz 40 deputāti nav iesnieguši pieprasījumu balsot par to. Ja kļūdas labojums netiek apstiprināts, to nosūta atpakaļ atbildīgajai komitejai, kura var ieteikt grozītu kļūdas labojumu vai izbeigt šo procedūru.
4.  Šādu kļūdas labojumu izsludina nākamajā sesijā. To uzskata par apstiprinātu, izņemot gadījumu, ja ne ilgāk kā 24 stundas pēc tā paziņošanas kāda no politiskajām grupām vai vismaz 40 deputāti nav iesnieguši pieprasījumu balsot par to. Ja kļūdas labojums netiek apstiprināts, to nosūta atpakaļ atbildīgajai komitejai, kura var ieteikt grozītu kļūdas labojumu vai izbeigt šo procedūru.

(1) OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.
(2) OV C 81E, 15.3.2011., 6. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika