Seznam 
Přijaté texty
Čtvrtek, 16. února 2012 - Štrasburk
Systémy pojištění vkladů ***I
 Priority rozpočtu na rok 2013 – ostatní oddíly (jiné než Komise)
 Situace ohledně navrženého víceletého plánu pro západní populaci kranase obecného a lov této populace
 Přínos společné rybářské politiky k vytváření veřejných statků
 Nedávný politický vývoj v Maďarsku
 Situace v Rusku
 Dohoda mezi EU a Marokem o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty a produkty rybolovu
 Dohoda mezi EU a Marokem o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty a produkty rybolovu ***
 Situace v Sýrii
 19. zasedání Rady OSN pro lidská práva
 Dostupnost knih nevidomým
 Regionální úmluva o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu
 Regionální úmluva o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu ***
 Budoucnost Evropského programu monitorování Země (GMES)
 Trest smrti v Bělorusku, zejména případ Dmitrije Kanavalova a Vladzislava Kavaljova
 Nedávný vývoj událostí v Egyptě
 Trest smrti v Japonsku

Systémy pojištění vkladů ***I
PDF 905kWORD 523k
Usnesení
Úplné znění
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2012 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o systémech pojištění vkladů (přepracované znění) (KOM(2010)0368 – C7-0177/2010 – 2010/0207(COD))
P7_TA(2012)0049A7-0225/2011

(Řádný legislativní postup: přepracování)

Evropský parlament,

  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0368),

  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 53 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0177/2010),

  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu základu,

  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality dánským parlamentem, německým Spolkovým sněmem, německou Spolkovou radou a švédským parlamentem a uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

  s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 16. února 2011(1),

  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(2),

  s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti ze dne 24. února 2011 pro Hospodářský a měnový výbor podle čl. 87 odst. 3 jednacího řádu,

  s ohledem na články 87, 55 a 37 jednacího řádu,

  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro právní záležitosti (A7-0225/2011),

A.  vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení ve znění upraveném podle doporučení poradní pracovní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Postoj Evropskeho parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. února 2012 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/.../EU o systémech pojištění vkladů (přepracované znění)

P7_TC1-COD(2010)0207


(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl.  53 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky(3),

v souladu s  řádným legislativním  postupem(4),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES ze dne 30 května 1994 o systémech pojištění vkladů(5) by měly být provedeny podstatné změny. Z důvodu srozumitelnosti by uvedená směrnice měla být přepracována.

(2)  Aby se usnadnil přístup k činnosti úvěrových institucí a její výkon, je nezbytné odstranit rozdíly v právních předpisech členských států, které by mohly narušit trh a jež se týkají pravidel pro systémy pojištění vkladů, jimž uvedené instituce podléhají. [Pozm. návrh 1]

(2a)  Za účelem předejití budoucím nárokům na systémy pojištění vkladů by měl být kladen velký důraz na preventivní opatření a dohled, při současném zajištění koordinovaného a transparentního posouzení obchodních modelů nových i stávajících subjektů na trhu, které se bude opírat o společný přístup dohodnutý mezi orgánem EBA, zřízeným na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010(6), a příslušnými orgány a může vést k dodatečným kontrolním požadavkům, omezení činnosti, povinným změnám obchodního modelu, či dokonce vyloučení úvěrových institucí, které nezodpovědně riskují.[Pozm. návrh 2]

(3)  Tato směrnice představuje základní nástroj vytvoření vnitřního trhu v oblasti činnosti úvěrových institucí z hlediska svobody usazování i volného poskytování finančních služeb, přičemž současně posiluje stabilitu bankovní soustavy a ochranu vkladatelů. S ohledem na makroekonomické náklady úpadku úvěrových institucí a jeho negativní dopady na finanční stabilitu a důvěru vkladatelů by měly být kromě funkce čistě kompenzační ve vztahu k vkladatelům vytvořeny systémy pojištění vkladů, které zajistí dostatečnou flexibilitu k uplatnění opatření v oblasti prevence a podpory. V tomto případě hradí náklady na systémy pojištění vkladů dotčené úvěrové instituce, a tudíž musí existovat vhodné pobídky, díky nimž lze včas rozpoznat problémy v přidružených úvěrových institucích a předejít hrozícím pojistným událostem pomocí příhodných opatření, jako je například povinnost provést restrukturalizaci. Systémy pojištění vkladů mohou být činné i v oblasti prevence, a tudíž významným způsobem doplňují běžnou činnost orgánů dohledu a jejich opatření v rámci řádného uzavření úvěrových institucí. Podpůrná opatření přijatá prostřednictvím systémů pojištění vkladů by však měla podléhat určitým podmínkám a jejich využití by mělo být vždy v souladu s pravidly hospodářské soutěže.[Pozm. návrh 3]

(3a)  Vhodné pobídky k efektivní činnosti systémů pojištění vkladů se použijí především za předpokladu, že jejich oblast působnosti a oblast, do níž spadají náklady na úpadek dané úvěrové instituce, se v co největší míře shodují. S cílem zohlednit rostoucí integraci na vnitřním trhu je třeba umožnit sloučení systémů pojištění vkladů jednotlivých členských států nebo vytvoření samostatných přeshraničních systémů na základě dobrovolnosti. Předpokladem pro povolení příslušnými orgány by měla být dostatečná stabilita a vyváženost mezi novými a zavedenými systémy pojištění vkladů. Je nutné se vyvarovat negativním dopadům na finanční stabilitu, jako například v případě sloučení několika úvěrových institucí s vysokým rizikem, které by v rámci vlastního systému pojištění vkladů vykazovaly jen průměrné riziko, a tudíž by byly zproštěny povinnosti odvádět příspěvky do stávajících systémů pojištění.[Pozm. návrh 4]

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/14/ES ze dne 11. března 2009, kterou se mění směrnice 94/19/ES o systémech pojištění vkladů, pokud jde o výši pojištění a lhůtu k výplatě(7), požaduje, aby Komise v případě potřeby předložila návrhy na změny směrnice 94/19/ES. Tato směrnice se týká harmonizace mechanismů financování systémů pojištění vkladů, možných modelů zavedení příspěvků založených na stupni rizika, přínosů a nákladů případného zavedení společného systému pojištění vkladů pro celou Unii, dopadů rozcházející se právní úpravy vzájemného započtení a protipohledávek na efektivitu systému a harmonizace rozsahu působnosti, pokud jde o produkty a vkladatele.

(5)  Směrnice 94/19/ES vycházela ze zásady minimální harmonizace. V důsledku toho nyní v Unii existují různé systémy pojištění vkladů s velmi odlišnými parametry. Budou-li na úrovni Unie stanoveny společné a všeobecně platné požadavky na systémy pojištění vkladů, mimo jiné i ve vztahu ke krytým vkladům, k výši pojištění, cílové výši, podmínkám pro využití finančních prostředků a ke způsobům výplaty, přinese to vkladatelům záruku jednotné úrovně ochrany a stejné stability všech systémů pojištění vkladů v celé Unii. Uplatňování těchto společných požadavků týkajících se systémů pojištění vkladů je zásadní i pro odstranění praktik, které narušují trh. Tato směrnice tudíž přispěje k utváření vnitřního trhu. [Pozm. návrh 5]

(6)  Cílem této směrnice je poskytnout vkladatelům informace o pojištěných a nepojištěných finančních produktech a vysvětlit fungování systémů pojištění vkladů. Možnost zabránit úpadku úvěrové instituce za pomoci vhodných opatření systému pojištění vkladů by měla chránit důvěru ve finanční stabilitu a měla by být rovněž v zájmu soukromých vkladatelů, místních orgánů, které vyžadují ochranu, a především malých a středních podniků (MSP). Díky tomu lze předejít velké části negativních důsledků platební neschopnosti úvěrové instituce, jako je náhlá ztráta bankovního spojení. Dojde-li k pojistné události, měl by být vkladatel v souladu se touto směrnicí rychle vyplacen z finančních prostředků zdravých a důvěryhodných systémů pojištění. Proto by ochrana vkladů měla být v co největší možné míře harmonizována a zjednodušena.[Pozm. návrh 6]

(7)  V případě uzavření úvěrové instituce, která se ocitne v platební neschopnosti, musí být vkladatelé u všech poboček nacházejících se v jiném členském státě, než ve kterém má úvěrová instituce sídlo, chráněni stejným systémem pojištění vkladů jako ostatní vkladatelé u této instituce.

(8)  Tato směrnice v zásadě požaduje po každé úvěrové instituci, aby se připojila k některému systému pojištění vkladů. Členský stát povolující pobočky  úvěrové instituce se sídlem ve třetí zemi by měl rozhodnout, jak uplatňovat tuto směrnici vůči uvedeným   pobočkám, a měl by přitom přihlédnout k nutnosti chránit vkladatele a udržovat integritu finančního systému. Je nezbytné, aby si vkladatelé u těchto poboček byli plně vědomi úpravy pojištění vkladů, která se na ně vztahuje.

(9)  Třebaže by se všechny úvěrové instituce v zásadě měly účastnit nějakého systému pojištění vkladů, je třeba uznat existenci systémů, jež chrání samu úvěrovou instituci (institucionální systémy ochrany) a především zajišťují její likviditu a platební schopnost. Tyto systémy zaručují vkladatelům ochranu nad rámec systému pojištění vkladů. Jsou-li odděleny od systémů pojištění vkladů, je třeba jejich doplňkovou ochrannou úlohu zohlednit při stanovení příspěvků jejich členů do systémů pojištění vkladů. Harmonizovaný limit pojištění by neměl mít na systémy chránící úvěrové instituce vliv, ledaže vyplácejí vkladatele. Vkladatelé by měli mít nárok vůči všem systémům, zejména pokud nelze zajistit ochranu od vzájemné záruční společnosti. Z působnosti této směrnice by tedy neměl být vyloučen žádný systém nebo režim. [Pozm. návrh 7]

(9a)  Součástí systému pojištění vkladů uznaného podle této směrnice by měla být každá úvěrová instituce, čímž se zajistí vysoká úroveň ochrany spotřebitele a rovné podmínky pro všechny úvěrové instituce a zabrání se konkurenci v oblasti regulace. Systém pojištění vkladů by měl být schopen tuto ochranu kdykoli zaručit.[Pozm. návrh 8]

(9b)  Základní funkcí systému ochrany vkladů je ochrana vkladatelů před dopady platební neschopnosti úvěrové instituce. Systémy pojištění vkladů by měly být schopny tuto ochranu zaručit různými způsoby. Na jednom konci spektra různých opatření systémů pojištění vkladů by tedy měly existovat systémy s čistě kompenzační funkcí („paybox“).[Pozm. návrh 9]

(9c)  Systémy pojištění vkladů by však měly mít možnost jít nad rámec čistě kompenzační funkce, tím že přidruženým úvěrovým institucím uloží povinnost poskytovat podrobnější informace a na jejich základě vytvoří systémy včasného varování. Díky tomu bude možné včas přizpůsobit příspěvky vycházející z míry rizika a navrhnout preventivní opatření proti zjištěným rizikům. Hrozí-li úvěrové instituci potíže, měly by mít systémy pojištění vkladů možnost použít podpůrná opatření nebo pomocí vlastních prostředků podpořit její řádné uzavření, a tím zamezit vzniku nákladů na vyplacení náhrad vkladatelům a dalším negativním dopadům platební neschopnosti instituce.[Pozm. návrh 10]

(9d)  Na druhém konci spektra činností by měly mít systémy pojištění vkladů možnost převzít podobu institucionálních systémů ochrany, jak je stanoveno v čl. 80 odst. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu(8). Chrání samotnou úvěrovou instituci, především tím, že zajišťuje její likviditu a platební schopnost. Splní-li veškerá kritéria stanovená v čl. 80 odst. 8 směrnice 2006/48/ES a v této směrnici, měly by je příslušné orgány uznat jako systémy pojištění vkladů. Těmito kritérii se především zajistí, aby tyto systémy měly vždy k dispozici dostatečné prostředky pro případ nutnosti vyplatit vkladatele, jak tomu je u ostatních systémů pojištění vkladů.[Pozm. návrh 11]

(10)  Institucionální systémy ochrany jsou definovány v čl. 80 odst. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění)(9) a mohou být příslušnými orgány uznány za systémy pojištění vkladů, pokud splňují všechna kritéria stanovená v uvedeném článku a v této směrnici.[Pozm. návrh 12]

(11)  V době nedávné finanční krize vedlo nekoordinované zvyšování limitů pojištění v Unii v některých případech k přesunu vkládaných prostředků do bank v zemích, kde bylo pojištění vkladů vyšší. Toto nekoordinované zvyšování tak v době obtížných podmínek odčerpává likvidní prostředky z bank. V době stability mohou být rozdíly v limitech pojištění příčinou toho, že si vkladatelé zvolí nejvyšší pojištění vkladů místo nejvhodnějšího vkladového produktu, který jim nejlépe vyhovuje. Je možné, že toto nekoordinované zvyšování působí narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu. Je proto nezbytné pomocí všech uznaných systémů pojištění vkladů zajistit harmonizovanou úroveň ochrany vkladů pro všechny vklady na území Unie. Měla by však existovat možnost, aby určité vklady související se situací vkladatele mohly být pojištěny na vyšší částku, avšak po omezenou dobu.. [Pozm. návrh 13]

(11a)  Stávající systémy pojištění vkladů během finanční krize ukázaly, že nebudou schopny nést veškeré ztráty tak, aby ochránily vkladatele. Je proto nezbytné, aby disponibilní finanční prostředky systémů pojištění vkladů dosahovaly určité cílové výše a aby bylo možné vybrat mimořádné příspěvky. Systémy pojištění vkladů by podle potřeby měly mít odpovídající ujednání o alternativních možnostech financování, které jim umožní získat krátkodobě prostředky k uspokojení pohledávek vůči nim uplatněných.[Pozm. návrh 14]

(12)  Všichni vkladatelé by měli mít možnost uplatnit stejný právní nárok na systém ochrany v rámci výše pojištění stanovené touto směrnicí bez ohledu na to, zda je měnou členského státu euro, či nikoli, a bez ohledu na to, zda se banka účastní systému chránícího úvěrové instituce. Členské státy mimo eurozónu by měly mít možnost částky po měnovém přepočtu zaokrouhlovat, aniž by však ohrozily rovnocennou ochranu vkladatelů. [Pozm. návrh 15]

(13)  Na jedné straně by úroveň pojištění předepsaná touto směrnicí neměla ponechat bez ochrany příliš velkou část vkladů v zájmu ochrany spotřebitele i v zájmu stability finanční soustavy a na druhé straně by měly být zohledněny náklady financování systémů. Zdá se být proto rozumným stanovit harmonizovanou minimální úroveň pojištění ve výši 100 000 EUR.

(14)  Tato směrnice zachovává zásadu harmonizovaného limitu na vkladatele, a ne na vklad. Je proto vhodné přihlížet ke vkladům vkladatelů, kteří nejsou vedeni jako majitelé účtu anebo nejsou jedinými majiteli účtu. Proto by měl být být limit uplatňován vůči každému identifikovatelnému vkladateli. Zásada, že limit je uplatňován vůči každému identifikovatelnému vkladateli, by se neměla vztahovat na subjekty kolektivního investování, na které se vztahují zvláštní ochranná ustanovení, která se nevztahují na tyto vklady.

(15)  Členské státy by kromě toho měly zajistit, aby vklady, které vznikly v důsledku určitých transakcí, byly po stanovenou dobu v celém rozsahu kryty pojištěním vkladů. K tomu patří vklady související s koupí nebo prodejem soukromých rezidenčních nemovitostí. Tyto vklady zahrnují i ty vklady, které podléhají ochraně z určitých sociálních důvodů stanovených ve vnitrostátních právních předpisech, souvisí s životními událostmi, jako je narození dítěte, sňatek, rozvod, a zejména důchodové zabezpečení, nebo vyplývají z vyplacení pojistného plnění či odškodnění. Ve všech případech by měla být dodržena pravidla státní podpory. [Pozm. návrh 16]

(16)  Je nezbytné harmonizovat způsoby financování systémů pojištění vkladů nebo samotných úvěrových institucí. Na jedné straně náklady financování takových systémů musí nést v první řaděv zásadě samotné úvěrové instituce a na druhé straně finanční kapacita těchto systémů musí být úměrná jejich závazkům. Pro všechny systémy pojištění vkladů by měla být stanovena jednotná předem určená cílová výše finančních prostředků, čímž se zajistí, aby míra stability systémů pojištění vkladů byla Aby bylo zajištěno, že vkladatelům ve všech členských státech bude poskytnuta obdobněsrovnatelně vysoká úroveň ochrany a že systémy pojištění vkladů si budou vzájemně půjčovat peníze, pouze pokud příslušný systém pojištění vkladů vynaložil značné finanční úsilí, mělo by být financování systémů pojištění vkladů harmonizováno na vysoké úrovni. Nemělo by to však ohrozit stabilitu bankovní soustavy daného členského státu[Pozm. návrh 17]

(17)  Za účelem omezení ochrany vkladů na nezbytnou míru tak, aby byla zajištěna právní jasnost a průhlednost pro vkladatele a aby se předešlo přesunu investičních rizik na systémy pojištění vkladů, měly by být určité finanční produkty investiční povahy vyloučeny z oblasti působnosti, a to především produkty, jež nejsou splatné v nominální hodnotě nebo pokud jsou na držitele a nikoli na jméno. [Pozm. návrh 37]

(18)  Určití vkladatelé by neměli být způsobilí k ochraně vkladů, zejména veřejné orgány nebo jiné finanční instituce. V případě úpadku banky jejich omezený počet ve srovnání s počtem všech ostatních vkladatelů minimalizuje dopad na finanční stabilitu. Veřejné orgány mají také mnohem snazší přístup k úvěrům než občané. Členské státy by však měly zajistit, aby byly kryté i vklady místních orgánů vyžadujících ochranu. Nefinanční podniky by měly být v zásadě kryty, a to bez ohledu na jejich velikost. [Pozm. návrh 18]

(19)  Vkladatelé, jejichž činnosti zahrnují praní peněz ve smyslu čl. 1 odst. 2 a 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu(10), by měli být vyloučeni z plateb ze systémů pojištění vkladů.

(20)  Náklady úvěrových institucí na účast v systému pojištění vkladů jsou nesrovnatelné s náklady, jež by s sebou nesl hromadný výběr bankovních vkladů nejen z úvěrové instituce, která se ocitla v nesnázích, nýbrž i z finančně zdravých institucí v důsledku ztráty důvěry vkladatelů ve spolehlivost bankovní soustavy.

(21)  Je nezbytné, aby disponibilní finanční prostředky systémů pojištění vkladů dosahovaly určité cílové výše a aby bylo možné vybrat mimořádné příspěvky. Systémy pojištění vkladů by podle potřeby měly mít odpovídající ujednání o alternativních možnostech financování, které jim umožní získat krátkodobě prostředky k uspokojení pohledávek vůči nim uplatněných.

(22)  Systémy pojištění vkladů by měly mít k dispozici dostatečné finanční prostředky k vyplacení vkladatelů v případě platební neschopnosti úvěrové instituce. V mnoha případech je však nutno uplatnit podpůrná opatření pro zabránění insolventnosti úvěrové instituce, která jsou vhodnější pro účely pojištění vkladů než pro vyplácení vkladatelů. Dále je díky těmto opatřením možné vyhnout se dalším nákladům a negativním dopadům na finanční stabilitu a na důvěru vkladatelů. Proto je nutné, aby prostředky systémů pojištění vkladů mohly být použity také pro podpůrná opatření. Podpůrná opatření by měla být vždy podřízena povinnostem, které má instituce, jež je využívá. Mělo by však být možné je využít i v souvislosti s řádným uzavřením úvěrové instituce za předpokladu, že tento krok bude představovat nejlevnější alternativu pro systém pojištění vkladů. Náklady vzniklé systému pojištění vkladů by proto neměly překročit částku pojištěných vkladů v dotyčné úvěrové instituci. Mohly by být rovněž v míře vymezené směrnicí použity k financování opatření proti úpadkům bank. Uvedená opatření by měla být v souladu s pravidly státní podpory. Zmíněnými možnostmi, jichž mohou systémy pojištění vkladů ve svých opatřeních využít, by neměla být dotčena budoucí politika Komise týkající se zřízení vnitrostátních fondů na řešení problémů bank. [Pozm. návrh 19]

(22a)  Finanční prostředky systémů pojištění vkladů je možné využít k financování následného vedení účtu pro podíl instituce na pojištěných vkladech.[Pozm. návrh 20]

(23)  V tabulce 1 uvedené v bodě 14 přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí(11) je některým položkám aktiv přiřazeno riziko. Tuto tabulku je třeba zohlednit za účelem zajištění, aby systémy pojištění vkladů investovaly pouze do nízkorizikových aktiv.

(24)  Příspěvky do systémů pojištění vkladů by měly přihlížet ke stupni rizika, do něhož vstupují jejich členové. Tím by se umožnilo zohlednění rizikových profilů jednotlivých bank včetně jejich rozdílných obchodních modelů, mělo by se zajistit spravedlivé stanovení příspěvků a poskytnout motivaci k méně rizikovému modelu podnikání. V tomto ohledu by měl být stanoven standardní postup pro určení příspěvků do systému pojištění vkladů, jejichž výše se odvíjí od míry rizika. Tato harmonizace by byla zavedena postupně díky vyvinutí souboru klíčových ukazatelů povinných pro všechny členské státy, na základě dohodnutého společného přístupu mezi orgánem EBA a příslušnými orgány, a dalšího souboru doplňkových ukazatelů, které nejsou povinné. Povaha rizik, která dotčené úvěrové instituce podstupují, se však může lišit v závislosti na tržních podmínkách a na obchodních činnostech úvěrových institucí. Je tedy vhodné, aby bylo možné kromě standardního postupu systémů pojištění vkladů použít i vlastní postupy založené na míře rizika, za předpokladu, že splní pokyny, které vypracuje EBA po konzultaci s evropským fórem pojistitelů vkladů (European Forum of Deposit Insurers, EFDI). Tyto postupy založené na míře rizika zohledňují rizikové profily jednotlivých bank, zajišťují přesnější stanovení příspěvků, které budou lépe odpovídat vývoji trhů v členských státech, a poskytují pobídky k méně rizikovému modelu podnikání. Mají-li být zohledněny sektory s mimořádně nízkým rizikem, jež jsou upraveny vnitrostátními právními předpisy, je třeba umožnit odpovídající snížení výše příspěvků.[Pozm. návrh 21]

(24a)  Je třeba poznamenat, že rentabilita byla použita v některých případech jako ukazatel snižující míru rizika pro účely prémií založených na míře rizika. Toto nebere v úvahu obchodní model vzájemných pojišťoven, který není zaměřen na maximalizaci zisku. Navíc zvyšování zisku může vést k vytvoření nevhodné motivace k přijímání rizikovějších strategií. Posuzování kvality obchodního modelu by mělo být založeno na všeobecném pohledu.[Pozm. návrh 22]

(25)  Ochrana vkladů je podstatnou součástí završení vnitřního trhu a nezbytným doplňkem systému dohledu nad úvěrovými institucemi, neboť vytváří solidaritu všech institucí na daném finančním trhu pro případ, že se některá z nich ocitne v platební neschopnosti.  Proto by měly být umožněny vzájemné půjčky mezi systémy pojištění vkladů v případě potřeby. 

(26)  Lhůta k výplatě, která počínaje 31. prosincem 2010 činí nejdéle šest týdnů, je v rozporu s potřebou udržet důvěru vkladatelů a nenaplňuje jejich potřeby. Lhůta k výplatě by proto měla být zkrácena na jeden týdenpět pracovních dnů avšak nejméně na týden. [Pozm. návrh 23 a 150/rev]

(26a)  V mnoha případech ještě nejsou stanoveny nezbytné postupy pro krátkou lhůtu k výplatě. Nicméně pokud se vkladatelům dostane ujištění, že lhůta k výplatě bude krátká, a poté tato lhůta není v důsledku úpadku úvěrové instituce dodržena, mohlo by to trvale narušit důvěru vkladatelů v systémy pojištění a poškodit tak stabilizační účinek a účel těchto systémů. Z toho důvodu by členské státy měly mít možnost po přechodnou dobu až do 31. prosince 2016 uplatňovat lhůtu k výplatě o 20 pracovních dnech, zjistí-li příslušné orgány, že kratší lhůta k výplatě pro ně není proveditelná. V takovém případě budou do 31. prosince 2016 vypracovány a ověřeny postupy, které je nutné uplatnit ke splnění lhůty k výplatě o 5 pracovních dnech. Má-li být vkladatelům zajištěno, že se v průběhu přechodného období do 31. prosince 2016 v případě úpadku své úvěrové instituce nedostanou do finanční tísně, měli by mít možnost nechat si do 5 pracovních dnů avšak nejméně do týdne příslušnými systémy pojištění vkladů vyplatit své způsobilé pohledávky do výše 5 000 EUR.[Pozm. návrh 24 a 150/rev]

(27)  Systémy pojištění vkladů v členských státech, kde úvěrová instituce zřídila pobočky nebo kde přímo poskytuje služby, by měly informovat a vyplatit vkladatele jménem systému pojištění vkladů v členském státě, kde byla úvěrová instituce povolena. Systémy pojištění vkladů, jichž se tato situace může týkat, by měly předem uzavřít dohody, které usnadní splnění jejich úkolů.

(28)  Informovanost je nezbytnou součástí ochrany vkladatelů. Současní vkladatelé by proto měli být informováni o svém pojištění a příslušném systému na výpisech z účtu a případní budoucí vkladatelé prostřednictvím standardizovaného informačního přehledu, který by měly být vyzváni podepsat. Obsah těchto informací by měl být pro všechny, i budoucí, vkladatele totožný. Neregulované užívání odkazu na výši a rozsah určitého systému pojištění vkladů v reklamě by mohlo ohrozit stabilitu bankovní soustavy nebo důvěru vkladatelů. Odkaz na systém pojištění vkladů v reklamě by proto měl být omezen na krátké věcné prohlášení. Systémy chránící úvěrové instituce by měly informovat vkladatele o jejich právním nároku na určitou výši pojištění stanovenou touto směrnicí a o jeho fungování, aniž by slibovaly neomezenou ochranu vkladů. [Pozm. návrh 25]

(29)  Na zpracování osobních údajů na základě této směrnice se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů(12).

(30)  Je možné, že tato směrnice nevede k zodpovědnosti na straně členských států nebo jejich příslušných orgánů vůči vkladatelům, pokud zajistí zavedení nebo úřední uznání jednoho nebo více systémů, které pojišťují vklady nebo samotné úvěrové instituce a zajišťují náhradu vkladatelům nebo jejich ochranu za podmínek stanovených v této směrnici.

(31)  Ve svém návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví ze dne 23. září 2009(13) předložila Komise návrh právní úpravy pro vytvoření Evropského systému orgánů finančního dohledu a poskytla podrobnější informace o architektuře nového rámce pro dohled včetně zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví.

(32)  Evropský orgán pro bankovnictvíOrgán EBA by měl respektovat dohled nad systémy pojištění vkladů vykonávaný členskými státy a přitom přispívat k dosažení cíle, kterým je usnadnění přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejího výkonu při současném zajištění účinné ochrany vkladatelů a omezení rizik pro daňové poplatníky na minimum .Za tímto účelem by měl tento orgán potvrzovat, zda jsou splněny podmínky pro vzájemné půjčky mezi systémy pojištění vkladů stanovené v této směrnici, a přísně v mezích stanovených touto směrnicí určit částky půjčované jednotlivými systémy, počáteční úrokovou sazbu a délku trvání půjčky. V této souvislosti by měl rovněž shromažďovat informace o systémech pojištění vkladů, zejména o objemu vkladů, které pojišťují, potvrzené příslušnými orgány. Měl by informovat ostatní systémy pojištění vkladů o jejich povinnosti poskytnout půjčku. [Pozm. návrh 26]

(33)  Je zapotřebí zavést účinný nástroj k zavedení harmonizovaných technických norem ve finančních službách, aby byly v celé Evropě zajištěny rovné podmínky a odpovídající ochrana vkladatelů. Tyto normy by měly být připraveny s cílem standardizovat výpočet příspěvků založených na stupni rizika.[Pozm. návrh 27]

(34)  V zájmu zajištění efektivního a účinného fungování systémů pojištění vkladů a vyváženého posouzení jejich situace v různých členských státech by orgán EBA měl se závazným účinkem rozhodovat jejich vzájemné spory.

(34a)  Ve svém usnesení ze dne 7. července 2010 obsahujícím doporučení Komisi o řízení přeshraničních krizí v bankovním sektoru zdůrazňuje Evropský parlament potřebu vytvoření evropského mechanismu pro řešení krizí v bankovním sektoru. Vytvořením tohoto mechanismu pro řešení bankovních krizí by neměla být dotčena ochrana vkladatelů prostřednictvím systému pojištění vkladů.[Pozm. návrh 28]

(35)  V souvislosti s čl. 5 odst. 5 by Komise by měla mít pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, aby mohla výši pojištění, kterou tato směrnice stanoví pro souhrn vkladů jednoho vkladatele, přizpůsobit inflaci v Evropské unii, a to na základě změn v indexu spotřebitelských cen. Je především důležité, aby Komise během přípravného týdne provedla vhodné konzultace , a to i na expertní úrovni. Komise by při přípravě a navrhování aktů v přenesené pravomoci měla zajistit, aby Evropskému parlamentu a Radě byly současně, včas a vhodným způsobem předány příslušné dokumenty. [Pozm. návrh 29]

(35a)  Komise by dále měla mít pravomoc přijmout regulační technické normy pro definice a metody, jež tato směrnice stanoví pro standardní postup výpočtu výše příspěvků, které úvěrové instituce na základě míry rizika odvádí do systémů pojištění vkladů, v souladu s postupem stanoveným v článcích 10–14 nařízení (EU) č. 1093/2010. Orgán EBA by měl tyto regulační technické normy vytvořit a do 31. prosince 2012 je předložit Komisi ke schválení.[Pozm. návrh 30]

(36)  V souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii, lze cílů opatření, které má být přijato, konkrétně harmonizace pravidel týkajících se fungování systémů pojištění vkladů, dosáhnout pouze na úrovni Unie. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(37)  Povinnost provést tuto směrnici ve vnitrostátním právu by se měla omezit na ustanovení, která v porovnání s předchozími směrnicemi představují podstatnou změnu. Povinnost provést ve vnitrostátním právu nezměněná ustanovení vyplývá z předchozích směrnic.

(38)  Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic uvedených v příloze IV ve vnitrostátním právu,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.  Tato směrnice stanoví pravidla týkající se fungování evropského systému vnitrostátních systémů pojištění vkladů s cílem zajistit společnou bezpečnostní síť, která poskytne na území Evropské unie vkladatelům vysokou úroveň ochrany. [Pozm. návrh 31]

2.  Tato směrnice se vztahuje na všechny systémy pojištění vkladů uznané podle čl. 3 odst. 1 a na jejich přidružené úvěrové instituce. K systémům pojištění vkladů mohou patřit systémy ochrany vzniklé ze zákona nebo na smluvním základě a na institucionální systémy ochrany uznané za systémy pojištění vkladůve smyslu čl. 80 odst. 8 směrnice 2006/48/ES. [Pozm. návrh 32]

3.  Institucionální systémy ochrany definované v čl. 80 odst. 8 směrnice 2006/48/ES mohou být příslušnými orgány uznány za systémy pojištění vkladů, pokud splňují všechna kritéria stanovená v uvedeném článku a v této směrnici. [Pozm. návrh 33]

4.  InstitucionálníPro účel této směrnice systémy ochrany, které nebyly uznány podle odstavce 3 a nepojišťují vklady, nepodléhají této směrnici s výjimkou čl. 3 odst. 1, podléhají pouze čl. 14 odst. 5 druhému pododstavci, druhého pododstavce ačl. 14 odst. 6a a odstavci 9 přílohy III posledního pododstavcetéto směrnice. [Pozm. návrh 34]

4a.  Pokud bude zřízen evropský fond pro řešení finančních krizí, bude muset Komise za pomoci orgánu EBA zajistit, aby byla zachována vysoká úroveň ochrany vkladatelů.[Pozm. návrh 35]

Článek 2

Definice

1.  Pro účely této směrnice se:

  a) „vkladem“ rozumí: ▌
   i) jakýkoli kreditní zůstatek vzniklý z prostředků zbylých na účtu nebo z dočasných situací vyplývajících z obvyklých bankovních operací, včetně termínových vkladů, spořitelních vkladů a registrovaných vkladů, který musí úvěrová instituce vyplatit na základě příslušných zákonných a smluvních podmínek, nebo
   ii) jakýkoli dluh doložený potvrzením vystaveným danou úvěrovou institucí. [Pozm. návrh 36]

Za vklady se považují i podíly v „building societies“ ve Spojeném království a Irsku s výjimkou podílů kapitálové povahy, na které se vztahuje článek 2.

   jeho existenci lze prokázat pouze jiným potvrzením než výpisem z účtu; pokud je na držitele a nikoli na jméno; [Pozm. návrh 37]
   pokud jeho jistina není splatná v nominální hodnotě;
   pokud jeho jistina je splatná v nominální hodnotě pouze za podmínek určité záruky nebo dohody poskytnuté úvěrovou institucí nebo třetí stranou;
   b) „způsobilými vklady“ rozumí vklady, jež nejsou vyloučeny z ochrany podle článku 4;
   c) „pojištěnými vklady“ rozumí část způsobilého vkladu, jež nepřevyšuje limit pojištění uvedený v článku 5;
   ca) „vkladatelem“ rozumí majitel, v případě společného účtu každý z majitelů vkladu;[Pozm. návrh 38]
   d) „společným účtem“ rozumí účet otevřený na jméno dvou nebo více osob nebo účet, k němuž mají dvě nebo více osob práva, jež lze uplatňovat proti podpisu jedné nebo více z těchto osob;
  e) „nedisponibilním vkladem“ rozumí vklad, který je splatný a vymahatelný, ale nebyl vyplacen úvěrovou institucí podle příslušných zákonných a smluvních podmínek v případech, kdy
   i) příslušné orgány zjistí, že podle jejich názoru seaktuálních informací, jež mají k dispozici v daný moment, příslušná úvěrová instituce nezdá býtnení schopna z důvodů přímo souvisejících s její finanční situací vyplatit vklad a v současnosti nemá vyhlídky, že tak bude moci učinit. [Pozm. návrh 39]

Příslušné orgány toto rozhodnutí učiní co nejdříve a v každém případě do pěti pracovních dnů poté, co se poprvé dozvědí, že úvěrová instituce nevyplatila vklady, jež jsou splatné a vymahatelné, nebo

   ii) pkud nebylo tot rozhodnutí učiněno pdle bodu i), soudní orgán vynese z důvodů přímo souvisejících s finanční situací úvěrové instituce rozhodnutí, jehož důsledkem je pozastavení možnosti vkladatele uplatňovat vůči této instituci pohledávky;
   f) „úvěrovou institucí“ rozumí podnik ve smyslu čl. 4 bodu 1) směrnice 2006/48/ES ;
  

(f-a) „opatřeními v oblasti prevence a podpory“ rozumí opatření, jimiž systémy pojištění vkladů zabrání úpadku bank přidružených úvěrových institucí, včetně:

   i) přezkumu ekonomické situace a míry rizika přidružených úvěrových institucí, popř. základních plánů zřizované instituce a rovněž práva na informace týkající se podstatných změn ve vlastnictví a řízení;
   ii) povinnosti přidružených úvěrových institucí poskytnout informace o ekonomické situaci, míře rizika a rovněž o jejich vývoji a zamýšlených změnách obchodního modelu;
   iii) zavedení povinnosti omezit objem pojištěných vkladů nebo zcela či částečně omezit určité obchodní činnosti, jsou-li auditem nebo jiným způsobem získány informace, které svědčí o hrozícím nebo bezprostředním nebezpečí, že bude třeba systému pojištění vkladů využít;
   iv) výběru příspěvků, jejichž výše se odvíjí od míry rizika dané instituce;
   v) dohody ohledně výměny informací s příslušnými orgány, a to včetně důvěrných informací;
   vi) poskytování záruk, půjček a všech typů pomoci s likviditou a kapitálem, včetně splnění pohledávek třetích osob.[Pozm. návrh 149/rev]
  (fa) „opatřeními souvisejícími s řádným uzavřením úvěrové instituce“ rozumí opatření, která zabrání využití systému pojištění vkladů. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat:
   i) poskytnutí pomoci úvěrové instituci, která se dostala do potíží;
   ii) převod vkladů a souvisejících aktiv, včetně obchodních subjektů, na tzv. bridge bank;
   iii) nucené sloučení s jinými úvěrovými institucemi;
   iv) řádné uzavření za účasti systému na ochranu vkladů.[Pozm. návrh 40]
   g) „pobočkou“ se rozumí provozovna ve smyslu čl. 4 odst. 3 směrnice 2006/48/ES;
   h) „cílovou výší“ rozumí 1,5 % způsobilýchpojištěných vkladů, za jejichž krytí systém pojištění vkladů odpovídá; [Pozm. návrh 41]
   i) „disponibilními finančními prostředky“ rozumí hotovost, vklady a nízkoriziková aktiva se zbývající dobou splatnosti nejvýše 24 měsíců, jež lze proměnit na likvidní prostředky ve lhůtě nepřesahující lhůtu stanovenou v čl. 7 odst. 1 a až do výše 10 % aktiv zatížených zástavním právem; [Pozm. návrh 42]   ia) „aktivy zatíženými zástavním právem“ rozumí platební závazky, které jsou náležitě podloženy vysoce kvalitním kolaterálem a na které se vztahují tyto podmínky:
   i) kolaterál je tvořen nízkorizikovými aktivy nezatíženými právy žádné třetí strany, je volně k dispozici a výlučně k použití systémem pojištění vkladů, který má neodvolatelné právo požadovat úhradu těchto plateb na vyžádání;
   ii) úvěrová instituce má nárok na výnos z aktiv, která tato úvěrová instituce zatížila zástavním právem jako kolaterál;
   iii) kolaterál podléhá pravidelnému určení hodnoty na základě tržní analýzy a úvěrové instituce zajistí, aby tržní ocenění kolaterálu bylo přinejmenším stejné jako závazek dané úvěrové instituce vůči systému; a dále
   iv) „srážky ocenění“ se uplatňují na ocenění podkladových aktiv a systém pojištění vkladů požaduje, aby byla dlouhodobě zachována tržní cena podkladových aktiv po provedení srážek;[Pozm. návrh 43]
   j) „nízkorizikovými aktivy“ rozumí položky aktiv spadající do jedné z kategorií vymezených v první a druhé kategorii v tabulce 1 uvedené v bodě 14 přílohy I směrnice 2006/49/ES s výjimkou ostatních kvalifikujících položek definovaných v bodě 15 uvedené přílohy;

k)  „domovským členským státem“ rozumí členský stát ve smyslu čl. 4 odst. 7 směrnice 2006/48/ES;

l)  „hostitelským členským státem“ rozumí členský stát ve smyslu čl. 4 odst. 8 směrnice 2006/48/ES;

   m) „příslušnými orgány“ rozumí příslušné orgány ve smyslu čl. 4 bodu 4) směrnice 2006/48/ES;

2.  Pokud tato směrnice odkazuje na nařízení (EU) č. 1093/2010, subjekty spravující systémy pojištění vkladů se považují pro účely tohoto nařízení za příslušné orgány podle čl. 4 bodu 2) nařízení (EU) č. 1093/2010.

Článek 3

Členství a dohled

1.  Každý členský stát zajistí, aby byl na jeho území zaveden a úředně uznán jeden nebo více systémů pojištění vkladů.

To nebrání zřízení přeshraničních systémů pojištění vkladů členskými státy nebo fúzím systémů z různých členských států. V tomto případě náleží schválení příslušným orgánům za účasti orgánu EBA.[Pozm. návrh 44]

Při posuzování, zda by systémy pojištění vkladů měly být oficiálně uznány, dbá příslušný orgán především dbá na dostatečnou stabilitu systémů pojištění vkladů a na vyváženost jejich složení.[Pozm. návrh 45]

Žádná úvěrová nepřijímá vklady, pokud není členem takového systému.

2.  Pokud některá úvěrová instituce neplní povinnosti, které má jako člen systému pojištění vkladů, musí to být okamžitě ohlášeno příslušným orgánům, které jí vydaly povolení a které ve spolupráci se systémem pojištění vkladů přijmou bezodkladně veškerá vhodná opatření, včetně uložení sankcí, aby zajistily, že úvěrová instituce své povinnosti splní. [Pozm. návrh 46]

3.  Pokud tato opatření nedokáží zajistit plnění povinností úvěrovou institucí, může systém v případech, kdy vnitrostátní právní předpisy dovolují vyloučení člena, oznámit s výslovným souhlasem příslušných orgánů ve lhůtě ne kratší než  1  měsíc svůj záměr vyloučit úvěrovou instituci z členství v systému. Vklady uložené před uplynutím výpovědní lhůty jsou nadále plně kryty systémem pojištění vkladů. Pokud do uplynutí výpovědní lhůty úvěrová instituce nesplní své povinnosti, systém pojištění vkladů  přikročí k jejímu vyloučení.

4.  Vklady držené ke dni, kdy je odňato povolení vydané úvěrové instituci na základě článku  6 směrnice 2006/48/ES, jsou nadále chráněny systémem pojištění vkladů.

5.  Všechny systémy pojištění vkladů uvedené v článku 1 podléhají průběžnému dohledu příslušných orgánů ohledně dodržování této směrnice v souladu s existujícími pravidly Evropského systému finančního dohledu. [Pozm. návrh 47]

U přeshraničních systémů pojištění vkladů zodpovídá za dohled orgán EBA společně s kolegiem složeným ze zástupců příslušných orgánů států, v nichž přidružené úvěrové instituce sídlí.[Pozm. návrh 48]

6.  Členské státy zajistí, aby alternativní postupy, které systémy pojištění vkladů přijaly na základě čl. 11 odst. 3a, odpovídaly ustanovením uvedeného článku a pokynům orgánu EBA v souladu s čl. 11 odst. 5, aby jejich systémy pojištění vkladů pravidelně prováděly testy a aby tyto systémy byly neprodleně informovány v případě, že příslušné orgány zjistí v některé úvěrové instituci problémy, jež by mohly vést k aktivaci systému pojištění vkladů. Orgán EBA koordinuje kroky členských států. [Pozm. návrh 49]

Tyto testy se provádějí nejméně jedenkrát za tři roky nebo častěji, vyžádají-li si to okolnosti. První test bude proveden do 31. prosince 2013. [Pozm. návrh 50]

Orgán EBA předá Evropské radě pro systémová rizika zřízené na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika(14) z vlastního podnětu nebo na její žádost informace týkající se systémů pojištění vkladů, které jsou nezbytné pro analýzu systémového rizika. [Pozm. návrh 51]

Evropský orgán pro bankovnictvíOrgán EBA bude v této souvislosti pravidelně nejméně každých pět let provádět srovnávací hodnocení podle článku 15 [nařízení o Evropském orgánu pro bankovnictví]30 nařízení (EU) č. 1093/2010. Taková srovnávací hodnocení se budou mimo jiné týkat postupů řízení společností podle odstavce 7a. Při výměně informací s Evropským orgánem pro bankovnictvíEBA jsou systémy pojištění vkladů vázány profesním tajemstvím podle článku 56 uvedeného70 nařízení č. 1093/2010 (EU).

Orgán EBA má navíc pravomoc každoročně prověřovat odolnost systémů pojištění vkladů proti zátěži s využitím rozmanitých scénářů předem daných problematických okamžiků a na základě aktualizovaných údajů, aby zjistil, zda je vhodné pozměnit platný model výpočtu a cílovou výši. Tyto testy odolnosti proti zátěži vycházejí z následujících scénářů:[Pozm. návrh 52].

7.  Členské státy zajistí, aby systémy pojištění vkladů kdykoli na vlastní žádost obdržely od svých členů všechny informace nezbytné k přípravě vyplacení náhrad vkladatelům, včetně označení podle čl. 4 odst. 2. Informace nezbytné k provádění zátěžových testů jsou systémům pojištění vkladů předkládány průběžně. Informace jsou anonymizované. Získané informace je možné používat pouze k provádění zátěžových testů k analýze dosavadního vývoje odolnosti systémů pojištění vkladů nebo k přípravě vyplacení náhrad a je zapotřebí uchovávat nejdéle po dobu nezbytnou k těmto účelůmje v utajení. [Pozm. návrh 53]

7a.  Členské státy zajistí, aby jejich systémy zavedly řádné postupy řízení společností. Zejména:

   a) ve správní radě systémů pojištění vkladů musí být alespoň jeden člen bez výkonných pravomocí a postupy jmenování do této rady musí být otevřené a transparentní;
   b) systémy pojištění vkladů vydávají o své činnosti vydávat výroční zprávu.[Pozm. návrh 54]

Článek 4

Způsobilost vkladů

1.  Ze systémů pojištění vkladů se vylučují jakékoli náhrady

   a) vkladů jiných úvěrových institucí uskutečněných jejich vlastním jménem a na vlastní účet, s výhradou čl. 6 odst. 3,
   b) veškerých nástrojů, na které se vztahuje definice ' kapitálu' ve smyslu článku  57 směrnice 2006/48/ES  ,
   c) vkladů vzniklých z operací, v souvislosti s nimiž byl vynesen odsuzující rozsudek za trestný čin praní peněz ve smyslu čl. 1 písm. C)odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 91/308/EHS 2005/60/ES, [Pozm. návrh 55]
   ca) vkladů, ohledně nichž uzavřeli vkladatel a úvěrová instituce smlouvu stanovující, že budou použity k úhradě zvláštních závazků vkladatele vůči úvěrové instituci nebo jiné straně za předpokladu, že vkladatel může vloženou částku na základě zákona nebo smluvního ujednání kompenzovat nebo že tato částka bude vůči těmto závazkům kompenzována automaticky v případech, kdy by se vklad jinak stal nedisponibilním;[Pozm. návrh 56]
   d) vkladů finančních institucí ve smyslu čl. 4 bodu 5) směrnice 2006/48/ES,
   e) vkladů investičních podniků ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů(15),
   f) vkladů, jejichž držitel nebyl nikdynebyl identifikován v souladu s čl. 8 odst. 1 směrnice 2005/60/ES, když se stanou nedisponibilními v okamžiku aktivace, v průběhu vyplacení pojištění vkladů nebo po něm; [Pozm. návrh 57]
   g) vkladů pojišťoven,
   h) vkladů subjektů kolektivního investování,
   i) vkladů penzijních fondů vyjma těch, které se týkají systémů osobního důchodového pojištění nebo zaměstnaneckého důchodového pojištění zaměstnavatele, který není velkou společností;[Pozm. návrh 58]
   j) vkladů státu a ústředních, regionálních a místních veřejných orgánů;[Pozm. návrh 59]
   k) dluhových cenných papírů vydaných úvěrovou institucí a závazků vzniklých z vlastních akceptací a směnek.

2.  Členské státy zajistí, aby úvěrové instituce označovaly vklady uvedené v odstavci 1 tak, aby byla umožněna jejich okamžitá identifikace.

2a.  Členské státy však zajistí, aby u vkladů místních orgánů existoval nárok na jejich vyplacení systémem pojištění vkladů, pokud je splněna jedna z těchto podmínek:

   a) zpravidla nezaměstnávají profesionálního pokladníka nebo
   b) ztráta vkladů by vážně poškodila další poskytování služeb místní samosprávy.[Pozm. návrh 60]

Článek 5

Limit pojištění

1.  Členské státy zajistí, aby souhrn vkladů každého vkladatele byl pojištěn do výše  100 000 EUR pro případ, že se tyto vklady stanou nedisponibilními.

1a.  Členské státy dále zajistí, aby byly v plném rozsahu chráněny tyto vklady:

   a) vklady, které plynou z transakcí s nemovitostmi pro soukromé rezidenční účely, po dobu až 12 měsíců po připsání částky nebo od okamžiku, kdy se takové vklady staly legálně převoditelnými;
   b) vklady, které plní účely vymezené vnitrostátními právními předpisy a které jsou spojeny s určitými životními událostmi, jako je svatba, rozvod, odchod do důchodu, výpověď, invalidita nebo úmrtí vkladatele, po dobu až 12 měsíců po připsání částky;
   c) vklady, které plní účely vymezené vnitrostátními právními předpisy a vyplývají z vyplacení pojistného nebo kompenzace za újmu utrpěnou v důsledku trestného činu nebo chybného odsouzení, po dobu až 12 měsíců po připsání částky nebo od okamžiku, kdy se takové vklady staly legálně převoditelnými.[Pozm. návrh 61]

2.  Členské státy zajistí, aby se systémyměli vkladatelé právní nárok na výši pojištění vkladů neodchýlily od limitu pojištění stanovenéhostanovenou v odstavci 1. Členské státy však mohou rozhodnout, že jsou pojištěny následující vklady, pokud se na náklady na související výplaty nevztahují články 9, 10 a 11:[Pozm. návrh 62]

   a) vklady plynoucí z transakcí s nemovitostmi pro soukromé rezidenční účely po dobu až 12 měsíců po připsání částky;[Pozm. návrh 63]
   b) vklady, jež plní sociální funkci vymezenou vnitrostátním právem a jsou spojeny s určitými životními událostmi, jako je svatba, rozvod, invalidita nebo úmrtí vkladatele. Pojištění trvá nejvýše 12 měsíců po příslušné události.[Pozm. návrh 64]

3.  Odstavec 2Odstavec 1 nebrání členským státům v zachování nebo zavedení systémů pojištění produktů týkajících se hmotného zajištění na stáří a důchodů, pokud tyto systémy nepojišťují pouze vklady, nýbrž nabízejí komplexní pojištění pro všechny produkty a situace, které jsou v této souvislosti relevantní. [Pozm. návrh 65]

3a.  U vkladů úvěrových institucí či poboček zahraničích úvěrových institucí v členských státech, které byly provedeny před 31. prosincem 2010, a u vkladů vkladatelů s trvalým bydlištěm v členském státě, v němž před 1. lednem 2008 existoval zákonem upravený systém pojištění vkladů, který uplatňoval pevný limit pojištění ve výši 100 000 až 300 000 EUR, mohou dané státy rozhodnout, že dosavadní pevný limit pojištění bude odchylně od odstavce 1 nadále platný. V takovém případě je třeba u úvěrových institucí odpovídajícím způsobem upravit cílovou výši a příspěvky, jejichž výše vyplývá z míry rizika.[Pozm. návrh 66]

4.  Výplata vkladů se provádí v měně členského státu, v níž byl účet veden, Pokud se částky vyjádřené v eurech uvedené v odstavci 1 přepočítávají na jinou měnu, odpovídají částky, které jsou vkladatelům skutečně vyplaceny, částkám stanoveným v této směrnici. nebo v eurech. V případě vkladů v jiné měně mají vkladatelé právo rozhodnout, zda částky mají být vyplaceny v jedné z těchto měn:

   a) v měně, v níž byl veden účet, a to v konkrétní lhůtě, která byla sjednána s příslušnými orgány a jež je delší než lhůta stanovená v čl. 7 odst. 1, nebo
   b) v měně členského státu, v níž byl veden účet

Podle prvního pododstavce písm. b), se v takovém případě použije směnný kurz pro odpovídající druh měny, v níž byl uložen vklad do data, ke kterému příslušné orgány učiní zjištění podle čl. 2 odst. 1 písm. e) bodu i) nebo kdy soudní orgán rozhodne ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. e) bodu ii).[Pozm. návrh 67]

5.  Členské státy, které přepočítávají částky vyjádřené v eurech na svou národní měnu, použijí poprvé při přepočtu směnný kurz platný ke dni ...(16).

Členské státy mohou částky po přepočtu zaokrouhlit, pokud zaokrouhlení nepřevyšuje 2 500 EUR.

Aniž je dotčen druhý pododstavec, provedou členské státy každých pět let úpravu limitů pojištění přepočtených na jinou měnu na částku uvedenou v odstavci 1. Členské státy mohou po předchozí konzultaci s Komisí provést úpravu limitů pojištění dříve, dojde-li k nepředvídaným událostem, například kolísání měny.

6.  Komise za podpory orgánu EBA přezkoumá částku uvedenou v odstavci 1 pravidelně nejméně jednou za pět let. Pokud to uzná za vhodné, předloží Evropskému parlamentu a Radě návrh směrnice, jež upraví částku uvedenou v odstavci 1 zejména se zřetelem k vývoji v bankovnictví a k hospodářské a měnové situaci v Unii. První pravidelný přezkum neproběhne do 31. prosince 2015, ledaže si nepředvídané události vyžádají přezkum dříve. [Pozm. návrh 68]

7.  Komise může upravitby měla mít alespoň jednou za pět let pravomoc přijímat v souladu s článkem 16 akty v přenesené pravomoci týkající se pravidelného přezkumu uvedeného v odstavci 6 částky uvedené v odstavci 1, které bude provádět , a to podle inflace v Evropské unii na základě změn v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen zveřejňovaném Komisí, k nimž došlo od poslední úpravy.

Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímá podle článku 16.[Pozm. návrh 69]

Článek 6

Stanovení splatné částky

1.  Limit uvedený v čl. 5 odst. 1 se vztahuje na souhrn vkladů u téže úvěrové instituce bez ohledu na počet těchto vkladů, jejich měnu a místo uložení  v Unii  .

2.  Při výpočtu limitu stanoveného v čl. 5 odst. 1 se přihlédne k podílu každého vkladatele na společném účtu.

Není-li stanoveno jinak, jsou podíly jednotlivých vkladatelů na tomto účtu stejné.

Členské státy mohou stanovit, že vklady na účtu, k němuž mají právo dvě nebo více osob jako společníci společnosti, členové sdružení nebo jiného obdobného seskupení bez právní subjektivity, mohou být pro účely výpočtu limitu stanoveného v čl. 5 odst. 1 sečteny a lze s nimi nakládat, jako by byly uloženy jediným vkladatelem.

3.  Pokud vkladatel nemůže nakládat s částkami uloženými na účtu bez omezení, vztahuje se pojištění na osobu, která s nimi může bez omezení nakládat, za předpokladu, že je nebo může být zjištěna ke dni, kdy příslušné orgány učiní zjištění podle čl. 2 odst. 1 písm. e) bodu i) nebo kdy soudní orgán rozhodne ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. e) bodu ii). Může-li více osob nakládat s vklady bez omezení, přihlédne se k podílu každé z nich podle právních předpisů upravujících správu daných částek při výpočtu limitu stanoveného v čl. 5 odst. 1.

4.  Rozhodným dnem pro výpočet splatné částky je datum, ke kterému příslušné orgány učiní zjištění podle čl. 2 odst. 1 písm. e) bodu i) nebo kdy soudní orgán rozhodne ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. e) bodu ii). K závazkům vkladatele vůči úvěrové instituci se při výpočtu splatné částky nepřihlíží, nejedná-li se o závazky vkladatele splatné k danému dni. [Pozm. návrh 70]

5.  Členské státy zajistí, aby systémy pojištění vkladů mohly kdykoli požádat úvěrové instituce o informaci o souhrnné výši vkladů každého vkladatele.

6.  Naběhlé úroky z vkladů, které ke dni, ke kterému příslušné orgány učiní zjištění podle čl. 2 odst. 1 písm. e) bodu i) nebo kdy soudní orgán rozhodne ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. e) bodu ii), nebyly dosud připsány, jsou systémem pojištění vkladů nahrazovány. Limit uvedený v čl. 5 odst. 1 nesmí být překročen.

Pokud se úroky odvíjejí od hodnoty jiného finančního nástroje, a není tudíž možné určit jejich výši, aniž by bylo ohroženo dodržení lhůty pro výplatu stanovené v čl. 7 odst. 1, je náhrada těchto úroků omezena na úrokovou sazbu při prodlení určenou podle vnitrostátního práva.

7.  Členské státy mohou rozhodnout, že určité druhy vkladů, které plní sociální funkci vymezenou vnitrostátním právem a za něž se zaručila třetí strana v souladu s pravidly státní podpory, se nezahrnují do souhrnu vkladů téhož vkladatele u téže úvěrové instituce ve smyslu odstavce 1. V těchto případech je záruka poskytnutá třetí stranou omezena limitem pojištění podle čl. 5 odst. 1.

7a.  Členské státy mohou rozhodnout, že pro účely vyplacení podle čl. 7 odst. 1 nebudou vklady vkladatele u téže úvěrové instituce sečteny, je-li v právních předpisech členského státu dovoleno, aby úvěrové instituce vystupovaly pod různými obchodními názvy. Sečteny budou vklady u téže úvěrové instituce vystupující pod týmž obchodním názvem a na tyto vklady se vztahuje výše pojištění podle čl. 5 odst. 1. Naroste-li tímto součtem výše krytých vkladů jednoho vkladatele u jedné instituce více, než je stanoveno v článku 5, budou rovněž odpovídajícím způsobem navýšeny příspěvky do systému pojištění vkladů vypočtené podle článků 9 a 11.

Rozhodne-li se členský stát nepovolit zvláštní ochranu vkladů v rámci úvěrové instituce působící pod různými obchodními názvy, pak držitel licence a části úvěrové instituce vystupující pod různými obchodními názvy nejsou pojištěny zvlášť. Sčítání vkladů v rámci úvěrové instituce působící pod různými obchodními názvy se neprovádí mimo rozsah jedné země.

Úvěrové instituce z členských států, které uplatňují toto ustanovení, nemohou limity pojištění nabízet ve svých pobočkách provozovaných v členských státech, které úvěrovým institucím neumožňují působit pod různými obchodními názvy.[Pozm. návrh 71]

Článek 7

Výplata

1.  Systémy pojištění vkladů musí být schopny vyplatit nedisponibilní vklady do 7 dnůpěti pracovních dnů, avšak nejméně do týdne ode dne, kdy příslušné orgány učiní zjištění podle čl. 2 odst. 1 písm. e) bodu i) nebo kdy soudní orgán rozhodne ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. e) bodu ii).

Členské státy mohou rozhodnout, že na vklady uvedené v čl. 6 odst. 3 se vztahuje delší lhůta pro výplatu. Tato lhůta však nepřekročí tři měsíce ode dne, ke kterému příslušné orgány učiní zjištění podle čl. 2 odst. 1 písm. e) bodu i) nebo kdy soudní orgán rozhodne ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. e) bodu ii).

Členské státy mohou rozhodnout, že do 31. prosince 2016 bude platit lhůta k výplatě v délce dvaceti pracovních dnů, pokud příslušné orgány dohledu po pečlivém přezkoumání situace zjistí, že systémy pojištění vkladů zatím nejsou schopny zaručit lhůtu k výplatě v délce pěti pracovních dnů, avšak nejméně jednoho týdne.

Vkladatel, který nemůže bez omezení nakládat s částkami uloženými na účtech podle čl. 6 odst. 3, obdrží výplatu ve lhůtě uvedené v prvním pododstavci. Tato výplata bude zohledněna při vyplacení osob, které mohou nakládat s částkami bez omezení.

1a.  Uplatňují-li členské státy do 31. prosince 2016 lhůtu k výplatě dvacet pracovních dnů podle odstavce 1 třetího pododstavce, vyplatí systémy pojištění vkladů vkladatelům na požádání jednorázově do pěti pracovních dnů, avšak nejméně do týdne, jejich způsobilé pohledávky do výše 5 000 EUR.[Pozm. návrh 150/rev]

1b.  Výlata uvedená v odstavci 1 může být odložena v těchto případech:

   a) není jisté, zda má osoba zákonný nárok na obdržení výplaty nebo zda je vklad předmětem právního sporu;
   b) na vklad se vztahují ekonomické sankce stanovené vnitrostátními vládami nebo mezinárodními orgány;
   c) za posledních 24 měsíců neproběhla žádná operace spojená s příslušným vkladem (účet není využíván);
   d) splatná částka je považována za součást dočasně zvýšeného salda dle čl. 5 odst. 1a.;
   e) splatnou částku má v souladu s čl. 12 odst. 2 vyplatit systém pojištění vkladů hostitelského členského státu.[Pozm. návrh 75]

2.  Vkladatelé obdrží výplatu, aniž by museli podávat žádost u systému pojištění vkladů. Za tímto účelem poskytne úvěrová instituce systému neprodleně na jeho žádost nezbytné informace o vkladech a vkladatelích.

3.  Veškerá korespondence mezi systémem pojištění vkladů a vkladatelem je vyhotovena v úředním jazyce Unie, který úvěrová instituce, v níž se nachází pojištěný vklad, používá pro komunikaci s vkladatelem, případně v úředním jazyce nebo úředních jazycích členského státu, ve kterém se nachází pojištěný vklad. Pokud banka přímo působí v jiném členském státě, aniž by zřídila pobočku, poskytují se informace v jazyce, který si vkladatel zvolil při otevření účtu. [Pozm. návrh 76]

4.  Bez ohledu na lhůtu stanovenou v odstavci 1 může systém pojištění vkladů dočasně odložit veškeré výplaty týkající se vkladatele do vynesení rozsudku soudem v těch případech, kdy jsou vkladatel nebo jiná osoba, kteří mají právo na částky uložené na účtu nebo na nich mají zájem, obviněni z trestného činu spojeného s praním peněz, jak je vymezuje čl. 1 odst. 2 směrnice 2005/60/ES. [Pozm. návrh 77]

4a.  Výplata se neprovádí v případě, že v souvislosti s vkladem neproběhla za posledních 24 měsíců žádná operace a že hodnota vkladu je nižší než administrativní náklady, které by v souvislosti s provedením výplaty vznikly.[Pozm. návrh 78]

Článek 8

Pohledávky za systémem pojištění vkladů

1.  Členské státy zajistí, aby práva vkladatelů na náhradu mohla být předmětem žaloby vkladatele proti systému pojištění vkladů. [Pozm. návrh 79]

2.  Aniž tím jsou dotčena jiná práva, která mohou mít podle vnitrostátních právních předpisů, a s výhradou odstavce 3, mají systémy provádějící platby z pojištění v rámci jednoho státu právo vstoupit do práv vkladatelů v likvidačním řízení až do výše svých plateb.

Práva, na něž se vztahuje právo vstoupit do práv uvedené v tomto odstavci, mají přednost ihned po právech vkladatelů podle odstavce 1 a před všemi ostatními právy vůči likvidovanému subjektu.[Pozm. návrh 80]

3.  Jestliže systémy pojištění vkladů postupem podle článku 10 poskytnou půjčku jinému systému, mají poměrně k zapůjčené částce právo vstoupit do práv vkladatelů v likvidačním řízení až do výše svých plateb.

Toto právo nelze uplatnit před termínem splatnosti půjčky podle čl. 10 odst. 2 písm. b). Pokud likvidační řízení skončí před tímto termínem, právo vstoupit do práv se rozšiřuje na výnos z likvidace vyplacený systému přijímajícímu půjčku.

Práva, na něž se vztahuje právo vstoupit do práv uvedené v tomto odstavci, mají přednost ihned za právy vkladatelů podle odstavce 1 a před všemi ostatními právy vůči likvidovanému subjektu.

4.  Členské státy mohou omezit dobu, v níž vkladatelé, jejichž vklady nebyly systémem vyplaceny nebo uznány ve lhůtě stanovené v čl. 7 odst. 1, mohou nárokovat výplatu vkladů. Tato časová lhůta se určí podle dne, k němuž mají být v likvidačním řízení podle vnitrostátního práva zapsána práva, do nichž vstoupil systém pojištění vkladů podle odstavce 2.

Při určení uvedené časové lhůty přihlédnou členské státy k času, který systém pojištění vkladů potřebuje ke shromáždění příslušných pohledávek před zápisem práv.

Článek 9

Financování systémů pojištění vkladů

1.  Členské státy zajistí, aby systémy pojištění vkladů měly odpovídající systémy ke zjištění svých možných závazků. Výše disponibilních finančních prostředků systémů pojištění vkladů je úměrná těmto závazkům.

Systémy pojištění vkladů získávají disponibilní finanční prostředky z pravidelných příspěvků svých členů ke 30. červnu a 30. prosinci každého rokualespoň jednou ročně. To nebrání doplňkovému financování z jiných zdrojů. Nepožadují se se jednorázové vstupní poplatky. [Pozm. návrh 81]

Disponibilní finanční prostředky dosahují přinejmenším cílové výše. Pokud finanční kapacity klesnou pod cílovou výši, zahájí se opět výběr příspěvků, dokud nebude znovu dosaženo aspoň cílové výše. Pravidelné příspěvky náležitě zohledňují hospodářský cyklus a činí alespoň 0,1 % krytých vkladů. Povinnost platit příspěvky platí jedině v případě, že je částka finančních prostředků uložených v systému pojištění vkladů nižší než cílová výše. Dosahují-li disponibilní finanční prostředky, poté, co poprvé dosáhly cílové výše a v důsledku jejich využívání, méně než dvě třetiny cílové výše, činí pravidelný příspěvek nejméně 0,25 % způsobilýchkrytých vkladů. [Pozm. návrh 82]

2.  Souhrnná výšeDisponibilní finanční prostředky systémů pojištěnívkladů investic systému ve vztahu k jedinému subjektu nepřevyšujeje třeba investovat s nízkým rizikem a dostatečně diverzifikovaně a nevztahuje-li se na tyto vklady nebo investice nulová riziková váha podle přílohy VI, části I směrnice 2006/48/ES, nepřesáhnou tyto prostředky 5 % disponibilních finančních prostředků systému. V tomto ohledu se společnosti, jež jsou součástí téže skupiny pro účely konsolidace účetních závěrek, jak je definována ve směrnici 83/349/EHS(17) nebo v souladu s uznávanými mezinárodními účetními pravidly, považují za jediný subjekt. [Pozm. návrh 83]

3.  Pokud disponibilní finanční prostředky systému pojištění vkladů nepostačují k vyplacení vkladatelů v případě, že se vklady stanou nedisponibilními, uhradí členové systému mimořádné příspěvky nepřevyšující 0,5 % jejich způsobilýchkrytých vkladů v kalendářním roce. Tato platba se provede jeden den před lhůtou uvedenou v čl. 7 odst. 1. [Pozm. návrh 84]

4.  Souhrnná výše příspěvků uvedených v odstavci 1 a 23 nesmí překročit 1 % způsobilýchkrytých vkladů v kalendářním roce. [Pozm. návrh 85]

Příslušné orgány mohou úvěrovou instituci zcela nebo částečnědočasně zprostit povinnosti uvedené v odstavci 2, pokud by celková výše plateb uvedených v odstavci 1 a 2 ohrozila vypořádání pohledávek jiných věřitelů za touto úvěrovou institucí. Zproštění povinnosti lze udělit nejvýše na dobu 6 měsíců, avšak může být na žádost úvěrové instituce obnoveno. Příslušná částka bude převedena v pozdější době, když platba již neohrozí vypořádání pohledávek jiných věřitelů. Finanční prostředky podle odstavců 1, 2 a 3 tohoto článku jsou v první řadě použity na ochranu a vyplacení vkladatelů podle této směrnice. Až třetina disponibilních finančních prostředků může být použita na opatření v oblasti prevence a podpory, jak je uvedeno v této směrnici. V takovém případě systém pojištění vkladů do jednoho měsíce předloží příslušnému orgánu zprávu, v níž doloží, že hranice jedné třetiny disponibilních zdrojů byla dodržena.[Pozm. návrh 86]

5.  Finanční prostředky podle odstavce 1, 2 a 3 tohoto článku jsou v první řadě použity na vyplacení vkladatelů podle této směrnice.

Mohou však být použity také k financování převodu vkladů do jiné úvěrové instituce, pokud náklady vzniklé systému pojištění vkladů nepřekročí částku pojištěných vkladů v dotyčné úvěrové instituci. Systém pojištění vkladů v tomto případě do jednoho měsíce po převodu vkladů předloží Evropskému orgánu pro bankovnictví zprávu dokládající, že výše uvedený limit nebyl překročen. [Pozm. návrh 87]

Členské státy mohou systémům pojištění vkladů povolit použít finanční prostředky k zabránění úpadku banky, aniž by byly omezeny na financování převodu vkladů do jiné úvěrové instituce, jsou-li splněny tyto podmínky: [Pozm. návrh 88]

   a) finanční prostředky systému po tomto opatření převyšují 1 % způsobilých vkladů; [Pozm. návrh 89]
   b) systém pojištění vkladů do jednoho měsíce po rozhodnutí o provedení tohoto opatření předloží Evropskému orgánu pro bankovnictví zprávu dokládající, že výše uvedený limit nebyl překročen.[Pozm. návrh 90]

V jednotlivých případech mohou příslušné orgány na základě odůvodněné žádosti dotyčného systému pojištění vkladů povolit, aby byl procentní podíl uvedený v písmenu a) stanoven v intervalu od 0,75 do 1 %.[Pozm. návrh 91]

5a.  Systémy pojištění vkladů mohou při využití stávajících finančních prostředků na opatření v oblasti prevence a podpory přesáhnout hranici stanovenou v odstavci 5, jsou-li splněny následující podmínky:

   a) systém pojištění vkladů má k dispozici vhodné systémy sledování a klasifikace rizik a odpovídající možnost ovlivňovat přidružené úvěrové instituce;
   b) systém pojištění vkladů má k dispozici nezbytné postupy a struktury pro výběr, uplatnění a sledování opatření v oblasti prevence a podpory;
   c) poskytnutí opatření v oblasti prevence a podpory je ze strany systému pojištění vkladů vázáno na určité podmínky, které musí úvěrová instituce, jíž jsou opatření určena, splnit a k nimž patří alespoň možnost systému pojištění vkladů sledovat bedlivěji rizika a uplatňovat posílenější práva na přezkum;
   d) je-li nutné vyplatit vkladatelům náhrady a činí-li finanční prostředky systému pojištění vkladů méně než dvě třetiny cílové částky, poskytnou přidružené úvěrové instituce systému pojištění vkladů neprodleně prostředky na opatření v oblasti prevence a podpory, a to v podobě mimořádného příspěvku;
   e) způsobilost přidružených úvěrových institucí uhradit mimořádné příspěvky v souladu s písmenem d) je zajištěna na základě posouzení příslušného orgánu dohledu .[Pozm. návrh 92]

5b.  Úvěrové instituce mohou finanční prostředky použít i na opatření, která souvisí s řádným uzavřením úvěrových institucí za předpokladu, že náklady vzniklé systému pojištění vkladů nepřevyšují výši krytých vkladů v dotčené úvěrové instituci. Systém pojištění vkladů v tomto případě do jednoho měsíce po převodu vkladů předloží orgánu EBA zprávu dokládající, že výše uvedený limit nebyl překročen.[Pozm. návrh 93]

6.  Členské státy zajistí, aby systémy pojištění vkladů měly odpovídající ujednání o alternativních možnostech financování, které jim umožní získat krátkodobě prostředky k uspokojení pohledávek vůči nim uplatněných.

7.  Členské státy měsíčněčtvrtletně informují orgán EBA o výši způsobilých vkladů a pojištěných vkladů na jejich území a o výši disponibilních finančních prostředků jejich systémů pojištění vkladů. Tyto informace jsou potvrzeny příslušnými orgány a spolu s potvrzením předloženy orgánu EBA do deseti dnů po skončení každého měsícejednoho měsíce.[Pozm. návrh 94]

Členské státy zajistí, aby informace uvedené v prvním pododstavci byly zveřejněny na internetových stránkách systémů pojištění vkladů a na stránkách orgánu EBA nejméně jedenkrát za rok. [Pozm. návrh 95]

7a.  Systémy pojištění vkladů splňují specifická pravidla pro řízení společností a zřídí zvláštní výbor sestavený z předních zástupců systému, jeho členů a příslušných orgánů, jež vypracovávají a schvalují transparentní pokyny pro investování dostupných finančních prostředků. Tyto pokyny budou zohledňovat takové faktory, jako je odpovídající trvání, kvalita, diverzifikace a souvztažnost investic.[Pozm. návrh 96]

Článek 10

Vzájemné půjčky mezi systémy pojištění vkladů

1.  Systém má možnost obdržet půjčku od ostatních systémůSystémy pojištění vkladů uvedených v čl. 1 odst. 2nemají povinnost si navzájem poskytovat půjčky. Systémy pojištění vkladů mají však možnost poskytnout dobrovolně na území Unie půjčky jiným systémům, pokud jsou splněny všechny následující podmínky: [Pozm. návrh 97]

   a) systém přijímající půjčku není schopen splnit své závazky podle čl. 8 odst. 1 z důvodu předchozích plateb ve smyslu čl. 9 odst. 5 prvního a druhého pododstavce; [Pozm. návrh 87]
   b) situace uvedená v písmenu a) je důsledkem nedostatku disponibilních finančních prostředků uvedených v článku 9;
   c) systém přijímající půjčku využil mimořádných příspěvků podle čl. 9 odst. 3;
   d) systém přijímající půjčku se právně zaváže, že vypůjčené prostředky budou použity k úhradě pohledávek podle čl. 8 odst. 1;
   e) systém přijímající půjčku v daném okamžiku není vázán povinností splatit půjčku jinému systému pojištění vkladů podle tohoto článku;
   f) systém přijímající půjčku uvede částkuinformuje příslušné orgány o výši požadovaných prostředků; [Pozm. návrh 98]
   g) celková výše půjčky nepřekročí 0,5 % způsobilýchkrytých vkladů systému přijímajícího půjčku; [Pozm. návrh 99]
   h) systém přijímající půjčku neprodleně informuje orgán EBA a sdělí příčiny, proč jsou splněny podmínky uvedené v tomto pododstavci, a částku požadovaných prostředků.

Částka podle prvního pododstavce písm. f) se stanoví takto:

[částka pojištěných vkladů, která má být vyplacena podle čl. 8 odst. 1] – [disponibilní finanční prostředky + nejvyšší částka mimořádných příspěvků podle čl. 9 odst. 3][Pozm. návrh 100]

Ostatní systémy pojištění vkladů vystupují jako systémy poskytující půjčku. Za tímto účelem členské státy, v nichž je zřízen více než jeden systém, určí jeden systém za systém poskytující půjčku za tento členský stát a informují o tom Evropský orgán pro bankovnictví. Členské státy mohou rozhodnout, zda a jakým způsobem obdrží systém poskytující půjčku náhradu od jiných systémů pojištění vkladů zřízených v témže členském státě.[Pozm. návrh 101]

Systémy pojištění vkladů, od nichž je vyžadováno splacení půjčky jiným systémům pojištění vkladů podle tohoto článku, neposkytují půjčky jiným systémům pojištění vkladů.

2.  Na půjčku se vztahují tyto podmínky:

   a) každý systém půjčí částku úměrnou částce způsobilých vkladů v každém systému, přičemž se nepřihlíží k systému přijímajícím půjčku a k systémům pojištění vkladů uvedeným v písmenu a). Částky jsou vypočítány podle nejnovějších, měsíčně oznamovaných potvrzených informací uvedených v čl. 9 odst. 7; [Pozm. návrh 102]
   b) systém přijímající půjčku splatí půjčku nejpozději po pěti letech, včetcě cestou ročních splátek, přičemž úroky jsou splatné až v době splacení;
   c) úroková sazba se rovnáúroková sazba je stanovena tak, aby se přinejmenším rovnala sazbě mezní zápůjční facility Evropské centrální banky během doby půjčky. [Pozm. návrh 103]
   ca) instituce přijímající půjčku informuje orgán EBA o původním úroku i o trvání půjčky.[Pozm. návrh 104]

3.  Orgán EBA potvrdí, že požadavky podle odstavceodstavců 1 a 2 byly splněny. stanoví částky, které má zapůjčit každý systém, vypočtené podle odst. 2 písm. a) a počáteční úrokovou sazbu podle odst. 2 písm. c), jakož i dobu trvání půjčky. [Pozm. návrh 105]

Orgán EBA zašle své potvrzení spolu s informacemi uvedenými v odst. 1 písm. h) systémům pojištění vkladů poskytujícím půjčku. Tyto systémy obdrží potvrzení a informace do dvou pracovních dnů. Systémy pojištění vkladů poskytující půjčku bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě dalších 2 pracovních dnů po přijetí potvrzení a informací provedou výplatu půjčky systému přijímajícímu půjčku.[Pozm. návrh 106]

5.  Členské státy zajistí, aby příspěvky vybírané systémem přijímajícím půjčku byly dostatečné k co nejrychlejšímu splacení vypůjčené částky a opětovnému dosažení cílové úrovně.

Článek 11

Výpočet příspěvků do systémů pojištění vkladů

1.  Příspěvky do systémů pojištění vkladů uvedené v článku 9 jsou stanoveny pro každého člena na základě stupněpřiměřeně ke stupni rizika, jež podstupuje. Úvěrové instituce platí nejméně 75 %, avšak nejvýše 200250 % částky, kterou by musela přispět banka s průměrným rizikem. Členské státy mohou rozhodnout, že členové systémů ochrany uvedených v čl. 1 odst. 3 a 4 platí systémům pojištění vkladů nižší příspěvky, avšak nejméně 37,5 % částky, kterou by musela přispět banka s průměrným rizikem.

Členské státy mohou umožnit nižší příspěvky pro úvěry s nízkým rizikem, na něž se vztahují zvláštní právní předpisy.[Pozm. návrh 107]

1a.  Členské státy mohou umožnit, aby se na všechny úvěrové instituce, které jsou přidruženy k témuž ústřednímu subjektu podle čl. 3 odst. 1 směrnice 2006/48/ES, vztahovala riziková váha, která se určí pro ústřední subjekt a jeho přidružené instituce na konsolidovaném základě. Členské státy mohou rozhodnout, že úvěrové instituce budou platit minimální příspěvek, bez ohledu na výši jejich pojištěných vkladů.[Pozm. návrh 112]

2.  V příloze I a II je popsán standardní postup pro určení stupně podstupovaného rizika a výpočet příspěvků,vycházejí z prvků uvedených v příloze I a IIkteré členové odvádějí do systému pojištění vkladů. [Pozm. návrh 108]

3.  Odstavec 2 se nevztahuje na systémy pojištění vkladů uvedené v čl. 1 odst. 2.[Pozm. návrh 109]

3a.  Odchylně od standardního postupu podle odstavců 1 a 2 mohou systémy pojištění vkladů jako alternativní metody použít vlastní postupy pro určení stupně rizika, které členové podstupují, a pro výpočet příspěvků, které členské instituce odvádí do systému pojištění vkladů. Výpočet příspěvků je úměrný obchodnímu riziku dané instituce a odpovídajícím způsobem zohledňuje rizikové profily různých modelů podnikání. Tyto alternativní postupy mohou také odvozovat základ příspěvku od strany aktiv v rozvaze a jako ukazatele rizik použít přinejmenším kapitálovou přiměřenost, kvalitu aktiv a likviditu.

Alternativní postupy jsou v souladu s pokyny orgánu EBA podle čl. 11 odst. 5 a schvalují je jednotlivé příslušné orgány a orgán EBA. Orgán EBA provádí přezkum dodržování pokynů, dojde-li k jakékoli změně systému, a také pravidelně nejméně jednou za pět let.[Pozm. návrh 110]

4.  Na Komisi se přenášejí pravomoci za účelem upřesnění prvkůOrgán EBA připraví návrh regulačních technických norem s cílem zajistit důslednou harmonizaci definic a metod v příloze II části Azavedení standardního postupu podle odstavců 1 a 2 tohoto článku. Návrh těchto regulačních norem se přijímá v souladu s článkem 7 až 7d [nařízení o Evropském orgánu pro bankovnictví]., v případě potřeby může navrhnout úpravu těchto definic a tohoto postupu s cílem zajistit plnou srovnatelnost a vyhnout se zkreslujícím prvkům.

Orgán EBA předloží do 31. prosince 2012 svůj návrh regulačních technických norem k předložení ke schválení Komisi.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.[Pozm. návrh 111]

4a.  Orgán EBA ve svých analýzách rizik a při přípravě návrhů regulačních norem zohledňuje mechanismy kontroly řízení, které používají úvěrové instituce. Zajistí šíření příkladů osvědčených postupů prostřednictvím Evropského systému finančního dohledu.[Pozm. návrh 113]

5.  Do 31. prosince 2012 vydá orgán EBA pokyny k používání přílohy II části B a k postupům, které si v závislosti na míře rizika vypracovaly podle odstavce 3a systémy pojištění vkladů v souladu[článkem 8článkem 16 nařízení o Evropském orgánu pro bankovnictví](EU) č. 1093/2010.[Pozm. návrh 114]

Článek 12

Spolupráce v rámci Unie

1.  Systémy pojištění vkladů chrání také vkladatele u poboček zřízených úvěrovými institucemi v jiných členských státech.

2.  Vkladatelé u poboček zřízených úvěrovými institucemi v jiných členských státech nebo v členských státech, kde působí úvěrová instituce povolená v jiném členském státě, jsou jménem systému domovského členského státu vyplaceni systémem hostitelského členského státu. Domovský Systém domovskéhohostitelskému členského státu poskytne potřebné prostředky, aby umožnil systému vyplacení nahradíhostitelského členského státu splnit závazky systému domovského členského státu vůči vkladatelům dle ustanovení prvního odstavce. [Pozm. návrh 115]

Systém hostitelského členského státu rovněž jménem systému domovského členského státu informuje dotčené vkladatele a je oprávněn jménem systému domovského členského státu od těchto vkladatelů přijímat korespondenci.

3.  Pokud úvěrová instituce ukončí členství v jednom systému a vstoupí do členství v jiném systému, jsou tomuto druhému systému nahrazenyproplaceny nebo poměrným dílem převedeny příspěvky uhrazené během 6 měsíců předcházejících uhrazené během 6 měsíců předcházejících ukončení členství, nejedná-li se o pravidelné příspěvky podle čl. 9 odst. 1 pododstavce 3 čtvrté věty nebo o mimořádné příspěvky podle čl. 9 odst. 3. To se nevztahuje na případy, kdy je úvěrová instituce vyloučena ze systému podle čl. 3 odst. 3. [Pozm. návrh 116]

4.  Členské státy zajistí, aby si systémy pojištění vkladů domovského členského státu se systémy hostitelského členského státu vyměňovaly informace podle čl. 3 odst. 7. Použijí se omezení stanovená v uvedeném článku.

Úvěrové instituce, které chtějí dobrovolně přejít z jednoho systému pojištění vkladů do druhého, oznámí v souladu s ustanoveními této směrnice tento záměr nejméně 6 měsíců předem. Během této doby úvěrová instituce přispívá do původního systému pojištění vkladů, a to v případě financování ex-ante i ex-post.[Pozm. návrh 117]

5.  V zájmu usnadnění účinné spolupráce mezi systémy pojištění vkladů, především pokud jde o tento článek a článek 10, mají systémy pojištění vkladů, případně příslušné orgány, uzavřeny písemné dohody o spolupráci. Tyto dohody zohledňují požadavky stanovené směrnicí 95/46/ES.

Systémy pojištění vkladů informují orgán EBA o existenci a obsahu těchto dohod. Orgán EBA může k těmto dohodám vydávat stanovisko podle čl. 6 odst. 2 písm. f) a článku 19 nařízení (EU) č. 1093/2010. Pokud příslušné orgány nebo systémy pojištění vkladů nemohou dosáhnout dohody nebo pokud vznikne spor o výklad dohody, řeší vzájemné neshody orgán EBA podle článku 11 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Neexistencí uvedených dohod nejsou dotčeny pohledávky vkladatelů podle čl. 8 odst. 2 nebo úvěrových institucí podle odstavce 3 tohoto článku.

Článek 13

Pobočky úvěrových institucí zřízené ve třetích zemích

1.  Členské státy ověří, zda pobočky zřízené úvěrovou institucí, která má sídlo mimo Unii (úvěrové instituce třetí země), mají  ochranu rovnocennou  té, kterou stanoví tato směrnice.

Pokud tomu tak není, mohou členské státy stanovit, s výhradou čl. 38 odst. 1 směrnice 2006/48/ES, že pobočky zřízené úvěrovou institucí třetí země, se musí připojit k některému systému pojištění vkladů, který působí na jejich území.

1a.  S cílem zajistit důslednou harmonizaci provádění ustanovení článku 1 připraví orgán EBA návrh regulačních technických norem pro zavedení obecných kritérií pro posouzení rovnocennosti.

Do [...] předloží orgán EBA Komisi návrh těchto regulačních technických norem.

Komisi je v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010 svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci.[Pozm. návrh 118]

2.  Úvěrová instituce třetí země která není členem systému působícího v členském státě, poskytuje vkladatelům a případným vkladatelům u poboček jí zřízených veškeré relevantní informace o pojištění chránícím jejich vklady.

3.  Informace uvedené v odstavci 2 musí být poskytovány v úředním jazyce nebo jazycích členského státu, ve kterém je pobočka zřízena, způsobem stanoveným vnitrostátními právními předpisy v jasné a srozumitelné formě, přičemž v případě, že vkladatel o to požádá a pobočka bude schopná této žádosti vyhovět, i v jiných jazycích. [Pozm. návrh 151/rev]

Článek 14

Informace pro vkladatele

1.  Členské státy zajistí, aby úvěrové instituce poskytly současným i případným vkladatelům informace potřebné k určení systému pojištění vkladů, jehož jsou instituce a její pobočky členy uvnitř Unie. Není-li vklad pojištěn systémem pojištění vkladů v souladu s článkemčl. 4 odst. 1 písm. a) až g) a písm. i) až k) a s čl. 4 odst. 2, uvědomí o tom úvěrová instituce vkladatele, načež je vkladatelům nabídnuta možnost vybrat si své vklady bez jakéhokoli penále a s nárokem na veškeré vzniklé úroky a benefity. [Pozm. návrh 119]

2.  Informace pro případné vkladatele musí být poskytnuty, a případným vkladatelem podepsány, před uzavřením smlouvy o vkladu a . Pro tyto účely se použije se vzor uvedený v příloze III.

3.  Informace pro současné vkladatele jsou poskytnuty na výpisech z účtu. Tyto informace obsahují potvrzení, že vklady jsou způsobilé. Dále je uveden odkaz na informační přehled uvedený v příloze III a údaj o tom, kde ho lze získat. Informační přehled uvedený v příloze III se alespoň jednou ročně přikládá také k výpisům z účtu vkladatelů. V tomto informačním přehledu je rovněž uvedena internetová adresa internetových stránek příslušného systému pojištění vkladů.

Internetové stránky musí obsahovat potřebné informace pro vkladatele, zejména o ustanoveních této směrnice o postupu a podmínkách pojištění vkladů.[Pozm. návrh 120]

4.  Informace uvedené v odstavci 1 se poskytují způsobem stanoveným vnitrostátními právními předpisy v úředním jazyce nebo jazycích členského státu, v němž je pobočka zřízena, přičemž v případě, že vkladatel o to požádá a pobočka bude schopná této žádosti vyhovět, i v jiných jazycích. [Pozm. návrh 121]

5.  Členské státy omezí použití informací uvedených v odstavci 1odstavcích 1, 2 a 3 k reklamním účelům na věcný odkaz na systém, který pojišťuje produkt, jehož se reklama týká.[Pozm. návrh 122]

Úvěrové instituce ,jež jsou členem systému uvedeného v čl. 1 odst. 3 a čl. 1 odst. 4, informují vkladatele odpovídajícím a snadno srozumitelným způsobem o fungování systému pojištění vkladů. Přitom je však třeba informovat i o maximální úrovni krytí a o dalších zdrojích informací týkajících se systému pojištění vkladů. Tyto informace nezmiňují neomezené pojištění vkladů. [Pozm. návrh 123]

6.  V případě fúze úvěrových institucí jsou jejich vkladatelé o fúzi informováni nejméně jeden měsíc před její právní účinností. Vkladatelé jsou informováni o tom, že po té, co fúze nabude účinnosti, jsou všechny jejich vklady u každé z fúzujících bank sečteny, aby byla stanovena výše jejich pojištění systémem pojištění vkladů. Vkladatelé získají od oznámení o fúzi tříměsíční lhůtu na to, aby mohli své vklady přesahující výši pojištění podle čl. 5 odst. 1 převést do jiné banky či banky s jiným obchodním názvem bez jakéhokoli penále a s nárokem na veškeré vzniklé úroky a benefity. Pokud bude během této tříměsíční lhůty částka uvedená v čl. 5 odst. 1 překročena, rozšíří se výše pojištění vynásobením částky stanovené v čl. 5 odst. 1 počtem úvěrových institucí, které se sloučily.[Pozm. návrh 124]

6a.  V případě, že úvěrová instituce vystoupí ze systému pojištění vkladů nebo je z něj vyloučena, podá o tom do jednoho měsíce vkladatelům zprávu.[Pozm. návrh 125]

7.  Jestliže vkladatel používá internetové bankovnictví, jsou informace, jež mají být podle této směrnice zveřejněny, sděleny elektronickýmivhodnými prostředky takovým způsobem, aby upoutaly pozornost vkladatele, a pokud si to vkladatel přeje, jsou mu dodány v tištěné podobě. [Pozm. návrh 126]

7a.  Členské státy musí zajistit zavedení vhodných postupů, které umožní systémům pojištění vkladů sdílet informace a účinně komunikovat s dalšími systémy pojištění vkladů, s jejich přidruženými úvěrovými institucemi a s příslušnými orgány, a to jak v rámci jejich jurisdikce, tak případně i s dalšími agenturami v jiných státech.[Pozm. návrh 127]

Článek 15

Seznam povolených úvěrových institucí

V seznamu povolených úvěrových institucí, který vypracovává podle článku 14 směrnice 2006/48/ES, uvede Komise transparentním způsobem postavení každé úvěrové instituce s ohledem na tuto směrnici. [Pozm. návrh 128]

Článek 16

Výkon přenesené pravomoci

1.  Komisi se uděluje pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za podmínek stanovených v tomto článku.

1a.  Pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci podle čl. 5 odst. 7 se Komisi svěřují na dobu neurčitou od ...(18).

1b.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesenou pravomoc uvedenou v čl. 5 odst. 7 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Nabývá účinku dnem následujícím po zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie nebo pozdějším datem uvedeným v tomto rozhodnutí. Nedotýká ze platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

2.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise bezodkladně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

3.  Pravomoc přijímat aktyAkt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 5 odst. 7 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi podléhá podmínkám stanoveným v článcích 17 a 18 o tom, že námitky nevysloví. Na žádost Evropského parlamentu nebo Rady bude tato lhůta prodloužena o tři měsíce.[Pozm. návrh 129]

Článek 17

Zrušení přenesení pravomoci

1.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesenou pravomoc uvedenou v článku 16 kdykoli zrušit.

2.  Orgán, který zahájil interní postup rozhodování, zda zrušit přenesení pravomoci, se před přijetím konečného rozhodnutí snaží informovat v přiměřené lhůtě druhý orgán a Komisi o přenesených pravomocích, jež by mohly být zrušeny, včetně důvodů takového zrušení.

3.  Rozhodnutí o zrušení ukončuje přenesení pravomocí vyjmenovaných v daném rozhodnutí. Nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který v něm je upřesněn. Neovlivní platnost již platných aktů v přenesené pravomoci. Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.[Pozm. návrh 130]

Článek 18

Námitky proti aktům v přenesené pravomoci

1.  Evropský parlament a Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení. Tato lhůta se z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady prodlouží o jeden měsíc.

2.  Pokud po uplynutí této lhůty Evropský parlament ani Rada proti aktu v přenesené pravomoci námitky nevyslovily, bude akt zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupí v platnost dnem stanoveným v tomto věstníku.

Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím této lhůty, pokud Evropský parlament i Rada Komisi informovaly o svém záměru námitky nevyslovit.

3.  Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost v případě, že proti němu Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky. Orgán vyslovující námitky proti aktu v přenesené pravomoci vysvětlí důvody takového jednání. [Pozm. návrh 131]

Článek 19

Přechodná ustanovení

1.  Příspěvky do systémů pojištění vkladů uvedené v článku 9 jsou rozloženy co nejrovnoměrněji, dokud není dosaženo cílové výše uvedené v čl. 9 odst. 1 třetím pododstavci. [Pozm. návrh 132]

1a.  Není-li systém pojištění vkladů schopen v okamžiku, kdy tato směrnice vstoupí v platnost, určit kryté vklady svých příslušných úvěrových institucí, odvozuje se cílová výše v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. h) od způsobilých vkladů systému. Počínaje dnem 1. ledna 2015 slouží kryté vklady jako vyměřovací základ cílové výše pro všechny systémy pojištění vkladů.[Pozm. návrh 133]

2.  Vkladatele držící dluhové cenné papíry vystavené touž úvěrovou institucí a závazky vzniklé z vlastních akceptací nebo směnek, vklady, pokud jsou na držitele a nikoli na jméno, jejichž existenci je možné prokázat pouze jiným potvrzením než výpisem z účtu, vklady, jejichž jistina není splatná v nominální hodnotě nebo jejichž jistina je splatná v nominální hodnotě pouze při určité záruce nebo dohodě poskytnuté úvěrovou institucí nebo třetí stranou, je nutno informovat, že jejich vklady dále nebudou pojištěny systémem pojištění vkladů.

3.  Pokud by po provedení této směrnice nebo směrnice 2009/14/ES přestaly být určité vklady zcela nebo částečně pojištěny systémem pojištění vkladů, mohou členské státy povolit, aby vklady, které byly složeny před 30. červnem 2010, byly pojištěny do 31. prosince 2014. Členské státy zajistí, aby po 31. prosinci 2014 žádný systém neposkytoval vyšší nebo obsáhlejší pojištění, než jaké je stanoveno touto směrnicí, bez ohledu na to, kdy byly vklady složeny.

4.  Do 31. prosince 20152. ledna 2014, předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, a případnělegislativní návrh, s cílem určit, zda by stávajícíkterý stanoví způsoby, jak mohou systémy pojištění vkladů měly být nahrazeny jediným systémem pro celou Unii. působící v Evropské unii za koordinace orgánu EBA spolupracovat prostřednictvím evropského systému, aby předcházely rizikům vznikajícím z přeshraničních činností a chránily před těmito riziky vklady. [Pozm. návrh 134]

5.  Do 31. prosince 2015 Komise ve spolupráci s orgánem EBA předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o pokroku v provádění této směrnice. V této zprávě by mělamělo být zejména zvážena možnost určení cílové výše na základě pojištěných vkladů, aniž by se snížila ochrana vkladatelůuvedeno následující:

   cílová výše na základě pojištěných vkladů, s posouzením vhodnosti stanoveného procentního podílu nebo s posouzením jiných možností regulace; v této souvislosti bude cílová výše zohledňovat nesplnění závazků z vkladů, k nimž došlo v předchozích deseti letech v rámci systémů ochrany vzniklých ze zákona nebo na smluvním základě a institucionálních systémů ochrany ve smyslu čl. 80 odst. 8 směrnice 2006/48/ES;
   kumulovaný účinek regulačních povinností úvěrových institucí, jako jsou kapitálové požadavky;
   provázanost právních předpisů upravujících systémy pojištění vkladů a budoucích předpisů ohledně zvládání krizí;
   dopad na různorodost bankovních modelů s ohledem na potřebu jejího zachování;
   přiměřenost stávajícího limitu pojištění pro vkladatele.

Zpráva rovněž posoudí, zda záležitosti uvedené v prvním pododstavci byly provedeny tak, aby byla ochrana vkladatelů.[Pozm. návrh 135]

Článek 20

Provedení

1.  Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s článkem 1, čl. 2 odst. 1 písm. a), c), d), f), h) až m), čl. 2 odst. 2, čl. 3 odst. 1, čl. 3 odst. 3, čl. 3 odst. 5 až 7, čl. 4 odst. 1 písm. d) až k), čl. 5 odst. 2 až 5, čl. 6 odst. 4 až 7, čl. 7 odst. 1 až 3, čl. 8 odst. 2 až 4, články 9 až 11, článkem 12, čl. 13 odst. 1 až 2, čl. 14 odst. 1 až 3, čl. 14 odst. 5 až 7, článkem 19 a přílohou I až IIIs touto směrnicí do 31. prosince 2012. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí. [Pozm. návrh 136]

Odchylně od prvního pododstavce členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s čl. 9 odst. 1 třetím pododstavcem, čl. 9 odst. 3 a článkem 10 do 31. prosince 2020.[Pozm. návrh 137]

Odchylně od prvního pododstavce členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s čl. 7 odst. 1 a čl. 9 odst. 5 do 31. prosince 2013. Procentní podíl způsobilých vkladů uvedený v čl. 9 odst. 5 písm. a) se však nepoužije před 1. lednem 2014. Do 31. prosince 2017 se použije procentní podíl 0,5 %. Po tomto datu do 31. prosince 2020 se použije procentní podíl 0,75 %. [Pozm. návrh 138]

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení.  Musí rovněž obsahovat prohlášení, že odkazy ve stávajících právních a správních předpisech na směrnice zrušené touto směrnicí se považují za odkazy na tuto směrnici. Způsob odkazu a znění prohlášení si stanoví členské státy. 

2.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 21

Zrušení

Směrnice 94/19/ES a její následné změny se zrušují s účinkem ode dne 31. prosince 2012, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic ve vnitrostátním právu a použitelnost směrnic uvedených v příloze IV.

Odkazy na zrušené směrnice se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze V.

Článek 22

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost  dvacátým  dnem  po  vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Čl. 2 odst. 1 písm. b), e), g), čl. 4 odst. 1 písm. a), b) a c), čl. 5 odst. 1, čl. 6 odst. 1, 2 a 3, čl. 7 odst. 4, čl. 8 odst. 1, čl. 12 odst. 1, čl. 13 odst. 3, čl. 14 odst. 4 a články 15 až 18 se použijí ode dne 1. ledna 2013. 

Článek 23

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V ... dne ...

Za Evropský parlament

předseda

Za Radu

předseda nebo předsedkyně

PŘÍLOHA I

Určení výše příspěvků založených na stupni rizika placených do systémů pojištění vkladů

1.  Použijí se tyto vzorce:

   a) výše příspěvků člena založených na stupni rizika

Ci = TC * RSi

   b) podíl člena na riziku

20120216-P7_TA(2012)0049_CS-p0000001.jpg

   c) rizikově vážená výše příspěvku člena

RAi = CB *20120216-P7_TA(2012)0049_CS-p0000002.jpg

kde:

Ci výše příspěvku i-tého člena systému pojištění vkladů

TC celková výše příspěvků, které má systém vybrat

RSi podíl i-tého člena na riziku

RAi rizikově vážená výše příspěvku i-tého člena

RAk rizikově vážené výše příspěvků každého z celkového počtu n členů

CB základ pro výpočet příspěvků (tj. kryté vklady počínaje nejpozději dnem 1. ledna 2015, popřípadě způsobilé vklady, nelze-li kryté vklady u některých členských institucí systému pojištěných vkladů vypočítat) [Pozm. návrh 139]

βi rizikový koeficient přiřazený i-tému členovi podle přílohy II

2.  Použijí se tyto vzorce:

   a) celkové bodové hodnocení člena

20120216-P7_TA(2012)0049_CS-p0000003.jpg20120216-P7_TA(2012)0049_CS-p0000004.jpg20120216-P7_TA(2012)0049_CS-p0000005.jpg= ¾+ ¼

   b) dílčí bodové hodnocení člena podle klíčových ukazatelů

20120216-P7_TA(2012)0049_CS-p0000006.jpg20120216-P7_TA(2012)0049_CS-p0000007.jpg20120216-P7_TA(2012)0049_CS-p0000008.jpg20120216-P7_TA(2012)0049_CS-p0000009.jpg20120216-P7_TA(2012)0049_CS-p0000010.jpg= ¼ [+++]

   c) dílčí bodové hodnocení člena podle doplňkových ukazatelů

20120216-P7_TA(2012)0049_CS-p0000011.jpg20120216-P7_TA(2012)0049_CS-p0000012.jpg20120216-P7_TA(2012)0049_CS-p0000013.jpg20120216-P7_TA(2012)0049_CS-p0000014.jpg20120216-P7_TA(2012)0049_CS-p0000015.jpg=[++ … +]

kde:

20120216-P7_TA(2012)0049_CS-p0000016.jpg celkové bodové hodnocení i-tého člena

20120216-P7_TA(2012)0049_CS-p0000017.jpg dílčí bodové hodnocení i-tého člena podle klíčových ukazatelů

20120216-P7_TA(2012)0049_CS-p0000018.jpg dílčí bodové hodnocení i-tého člena podle doplňkových ukazatelů

20120216-P7_TA(2012)0049_CS-p0000019.jpg proměnná vyjadřující stupeň rizika i-tého člena u jednotlivých klíčových nebo doplňkových ukazatelů uvedených v příloze II

x symbol příslušného klíčového nebo doplňkového ukazatele

PŘÍLOHA II

Ukazatele, body a váhy pro výpočet příspěvků založených na stupni rizika

ČÁST A

Klíčové ukazatele

1.  Pro výpočet příspěvků založených na stupni rizika se použijí tyto klíčové ukazatele:

Kategorie rizika

Ukazatel

Poměr

Kapitálová přiměřenost

Položky kapitálu podle čl. 57 písm. a) až ca) směrnice 2006/48/ES a rizikově vážená aktiva podle článku 76 směrnice 2006/48/ES

Kapitál

Rizikově vážená aktiva

Kvalita aktiv

Nesplácené úvěry

Nesplácené úvěry

Hrubé úvěry

Rentabilita

Rizikově vážená návratnost aktiv

[Pozm. návrh 140]

Čistý výsledek

Průměrná celková aktiva

Likvidita

Stanoví členské státy s výhradou čl. 11 odst. 4

2.  Pro vyjádření rizikového profilu u klíčových ukazatelů se použije toto bodové hodnocení:

Stupeň rizika

Kapitálová přiměřenost

Kvalita aktiv

Rentabilita

Likvidita

Velmi nízké riziko

1

1

1

1

Nízké riziko

2

2

2

2

Střední riziko

3

3

3

3

Vysoké riziko

4

4

4

4

Velmi vysoké riziko

5

5

5

5

3.  Na základě skutečných hodnot ukazatelů v dané kategorii rizika je členovi přiřazeno toto bodové hodnocení:

Položka

Symbol (x)

20120216-P7_TA(2012)0049_CS-p0000020.jpg= 1

20120216-P7_TA(2012)0049_CS-p0000021.jpg= 2

20120216-P7_TA(2012)0049_CS-p0000022.jpg= 3

20120216-P7_TA(2012)0049_CS-p0000023.jpg= 4

20120216-P7_TA(2012)0049_CS-p0000024.jpg= 5

Kapitálová přiměřenost

CA

x > 12,3%

12,3% ≥ x > 9,6%

9,6% ≥ x > 8,2%

8,2% ≥ x > 7%

x ≤ 7%

Kvalita aktiv

AQ

x ≤ 1%

1% < x ≤ 2,1%

2,1% < x ≤ 3,7%

3,7% < x ≤ 6%

x > 6%

Rentabilita

P

x > 1,2%

1,2% ≥ x > 0,9%

0,9% ≥ x > 0,7%

0,7% ≥ x > 0,5%

x ≤ 0,5%

Likvidita

L

Členské státy mohou stanovit prahové hodnoty pro každou proměnnou 20120216-P7_TA(2012)0049_CS-p0000025.jpgs výhradou čl. 11 odst. 4

4.  Na základě celkového bodového hodnocení jsou členovi přiřazeny rizikové váhy (koeficient):

Celkové bodové hodnocení (ρ)

1 < ρ ≤ 1,5

1,5 < ρ ≤ 2,5

2,5 < ρ ≤ 3,5

3,5 < ρ ≤ 4,5

4,5 < ρ ≤ 5

Rizikový koeficient (β)

75 %

100 %

125 %

150 %

200 %

ČÁST B

Doplňkové ukazatele

1.  Pro výpočet příspěvků založených na stupni rizika je stanoví členské státy doplňkové ukazatele. Za tímto účelemrovněž možné použít některé nebo všechny následující ukazatele: [Pozm. návrh 141]

Kategorie rizika

Ukazatel/poměr

Definice

Kapitálová přiměřenost

Celkový kapitál

Celkový kapitál

Rizikově vážená aktiva

Přebytečný kapitál *

Přebytečný kapitál

nebo

Přebytečný kapitál

Celková aktiva

Rizikově vážená aktiva

Kvalita aktiv

Opravné položky k úvěrům

Opravné položky k úvěrům

nebo

Opravné položky k úvěrům

Čistý úrokový výnos

Provozní výsledek

Rizikově vážená aktiva

Rizikově vážená aktiva

Celková aktiva

Rentabilita

Poměr nákladů k výnosům

Provozní náklady

Provozní výnosy

Čistá marže

Čistá marže

Celkový kapitál

Likvidita

Stanoví členské státy s výhradou čl. 11 odst. 5

* Přebytečný kapitál = kapitál – kapitál ve smyslu čl. 57 písm. a) až h) směrnice 2006/48/ES.

2.  Pro vyjádření rizikového profilu u doplňkových ukazatelů se použije toto bodové hodnocení:

Stupeň rizika

Kapitálová přiměřenost

Kvalita aktiv

Rentabilita

Likvidita

Velmi nízké riziko

1

1

1

1

Nízké riziko

2

2

2

2

Střední riziko

3

3

3

3

Vysoké riziko

4

4

4

4

Velmi vysoké riziko

5

5

5

5

3.  Na základě celkového bodového hodnocení jsou členovi přiřazeny rizikové váhy (koeficient):

Celkové bodové hodnocení (ρ)

1 < ρ ≤ 1,5

1,5 < ρ ≤ 2,5

2,5 < ρ ≤ 3,5

3,5 < ρ ≤ 4,5

4,5 < ρ ≤ 5

Rizikový koeficient (β)

75 %

100 %

125 %

150 %

200 %

PŘÍLOHA III

Vzor informačního přehledu pro vkladatele

Pokud vaše úvěrová instituce nevyplatila váš splatný a vymahatelný vklad z důvodů přímo spojených s její finanční situací, vyplatí vás jakožto vkladatele systém pojištění vkladů. Produkt [vložte název produktu] společnosti [vložte jméno úvěrové instituce, která vede účet] je všeobecně pojištěn u příslušného systému pojištění vkladů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/.../EU o systémech pojištění vkladů(19).[Pozm. návrh 142]

Výplata z pojištění činí nejvýše 100 000 EUR na banku. Je určena na základě součtu všech vašich vkladů u téže banky. Pokud má vkladatelmáte například na spořícímdepozitním účtu 90 000 EUR a na běžném účtu 20 00040 000 EUR, bude muvám vyplaceno pouze 100 000 EUR. [Pozm. návrh 143]

[Pouze je-li relevantní:] Tento postup se uplatní i v případě, že banka působíúvěrová instituce ve vztahu ke svým klientům vystupuje pod různými obchodními názvy. Společnost [vložte jméno úvěrové instituce, která vede účet] provozuje činnost též pod jménem [vložte jména všech ostatních poboček téže úvěrové instituce]. To znamená, že všechny vkladykaždý vklad u jedné nebo více těchto poboček jsouje v součtu pojištěnypojištěn do výše 100 000 EUR. [Pozm. návrh 144]

V případě společných účtů se limit 100 000 EUR vztahuje na každého vkladatele.

[Pouze je-li relevantní:] Vklady na účtu, k němuž mají právo dvě nebo více osob jako společníci společnosti, členové sdružení nebo jiného obdobného seskupení bez právní subjektivity, jsou však pro účely výpočtu limitu 100 000 EUR sečteny a nakládá se s nimi, jako by byly uloženy jediným vkladatelem.

Systémy pojištění vkladů chrání obecně všechny retailové vkladatele a podniky [je-li to v daném členském státě relevantní: a zranitelné místní orgány]. Výjimky u určitých vkladů jsou uvedeny na internetových stránkách příslušného systému pojištění vkladů [uveďte internetové stránky příslušného systému pojištění vkladů]. Zda jsou určité produkty pojištěny, či nikoliv, vás také na Vaši žádost informuje Vaše banka. Pokud jsou vklady pojištěny, bankaúvěrová instituce tuto skutečnost též potvrdíuvede na vašem výpisu z účtu. [Pozm. návrh 145]

Příslušným systémem pojištění vkladů je [vložte jméno a adresu, telefon, e-mail a internetovou adresu]. Vyplatí vaše vklady (do výše 100 000 EUR) nejpozději do šesti týdnů; po 31. prosinci 2013 do jednoho týdnepěti [pouze je-li relevantní: dvaceti] pracovních dnů. [je-li relevantní: Na žádost vám členská instituce systému pojištění vkladů vyplatí kladný zůstatek ve výší maximálně 5 000 EUR do pěti pracovních dnů. Od roku 2017 budou vaše vklady (až do výše 100 000 EUR) vyplaceny do pěti pracovních dnů.][Pozm. návrh 146]

Pokud vve výše uvedené lhůtě výplatu neobdržíte, měli byste systém pojištění vkladů kontaktovat, neboť po určité době by mohla uplynout promlčecí lhůta pro uplatnění pohledávky uplyne po [uveďte příslušné časové období platné v daném členském státě a přesný odkaz na vnitrostátní právní předpis a příslušný článek, jímž se tato ustanovení řídí]. Další informace je možné získat na [vložte adresu internetových stránek příslušného systému pojištění vkladů]. [Pozm. návrh 147]

[Pouze je-li relevantní:] Váš vklad je pojištěn v rámciVaše úvěrová instituce je součástí institucionálního systému ochrany. který [je/není uznán] za systém pojištění vkladů. Všechny bankyinstituce, které jsou členy tohoto systému, se vzájemně podporují, aby předešly případnému úpadkupřípadné platební neschopnosti. Pokud by však přesto k úpadku bankyk platební neschopnosti došlo, vaše vklady budou vyplaceny do výše 100 000 EUR v rámci výše uvedených systémů pojištění vkladů uznaných vnitrostátním právními předpisy. [Pozm. návrh 148]

PŘÍLOHA IV

ČÁST A

Zrušené směrnice a jejich následné změny (uvedené v článku 21)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES ze dne 30. května 1994 o systémech pojištění vkladů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/14/ES ze dne 11. března 2009, kterou se mění směrnice 94/19/ES o systémech pojištění vkladů, pokud jde o výši pojištění a lhůtu k výplatě

ČÁST B

Lhůty pro provedení (uvedené v článku 21)

Směrnice

Lhůta pro provedení

94/19/ES

1. července 1995

2009/14/ES

30. června 2009

2009/14/ES (čl. 1 bod 3) podbod i) druhý pododstavec, čl. 7 odst. 1a a 3 a čl. 10 odst. 1 směrnice 94/19/ES ve znění směrnice 2009/14/ES)

31. prosince 2010

PŘÍLOHA V

Korelační tabulka

Tato směrnice

Směrnice 2009/14/ES

Směrnice 94/19/ES

Článek 1

-

-

Čl. 2 odst. 1 písm. a)

Čl. 1 bod 1

Čl. 2 odst. 1. písm. d)

Čl. 1 bod 2

Čl. 2 odst. 1. písm. e)

Čl. 1 bod 1)

Čl. 1 bod 3

Čl. 2 odst. 1. písm. f)

Čl. 1 bod 4

Čl. 2 odst. 1. písm. g)

Čl. 1 bod 5

Čl. 3 odst. 1

Čl. 3 odst. 1

Čl. 3 odst. 2

Čl. 3 odst. 2

Čl. 3 odst. 3

Čl. 3 odst. 3

Čl. 3 odst. 4

Článek 5

Čl. 3 odst. 6

Čl. 1 bod 6) písm. a)

Čl. 4 odst. 1 písm. a) až c)

Článek 2

Čl. 4 odst. 1. písm. d)

Čl. 7 odst. 2, příloha I bod 1

Čl. 4 odst. 1. písm. f)

Čl. 7 odst. 2, příloha I bod 10

Čl. 4 odst. 1. písm. g)

Čl. 7 odst. 2, příloha I bod 2

Čl. 4 odst. 1. písm. h)

Čl. 7 odst. 2, příloha I bod 5

Čl. 4 odst.1 písm. i)

Čl. 7 odst. 2, příloha I bod 6

Čl. 4 odst.1 písm. j)

Čl. 7 odst. 2, příloha I bod 3 a 4

Čl. 4 odst.10 písm. k)

Čl. 7 odst. 2, příloha I bod 12

Čl. 5 odst. 1

Čl. 1 bod 3) písm. a)

Čl. 7 odst. 1

Čl. 5 odst. 4

Čl. 1 bod 3) písm. a)

Tato směrnice

Směrnice 2009/14/ES

Směrnice 94/19/ES

Čl. 5 odst. 6

Čl. 7 odst. 4 a 5

Čl. 5 odst. 7

Čl. 1 bod 3) písm. d)

Čl. 6 odst. 1 až 3

Článek 8

Čl. 7 odst. 1

Čl. 1 bod 6) písm. a)

Čl. 10 odst. 1

Čl. 7 odst. 3

Čl. 10 odst. 4

Čl. 7 odst. 4

Čl. 10 odst. 5

Čl. 8 odst. 1

Čl. 7 odst. 6

Čl. 8 odst. 2

Článek 11

Čl. 12 odst. 1

Čl. 4 odst. 1

Článek 13

Článek 6

Čl. 14 odst. 1 až 3

Čl. 1 bod 5)

Čl. 9 odst. 1

Čl. 14 odst. 4

Čl. 9 odst. 2

Čl. 14 odst. 5

Čl. 9 odst. 3

Článek 15

Článek 13

Článek 16 až 18

Čl. 1 bod 4)

(1) Úř. věst. C 99, 31.3.2011, s. 1.
(2) Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.
(3) Úř. věst. C 99, 31.3.2011, s. 1.
(4) Postoj Evropského parlamentu ze dne 16. února 2012.
(5) Úř. věst. L 135, 31.5.1994, s. 5.
(6) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12.
(7) Úř. věst. L 68, 13.3.2009, s. 3.
(8) Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1.
(9) Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1.
(10) Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15.
(11) Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 201.
(12) Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
(13) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví, KOM(2009)0501.
(14) Úř. věst. L 331, 15. 12. 2010, s. 1.
(15) Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1.
(16)* Datum vstupu této směrnice v platnost.
(17) Sedmá Směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy o konsolidovaných účetních závěrkách (Úř. věst. L 193, 18.7.1983, s. 1).
(18)* Datum vstupu této směrnice v platnost.
(19)* Číslo a odkaz na zveřejnění této směrnice.


Priority rozpočtu na rok 2013 – ostatní oddíly (jiné než Komise)
PDF 289kWORD 55k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2012 o pokynech pro rozpočtový proces na rok 2013, oddíl I – Evropský parlament, oddíl II – Rada, oddíl IV – Soudní dvůr, oddíl V – Účetní dvůr, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor, oddíl VII – Výbor regionů, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost (2012/2001(BUD))
P7_TA(2012)0050A7-0030/2012

Evropský parlament,

  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství(1),

  s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2012/5/EU ze dne 13. prosince 2011, kterým se mění interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec, s cílem vyřešit dodatečné potřeby financování projektu ITER(2),

  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2010, spolu s odpověďmi orgánů(3),

  s ohledem na články 23 a 79 jednacího řádu,

  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0030/2012),

A.  vzhledem k tomu, že strop rozpětí okruhu 5 víceletého finančního rámce (VFR) rozpočtu EU na rok 2013 odpovídá 9 181 milionům EUR v současných cenách(4);

B.  vzhledem k tomu, že přistoupení Chorvatska bude mít dopad na rozpočet na rok 2013, zejména s ohledem na zdroje vyčleněné pro nové poslance a nábor zaměstnanců do orgánů a institucí;

C.  vzhledem k vysokému dluhovému zatížení jednotlivých států a omezením vyplývajícím z probíhajících snah o konsolidaci vnitrostátních rozpočtů by měl Evropský parlament i všechny další orgány prokázat rozpočtovou kázeň a zdrženlivost; bera na vědomí dopis komisaře Lewandowského adresovaný předsedům evropských orgánů a institucí ze dne 23. ledna 2012;

D.  vzhledem k tomu, že v této fázi ročního procesu čeká Evropský parlament na odhady příjmů a nákladů ostatních orgánů a institucí a na návrhy svého vlastního předsednictva týkající se rozpočtu na rok 2013;

Obecný rámec a priority rozpočtu na rok 2013

1.  je toho názoru, že orgány a instituce by měly s ohledem na pokračující obtížnou hospodářskou situaci zmrazit své správní rozpočty; zdůrazňuje nicméně, že je nezbytné respektovat právně závazné povinnosti a případná související navýšení;

2.  vyzývá orgány a instituce, aby posílily interinstitucionální spolupráci s cílem sdílet osvědčené postupy, hledat úspory a modernizovat tak své politiky v oblasti lidských zdrojů, organizace, technologií a budov;

   3. zdůrazňuje význam interinstitucionální spolupráce s cílem zajistit co nejhladší průběh přistoupení Chorvatska;
   4. zdůrazňuje význam posilování politik nediskriminace, které zajišťují lepší přístup osob se zdravotním postižením, jejich nábor a začlenění.
   5. zdůrazňuje, že ve všech orgánech a institucích je nezbytné uplatňovat účinnou politiku ochrany životního prostředí;

Parlament

6.  poukazuje na výrazné úspory, kterých bylo dosaženo v rozpočtu na rok 2012 díky strukturálním změnám a reorganizaci; doporučuje pokračovat ve strukturální a organizační reformě a podporuje inovaci v dalších oblastech; domnívá se, že podaří-li se v rozpočtových položkách stanovit oblasti, u nichž dochází k překrývání a neefektivnosti, bude možné dosáhnout skutečných úspor; požaduje proto předložení podrobné zprávy generálního tajemníka Rozpočtovému výboru, která bude obsahovat jednoznačně formulovaný přehled těch rozpočtových položek, jejichž plnění bylo v roce 2011 nízké, a analýzu důvodů, které tento stav zapříčinily;

7.  je přesvědčen, že skutečné a největší úspory by mohlo být dosaženo, pokud by Evropský parlament měl jediné sídlo; vyzývá proto, aby byla stávající situace okamžitě vyhodnocena;

8.  věří, že mají-li se zajistit rozsáhlé dlouhodobé úspory, je nezbytné zvážit provedení nezávislého hodnocení rozpočtu EP; je toho názoru, že by měla být zvážena možnost ustanovení pracovní skupiny; vyzývá generálního tajemníka a předsednictvo, aby co nejdříve předložili konkrétní návrhy na zřízení takové skupiny a navrhli případné úspory nejpozději do konce roku 2012; zároveň vyzývá k okamžitému provádění všech závěrů, která tato skupina přijme;

9.  vítá posílenou spolupráci mezi Rozpočtovým výborem a předsednictvem v průběhu ročního rozpočtového procesu; výrazně doporučuje další posílení spolupráce mezi mezi generálním tajemníkem, předsednictvem a Rozpočtovým výborem v průběhu roku, aby se zajistil hladký rozpočtový proces a účinné plnění rozpočtu; očekává od předsednictva, že předloží uvážlivý návrh odhadu příjmů a výdajů vycházející ze skutečných potřeb, který bude zohledňovat jakákoli případná navýšení vyplývající z právních závazků; je toho názoru, že je zapotřebí vyvinout maximální úsilí, aby se zajistilo, že jakýkoli cílený nárůst bude vyvážen úsporami stanovenými v jiných oblastech;

10.  požaduje, aby byly zmraženy rozpočtové položky vyčleněné na veškeré cesty v roce 2013 a nebyla prováděna žádná indexace jednotlivých příspěvků poslancům do konce volebního období; se zájmem očekává zprávu generálního tajemníka týkající se služebních cest, která by měla být předsednictvu a Rozpočtovému výboru poskytnuta k dispozici dne 31. března 2012;

11.  je toho názoru, že úspory by neměly ohrozit legislativní činnost EP; je přesvědčen o tom, že legislativní činnost poslanců je možné zkvalitnit dokončením systému zpracování informací a poznatků; vítá informace, které poskytly správní útvary, požaduje aktuální informace o stavu projektu a očekává, že systém bude plně zprovozněn a zpřístupněn občanům EU; vyzývá, aby bylo vyvinuto větší úsilí s cílem urychlit provádění tohoto projektu; připomíná svůj požadavek o poskytnutí informací, jakým způsobem je možné zajistit úspory poté, co bude zaveden systém zpracování informací a poznatků;

12.  znovu poukazuje na svá usnesení o rozpočtu, včetně posledního usnesení ze dne 26. října 2011(5), v němž vyzývá k poskytování včasných informací, k dialogu a transparentnímu rozhodovacímu procesu v souvislosti s politikou v oblasti nemovitostí; žádá, aby mu každých šest měsíců byly poskytovány přesné informace o pokroku dosaženém ve stavebních projektech a finančních dopadech těchto projektů; konstatuje, že během stávajícího volebního období by neměly být zahájeny žádné neplánované stavební projekty;

Ostatní orgány a instituce

13.  vyzývá všechny orgány a instituce, aby usilovaly o další úspory s cílem zachovat rozpočtovou kázeň a aby zmrazily své rozpočty, avšak zohlednily přitom své právní povinnosti a nové finanční závazky, jako je přistoupení Chorvatska;

14.  bere na vědomí požadavek Evropského soudního dvora (oddíl IV), aby byla provedena taková změna statutu, která bude mít přímý dopad na jeho rozpočet; domnívá se, že je třeba zajistit nezbytné finanční prostředky, aby se zaručilo hladké fungování Soudního dvora a následně řádná právní ochrana občanů EU;

15.  chápe problémy, se kterými se Evropská služba pro vnější činnost potýkala při sestavování prvního rozpočtu v roce 2011; žádá, aby tato nová instituce dodržovala zásady sestavování rozpočtu v souladu s řádným finančním řízením, a vyzývá ji, aby prozkoumala možnosti, které by vedly, bude-li to možné, k lepší rozpočtové součinnosti s členskými státy;

o
o   o

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Soudnímu dvoru, Účetnímu dvoru, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a ESVČ.

(1) Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17.
(2) Úř. věst. L 4, 7.1.2012, s. 12.
(3) Úř. věst. C 326, 10.11.2011, s. 1.
(4) Strop okruhu 5 zahrnuje příspěvky zaměstnanců do systému sociálního zabezpečení.
(5) Přijaté texty, P7_TA(2011)0461.


Situace ohledně navrženého víceletého plánu pro západní populaci kranase obecného a lov této populace
PDF 209kWORD 43k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2012 o situaci ohledně navrženého víceletého plánu pro západní populaci kranase obecného a lov této populace (2011/2937(RSP))
P7_TA(2012)0051B7-0064/2012

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2009)0189) a článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0010/2009),

–  s ohledem na sdělení Komise Parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (COM(2009)0665),

–  s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. března 2010(1),

–  s ohledem na svůj postoj přijatý v prvním čtení dne 23. listopadu 2010 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2011, kterým se stanoví víceletý plán pro západní populaci kranase obecného a lov této populace(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. února 2010 o zelené knize o reformě společné rybářské politiky(3),

–  s ohledem na návrh Komise nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné rybářské politice, předložený dne 13. července 2011(COM(2011)0425),

–  s ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení Komisi a Radě týkající se situace ohledně navrženého víceletého plánu pro západní populaci kranase obecného a lov této populace (O-000308/2011 - B7-0023/2012, O-000309/2011 - B7-0024/2012),

–  s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle podmínek prováděcího plánu přijatého na Světovém summitu OSN o udržitelném rozvoji v roce 2002 v Johannesburgu se Evropská unie mimo jiné zavazuje zachovat rybí populace nebo je obnovit na úroveň, která zajistí maximální udržitelný výnos, přičemž u vyčerpaných populací by těchto cílů mělo být dosaženo co nejdříve a pokud možno nejpozději do roku 2015;

B.  vzhledem k tomu, že podle článku 2 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (SRP) je cílem společné rybářské politiky zajistit takové využívání živých vodních zdrojů, které umožní udržitelné hospodářské, environmentální a sociální podmínky;

C.  vzhledem k tomu, že západní populace kranase obecného je z hospodářského hlediska nejdůležitější populací kranase obecného ve vodách Unie;

D.  vzhledem k tomu, že v dubnu 2009 Komise navrhla plán řízení (COM(2009)0189) vycházející z přípravné práce v Regionálním poradním sboru pro pelagické populace a z doporučení Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) a Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (VTHVR);

E.  vzhledem k tomu, že víceleté plány tvoří základ SRP a jsou zásadním nástrojem zachování rybolovných zdrojů stanovující obecná ustanovení nezbytná pro sledování cílů SRP, a musí být proto přijímány řádným legislativním postupem v souladu s čl. 43 odst. 2 SFEU;

F.  vzhledem k tomu, že biologické informace o západní populaci kranase obecného nejsou dostatečné pro úplné vyhodnocení populace; avšak vzhledem k tomu, že z doporučení VTHVR vyplývá, že pravidlo kontroly odlovu založené na trendu vývoje početnosti jiker by umožňovalo udržitelné řízení stavu populace; vzhledem k tomu, že by se pravidlo kontroly odlovu mělo rovným dílem zakládat na doporučeních vycházejících z předběžné opatrnosti daných pro podmínky průměrné regenerace a na stávajícím celkovém přípustném odlovu upraveném podle faktoru, který vyjadřuje trendy vývoje početnosti populace měřené prostřednictvím produkce jiker;

G.  vzhledem k tomu, že stanovení a přidělení rybolovných práv v rámci společné rybářské politiky má přímý dopad na socioekonomickou situaci rybolovných loďstev členských států, zejména malých pobřežních loďstev;

H.  vzhledem k tomu, že si Rada nemůže pro sebe vyhradit pravomoc upravovat jednostranně ukazatele definované v návrhu pro stanovení celkových přípustných odlovů, protože tyto ukazatele jsou klíčovými prvky navrženého dlouhodobého plánu;

I.  vzhledem k tomu, že Parlament ve svém postoji v prvním čtení poskytl Radě určitou flexibilitu, pokud jde o způsob výpočtu celkového odstraněného množství, a to v souladu s vědecky podloženými pravidly odlovu a s cílem snadněji dospět ke kompromisnímu řešení a přispět ke konstruktivnímu a pozitivnímu přístupu k tomuto legislativnímu návrhu;

J.  vzhledem k tomu, že biologické referenční hodnoty a parametry, které jsou součástí pravidla odlovu, by se měly řídit nejnovějšími vědeckými doporučeními a že by Komise měla být zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 290 SFEU, pokud jde o úpravy určitých biologických referenčních hodnot a parametrů začleněných do pravidla odlovu stanoveného v příloze, aby mohla rychle reagovat na změny;

1.  zdůrazňuje, že cílem plánu je zachovat biomasu západní populace kranase obecného na úrovni, která zajišťuje její udržitelné využívání, a dosáhnout co nejvyššího dlouhodobého výnosu;

2.  je přesvědčen, že by se pravidlo kontroly odlovu mělo rovným dílem zakládat na doporučeních vycházejících z předběžné opatrnosti a na stávajícím celkovém přípustném odlovu upraveném podle faktoru, který vyjadřuje nejnovější trend vývoje početnosti populace měřený prostřednictvím produkce jiker;

3.  zdůrazňuje, že pravidla kontroly odlovu jsou základními prvky víceletých plánů, o nichž se musí rozhodovat řádným legislativním postupem;

4.  poukazuje na to, že dlouhodobé plány řízení pro co nejvíce rybích populací jsou zásadní pro zachování rybích populací, jak zdůrazňuje Komise ve svém návrhu reformy společné rybářské politiky;

5.  zdůrazňuje, že nynější interinstitucionální patová situace musí být vyřešena ve prospěch udržitelných rybích populací, aby provozovatelé rybolovu mohli lépe plánovat svou činnost;

6.  naléhavě žádá Komisi, aby přijala více iniciativ k posílení politického dialogu mezi třemi orgány s cílem jasně stanovit jejich příslušnou úlohu v rozhodovacím procesu a vyřešit otázku budoucí podoby víceletých plánů řízení;

7.  naléhavě žádá Komisi, aby rychle jednala podle toho, jak při několika příležitostech uvedla a přislíbila, s cílem zamezit jinému interinstitucionálnímu zablokování, pokud jde o budoucí dlouhodobé plány řízení;

8.  naléhavě žádá Komisi, aby předložila svůj postoj k navrženému víceletému plánu týkajícímu se západní populace kranase obecného s cílem umožnit Parlamentu zahájit druhé čtení a pokročit v této záležitosti;

9.  pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 354, 28.12.2010, s. 68.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2010)0421.
(3) Úř. věst. C 348 E, 21.12.2010, s.15.


Přínos společné rybářské politiky k vytváření veřejných statků
PDF 225kWORD 60k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2012 o přínosu společné rybářské politiky k vytváření veřejných statků (2011/2899(RSP))
P7_TA(2012)0052RC-B7-0579/2011

Evropský parlament,

  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky(1),

  s ohledem na sdělení Komise nazvané ' Naše životní pojistka, náš přírodní kapitál: strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020' (COM(2011)0244),

  s ohledem na sdělení Komise nazvané „Rio+20: na cestě k zelené ekonomice a lepší správě“ (COM(2011)0363),

  s ohledem na sdělení Komise nazvané „Evropa 2020“ (směrnice COM(2010)2020),

  s ohledem na rámcovou směrnici o strategii pro mořské prostředí (2008/56/ES)(2),

  s ohledem na reformní balíček společné rybářské politiky předložený Komisí dne 13. července 2011,

  s ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982,

  s ohledem na kodex správné praxe FAO pro odpovědný rybolov přijatý dne 31. října 1995,

  s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že rybolov je jednou z nejstarších lidských činností a ryby jsou důležitou a nepostradatelnou součástí lidské výživy, jejichž dostupnost by měla být zaručena a jejichž význam by měl být ve společné rybářské politice (SRP) náležitě uznán a oceněn;

B.  vzhledem k tomu, že odvětví rybolovu, do něhož patří jak lov volně žijících ryb, tak akvakultura, zahrnuje činnosti, které prostřednictvím svých tří hlavních součástí – rybolovu, zpracování a uvádění na trh – přispívají k vytváření nepostradatelných veřejných statků; vzhledem k tomu, že zdravé rybí populace, zdravé mořské ekosystémy a zachování mořské biodiverzity představují důležité veřejné statky, které je třeba chránit;

C.  vzhledem k tomu, že udržitelná akvakultura, ať už mořská nebo sladkovodní, provozovaná u pobřeží nebo na volném moři, je důležitou součástí odvětví rybolovu;

D.  vzhledem k tomu, že drobný rybolov hraje v hospodářském, sociálním, environmentálním a kulturním životě zvlášť významnou úlohu, která musí být v rámci společné rybářské politiky náležitě uznána a oceněna; vzhledem k tomu, že na pobřežní komunity těžce dopadl úpadek odvětví rybolovu jako celku, jenž vážně postihl malé rybářské přístavy v celé EU;

E.  vzhledem k tomu, že reformovaná společná rybářská politika (SRP) by měla zajistit environmentální, sociální a hospodářskou udržitelnost odvětví rybolovu v různých hydrografických oblastech, a to i prostřednictvím modelu decentralizovaného řízení, díky němuž se budou rozhodnutí přijímat na místech bližších oblastem, kde se tato činnost provozuje, a zvýší se odpovědnost zúčastněných stran;

F.  vzhledem k tomu, že odvětví rybolovu zahrnuje činnosti závislé na fungujících ekosystémech, pro něž jsou bohaté populace ryb a dobrý environmentální stav mořských ekosystémů nezbytné pro dlouhodobou udržitelnost rybolovu, zpracovatelského průmyslu a uvádění rybích produktů na trh;

G.  vzhledem k tomu, že evropské odvětví rybolovu přispívá k sociálnímu rozvoji přímým nebo nepřímým vytvářením pracovních míst a k hospodářskému růstu Evropy každoroční produkcí ve výši 6,4 milionu tun ryb;

H.  vzhledem k tomu, že multifunkční charakter odvětví rybolovu se projevuje v různých oblastech, například prostřednictvím vlivu, který má na sociálně-ekonomické, historické, kulturní, vědecké a environmentální otázky;

I.  vzhledem k tomu, že činnosti související s rybolovem mají vliv převážně na pobřežní oblasti a ostrovy a přispívají k jejich účinné správě a k společenské a hospodářské dynamice; vzhledem k tomu, že tato skutečnost je zejména důležitá pro jejich obyvatelstvo, které je často znevýhodněno nedostatkem pracovních míst a nevýkonnou místní ekonomikou;

J.  vzhledem k tomu, že reformovaná SRP by měla úzce navazovat na další klíčové iniciativy EU v oblasti námořní problematiky, zejména na iniciativy, které jsou uvedeny ve sdělení Komise nazvaném „Integrovaná námořní politika pro Evropskou unii“ (COM(2007)0575), v němž se uvádí, že evropské odvětví rybolovu může také iniciovat a obohatit celou řadu vědeckých studií, které mohou prohloubit naše znalosti o dynamice oceánografického prostředí, ekosystémech a biologii vodních organismů, jichž se rybolovné činnosti přímo nebo nepřímo dotýkají;

K.  vzhledem k tomu, že dynamické, dobře řízené odvětví rybolovu by mohlo mít rostoucí přínos pro evropskou společnost a evropské hospodářství, a sehrát tak významnou úlohu ve strategii Evropa 2020;

1.  zdůrazňuje, že rybolov je důležitým odvětvím EU, které občanům EU dodává vysoce kvalitní potraviny a vytváří hospodářskou a sociální přidanou hodnotu Evropské unie; domnívá se, že je proto třeba, aby reformovaná SRP zajišťovala udržitelné využívání rybolovných zdrojů a udržování zdravých rybích populací, aby bylo možné dlouhodobě pokračovat v rybolovných činnostech v jejich tradičních oblastech a společenstvích;

2.  domnívá se, že environmentální, ekonomická a sociální udržitelnost je důležitým cílem SRP, a zdůrazňuje, že nejvyšší prioritou SRP by mělo být vybudování udržitelného odvětví rybolovu, aby byl zajištěn environmentální, sociální a hospodářský přínos rybolovu pro současné i budoucí generace;

3.  zdůrazňuje, že odvětví rybolovu by při správném řízení mohlo přinést evropské společnosti větší prospěch, pokud jde o zabezpečení potravin, zaměstnanost, zachování dynamických rybářských komunit, a mnoha dalšími způsoby; zdůrazňuje, že existence zdravých rybích populací, zdravých mořských ekosystémů a zachování mořské biodiverzity jsou samy o sobě veřejnými statky, které jsou vytvářeny pouze tehdy, pokud se s populacemi ryb hospodaří udržitelným způsobem a pokud je zbytečný negativní dopad na životní prostředí omezen na minimum;

4.  považuje za zásadní, aby byla moře – která pokrývají více než dvě třetiny povrchu naší planety – uznána za zdroj, který hraje klíčovou roli při vytváření jiných přírodních zdrojů (např. rybolov); považuje rovněž za strategicky důležité, aby SRP obsahovala jasná a konkrétní opatření, která by zajišťovala, že může prostřednictvím ekosystémového přístupu plnit svou strategickou úlohu;

5.  zdůrazňuje, že SRP přispívá k dosažení cílů strategie EU 2020 v oblasti biologické rozmanitosti a k naplňování záměru EU zastavit ztrátu biologické rozmanitosti a zhoršování ekosystémových služeb do roku 2020 přijetím opatření k zabezpečení udržitelného rybolovu, přijetím preventivních opatření k ukončení destruktivního rybolovu, zajištěním obnovy nadměrně lovených rybích populací a přijetím opatření na ochranu druhů, které nejsou cílem rybolovu;

6.  připomíná, že z hospodářského hlediska vytváří odvětví rybolovu roční příjmy ve výši přibližně 34,2 miliardy EUR a ze sociálního hlediska je zdrojem více než 350 000 pracovních míst, včetně odvětví, která rybolovu předcházejí nebo na něj navazují, zpracování ryb a obchodu, a to zejména v pobřežních, vzdálených a ostrovních regionech;

7.  zdůrazňuje, že odvětví rybolovu má multifunkční charakter a že nad rámec svých tří tradičních oblastí činnosti a viditelného dopadu na ekonomické, environmentální a sociální úrovni také hraje důležitou roli v řadě dalších oblastí, jako je životní prostředí, kultura, rekreace a cestovní ruch, věda, energetika a vzdělávání, a zdůrazňuje zejména v této souvislosti význam drobného rybolovu;

8.  vyzývá Komisi, aby náležitě zohlednila skutečnost, že odvětví rybolovu hraje významnou úlohu v těchto oblastech:

   i) kultura – přínos v oblasti gastronomie, etnografie, historie, literatury, muzeologie atd.,
   ii) rekreace a turistika – nabídka mnoha různých aktivit, jako jsou výlety na moře s místními rybáři, pozorování kytovců a ptáků, ekologické potápění atd.,
   iii) věda – pomoc vědcům v námořním výzkumu a v dalších oblastech,
   iv) energetika – podpora rozvoje nových technologií, které by mohly být později využívány ve prospěch celé společnosti,
   v) životní prostředí – ochrana biologicky citlivých zeměpisných oblastí a pobřežních oblastí, kde se nacházejí sádky, a také čistění moří,
   vi) vzdělávání – rozvíjení potěšení z pobytu v přírodě, učení respektu vůči moři;

9.  zdůrazňuje, že díky svému multifunkčnímu charakteru zajišťuje komunitám veřejné statky, které jsou přínosem pro všechny evropské občany, nejen pro ty, kteří jsou přímo či nepřímo zapojeni do rybolovu, což je přínos, který je třeba uznat a ocenit; dále poukazuje na to, že pro velký počet evropských občanů, zvláště těch, kteří žijí v pobřežních oblastech, je velkým přínosem multifunkčnost činností spojených s rybolovem; domnívá se, že multifunkčnost odvětví rybolovu musí být plně brána v úvahu při financování SRP; zdůrazňuje, že vytváření těchto dodatečných veřejných statků nelze využít jako záminky pro odložení nezbytných reforem SRP;

10.  naléhavě žádá Komisi, aby pomohla malým rybářským přístavům, které byly těžce postiženy poklesem vykládky v důsledku nadměrného rybolovu;

11.  zdůrazňuje, že odvětví rybolovu (které zahrnuje lov volně žijících ryb i akvakulturu) je jedním z nejdůležitějších pilířů zabezpečení potravin v Evropské unii a z tohoto důvodu je třeba, aby reforma SRP zaručila udržitelnost a stabilitu tohoto odvětví, aby mohlo v budoucnu dodávat produkty rybolovu v dostatečné kvalitě i množství, a uspokojit tak poptávku více než půl miliardy občanů EU;

12.  zdůrazňuje potenciál udržitelné mořské i sladkovodní akvakultury, která se významně podílí na zabezpečení potravin v EU; zdůrazňuje, že pro zabezpečení environmentální udržitelnosti odvětví akvakultury je nezbytná specifická politika; vyzývá Komisi, aby zavedla obecná kvalitativní kritéria pro akvakulturu, která by měla být dodržována v celé EU a která by zohledňovala environmentální a sociální dopad této činnosti; dále vyzývá Komisi, aby zajistila, že dovážené produkty akvakultury jsou vyráběny v souladu s příslušnými evropskými normami udržitelnosti a kvality, tj. normami v oblasti životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat;

13.  konstatuje, že návrhy Komise předložené dne 13. července 2011 se nezabývaly rekreačním rybolovem; zdůrazňuje, že je třeba se jím v rámci procesu reformy společné rybářské politiky specificky zabývat;

14.  zdůrazňuje, že další diverzifikace činností přímo nebo nepřímo souvisejících s rybolovem by mohla pomoci zpomalit hromadný odchod pracovníků z odvětví, zachovat regionální zvyky a tradice a zastavit vylidňování některých pobřežních oblastí;

15.  zdůrazňuje, že řízení rybolovu vychází ve stále větší míře z vědeckých poznatků, což stimuluje aplikovaný výzkum v této oblasti a podporuje získávání znalostí, technologický rozvoj a inovace v souladu se strategií EU 2020 pro inteligentní růst;

16.  zdůrazňuje, že odvětví rybolovu závisí na zdraví rybích populací a na rovnováze ekosystému, a proto se reformovaná SRP musí znovu zaměřit na úlohu tohoto odvětví jako strážce a správce mořských zdrojů s cílem vytvořit účinnější, zelenější a konkurenceschopnější hospodářství v souladu se strategií EU 2020 pro udržitelný růst;

17.  zdůrazňuje, že rybolovné činnosti, zvážíme-li jejich rozsah, včetně udržitelné akvakultury, jejich přímý a nepřímý dopad a veřejné statky vytvářené pomocí rybolovných činností, jsou zárukou sociální a územní soudržnosti a podporují odborné vzdělávání a sociální a ekonomickou dynamiku v souladu se strategií EU 2020 pro inkluzivní růst;

18.  zdůrazňuje, že odvětví rybolovu samo o sobě i jako součást integrované námořní politiky musí přispívat k dosažení cílů „Rio+20“ pro otevřenou ekonomiku, a také k vytváření pracovních míst a vymýcení chudoby;

19.  konstatuje, že rybolovné činnosti plní významnou úlohu v širším kontextu integrované námořní politiky a představují klíčový prvek, pokud jde o politiky územního plánování námořních prostor a rámec Evropského námořního a rybářského fondu;

20.  vyzývá Komisi, aby uznala multifunkčnost odvětví rybolovu a hodnotu spočívající v tom, že vytváří širokou škálu veřejných statků;

21.  žádá Komisi, aby ve svých návrzích a rozhodnutích týkajících se budoucí politiky zajistila, aby SRP přispívala k plnění základních politických cílů, jako je strategie EU 2020; je toho názoru, že tento zásadní proces reformy SRP musí uznat SRP jako zdroj rozvoje v kontextu projektu evropského růstu a vytvořit podmínky, které mu umožní plně rozvinout svůj potenciál; vyzývá Komisi, aby při vytváření a provádění těchto politik zohlednila zvláštní charakteristiky rybolovu a pobřežních regionů;

22.  žádá Komisi, aby do reformované SRP začlenila koncepci „podmíněnosti“ používanou již v rámci společné zemědělské politiky, která zajistí pozitivní diskriminaci pro rybolovné postupy šetrné k životnímu prostředí, například formou lepšího přístupu ke grantovým prostředkům;

23.  žádá Komisi, aby s cílem podpořit rozvoj paralelních činností, nalézt právní řešení, které umožní rybářům vytvářet další zdroje příjmů v rámci celé řady činností spojených s rybolovem, aniž by byli finančně penalizováni;

24.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.
(2) Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19.


Nedávný politický vývoj v Maďarsku
PDF 225kWORD 57k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2012 o aktuálním vývoji politické situace v Maďarsku (2012/2511(RSP))
P7_TA(2012)0053B7-0095/2012

Evropský parlament,

  s ohledem na články 2, 3, 4, 6 a 7 Smlouvy o Evropské unii (SEU), články 49, 56, 114, 167 a 258 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), Listinu základních práv Evropské unie a Evropskou úmluvu o lidských právech (ECHR), které pojednávají o dodržování, prosazování a ochraně základních práv,

  s ohledem na základní zákon Maďarska, který přijalo Národní shromáždění Maďarské republiky dne 18. dubna 2011 a které vstoupilo v platnost dne 1. ledna 2012 (dále jen „nová ústava“), a na přechodná ustanovení základního zákonu Maďarska, které národní shromáždění přijalo dne 30. prosince 2011 (dále jen „přechodná ustanovení“),

  s ohledem na stanoviska Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva (Benátská komise) k nové maďarské ústavě a ke třem právním otázkám, které vyvstaly během procesu přípravy nové maďarské ústavy, tj. na stanoviska č. CDL(2011)016 a CDL(2011)001,

  s ohledem na svá usnesení ze dne 10. března 2011 o mediálním zákonu v Maďarsku(1) a na usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2011 o změně maďarské ústavy(2),

  s ohledem na sdělení Komise ohledně článku 7 Smlouvy o Evropské unii nazvané „Dodržování a podpora hodnot, na nichž je Evropská unie založena“ (COM(2003)0606),

  s ohledem na to, že místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová zřídila v říjnu 2011 skupinu na vysoké úrovni, která se zabývá svobodou a pluralitou sdělovacích prostředků,

  s ohledem na prohlášení, která na plenárním zasedání Evropského parlamentu dne 18. ledna 2012 učinili zástupci Rady a Komise v souvislosti s posledním vývojem politické situace v Maďarsku, a na slyšení, které dne 9. února 2012 uspořádal Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

  s ohledem na rozhodnutí Evropské komise ze dne 17. ledna 2012 zahájit s Maďarskem zrychlené řízení pro porušení povinnosti ve věci nezávislosti jeho centrální banky a úřadů pro ochranu údajů, jakož i opatření, která mají dopad na jeho soudní systém,

  s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie je založena na hodnotách demokracie a právního státu, jak je uvedeno v článku 2 SEU, na jednoznačném dodržování základních práv a svobod, jak je zakotveno v Listině základních práv Evropské unie a v ECHR, a na uznávání právní síly uvedených práv, svobod a zásad, což dále dokazuje připravované přistoupení EU k ECHR;

B.  vzhledem k tomu, že stávající i přistupující členské státy a EU mají povinnost zajistit, aby obsah vnitrostátních právních předpisů a postupy, které se v jejich rámci uplatňují, byly v souladu s právními předpisy a hodnotami EU, které jsou zakotveny především v kodaňských kritériích, Listině základních práv a v ECHR, a aby litera a duch přijatých vnitrostátních zákonů nebyly s těmito hodnotami a nástroji v rozporu;

C.  vzhledem k tomu, že Maďarsko přijalo dne 18. dubna 2011 novou ústavu, jejíž přijetí a některá ustanovení Evropský parlament kritizoval ve svém usnesení ze dne 5. července 2011, v němž vyzýval maďarskou vládu, aby se zabývala záležitostmi a problémy, na něž upozornila Benátská komise, a Evropskou komisi, aby novou ústavu a základní zákony touto ústavou stanovené důkladně prostudovala a analyzovala s cílem ověřit, zda jsou v souladu s literou a duchem acquis communautaire, a zejména s Listinou základních práv Evropské unie;

D.  vzhledem k tomu, že přijetí základních zákonů vzbudilo znepokojení v mnoha ohledech, především pokud jde o nezávislost soudnictví, centrální banky a úřadu pro ochranu údajů, o spravedlivé podmínky politické soutěže a politické alternace a o tzv. zákon fiskální stability, podle nějž lze ustanovení o dani z příjmu změnit pouze na základě souhlasu dvou třetin poslanců parlamentu, a pokud jde o základní zákony, které dávají stávající většině výlučné právo jmenovat úředníky na nezvykle dlouhé funkční období, což ovlivní akceschopnost budoucích vlád;

E.  vzhledem k tomu, že předseda národního soudního úřadu a nevyšší státní zástupce budou mít právo přidělovat soudní případy jednotlivým soudům, což je v rozporu se zásadou práva na přístup k soudu a na spravedlivé soudní řízení a se zásadou nezávislosti soudů;

F.  vzhledem k tomu, že na základě nové ústavy a jejích přechodných ustanovení byl nejvyšší soud přejmenován na „Kúrii“ a šestileté funkční období jeho bývalého předsedy bylo po dvou letech předčasně ukončeno;

G.  vzhledem k tomu, že podle nové ústavy se věk soudců a státních zástupců pro povinný odchod do důchodu snižuje ze 70 na 62 let, přičemž výjimku tvoří předseda Kúrie a nevyšší státní zástupce, což je ustanovení, které lze považovat za diskriminační a které povede k odchodu zhruba 300 soudců, což bude znamenat vážné narušení nezávislé činnosti soudů;

H.  vzhledem k tomu, že podle ustanovení nové ústavy se původní systém čtyř parlamentních komisařů přeměnil na systém sestávající z jednoho komisaře, čímž se předčasně ukončilo šestileté funkční období komisaře pro ochranu údajů a svobodu informací, jehož pravomoci byly převedeny na nově zřízený orgán, což představuje závažné narušení jeho nezávislosti;

I.  vzhledem k tomu, že maďarský parlament přijal několik zákonů se zpětnou platností, čímž porušil jeden ze základních principů evropského práva, totiž zásadu, že retroaktivní zákony přijímat nelze;

J.  vzhledem k tomu, že nedávno přijatý zákon o církvích a církevních skupinách obsahuje nezvykle přísná pravidla pro registraci církví, která je podmíněna souhlasem dvoutřetinové většiny poslanců parlamentu;

K.  vzhledem k tomu, že nová ústava podstatným způsobem omezuje pravomoci maďarského ústavního soudu, pokud jde o přezkum právních předpisů, které se týkají rozpočtu;

L.  vzhledem ke znepokojivé skutečnosti, na niž jako takovou upozornila zpráva Benátské komise, tj. ke skutečnosti, že podrobná úprava značného množství záležitostí je ponechána na základních zákonech, jejichž přijetí vyžaduje souhlas dvoutřetinové většiny poslanců parlamentu, a to včetně otázek, které by měly být předmětem běžného politického procesu a o kterých se obvykle rozhoduje prostou většinou hlasů;

M.  vzhledem k tomu, že místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová zdůraznila záměr Evropské komise prověřit, zda nemá nová organizace maďarského systému soudnictví vliv na nezávislost tamních soudů; vzhledem k tomu, že místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová a vedoucí skupiny na vysoké úrovni, která se zabývá svobodou a pluralitou sdělovacích prostředků, Vaira Vike-Freibergová, opakovaně vyjádřily své znepokojení nad situací v Maďarsku, pokud jde o svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků;

N.  vzhledem k tomu, že předseda Evropské komise José Manuel Barroso dne 18. ledna 2012 zdůraznil, že kromě právních aspektů je za znepokojující považován i stav demokracie v Maďarsku, a vyzval maďarské úřady, aby dodržovaly zásady demokracie a svobody a uplatňovaly je nejen teoreticky, ale i v praxi a v tamní politické a společenské sféře;

O.  vzhledem k tomu, že dne 17. ledna 2012 zahájila Evropská komise s Maďarskem řízení pro nedodržení povinností v těchto třech věcech: nezávislost Maďarské centrální banky, snížení věku soudců pro povinný odchod do důchodu stanovené základním zákonem Maďarska a nezávislost úřadu pro ochranu údajů; vzhledem k tomu, že Evropská komise maďarské úřady požádala o další informace ohledně nezávislosti soudů;

P.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 15. prosince 2010 o stavu dodržování základních práv v Evropské unii (2009) − účinné provádění po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost(3) žádal, „aby byly podniknuty následné kroky navazující na sdělení k článku 7 Smlouvy o Evropské unii z roku 2003, které by definovaly transparentní a soudržné způsoby, jakými je možno řešit porušení lidských práv a jakými využívat článek 7 Smlouvy o EU jako varování na základě nové struktury základních práv“;

Q.  vzhledem k tomu, že maďarská vláda, jmenovitě předseda maďarské vlády ve svém dopise Komisi s odkazem na požadavek Evropského parlamentu naznačil, že je připraven řešit problémy, které k řízení pro porušení povinnosti daly podnět, změnit příslušné právní předpisy a dále s evropskými orgány spolupracovat i nad rámec právního řízení;

R.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament má za úkol monitorovat dodržování základních práv, svobod a zásad ve všech 27 členských státech EU, jak je uvedeno v acquis communautaire;

1.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad situací v Maďarsku, pokud jde o uplatňování demokratických zásad, zásad právních státu, dodržování a ochranu lidských a sociálních práv, systém kontroly a vyváženosti, rovnost a nediskriminaci;

2.  ve společném zájmu maďarských občanů a Evropské unie vyzývá maďarskou vládu, aby se ve výše zmíněných oblastech řídila doporučeními, námitkami a požadavky Evropské komise, Rady Evropy a Benátské komise a aby příslušné zákony s ohledem na základní hodnoty a normy Evropské unie odpovídajícím způsobem změnila;

3.  bere na vědomí odhodlání Evropské komise, Rady Evropy a Benátské komise důkladně prozkoumat soulad maďarské legislativy s literou i duchem evropského práva;

4.  vyzývá Evropskou komisi jakožto strážkyni smluv, aby pečlivě sledovala případné změny a uplatňování uvedených zákonů a jejich soulad s literou a duchem evropských smluv a aby provedla důkladnou kontrolu s cílem zajistit, aby:

   a) maďarské soudnictví bylo naprosto nezávislé, zejména aby národní soudní úřad, státní zastupitelství a soudy obecně byly řízeny bez politického vlivu a aby funkční období nezávisle jmenovaných soudců nemohlo být svévolně zkracováno;
   b) Maďarská národní banka byla řízena v souladu s evropskými právními předpisy;
   c) nezávislost úřadu pro ochranu údajů a svobodu informací byla obnovena a zaručena příslušnými právními předpisy a jejich uplatňováním;
   d) pravomoc ústavního soudu přezkoumat kterýkoli právní předpis byla plně obnovena, a to i včetně pravomoci přezkoumat rozpočtové a daňové zákony;
   e) svoboda a pluralita sdělovacích prostředků byla zaručena ustanoveními a uplatňováním maďarského zákonu o sdělovacích prostředcích, zejména pokud jde o účast zástupců občanské společnosti a opozice v radě pro sdělovací prostředky;
   f) nový volební zákon splňoval evropské demokratické normy a dodržoval zásadu politické alternace;
   g) právo na demokratické vyjádření opozičního politického postoje bylo zajištěno uvnitř i vně institucí;
   h) zákon o církvích a náboženských skupinách byl v souladu se základními zásadami svobody svědomí a aby nepodmiňoval registraci církví souhlasem dvoutřetinové většiny poslanců maďarského parlamentu;

5.  vyzývá Evropskou komisi, aby Benátskou komisi požádala o její stanovisko k souboru právních předpisů, který tvoří nová ústava, přechodná ustanovení a základní zákony, a aby v těchto záležitostech i nadále spolupracovala s Radou Evropy;

6.  pověřuje Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby ve spolupráci s Evropskou komisí, Radou Evropy a Benátskou komisí sledoval, zda a jakým způsobem jsou doporučení Komise a Evropského parlamentu uvedená v bodě 4 tohoto usnesení uplatňována, a aby o svých zjištěních podal zprávu;

7.  pověřuje Konferenci předsedů, aby s ohledem na zprávu uvedenou v bodě 6 zvážila, zda je, či není třeba přistoupit k příslušným opatřením, jako jsou mj. opatření uvedená v článku 74e jednacího řádu a článku 7.1 SEU;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Radě Evropy, vládám a parlamentům členských států, Agentuře EU pro základní práva, OBSE a generálnímu tajemníkovi OSN.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2011)0094.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2011)0483.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2010)0483.


Situace v Rusku
PDF 223kWORD 57k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2012 o nadcházejících prezidentských volbách v Rusku (2012/2505(RSP)
P7_TA(2012)0054RC-B7-0052/2012

Evropský parlament,

  s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Ruskou federací, která vstoupila v platnost roku 1997 a jejíž platnost byla prodloužena do doby, než bude nahrazena dohodou novou,

  s ohledem na probíhající jednání o nové dohodě poskytující nový souhrnný rámec pro vztahy mezi EU a Ruskem i na partnerství pro modernizaci zahájené v roce 2010,

  s ohledem na své usnesení o Rusku, zejména na svá usnesení ze dne 14. prosince 2011 o nadcházejícím summitu EU–Rusko konaném dne 15. prosince 2011 a o výsledcích voleb do Státní dumy, které proběhly dne 4. prosince 2011(1), a ze dne 7. července 2011 o přípravách na volby do ruské Státní dumy v prosinci 2011(2),

  s ohledem na závěrečnou zprávu pozorovatelské mise OBSE/ODIHR ze dne 12. ledna 2012 o výsledcích voleb do Státní dumy, které proběhly dne 4. prosince 2011,

  s ohledem na závěrečnou zprávu pozorovatelské mise Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE) ze dne 23. ledna 2012 o ruských parlamentních volbách a na její prohlášení týkající se povolební návštěvy delegace v Rusku dne 21. ledna 2012,

  s ohledem na konzultace o otázce lidských práv mezi EU a Ruskem, a zejména s ohledem na poslední schůzku, která se konala dne 29. listopadu 2011,

  s ohledem na prohlášení vysoké představitelky EU Catherine Ashtonové ze dne 6. prosince 2011 o volbách do Státní dumy v Ruské federaci a na její projev ze dne 14. prosince 2011 o summitu EU–Rusko, který přednesla ve Štrasburku, a ze dne 1. února 2012 o politické situaci v Rusku,

  s ohledem na prohlášení předsedy Evropské rady Hermana Van Rompuye, které učinil dne 15. prosince 2011 po skončení summitu EU–Rusko,

  s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že užší spolupráce a dobré sousedské vztahy mezi EU a Ruskem mají klíčový význam pro stabilitu, bezpečnost a prosperitu Evropy; vzhledem k tomu, že rozvoje strategického partnerství mezi EU a Ruskou federací lze dosáhnout pouze na základě sdílení společných hodnot;

B.  vzhledem k tomu, že stále panují obavy z vývoje v Ruské federaci, pokud jde o respektování a ochranu lidských práv a dodržování společně dohodnutých demokratických zásad, volebních předpisů a postupů; vzhledem k tomu, že jako plnoprávný člen Rady Evropy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) se Ruská federace zavázala k dodržování zásad demokracie a lidských práv;

C.  vzhledem k tomu, že dne 12. dubna 2011 Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že mají být odstraněny zdlouhavé postupy pro registraci politických stran v Rusku, které odporují volebním standardům stanoveným Radou Evropy a OBSE; vzhledem k tomu, že omezování registrace politických stran a kandidátů omezuje politickou soutěž a pluralismus v Rusku;

D.  vzhledem k tomu, že i přes nedávno vyvinuté omezené snahy o zlepšení volebních zákonů zůstávají obecná pravidla příliš složitá a nedůsledné uplatňování těchto pravidel vede k diskriminaci opozice;

E.  vzhledem k tomu, že prezident Medveděv dne 22. prosince 2011 v projevu ke Státní dumě ohlásil řadu změn týkajících se politického systému, včetně vytvoření nové nezávislé veřejné televizní služby, zjednodušených postupů pro strany a kandidáty na úřad prezidenta, opětovného zavedení přímých voleb na posty oblastních gubernátorů a vyšetřování volebních podvodů;

F.  vzhledem k tomu, že ze závěrečné zprávy pozorovatelské mise OBSE/ODIHR vyplývá, že volby do Státní dumy, které se konaly dne 4. prosince 2011, neproběhly v plném souladu se standardy svobodných a spravedlivých voleb a byly poznamenány sbližováním mezi státem a vládnoucí stranou, absencí nezávislosti administrativy zajišťující pořádání voleb, zaujatostí sdělovacích prostředků a zásahů státu do voleb na různých úrovních; vzhledem k tomu, že ve zprávě se uvádí, že volby do Státní dumy se vyznačovaly vysokým počtem procesních pochybení, případy zřejmé manipulace a závažnými případy vícenásobného hlasování;

G.  vzhledem k tomu, že tuzemská organizace pro sledování voleb Golos ve své závěrečné zprávě uvedla, že volby nebyly svobodné ani spravedlivé, ani nesplnily požadavky ruského volebního zákona a mezinárodních volebních standardů a že se nepostupovalo podle základních volebních zásad, jimiž jsou zejména zásada opravdové soutěže a rovných práv všech zapojených stran, nestranná organizace voleb, nezávislé volební komise, hlasování v souladu s právními předpisy a bezchybný proces sčítání hlasů;

H.  vzhledem k tomu, že od skončení voleb do Dumy dne 4. prosince 2011 vyjadřují ruští občané, zejména tzv. demonstranti s bílou stužkou, na řadě masových demonstrací svou touhu po větší míře demokracie, po svobodných a spravedlivých volbách a důkladné reformě volebního systému;

I.  vzhledem k tomu, že politický pluralismus je základem demokracie a moderní společnosti a představuje rovněž zdroj politické legitimity; vzhledem k tomu, že během příprav prezidentských voleb je třeba zaručit, aby tyto volby byly svobodné a spravedlivé a poskytly rovné příležitosti všem kandidátům; vzhledem k tomu, že postupy registrace opět vyloučily některé kandidáty z účasti ve volbách;

J.  vzhledem k tomu, že vztahy mezi EU a Ruskem se v uplynulých desetiletích vyvíjely a vedly k hluboké a komplexní vzájemné provázanosti, která se bude v budoucnosti jistě dále prohlubovat; vzhledem k tomu, že pro další rozvoj a posílení spolupráce mezi oběma partnery je nadále nanejvýš důležité uzavření dohody o strategickém partnerství mezi EU a Ruskou federací;

K.  vzhledem k tomu, že Rusko již dvakrát zabránilo Radě bezpečnosti OSN v přijetí rezoluce týkající se krize v Sýrii a vyzývající k podpoře plánu Ligy arabských států, který podpořila i EU;

1.  bere na vědomí zprávy pozorovatelské mise OBSE/ODIHR a PACE o volbách do Státní dumy, z nichž vyplývá, že tyto volby neproběhly v souladu s volebními normami, které stanovila organizace OBSE, a vyznačovaly se sbližováním mezi státem a vládnoucí stranou, procesními pochybeními, zjevnou manipulací a nedostatečnou nezávislostí volební administrativy;

2.  obává se, že výsledek voleb (složení Dumy) neumožní zlepšení, pokud jde o úlohu a vliv Dumy v politickém systému v Rusku;

3.  vyzývá svou delegaci ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU–Rusko, aby při jednáních se svými ruskými protějšky zdůrazňovala otázky demokracie, základních práv a právního státu ; dále žádá, aby bylo provedeno hodnocení činnosti Výboru pro parlamentní spolupráci EU–Rusko a aby byl posílen dialog s mimoparlamentní opozicí a občanskou společností;

4.  bere na vědomí nedávné výzvy ke zrušení výsledků voleb do Státní dumy a vyzývá ruské orgány, aby pokračovaly v důkladném a transparentním šetření všech hlášení o podvodech a zastrašování s cílem potrestat osoby, které budou shledány odpovědnými za tyto činy, a aby zopakovaly hlasování tam, kde budou prokázány nesrovnalosti; zdůrazňuje, že ruské volební zákony stanovují právo na odvolání a opravu; poukazuje však na to, že zacházení se stížnostmi ze strany Ústřední volební komise nebylo dostatečně transparentní a že stížnosti nebyly vyřízeny účinně ani včas; vyjadřuje politování nad skutečností, že příslušné soudy zamítly bezmála 3000 námitek proti přestupkům, podvodům a chybám v jednotlivých obvodech, přičemž několik takových námitek ještě čeká na vyřízení;

5.  bere na vědomí prohlášení prezidenta Medveděva o tom, že budou provedeny rozsáhlé změny politického systému, včetně velmi potřebného zjednodušení pravidel, jimiž se řídí registrace politických stran; vyzývá k tomu, aby byla projevena řádná snaha také o řešení problematiky svobody sdělovacích prostředků a svobody shromažďování a projevu; opakuje, že EU je ochotna spolupracovat s Ruskem, a to i v rámci partnerství pro modernizaci, aby zlepšila dodržování lidských a základních práv a účinnost nezávislého právního státu v Rusku;

6.  vyzývá ruskou vládu, aby v souladu s doporučeními OBSE přijala balíček legislativních návrhů zaměřených na rozvoj skutečného demokratického politického systému, jehož součástí budou reformy, které usnadní registraci jak politických stran, tak kandidátů na úřad prezidenta, a aby se zabývala otázkou omezujícího uplatňování pravidel registrace s cílem co nejdříve umožnit konání skutečně svobodných a spravedlivých voleb;

7.  zdůrazňuje, že pokojné demonstrace v Rusku jsou výrazem touhy ruského lidu po svobodných a spravedlivých volbách; vyzývá ruské orgány, aby nedávné manifestace pojaly jako příležitost pro přijetí nezbytných reforem, které povedou k větší míře demokracie, politického zapojení a dodržování právního státu, včetně reformy volebních zákonů v souladu s normami Rady Evropy a OBSE; naléhavě žádá ruské orgány k dodržování těchto standardů v praxi, tak aby bylo v březnu zaručeno konání svobodných a demokratických prezidentských voleb, v nichž by měli všichni kandidáti stejnou příležitost;

8.  odsuzuje zásah policie proti mírumilovným demonstracím konaným na protest proti nesrovnalostem a podvodům při volbách, o nichž informovali mezinárodní pozorovatelé a které svými videozáznamy zdokumentovali řadoví občané; vyzývá ruské orgány, aby plně prosazovaly svobodu shromažďování a svobodu slova v souladu s ústavou Ruské federace;

9.  připomíná, že jedním z hlavních nedostatků voleb do Dumy bylo omezení politického pluralismu během jejich příprav; vyjadřuje své znepokojení nad vyloučením opozičních kandidátů z prezidentských voleb, které proběhnou dne 4. března 2012, což jen znovu podkopává politickou soutěž a pluralismus;

10.  naléhavě žádá ruské orgány, aby se zapojily do dialogu s opozicí, a vyslovuje politování nad rozhodnutím zamítnout registraci Grigorije Javlinského v kampani vedené před prezidentskými volbami, což jeho straně brání vyslat k volbám pozorovatele;

11.  vyzývá OBSE, Radu Evropy a vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby nadále sledovaly průběh vyšetřování nesrovnalostí a pozorně dohlížely na přípravy prezidentských voleb a prosazování volebních předpisů, s čímž již byly srozuměny ruské orgány;

12.  konstatuje, že podle očekávání by ruské prezidentské volby mělo sledovat asi 600 mezinárodních pozorovatelů (pozorovatelé z OBSE/ODIHR, PACE, Šanghajské organizace pro spolupráci a ze Společenství nezávislých států); zdůrazňuje, že by měly být vyslány mezinárodní a tuzemské pozorovatelské mise, aby se zajistilo účinné sledování průběhu voleb v souladu s normami OBSE/ODIHR a Rady Evropy; vyzývá ruské orgány, aby se vystříhaly nevhodných zásahů a kladení překážek, které byly zaznamenány v průběhu voleb do Dumy;

13.  opakuje svou výzvu určenou vyšetřovacímu výboru, aby vedl komplexní a důkladné vyšetřování smrti Sergeje Magnitského aniž by se vyhýbal jakýmkoli tabuizovaným záležitostem týkajícím se tohoto případu, aby urychleně předložil konkrétní závěry a podnikl veškeré kroky nutné k tomu, aby byly odpovědné osoby soudně stíhány; požaduje, aby Rada v případě přetrvávající nečinnosti ruských orgánů zvážila, zda by pro osoby, které budou shledány odpovědnými za mučení a smrt Sergeje Magnitského nebo za utajování okolností tohoto případu, měla být zavedena opatření, jako je zákaz cestování po celé EU a zmrazení finančních prostředků;

14.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad zneužíváním právních předpisů proti extremismu, jež zahrnuje nezákonné uplatňování trestních zákonů proti organizacím občanské společnosti, jako je například organizace Památník, a náboženským menšinám, jako jsou Svědci Jehovovi či přívrženci Falun Dafa, a umožňuje pod záminkou potírání extremismu nezákonně zakázat materiály těchto skupin;

15.  důrazně odsuzuje skutečnost, že zákonodárné shromáždění v Petrohradu přijalo zákon proti propagandě týkající se sexuální orientace; stejně tak odsuzuje podobné zákony přijaté v Rjazaňské, Archangelské a Kostromské oblasti; vyzývá ruské orgány, aby přestaly omezovat svobodu projevu v souvislosti se sexuální orientací či s genderovou identitou, a to v souladu s Evropskou úmluvou o lidských právech a Mezinárodním paktem o občanských a politických právech; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby tlumočila nesouhlas Evropské unie s těmito zákony;

16.  důrazně a naléhavě vyzývá Rusko, aby se připojilo k mezinárodnímu konsenzu a umožnilo Radě bezpečnosti jednat na základě návrhů Ligy arabských států s cílem vyřešit krizi v Sýrii; zdůrazňuje, že Rusko jako stálý člen Rady bezpečnosti OSN musí brát vážně svou odpovědnost za mezinárodní mír a bezpečnost; vyzývá Rusko, aby neprodleně zastavilo veškerý prodej zbraní a obranného vybavení syrské vládě;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Ruské federace, Radě Evropy a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2011)0575.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2011)0335.


Dohoda mezi EU a Marokem o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty a produkty rybolovu
PDF 289kWORD 56k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2012 o Dohodě mezi EU a Marokem o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty a produkty rybolovu (2012/2522(RSP))
P7_TA(2012)0055RC-B7-0048/2012

Evropský parlament,

  s ohledem na prohlášení z Barcelony ze dne 28. listopadu 1995, kterým bylo ustanoveno partnerství mezi Evropskou unií a zeměmi jižního Středomoří,

  s ohledem na Evropsko-středomořskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropskou Unií a jejími členskými státy na straně jedné a Marockým královstvím na straně druhé,

  s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 14. října 2005 o povolení zahájit jednání s Marokem o vzájemné liberalizaci týkající se zemědělských produktů, zpracovaných zemědělských produktů, ryb a produktů rybolovu,

  s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 14. prosince 2011 o povolení zahájit jednání s Egyptem, Jordánskem, Marokem a Tuniskem s cílem vytvořit „prohloubené a komplexní“ zóny volného obchodu jako součást stávajících evropsko-středomořských dohod o přidružení s těmito zeměmi,

  s ohledem na společné sdělení Evropské komise adresované Evropské radě, Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 8. března 2011 nazvané „Partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu s jižním Středomořím“ (KOM(2011)0200),

  s ohledem na společné sdělení Komise adresované Evropské radě, Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů a vydané dne 25. května 2011 pod názvem „Nový přístup k sousedství, jež prochází změnami“ (KOM(2011)0303),

  s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o sociální odpovědnosti podniků v dohodách o mezinárodním obchodu(1),

  s ohledem na postup souhlasu podle článku 207 odst. 4 prvního pododstavce a čl. 218 odst. 6 druhého pododstavce písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o návrh Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty, zpracované zemědělské produkty, ryby a produkty rybolovu, o změně Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé a o nahrazení jejích protokolů č. 1, 2 a 3 včetně příloh(dále jen „dohoda“) (15974/2010),

  s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že rozvíjející se politické prostředí v jižním Středomoří si po událostech Arabského jara vyžádalo rozhodnou, účinnou a rychlou reakci ze strany EU;

B.  vzhledem k tomu, že významným prvkem této reakce je posilování obchodních vztahů a vyvážená, postupná liberalizace obchodu se zeměmi jižního Středomoří;

C.  vzhledem k tomu, že obchod a investice jsou hnací silou růstu a pomáhají snížit chudobu, sbližují obyvatelstvo, konsolidují vazby mezi národy a přispívají k politické stabilitě;

D.  vzhledem k tomu, že článek 16 dohody o přidružení mezi EU a Marokem, která je v platnosti od 1. března 2000, stanoví, že Evropské společenství a Maroko budou postupně více liberalizovat vzájemný obchod se zemědělskými produkty, zpracovanými zemědělskými produkty, rybami a produkty rybolovu;

E.  vzhledem k tomu, že EU v obchodu se zbožím s Marokem vykazuje výrazně kladnou obchodní bilanci, přičemž přebytek v roce 2010 dosáhl 5,4 miliardy EUR;

F.  vzhledem k tomu, že v obchodu se zemědělskými produkty a s produkty rybolovu provozovaném se zeměmi jižního Středomoří má EU výrazně kladnou obchodní bilanci s přebytkem přesahujícím 4 miliardy EUR, avšak s Marokem vykazuje v bilaterálním obchodu se zemědělskými produkty a s produkty rybolovu obchodní deficit, který v roce 2010 dosáhl 871 milionů EUR; vzhledem k tomu, že zemědělské produkty a produkty rybolovu představují asi 18 % marockého vývozu;

G.  vzhledem k tomu, že zemědělství představuje 15 % až 20 % HDP Maroka a 12 % marockého vývozu a že zaměstnává 38 % marocké pracovní síly, ve venkovských oblastech dokonce až 75 %; vzhledem k tomu, stabilita a rozvoj tohoto odvětví jsou tedy nanejvýš důležité pro politickou stabilitu země;

H.  vzhledem k tomu, že dohoda okamžitě liberalizuje 55 % cel uplatňovaných na marocké zemědělské produkty a produkty rybolovu (nárůst z 33 %) a do deseti let pak 70 % cel vztahujících se na zemědělské produkty a produkty rybolovu Unie (nárůst z 1 %);

I.  vzhledem k tomu, že kontrola citlivých produktů a přísné dodržování kvót jsou nezbytnými předpoklady vyváženého fungování dohody;

J.  vzhledem k tomu, že veškeré zemědělské zboží dovážené do EU z jakékoli třetí země musí splňovat sanitární a fytosanitární předpisy Unie;

K.  vzhledem k tomu, že Maroko je jednou ze čtyř zemí jižního Středomoří, pro něž Rada schválila hlavní směry pro vyjednání prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu (DCFTA); vzhledem k tomu, že součástí těchto jednání bude obchod se zemědělskými produkty;

Obecné úvahy

1.  domnívá se, že otevírání trhů a postupná integrace do vnitřního trhu EU mohou být mocnými nástroji pro rozvoj zemí jižního Středomoří a pomohou zmírnit rozšířenou chudobu a nezaměstnanost, které jsou příčinou hospodářských, migračních a bezpečnostních problémů v regionu; zastává názor, že má-li být tento potenciál plně využit, musí být EU připravena k udělení dostatečných obchodních koncesí;

2.  připomíná, že EU se v návaznosti na Arabské jaro zavázala, že zemím jižního Středomoří bude prostřednictvím obchodních a ekonomických nástrojů pomáhat s přechodem k demokracii, aby tyto země získaly více svobody a hospodářských příležitostí; domnívá, že Maroko významně pokročilo s upevňováním demokracie tím, že revidovalo svou ústavu a uspořádalo spravedlivé volby; v této souvislosti vítá tuto dohodu jako pozitivní krok podporující politickou stabilizaci a vzájemný udržitelný hospodářský rozvoj;

3.  domnívá se, že je důležité, aby iniciativy v oblasti obchodu a investic usilovaly o prospěch všech složek společnosti a aby se zaměřily zvláště na malé a střední podniky a drobné zemědělce; v této souvislosti poznamenává, že více než 80 % marockých zemědělců vlastní méně než pět hektarů půdy, a vítá proto podporu, kterou dohodě projevuje ze strany Marocká konfederace pro zemědělství a rozvoj venkova (Comander); připomíná, že zajištění potravin má kromě hospodářských aspektů také sociální, environmentální a kulturní rozměr;

Dohoda

4.  zdůrazňuje, že s ohledem na význam a vliv zemědělství v Maroku, zejména pokud jde o vytváření pracovních míst, bude dohoda sehrávat klíčovou úlohu při hospodářském rozvoji a politické stabilizaci země, jelikož nabízí nové možnosti vývozu do EU, která je hlavním odbytištěm marockých produktů; je toho názoru, že dohoda poskytne rovněž příležitosti zemědělství EU, zejména zpracovatelským odvětvím; poukazuje na to, že jakmile bude dohoda plně prováděna, budou vývozci z EU nakonec těžit z odstranění marockých dovozních cel ze 70 % zemědělských a rybolovných produktů, což přinese úsporu na clech ve výši přibližně 100 milionů EUR ročně;

5.  vítá, že dohoda zahrnuje dodatečná nesazební opatření, jako jsou budoucí jednání o zvláštní ochraně evropských zeměpisných označení, posílené bezpečnostní mechanismy a sanitární a fytosanitární opatření; dále připomíná, že se EU a Maroko dohodly na účinném mechanismu řešení sporů, který oběma stranám umožňuje dosáhnout nápravy, pokud jedna z nich nedodrží podmínky dohody;

6.  zdůrazňuje obavy některých odvětví v EU ze zvýšených bezcelních kvót na citlivé dovozy ovoce a zeleniny; vyzývá proto Komisi, aby vypracovala hodnocení dopadu na evropské producenty, zejména na příjmy zemědělců, a aby o této problematice Parlament pravidelně informovala;

7.  je znepokojen neustálými stížnostmi evropských průmyslových skupin na údajné podvody ve spojitosti se systémem vstupních cen a žádá záruky toho, že vyšší celní kvóty stanovené dohodou budou ze strany EU řádně regulovány a že pravidla pro uplatňování mechanismu vstupních cen budou správně vykládána; zdůrazňuje, že evropské podniky podaly stížnosti u úřadu OLAF a Petičního výboru Parlamentu a že tento výbor požádal Komisi, aby systém vstupních cen změnila a učinila tak podvodům přítrž; v této souvislosti bere na vědomí návrhy, aby v rámci současné reformy společné zemědělské politiky byla pravidla uplatňování systému vstupních cen sjednocena s celním kodexem Společenství; domnívá se, že tento krok musí být spojen se změnami prováděcího nařízení o společné organizaci trhu se zemědělskými produkty, kterými se zavedou účinná kontrolní opatření;

8.  domnívá se, že dohoda zavádí zvláštní institucionální opatření a mechanismy, jako jsou spolupráce v boji proti narušování trhů, skupiny odborníků vytvářené Komisí společně se třetími zeměmi včetně Maroka, podvýbor pro obchod se zemědělskými produkty vytvořený v rámci správy dohody o přidružení, výměna informací o strategiích a produkci a ochranná doložka podle článku 7 protokolu; vyzývá Komisi, aby tyto mechanismy vhodně používala;

Všeobecnější obchodní a hospodářské otázky

9.  zdůrazňuje, že přístup na vnitřní trh EU by měl být podmíněn splněním sanitárních, fytosanitárních a environmentálních norem, a vítá pozitivní zprávu Potravinového a veterinárního úřadu vydanou v roce 2011; je potěšen tím, že dohoda klade důraz na sanitární a fytosanitární opatření, a požaduje, aby ústředním tématem jednání o DCFTA byla technická pomoc; žádá Komisi, aby prosazovala, aby Maroko zavedlo opatření a kontroly, které budou odpovídat environmentálním normám a normám bezpečnosti potravin platným v Evropské unii, a zajistila tak mezi oběma trhy korektní hospodářskou soutěž;

10.  vítá reformu marockého zemědělství, jmenovitě tzv. „Plan Vert“, jehož konkrétním cílem je podpořit drobné zemědělce tím, že jim umožní přístup k moderním technologiím a k investicím; žádá, aby EU i nadále Maroko podporovala při zlepšování výrobních metod tím, že se s ním podělí o osvědčené postupy a bude mu pomáhat v jeho činnosti zaměřené na ochranu vodních zdrojů;

11.  je si vědom toho, že Maroko ratifikovalo většinu příslušných úmluv Mezinárodní organizace práce a že nedávno přijalo právní předpisy zakazující dětskou práci; zdůrazňuje však, že pokud jde o svobodu sdružování a zákaz dětské práce, je stále co zlepšovat; domnívá se, že DCFTA by v kapitole o udržitelném rozvoji měla zahrnovat pomoc s prováděním úmluv Mezinárodní organizace práce a ratifikaci nepodepsaných základních úmluv této organizace (např. Úmluvy o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat č. 87) a iniciativy zaměřené na sociální odpovědnosti společností;

12.  vyzývá Komisi, aby zajistila, aby dohoda byla v plném souladu s mezinárodním právem a prospěšná pro všechny skupiny místního obyvatelstva, kterých se dotkne;

o
o   o

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, delegaci EP pro vztahy se zeměmi Maghrebu, předsednictvu parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří a vládě a parlamentu Maroka.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2010)0446.


Dohoda mezi EU a Marokem o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty a produkty rybolovu ***
PDF 201kWORD 34k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2012 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty, zpracované zemědělské produkty, ryby a produkty rybolovu, o změně Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé a o nahrazení jejích protokolů č. 1, 2 a 3 včetně příloh (15975/2010 – C7-0432/2010 – 2010/0248(NLE))
P7_TA(2012)0056A7-0023/2012

(Souhlas)

Evropský parlament,

  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (15975/2010),

  s ohledem na návrh Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty, zpracované zemědělské produkty, ryby a produkty rybolovu, o změně Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé a o nahrazení jejích protokolů č. 1, 2 a 3 včetně příloh (15974/2010),

  s ohledem na žádost o souhlas, kterou Rada předložila v souladu s čl. 207 odst. 4 prvním pododstavcem a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C7–0432/2010),

  s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 7 jednacího řádu,

  s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod a stanoviska Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a Výboru pro rybolov (A7-0023/2012),

1.  uděluje svůj souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Marockého království.


Situace v Sýrii
PDF 166kWORD 59k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2012 o situaci v Sýrii (2012/2543(RSP))
P7_TA(2012)0057RC-B7-0068/2012

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Sýrii,

–  s ohledem na závěry ze zasedání Rady pro zahraniční věci, které se konalo dne 10. října, 14. listopadu a 1. prosince 2011 a 23. ledna 2012 , a na závěry Evropské rady ze dne 23. října a 9. prosince 2011 o situaci v Sýrii,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Sýrii ze dne 8. října, 3. a 28. listopadu a 2. prosince 2011 a 1. a 4. února 2012,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/782/SZBP ze dne 1. prosince 2011 o omezujících opatřeních vůči Sýrii a o zrušení rozhodnutí 2011/273/SZBP(1) a na rozhodnutí Rady, které bylo vydáno po zasedání Rady pro zahraniční věci dne 23. ledna 2012 s cílem posílit omezující opatření EU vůči syrskému režimu,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii a o zrušení nařízení (EU) č. 442/2011(2),

–  s ohledem na prohlášení Ligy arabských států ze dne 27. srpna, 16. října a 12., 16. a 24. listopadu 2011 a 22. ledna a 12. února 2012 k situaci v Sýrii, na akční plán Ligy arabských států ze dne 2. listopadu 2011 a její sankce vůči Sýrii přijaté dne 27. listopadu 2011,

–  s ohledem na prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN ze dne 3. srpna 2011,

–  s ohledem na rezoluci třetího výboru Valného shromáždění OSN ze dne 22. listopadu 2011 o situaci v oblasti lidských práv v Syrské arabské republice,

–  s ohledem na zprávu nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise pro Syrskou arabskou republiku ze dne 23. listopadu 2011,

–  s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva ze dne 2. prosince 2011 o situaci v oblasti lidských práv v Syrské arabské republice,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, Úmluvu o právech dítěte a její opční protokol o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů a na Úmluvu o zabránění a trestání zločinu genocidy, jichž je Sýrie smluvní stranou,

–  s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že od začátku násilného zásahu proti účastníkům poklidných protestů v Sýrii v březnu 2011 se dramaticky stupňuje systematické zabíjení, násilí a mučení a syrská armáda a bezpečnostní síly i nadále reagují cíleným zabíjením, mučením a hromadným zatýkáním; vzhledem k tomu, že vládní síly i nadále obléhají a bombardují města a obce v Sýrii; vzhledem k tomu, že je mimořádně obtížné získat přístup k dodávkám potravin a zdravotnickému materiálu; vzhledem k tomu, že mnoho Syřanů musí v důsledku násilí a odsunů čelit zhoršující se humanitární situaci;

B.  vzhledem k odhadům OSN, že jedenáct měsíců povstání v Sýrii si vyžádalo více než 5400 obětí, přičemž se zdůrazňuje, že je obtížné tyto údaje aktualizovat, protože některé oblasti, jako například části města Homs, jsou zcela odříznuty od okolního světa; vzhledem k tomu, že další tisíce lidí byly zraněny, více než 69 000 osob bylo zadrženo, z toho přibližně 32 000 bylo později propuštěno a kolem 12 400 osob uprchlo do sousedních zemí; vzhledem k tomu, že Dětský fond OSN informoval o tom, že stovky dětí byly zabity a další stovky svévolně zatčeny, během zadržení mučeny a sexuálně zneužity;

C.  vzhledem k tomu, že obyvatelé obléhaného města Homs jsou vystaveni rozsáhlému nepřetržitému bombardování a existují obavy, že se režim připravuje k závěrečnému zdrcujícímu útoku; vzhledem k tomu, že dne 12. února 2012 arabské sdělovací prostředky informovaly o tom, že syrské tanky a dělostřelectvo souběžně s pokračujícím útokem na Homs intenzivně ostřelovaly město Hama; vzhledem k tomu, že syrské úřady zároveň trvají na tom, že čelí „teroristickým skupinám“ a budou pokračovat až do nastolení „pořádku“;

D.  vzhledem k tomu, že četné sliby prezidenta Bašára al-Asada týkající se reforem a amnestie nebyly nikdy uskutečněny a režim ztratil veškerou důvěryhodnost, což vedlo k četným výzvám mezinárodního společenství požadujícím odstoupení prezidenta;

E.  vzhledem k tomu, že francouzský novinář byl zabit a nizozemský novinář byl zraněn, když plnili významný úkol poskytovat nezávislé informace o dění v Sýrii; vzhledem k tomu, že syrské orgány nadále znemožňují zahraničním novinářům vstup do země; vzhledem k tomu, že svědectví syrských uprchlíků, zprávy obyvatel ze Sýrie a obrazové zprávy získané z mobilních telefonů prostřednictvím nezávislého satelitního připojení jsou nadále hlavním zdrojem informací o událostech v této zemi;

F.  vzhledem k tomu, že Liga arabských států požádala Radu bezpečnosti OSN o podporu politického řešení situace v Sýrii; vzhledem k tomu, že dne 4. února 2012 Ruská federace a Čína vetovaly rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která měla podpořit výzvu Ligy arabských států k zahájení otevřeného a mírového politického procesu vedeného syrskými představiteli; vzhledem k tomu, že dne 28. ledna 2012 byla pozorovatelská mise Ligy arabských států v Sýrii z důvodu kritického zhoršení situace ukončena;

G.  vzhledem k tomu, že dne 18. ledna 2012 vstoupily v platnost další omezující opatření EU proti syrskému režimu, včetně zákazu vývozu zařízení pro monitorování telekomunikací, jež by mohl využívat syrský režim, zákazu účasti na určitých projektech infrastruktury a investic do těchto projektů a dodatečných omezení týkajících se převodů finančních prostředků a poskytování finančních služeb;

H.  vzhledem k tomu, že dne 23. ledna 2012 byl seznam osob, subjektů a orgánů podléhajících omezujícím opatřením EU doplněn o 22 osob odpovědných za porušování lidských práv a o 8 subjektů, které režim finančně podporují;

I.  vzhledem k tomu, že Spojené státy v reakci na zvyšující se násilí a závažné obavy o bezpečnost uzavřely své velvyslanectví v Sýrii; vzhledem k tomu, že Francie, Itálie, Nizozemsko, Španělsko, Spojené království, Německo a Belgie odvolaly své velvyslance; vzhledem k tomu, že Rada pro spolupráci v Perském zálivu a Tunisko odvolaly své velvyslance a rozhodly se vyhostit syrské velvyslance ze svých hlavních měst;

J.  vzhledem k tomu, že od března 2011 našly v Turecku útočiště tisíce syrských uprchlíků; vzhledem k tomu, že Turecko má stále významnější mezinárodní úlohu v odporu proti násilí v Sýrii;

K.  vzhledem k tomu, že katastrofální situace v Sýrii již nyní nepříznivě ovlivňuje situaci v Libanonu, přičemž existují obavy, že nepokoje se mohou přenést až za státní hranici a následně zasáhnout celý region, což může mít nepředvídatelné dopady a následky;

L.  vzhledem k tomu, že Rusko i nadále syrskému režimu prodává zbraně a další vojenský materiál a má v Sýrii námořní základnu; vzhledem k tomu, že EU vyhlásila na dodávky vojenského vybavení Sýrii dosud platné embargo, a vzhledem k tomu, že na Kypru byla zachycena ruská loď, která podle kyperských orgánů následně pokračovala pod falešnou záminkou do Sýrie; vzhledem k tomu, že okolnosti této události nebyly úřadem vysoké představitelky nikdy oficiálně a veřejně objasněny;

M.  vzhledem k tomu, že po prosincovém zvláštním zasedání UNHRC o Sýrii, jež vycházelo ze zprávy nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise, a po prohlášení generálního tajemníka OSN ze dne 15. ledna 2012, že cesta represe je slepou uličkou, vyzval komisař OSN pro lidská práva, aby Sýrie byla obžalována u Mezinárodního trestního soudu kvůli obviněním ze zločinů proti lidskosti;

1.  lituje skutečnosti, že Rusko a Čína uplatnily své právo veta v Radě bezpečnosti OSN, aby zablokovaly návrh rezoluce o Sýrii, a hlasovaly tak proti návrhu mírového přechodu, který předložila Liga arabských států, což bylo ze strany Assadova režimu vnímáno jako souhlas se zesíleným nasazením represivních složek, které používají těžké zbraně a bezhlavé násilí proti neozbrojeným civilistům v zemi; znovu vyzývá členy Rady bezpečnosti OSN, zejména Rusko a Čínu, aby dostály své odpovědnosti zajistit, aby násilné represe vůči syrskému lidu okamžitě ustaly; nadále podporuje úsilí EU a jejích členských států v této oblasti;

2.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby vyvinula veškeré úsilí k zajištění přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN ve spolupráci s Ruskem a Čínou;

3.  vyzývá Rusko jako největšího zámořského dodavatele zbraní syrské vládě, aby okamžitě zastavilo své dodávky zbraní do Sýrie, a žádá EU, aby sestavila „černou listinu“ společností, které dodávají zbraně do Sýrie; vyzývá všechny evropské činitele, aby plně dodržovali Kodex chování Evropské unie pro vývoz zbraní, jehož účelem je zabránit vývozu zařízení, které by mohlo být využíváno pro vnitrostátní represi či prohlubovat regionální nestabilitu;

4.  znovu zásadně odsuzuje brutální represi ze strany syrského režimu vůči místnímu obyvatelstvu, zejména ve městě Homs; vyjadřuje nejhlubší znepokojení nad závažným porušováním lidských práv, včetně hromadného zatýkání, mimosoudních poprav, svévolného zadržování, násilného zmizení, mučení a špatného zacházení se zadržovanými osobami, včetně dětí, kterého se dopouštějí syrské orgány; klade důraz na to, že osobám, jež byly v důsledku uvedených násilností zraněny, nesmí být upíráno lékařské ošetření;

5.  je znepokojen skutečností, že podle výzvy organizace UNICEF ze dne 7. února 2012 a zprávy nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise pro Syrskou arabskou republiku ze dne 23. listopadu 2011 zemřelo od začátku násilností v Sýrii v březnu 2011 na 400 dětí a téměř 380 jich bylo bezdůvodně zadrženo a stalo se ve vazbě obětí mučení a sexuálního násilí, přičemž některým z nich nebylo ani 14 let; důrazně odsuzuje veškeré případy porušování lidských práv, včetně práv dětí, kterých se dopustila syrská armáda a bezpečnostní síly, a vyzývá syrskou vládu, aby zastavila veškeré porušování práv dětí a dalších lidských práv;

6.  vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám obětí; blahopřeje syrskému lidu k jeho odvaze a odhodlání a rozhodně podporuje jeho úsilí o zajištění plného dodržování zásad demokracie, právního státu, lidských práv a základních svobod a zaručení lepších hospodářských a sociálních podmínek;

7.  znovu vyzývá prezidenta Bašára al-Assada a jeho režim k okamžitému odstoupení, které umožní, aby v Sýrii došlo k mírovému a demokratickému předání moci;

8.  naléhavě vyzývá Assadův režim, aby ukončil násilí na syrském lidu, stáhl vojenské jednotky a tanky z měst, propustil všechny zadržené účastníky protestů, politické vězně, obhájce lidských práv, bloggery a novináře a aby poskytl plný přístup do země mezinárodním humanitárním organizacím a organizacím pro lidská práva a také mezinárodním sdělovacím prostředkům;

9.  znovu vyzývá k urychlenému, nezávislému a transparentnímu vyšetření rozsáhlých, systematických a závažných porušení lidských práv a základních svobod ze strany syrských orgánů a vojenských a bezpečnostních jednotek s cílem zajistit, aby mezinárodní společenství vůči všem, kteří nesou za tyto činy považované za zločiny proti lidskosti odpovědnost, vyvodilo patřičné důsledky; je toho názoru, že jádrem veškerého úsilí Rady bezpečnosti OSN o ukončení krize v Sýrii musí být jasný mechanismus odpovědnosti, a znovu připomíná výzvu vysokého komisaře OSN pro lidská práva, aby Sýrie byla obžalována u Mezinárodního trestního soudu;

10.  připomíná svou podporu snahám Ligy arabských států ukončit násilí a prosazovat politické řešení v Sýrii; vítá rozhodnutí Ligy arabských států prohloubit spolupráci s OSN; bere na vědomí rozhodnutí Ligy arabských států pozastavit svou pozorovatelskou misi v Sýrii v reakci na stupňující se násilí ze strany syrských orgánů;

11.  vítá podporu, kterou místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie vyjadřuje zřízení kontaktní skupiny „Přátel syrského lidu“, do které se zapojí státy podporující demokratické změny v Sýrii, včetně Turecka a členů Ligy arabských států; rovněž vítá, že místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie přislíbila svou účast na prvním setkání uvedené kontaktní skupiny v Tunisku dne 24. února 2012;

12.  vyzývá Radu, aby učinila společné rozhodnutí o odvolání všech velvyslanců ze Sýrie a zmrazení diplomatických styků se syrskými velvyslanci v členských státech EU; naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie, aby posílila delegaci EU v Damašku prostřednictvím humanitárních kapacit a aby uplatnila stejný postup všude, kde bude třeba;

13.  vítá závazek EU pokračovat v úsilí o zvýšení mezinárodního tlaku na syrský režim; podporuje rozhodnutí Rady pro zahraniční věci ze dne 23. ledna 2012 o zavedení nových omezujících opatření proti syrskému režimu, a žádá další cílené sankce;

14.  vítá rozhodnutí Komise ze dne 3. února 2012 o poskytnutí humanitární pomoci (ve výši 3 milionů eur) na zmírnění utrpení obyvatel Sýrie i sousedních zemí;

15.  vítá a podporuje úsilí syrské opozice vytvořit jednotnou platformu v zemi i v zahraničí, pokračovat v kontaktech s mezinárodním společenstvím, zejména s Ligou arabských států, a pracovat na společné vizi pro budoucnost Sýrie a přechod k demokratickému zřízení; naléhavě vyzývá EU, aby zvýšila svou politickou, technickou, komunikační a humanitární podporu opozice;

16.  vyzývá k pokojnému a skutečnému přechodu k demokracii, který by splňoval legitimní požadavky syrského lidu a byl založen na otevřeném dialogu za účasti všech demokratických sil a složek syrské společnosti, a jenž by vedl k zahájení důkladné demokratické reformy, která by zohledňovala potřebu zajistit národní usmíření, a tudíž i závazek zajistit dodržování práv menšin; vyzývá EU, aby podpořila veškeré pokusy syrské opozice o sjednocení a nastolení jasného programu pro demokratickou Sýrii;

17.  vyjadřuje závažné obavy z toho, že syrské orgány mohou rozšířit své zastrašování na aktivisty syrské opozice v exilu;

18.  vítá silnou podporu syrského obyvatelstva ze strany Turecka, včetně přijímání uprchlíků na syrsko-tureckých hranicích a poskytnutí možnosti organizace syrské opozici; naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie, aby vyvinula veškeré úsilí k navázání rozhovorů s Tureckem, Ligou arabských států a syrskou opozicí o způsobu, jakým zřídit humanitární koridory na syrsko-tureckých hranicích;

19.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Ruské federace, vládě a parlamentu Čínské lidové republiky, vládě a parlamentu Turecké republiky, generálnímu tajemníkovi OSN, generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států, vládě a parlamentu Syrské arabské republiky.

(1) Úř. věst. L 319, 2.12.2011, s. 56.
(2) Úř. věst. L 16, 19.1.2012, s. 1.


19. zasedání Rady OSN pro lidská práva
PDF 247kWORD 92k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2012 o postoji Parlamentu k 19. zasedání Rady OSN pro lidská práva (2012/2530(RSP))
P7_TA(2012)0058B7-0071/2012

Evropský parlement,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv a veškeré úmluvy OSN o lidských právech společně s jejich opčními protokoly(1),

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech a Listinu základních práv EU,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o zasedáních Rady OSN pro lidská práva (UNHRC), zejména pak na své usnesení ze dne 10. března 2011 o prioritách v souvislosti s 16. zasedáním Rady OSN pro lidská práva a s přezkumem v roce 2011(2),

–  s ohledem na delegaci podvýboru pro lidská práva Evropského parlamentu, která se zúčastnila šestnáctého zasedání UNHRC v Ženevě, a na její zprávu podanou podvýboru, a s ohledem na společnou delegaci Výboru pro zahraniční věci a podvýboru pro lidská práva vyslanou na 66. zasedání Valného shromáždění OSN,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 7. července 2011 o vnější politice EU na podporu demokracie(3),

–  s ohledem na rezoluci UNHRC 16/21 ze dne 25. března 2011 o hodnocení práce a fungování Rady OSN pro lidská práva,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. května 2011 o EU jako globálním hráči: její role v mnohostranných organizacích(4),

–  s ohledem na nadcházející sedmý cyklus UNHRC a zejména na její 19. zasedání, které se bude konat od 27. února do 23. března 2012, a na třinácté a čtrnácté kolo všeobecného pravidelného přezkumu, která se uskuteční v průběhu roku 2012,

–  s ohledem na předchozí řádná a zvláštní zasedání UNHRC, i na první kolo všeobecného pravidelného přezkumu, jež bylo dokončeno v prosinci 2011,

–  s ohledem na společné sdělení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise adresované Evropskému parlamentu a Radě ze dne 12. prosince 2011 s názvem Lidská práva a demokracie jako priority vnější činnosti EU – na cestě k efektivnějšímu přístupu (COM(2011)0886),

–  s ohledem na článek 2, čl. 3 odst. 5 a na články 18, 21, 27 a 47 Smlouvy o Evropské unii,

–  s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dodržování, prosazování a ochrana univerzální povahy lidských práv je součástí etického a právního acquis Evropské unie a jedním ze základů evropské jednoty a celistvosti(5);

B.  vzhledem k tomu, že probíhající přezkum politiky EU v oblasti lidských práv by měl přispět k tomu, aby vnější politika EU ve světě byla aktivnější, koherentnější a účinnější;

C.  vzhledem k tomu, že EU a její členské státy by měly zajistit dodržování lidských práv ve svých politikách, aby zlepšily soudržnost vnitřních a vnějších politik a posílily tak věrohodnost EU v rámci UNHRC;

D.  vzhledem k tomu, že všichni mezinárodní aktéři musí usilovat o odstranění dvojích standardů a vyvarování se selektivity a politizace při posuzování otázek lidských práv;

E.  vzhledem k tomu, že UNHRC je v systému OSN jedinečnou platformou specializovanou na všeobecná lidská práva a zvláštním fórem zaměřeným na lidská práva; vzhledem k tomu, že důležitým úkolem UNHRC je usilovat o větší podporu, ochranu a dodržování lidských práv na celém světě;

F.  vzhledem k tomu, že je třeba vzít v potaz důsledky práce třetího výboru Valného shromáždění a UNHRC pro rozpravu v Radě bezpečnosti OSN;

G.  vzhledem k tomu, že delegace parlamentního podvýboru pro lidská práva se zúčastní 19. zasedání UNHRC v Ženevě, jak tomu bylo i v minulých letech, kdy se konala zasedání UNHRC;

1.  bere na vědomí probíhající potvrzování priorit EU pro 19. zasedání Rady OSN pro lidská práva a vítá skutečnost, že jako klíčová témata byla označena Barma/Myanmar, KLDR, Sýrie, Libye a Írán;

2.  vítá skutečnost, že na pořad jednání 19. řádného zasedání byly mimo jiné zařazeny panelové diskuse o začleňování lidských práv, svoboda projevu na internetu, svoboda náboženského vyznání, přesvědčení a svědomí, diskriminace na základě sexuální orientace a genderové identity a násilí založené na těchto faktorech, lidská práva a problematika HIV/AIDS, deklarace o právech příslušníků menšin a obsáhlá jednání o právech dítěte, mučení, lidských právech v boji proti terorismu, zmizení a svévolném zadržování; vyzývá členské státy, aby konstruktivním způsobem přispěly k těmto diskusím a aby jasně vyjádřily přesvědčení, že všeobecná a nedělitelná lidská práva se vztahují na všechny osoby bez rozdílu sexuální orientace a genderové identity;

3.  vítá nominace na udělení mandátu nezávislého experta na podporu demokratického a spravedlivého mezinárodního řádu, zvláštního zpravodaje pro prosazování pravdy, spravedlnosti, odškodňování a záruk proti recidivě, zvláštního zpravodaje pro situaci v oblasti lidských práv v Sýrii a nezávislého experta na lidská práva v Súdánu; bere na vědomí, že zvláštní zpravodajové předloží zprávy mimo jiné k tématu lidských práv v KLDR, Íránu a Barmě/Myanmaru a k tématu mučení a jiného krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení či trestání, k situaci ochránců lidských práv a ke svobodě náboženského vyznání a přesvědčení; vyzývá členské státy EU, aby se do těchto diskusí aktivně zapojily;

Práce Rady OSN pro lidská práva

4.  vítá větší začlenění otázky lidských práv do práce OSN, o čemž svědčí například častější vystoupení Úřadu vysokého komisaře pro lidská práva v Radě bezpečnosti, včetně vystoupení jeho velmi zdatně vedeného zastoupení na úrovni asistenta generálního tajemníka OSN v New Yorku, nebo organizace každoroční panelové diskuse UNHRC, jejímž cílem je spolupracovat s řediteli řídících orgánů a sekretariáty agentur a fondů OSN, k čemuž dal pověření výsledek procesu hodnocení; důrazně vyzývá členské státy Rady bezpečnosti OSN, aby pravidelněji vyžadovaly brífinky s UNHRC, jejichž cílem bude účinněji reagovat na případy porušování lidských práv, jež jsou často zdrojem mnoha konfliktů, kterými se Rada bezpečnosti OSN zabývá;

5.  znovu připomíná svou výzvu členským státům EU, aby aktivně vystupovaly proti jakýmkoli snahám ohrožujícím zásadu všeobecné povahy, nedělitelnosti a provázanosti lidských práv a aby aktivně podpořily UNHRC v její snaze zabývat se stejnou měrou otázkou diskriminace na jakémkoli základě, včetně diskriminace na základě pohlaví, rasy, věku, sexuální orientace a náboženského vyznání nebo přesvědčení; zastává názor, že je třeba konkrétním a trvalým způsobem navázat na rezoluci UNHRC 17/19 ze dne 17. června 2011 o lidských právech, sexuální orientaci a genderové identitě;

6.  znovu opakuje svou výzvu členským státům EU, aby i nadále byly příkladem hodným následování při podporování činnosti Rady pro lidská práva, zejména pak ratifikováním všech mezinárodních nástrojů v oblasti lidských práv, které rada zavedla; zejména lituje skutečnosti, že žádný členský stát EU dosud neratifikoval Úmluvu o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin, že několik členských států dosud nepřijalo či neratifikovalo Úmluvu o ochraně všech osob před násilným zmizením a že zatím pouze jediný členský stát ratifikoval opční protokol k Mezinárodnímu paktu o ekonomických, sociálních a kulturních právech, a znovu vyzývá všechny členské státy EU k ratifikaci těchto dokumentů;

7.  přestože již v této otázce došlo k mírnému pokroku, vyjadřuje nadále své obavy z přetrvávání „politiky bloků“, která za určitých situací stále převažuje, čímž je ovlivněna volba zemí a situací, kterým UNHRC věnuje pozornost, a což má negativní dopad na její autoritu a věrohodnost;

8.  vyjadřuje politování nad skutečností, že proces hodnocení dosud nevedl k vytvoření dalekosáhlejších podmínek členství ve vztahu k závazkům a činnosti v oblasti problematiky lidských práv; opakuje svou výzvu k tomu, aby ve všech regionálních skupinách volby proběhly na základě soutěže mezi kandidáty, a doporučuje EU a jejím členským státům, aby se jasně postavily proti postupu regionálních skupin, které ve volbách do UNHRC navrhují stejný počet kandidátů, jako je počet volených míst, a aby v této záležitosti šly příkladem;

Porušování lidských práv v zemích arabského jara

9.  bere na vědomí, že Libye získala zpět své členství v UNHRC a podporuje opětovné začlenění tohoto státu; vyjadřuje však politování nad tím, že nebyla využita příležitost, aby byla vypracována tvrdá a transparentní kritéria pro opětovné nabývání členství pro vyloučené státy, jež by logicky měla být založena na splnění výchozích kritérií pro zvolení; naléhavě vyzývá UNHRC, aby bez dalšího odkladu vytvořila taková kritéria pro budoucí případy a stanovila rámec pro vyhodnocení vhodnosti členství konkrétního státu v UNHRC na základě jeho dosavadního přístupu k oblasti lidských práv;

10.  vítá skutečnost, že v souladu s výsledky 15. zvláštního zasedání předložila nezávislá mezinárodní vyšetřovací komise pro Libyi UNHRC v září 2011 svou první zprávu; podporuje rozšíření jejího mandátu a netrpělivě očekává její závěrečnou písemnou zprávu, jejíž předložení je plánováno na 19. zasedání; podporuje zavedení doporučení této vyšetřovací komise a důrazně podporuje její výzvu k provedení obsažných, nestranných veřejných vyšetřování všech údajných porušení mezinárodních předpisů v oblasti lidských práv a mezinárodního humanitárního práva v průběhu konfliktů, a to bez ohledu na to, kdo právo porušil, a s plným dodržením soudních záruk; domnívá se, že situace v oblasti lidských práv v Libyi je i nadále problematická, zejména pak s ohledem na podmínky při zadržování a zacházení se zadrženými, které mají ve své moci různé militantní skupiny bez toho, aby nad nimi prozatímní vláda měla kontrolu, a požaduje zvýšenou pozornost a stálou pomoc mezinárodního společenství v souladu s prohlášením vysoké komisařky OSN pro lidská práva před Radou bezpečnosti OSN dne 25. ledna 2012;

11.  co nejdůrazněji odsuzuje rozšířenou brutální represi a systematické porušování lidských práv, které syrský režim směřuje proti svému obyvatelstvu, včetně dětí, a vyzývá syrské orgány, aby okamžitě ukončily násilí a aby dostály svým závazkům v souladu s mezinárodním právem v oblasti lidských práv a umožnily mírový přechod k demokracii;

12.  vítá skutečnost, že bylo na základě iniciativ Spojených států, Polska a EU, v uvedeném pořadí, uspořádáno 16., 17. a 18. zvláštní zasedání o situaci v oblasti lidských práv Sýrii; podporuje doporučení obsažená v listopadové zprávě a netrpělivě očekává, že na 19. zasedání budou poskytnuty aktuální informace a proběhne interaktivní dialog;

13.  vítá rozhodnutí vytvořit mandát zvláštního zpravodaje pro situaci v oblasti lidských práv v Sýrii, až skončí mandát vyšetřovací komise; vyjadřuje zejména svou plnou podporu požadavku vyšetřovací komise, vysokého komisaře a držitelů mandátu zmocněnce pro zvláštní postupy adresovaného syrským orgánům, aby plně spolupracovaly na vyšetřování s cílem zajistit plnou odpovědnost a vyvarovat se beztrestnosti; vítá veškeré diplomatické úsilí vysoké představitelky, místopředsedkyně Catherine Ashtonové a členských států EU zaměřené na Čínu a Rusko v rámci Rady bezpečnosti OSN s cílem dosáhnout okamžitého přijetí rezoluce o Sýrii; hluboce lituje skutečnosti, že s ohledem na opětovné veto Ruské federace a Číny nemohla Rada bezpečnosti podpořit výzvu Ligy arabských států k inkluzivnímu politickému procesu vedenému Sýrií v atmosféře bez násilí;

14.  znovu vyjadřuje své obavy nad situací v oblasti lidských práv v Bahrajnu a vyzývá členské státy EU, aby se v rámci UNHRC podílely na vypracování rezoluce o situací v oblasti lidských práv v Bahrajnu ; zdůrazňuje potřebu dále sledovat na úrovni UNHRC problematiku boje proti beztrestnosti v Jemenu v souvislosti s protivládními protesty v roce 2011 a domnívá se, že amnestie porušují mezinárodní právo v oblasti lidských práv, pokud brání stíhání jednotlivců, kteří mohou být odpovědni za zločiny proti lidskosti, genocidu, válečné zločiny a hrubé porušování lidských práv;

15.  vítá prohlášení, která v průběhu roku 2011 učinila komisařka OSN pro lidská práva Navanethem Pillayová, v nichž naléhavě vyzvala egyptské orgány, aby ukončily nepřiměřené a brutální používání síly proti demonstrantům na náměstí Tahrír a na dalších místech v zemi, včetně patrně nevhodného použití slzného plynu, gumových projektilů a ostré munice, a rovněž vítá její výzvy, aby byla zahájena  nezávislá vyšetřování týkající se různých demonstrací a událostí;

16.  vyzývá EU a její členské státy, aby se u příležitosti druhého cyklu všeobecného pravidelného přezkumu o Alžírsku zaměřily na problematiku násilného zmizení a aby zdůraznily nedostatek následné činnosti ze strany Alžírska v souvislosti s doporučeními, která k této záležitosti vydaly smluvní subjekty; vyzývá k tomu, aby byl v této záležitosti ustaven zvláštní mechanismus následné činnosti; zároveň vyzývá EU a její členské státy, aby vyjádřily hluboké znepokojení nad nedávným přijetím pěti právních předpisů, zejména represivního zákona o sdružování a diskriminujícího zákona o ženách;

17.  zdůrazňuje potřebu mezinárodního monitorování lidských práv v oblasti západní Sahary, v neposlední řadě prostřednictvím zvláštních zpravodajů UNHRC;

Ostatní

18.  vítá rozhodnutí jmenovat zvláštního zpravodaje pro situaci v oblasti lidských práv v Íránské islámské republice; vítá prozatímní zprávu předloženou zvláštním zpravodajem třetímu výboru Valného shromáždění OSN a netrpělivě očekává projednání jeho zprávy v rámci 19. zasedání; naléhavě vyzývá íránské orgány, aby se zvláštním zpravodajem spolupracovaly při vyšetřování, mimo jiné tím, že mu povolí vstoupit do země; v souvislosti se zoufalou situací v oblasti lidských práv v Íránu vyzývá k prodloužení mandátu zvláštního zpravodaje;

19.  vyjadřuje uznání zvláštním zpravodajům pro situaci v oblasti lidských práv v KLDR a pro situaci v oblasti lidských práv v Barmě/Myanmaru za jejich pokračující úsilí při výkonu svých mandátů, a požaduje, aby byly jejich mandáty prodlouženy; vítá předběžné pozitivní změny v postoji Barmy/Myanmaru k větší spolupráci se zmocněnci pro zvláštní postupy a znovu opakuje svou výzvu k propuštění všech zbývajících vězňů svědomí a k podniknutí konkrétních kroků v boji proti beztrestnosti v Barmě, zejména v případě zločinů proti lidskosti spáchaných v oblastech obývaných národními menšinami;

20.  znovu opakuje svou výzvu určenou vysoké představitelce, místopředsedkyni Komise a členským státům EU, aby spolupracovaly na vytvoření rozhodného společného postoje EU k opatřením navazujícím na zprávu z vyšetřovací mise o konfliktu v Gaze a aby veřejně požadovaly uplatnění doporučení této zprávy a vymáhání odpovědnosti za všechny případy porušení mezinárodního práva bez ohledu na to, kdo se jich údajně dopustil, a to prostřednictvím vedení nezávislých, nestranných, transparentních a účinných vyšetřování; zastává názor, že bez odpovědnosti a spravedlnosti nelze dosáhnout žádného účinného mírového procesu na Blízkém východě; ;

21.  vyjadřuje svou podporu nedávnému ustanovení mandátu nezávislého odborníka na situaci v oblasti lidských práv v Pobřeží slonoviny, jehož úkolem je sledovat provádění doporučení vyšetřovací komise a těší se, že bude moci na 19. zasedání projednat jeho zprávu;

22.  zdůrazňuje, že je třeba nadále podporovat úsilí o posílení procesu týkajícího se trestní odpovědnosti na Srí Lance a dále požadovat vytvoření vyšetřovací komise OSN, jež by prošetřila všechny spáchané zločiny, jak doporučuje panel odborníků generálního tajemníka OSN na Srí Lance; vyzývá vládu Srí Lanky, aby zaslala pozvánku zvláštnímu zpravodaji OSN pro podporu a ochranu práva na svobodu přesvědčení a projevu;

23.  je znepokojen zhoršující se situací v oblasti lidských práv v Kazachstánu; zastává názor, že zpráva úřadu generálního prokurátora o událostech v Žanaozenu a Šetpe (západní Kazachstán) dostatečně nepojednává o úloze kazašských státních sil při brutálním potlačení protestů stávkujících dělníků v ropném průmyslu, jejich příznivců a podporovatelů ve dnech 16. až 18. prosince 2011, při nichž zahynulo nejméně 17 osob; je pobouřen následným zatčením vedoucích představitelů opozičních stran, obhájců lidských práv a novinářů; vyzývá k provedení nezávislého mezinárodního vyšetřování těchto událostí a k okamžitému propuštění všech politických vězňů, včetně právní zástupkyně dělníků v ropném průmyslu Natalie Sokolowové; zdůrazňuje, že je třeba projednat situaci v oblasti lidských práv v Kazachstánu na nadcházejícím zasedání Rady OSN pro lidská práva;

24.  vyjadřuje uznání Úřadu vysokého komisaře pro lidská práva (OHCHR) za jeho práci týkající se situace v oblasti lidských práv v Demokratické republice Kongo a zdůrazňuje, že je nutné znovu ustanovit mandát nezávislého odborníka, který by monitoroval situaci v oblasti lidských práv v Demokratické republice Kongo a byl by v kontaktu se správními úřady ohledně provádění doporučení mezinárodních lidskoprávních mechanismů;

25.  vyžaduje, aby delegace EU a členské státy EU požadovaly rezoluci UNHRC o situaci v Eritree, a to vzhledem k odsouzeníhodné a zhoršující se bilanci této země, pokud jde o svobodu projevu a svobodu náboženského vyznání, přesvědčení a svědomí;

26.  vítá zprávu Vysoké komisařky OSN pro lidská práva o situaci v Afghánistánu, jež vychází z činnosti úřadu Vysoké komisařky v rámci Podpůrné mise OSN v Afghánistánu; vyzývá členské státy EU, aby tuto zprávu veřejně podpořily a aby se zapojily do diskuze ohledně této zprávy, a podpořily tak její doporučení týkající se nutnosti posílit právní stát a boj proti beztrestnosti, práv žen a práce Afghánského orgánu pro lidská práva; podporuje jmenování zvláštního zpravodaje pro situaci v oblasti lidských práv v Afghánistánu;

27.  poznamenává, že v orgánech OSN, jako je Rada bezpečnosti OSN, Valné shromáždění OSN a UNHRC, bylo dosaženo významného pokroku, pokud jde o pojem „odpovědnost za ochranu“ (R2P); zdůrazňuje, že „odpovědnost za ochranu“ je širší koncepce, která nezahrnuje pouze vojenský zásah; bere na vědomí její novou interpretaci („odpovědnost při ochraňování“), jež začala být používána především některými zeměmi skupiny BRIC, a zejména Brazílií, po krizi v Libyi; vybízí k další diskuzi o tom, jak by orgány OSN, a zejména Rada bezpečnosti, potenciálně mohly využít tuto koncepci při zajišťování lepší spolupráce mezi členskými státy v krizových situacích; v tomto ohledu zdůrazňuje obzvláště preventivní úlohu Mezinárodního trestního soudu, zejména jeho Úřadu žalobce, a klady řešení sporů u Mezinárodního trestního soudu na základě předložení případu Radou bezpečnosti OSN;

28.  zdůrazňuje, že je třeba monitorovat situaci v oblasti lidských práv v Číně na mezinárodní úrovni, a vyzývá členské státy EU, aby se aktivně zapojily do zahájení takového monitorování vzhledem k tomu, že dialog mezi EU a Čínou o lidských právech nepřinesl žádné významné konkrétní výsledky;

29.  znovu opakuje, že svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání včetně svobody spočívající v možnosti změnit či přestat vyznávat svou náboženskou víru či přesvědčení, je základním lidským právem; vyjadřuje uznání práci zvláštního zpravodaje pro svobodu náboženského vyznání či přesvědčení a vyslovuje politování nad tím, že mnohým jednotlivcům a komunitám na světě je tato svoboda upírána; lituje skutečnosti, že svoboda náboženského vyznání a projevu je na území historického Tibetu neustále porušována a že se v důsledku toho zvyšuje počet Tibeťanů, kteří v poslední době spáchali sebevraždu upálením, jež představuje extrémní formu protestu proti potlačování jejich práv a svobod;

30.  odsuzuje nedávný výrok japonského ministra spravedlnosti týkající se možného znovuzavedení trestu smrti; vítá rozhodnutí o zrušení trestu smrti, které přijalo Mongolsko dne 5. ledna 2012, jemuž předcházelo moratorium na uplatňování trestu smrti z ledna 2010, a vybízí UNHRC a Valné shromáždění OSN, aby pokračovaly v úsilí o zavedení moratoria na uplatňování trestu smrti a jeho zrušení ve světě;

31.  vítá skutečnost, že guatemalský parlament přijal rozhodnutí ratifikovat Římský statut;

32.  vítá práci orgánu OSN zaměřeného na rovnost žen a mužů (UN Women), jež by měla mít vliv na provádění a obranu tzv. pekingského acquis, a to i co se týče sexuálních a reprodukčních práv, i na uplatňování rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 o ženách, míru a bezpečnosti, tj. o tématech, která EU považuje za klíčová;

Všeobecný pravidelný přezkum

33.  vítá skutečnost, že výsledek hodnocení UNHRC potvrdil, že by se měl druhý cyklus všeobecného pravidelného přezkumu zaměřit mimo jiné na provádění přijatých doporučení prvního cyklu, avšak zdůrazňuje, že doporučení, která nebyla přijata státem, jenž je předmětem přezkumu, by neměla být z tohoto procesu vyloučena; vyzývá státy, které se všeobecného pravidelného přezkumu účastní, aby zaměřily svá hodnocení třetích zemí zejména na jejich následné činnosti a provádění doporučení vydaných zmocněnci OSN pro zvláštní postupy a smluvními subjekty OSN, čímž poskytnou značnou politickou podporu těmto cenným příspěvkům založeným na odborném poradenství;

34.  vybízí členské státy EU k zajištění technické pomoci, aby se napomohlo realizaci doporučení všeobecného pravidelného přezkumu v souladu se závazky přijatými v rámci institucionálního balíčku UNHRC a s výsledkem přezkumného procesu; vyzdvihuje dobrovolný fond finanční a technické podpory pro provádění všeobecného pravidelného přezkumu jako nástroj, který by mohl být v tomto ohledu užitečný, a vybízí ostatní členské státy, aby si při přispívání do tohoto fondu vzaly příklad z Británie a Německa;

35.  je přesvědčen, že by se EU měla snažit o zviditelnění procesu všeobecného pravidelného přezkumu, a to tak, že jeho doporučení učiní pevnou součástí dvoustranných a vícestranných dialogů s členskými státy OSN;

36.  vítá skutečnost, že byla úloha vnitrostátních orgánů pro lidská práva posílena v souladu s pařížskými zásadami, a to tak, že tyto vnitrostátní orgány nyní mají právo zakročit ve státu, který je předmětem přezkumu, ihned poté, co plenární zasedání schválí výsledek všeobecného pravidelného přezkumu; znovu opakuje, že podporuje nevládní organizace pro lidská práva a větší zapojení občanské společnosti a odborníků do všeobecného pravidelného přezkumu;

37.  vítá skutečnost, že výsledek hodnocení UNHRC poskytuje možnost předložit dobrovolnou informační zprávu v polovině období o činnostech navazujících na přijatá doporučení, a vybízí členské státy EU, aby v tomto směru šly příkladem;

Zvláštní postupy

38.  opět potvrzuje svůj názor, že zvláštní postupy jsou základním kamenem systému lidských práv OSN a že věrohodnost a účinnost UNHRC vychází z plného provádění těchto postupů a ze spolupráce Rady se zmocněnci pro zvláštní postupy;

39.  vítá skutečnost, že proces hodnocení UNHRC potvrdil, že integrita a nezávislost zmocněnců jsou základními rysy zvláštních postupů;

40.  vítá kroky, které byly v rámci přezkumu UNHRC podniknuty s cílem posílit transparentnost procesu výběru a jmenování zmocněnců; vítá rovněž, že posílenou roli v tomto procesu výběru sehrávají vnitrostátní orgány pro lidská práva jednající v souladu s pařížskými zásadami;

41.  vyjadřuje politování nad tím, že právo zmocněnců pro zvláštní postupy vydat včasné varování nebylo dále posíleno ustavením mechanismu, který by umožnil, aby tato varování automaticky vedla k posouzení dané situace c rámci UNHRC; vyjadřuje politování nad tím, že neexistuje mechanismus pro následné posouzení toho, jak jsou prováděna doporučení vycházející ze zvláštních postupů;

Zapojení EU

42.  vítá ohlášené navýšení objemu finančních prostředků evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR) a zdůrazňuje, že by tyto dodatečné prostředky měly být rovněž použity na zvýšení podpory UNHRC; vítá finanční příspěvky, které byly prostřednictvím EIDHR od roku 2007 poskytovány Úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva; očekává, že vzhledem k rozsahu nových výzev, kterým je třeba v posledních letech čelit, by Komise mohla zvýšit svůj každoroční příspěvek;

43.  znovu vyjadřuje jednoznačnou podporu aktivní účasti EU na práci UNHRC, a to prostřednictvím společného prosazování rezolucí, vydávání prohlášení a jejího zapojení do interaktivních dialogů a diskusí;

44.  znovu opakuje svou výzvu určenou EU a jejím členským státům, aby zajistily, že lidská práva budou plně dodržována ve vnitřních politikách s cílem předcházet uplatňování dvojích standardů, dále aby zlepšily soudržnost vnitřních a vnějších politik a posílily svou morální autoritu na mezinárodním poli; vyzývá vysokou představitelku, místopředsedkyni baronku Ashtonovou, aby se zabývala otázkou spoluviny společností EU na porušování lidských práv mimo EU a aby pracovala na zavedení systému sankcí vůči těmto společnostem nebo aby si alespoň udržovala přehled o takových případech a zajistila, aby těmto společnostem nebyly poskytovány dotace EU ani žádná pomoc ze strany Evropské služby pro vnější činnost (EEAS);

45.  opět zdůrazňuje zásadní důležitost zaujímání rozhodných společných postojů EU s cílem uplatnit společnou váhu EU a jejích členských států; na základě výše zmíněného bere na vědomí rozvíjející se kapacitu pracovní skupiny Rady pro lidská práva (COHOM) a úsilí vyvíjené s cílem určit klíčové priority a vyjasnit otázky dělby práce, což napomůže vytvoření iniciativ a spolupráce přesahujících hranice jednotlivých regionů a spočívajících v lobbování ve všech umírněných státech, a to i mezi Ženevou a New Yorkem; vítá existenci faktické Pracovní skupiny pro lidská práva (COHOM) v Bruselu a návrh, aby se každoročně uspořádalo setkání COHOM v Ženevě; podporuje úsilí o komunikaci „jednoho sdělení vysloveného mnoha hlasy“, ale odsuzuje skutečnost, že snaha o dosažení společného postoje má příliš často za následek přijetí „nejmenšího společného jmenovatele“, zejména pokud jde o konečné závěry Rady, a vyzývá k přijetí ambicióznějšího přístupu; v této souvislosti vybízí EEAS, a zejména delegace EU v Ženevě a New Yorku, aby zlepšily svou soudržnost zakládající se na včasných a věcných konzultacích a aby lépe zviditelnily činnost EU, a posílily tak její věrohodnost ve světě;

46.  vítá závazek vysoké představitelky, místopředsedkyně k vytvoření každoročního přístupu k určování priorit OSN v rámci veškerých setkání týkajících se otázky lidských práv a konaných v Ženevě i v New Yorku a upozorňuje na to, že je zapotřebí úzké spolupráce mezi vysokou představitelkou, místopředsedkyní a komisařem pro humanitární pomoc a civilní ochranu, poněvadž se jejich aktivity zejména v otázce lidských práv silně prolínají;

47.  vítá skutečnost, že Valné zasedání OSN přijalo rezoluci 65/276 o zapojení EU do činnosti OSN jako první krok, který povede k většímu úsilí o rozšíření úlohy EU v činnosti této organizace v oblasti lidských práv; domnívá se, že EU musí nyní důrazně trvat na výkonu svých práv a uplatňovat ambicióznější strategii k tomu, aby posílila své postavení v rámci OSN;

48.  vítá konstruktivní přístup, který přijala EU a její členské státy v rámci přezkumu UNHRC, a zejména to, že vystoupily na obranu nezávislosti Úřadu vysokého komisaře pro lidská práva a podpořily zvláštní postupy a mandáty pro jednotlivé země; znovu poznamenává, že je zapotřebí dostatečných finančních prostředků na to, aby regionální úřady OHCHR zůstaly v provozu;

49.  zdůrazňuje skutečnost, že kapacita EU pro její vnější působení musí být neprodleně navýšena mimo jiné i rozvíjením silných spojeneckých vztahů s klíčovými regionálními partnery a všemi umírněnými státy nebo i prostřednictvím mechanismu podpory vysoké představitelky, místopředsedkyně pro lobbování v hlavních městech třetích zemí;

50.  srdečně vítá prohlášení vysoké představitelky, místopředsedkyně ze dne 13. prosince 2011 určené Parlamentu a navazující na jeho dlouhotrvající výzvu k vytvoření zvláštního zmocněnce EU pro lidská práva; zdůrazňuje, že by držitel tohoto mandátu měl být pověřenou osobou–odborníkem s prokázanými odbornými znalostmi v oblasti lidských práv; naléhavě požaduje, aby jmenování do tohoto úřadu proběhlo co nejrychleji, přičemž by mu měly být poskytnuty dostatečné prostředky, čímž by se zajistilo, aby takový mandát mohl být splněn;

51.  pověřuje svou delegaci, aby na 19. zasedání UNHRC přednesla obavy a názory vyjádřené v tomto usnesení; vyzývá delegaci, aby o své návštěvě předložila zprávu podvýboru pro lidská práva; považuje za nezbytné, aby se pokračovalo v praxi vysílání delegace EP na příslušná zasedání UNHRC a Valného shromáždění OSN;

o
o   o

52.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční záležitosti a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, Radě bezpečnosti OSN, generálnímu tajemníkovi OSN, předsedovi 66. Valného shromáždění, předsedovi Rady OSN pro lidská práva, vysoké komisařce OSN pro lidská práva a pracovní skupině EU–OSN zřízené Výborem pro zahraniční věci.

(1) Úmluva OSN proti mučení, Úmluva OSN o právech dítěte, Úmluva OSN o odstranění všech forem diskriminace žen, Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením, Mezinárodní úmluva o ochraně všech osob před násilným zmizením.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2011)0097.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2011)0334.
(4) Přijaté texty, P7_TA(2011)0229.
(5) Článek 2, čl. 3 odst. 5 a článek 6 Smlouvy o Evropské unii.


Dostupnost knih nevidomým
PDF 205kWORD 34k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2012 o petici č. 0924/2011, kterou předložil jménem Evropské unie nevidomých (EBU) / Královského národního institutu nevidomých Dan Pescod (britský státní příslušník) ohledně přístupu nevidomých ke knihám a jiným tištěným materiálům (2011/2894(RSP))
P7_TA(2012)0059B7-0062/2012

Evropský parlament,

  s ohledem na článek 227 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na otázky určené Radě a Komisi ze dne 13. ledna 2012 o petici 0924/2011, které jménem Evropské unie nevidomých / Královského národního institutu nevidomých položil Dan Pescod (britský státní příslušník) ohledně přístupu nevidomých ke knihám a jiným tištěným materiálům (O-000005/2012 – B7-0029/2012 a O-000006/2012 – B7-0030/2012),

  s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že nevidomí a osoby s poruchou zraku mají v Evropské unii značně omezený přístup ke knihám a jiným tištěným materiálům, protože 95 % veškerých vydaných materiálů není převedeno do „dostupných formátů“, jako jsou Braillovo slepecké písmo, velký tisk nebo audionahrávka;

B.  vzhledem k tomu, že v současnosti celosvětově neexistují mezinárodní právní normy pro cílenou výjimku z autorských práv u přeshraniční distribuce formátů upravených pro osoby s poruchami čtení;

C.  vzhledem k tomu, že Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) uvažuje o mezinárodní smlouvě, která by zlepšila přístup nevidomých a osob s poruchami zraku ke knihám;

D.  vzhledem k tomu, že představitelé Evropské unie se neustále staví proti právně závaznému textu a upřednostňují nezávazná doporučení;

E.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 12. května 2011 o uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví(1) vyzval EU, aby podpořila závaznou smlouvu WIPO;

F.  vzhledem k tomu, že Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením, zejména články 21 a 30, a Listina základních práv Evropské unie stanoví zásady týkající se zákazu diskriminace osob s postižením;

1.  vyzývá Radu a Komisi, aby podpořily právně závaznou smlouvu WIPO týkající se autorských práv na knihy a tištěné materiály pro nevidomé a osoby s poruchou zraku;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2011)0240.


Regionální úmluva o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu
PDF 294kWORD 73k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2012 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (2012/2519(RSP))
P7_TA(2012)0060B7-0061/2012

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 27. října 2005 o hodnocení barcelonského procesu(1) a ze dne 25. listopadu 2009 o evropsko-středomořském hospodářském a obchodním partnerství před konáním 8. konference ministrů obchodu států evropsko-středomořského partnerství (Euromed)(2),

–  s ohledem na prohlášení z Barcelony ze dne 28. listopadu 1995, které ustanovilo partnerství mezi Evropskou unií a zeměmi jižního a východního Středomoří, a na pracovní program, jenž byl během této konference přijat,

–  s ohledem na společné sdělení Evropské komise adresované Evropské radě, Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 8. března 2011 nazvané „Partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu s jižním Středomořím“ (COM(2011)0200 v konečném znění),

–  s ohledem na evropsko–středomořský obchodní plán po roce 2010, jenž byl přijat na osmé konferenci ministrů obchodu Unie pro Středomoří v roce 2009,

–  s ohledem na společné sdělení Komise adresované Evropské radě, Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů a vydané dne 25. května 2011 pod názvem „Nový přístup k sousedství, jež prochází změnami“ (COM(2011)0303 v konečném znění),

–  s ohledem na evropsko-středomořské dohody o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Tuniskem(3), Izraelem(4) , Marokem(5), Jordánskem(6), Egyptem(7), Libanonem(8) a Alžírskem(9) na straně druhé a na evropsko-středomořskou prozatímní dohodu o přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi Evropským společenstvím a Organizací pro osvobození Palestiny (ve prospěch palestinské samosprávy)(10),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady přidružení ES-Turecko č. 1/95 ze dne 22. prosince 1995 o provádění závěrečné etapy celní unie (96/142/ES),

–  s ohledem na studii o dopadu evropsko-středomořské oblasti volného obchodu na udržitelný rozvoj, kterou vypracoval Institut pro politiku a řízení rozvoje univerzity v Manchesteru,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. března 2007 o vytvoření evropsko-středomořské oblasti volného obchodu(11) a příslušná hlediska obsažená v tomto usnesení,

–  s ohledem na závěry evropsko-středomořských ministerských konferencí a ministerských konferencí jednotlivých odvětví konaných od zahájení barcelonského procesu, a zejména na závěry deváté konference ministrů obchodu Unie pro Středomoří, která se konala dne 11. listopadu 2010,

–  s ohledem na rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 25. února 2010 ve věci C-386/08, Brita GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Hafen,

–  s ohledem na prohlášení EU ke čtvrtému zasedání Rady přidružení EU–Izrael, jež se konalo v Bruselu ve dnech 17.–18. listopadu 2003,

–  s ohledem na technickou dohodu mezi EU a Izraelem týkající se protokolu 4 k dohodě o přidružení EU-Izrael a na oznámení Komise určené s názvem „Dovozy z Izraele do Společenství“(12) určené dovozcům,

–  s ohledem na závěry týkající se mírového procesu na Blízkém východě, které přijala Rada ve složení pro zahraniční věci na svém 2985. zasedání v Bruselu dne 8. prosince 2009,

–  s ohledem na sdělení Komise týkající se data uplatňování protokolů o pravidlech původu upravujících diagonální kumulaci mezi Evropskou unií, Alžírskem, Egyptem, Faerskými ostrovy, Islandem, Izraelem, Jordánskem, Libanonem, Marokem, Norskem, Švýcarskem (včetně Lichtenštejnska), Sýrií, Tuniskem, Tureckem a Západním břehem Jordánu a pásmem Gazy(13),

  s ohledem na dohodu mezi Evropským společenstvím na straně jedné a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé(14),

–  s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že celoevropsko-středomořská zóna diagonální kumulace původu je založena na celé řadě dvoustranných protokolů o pravidlech původu, které jsou pro podniky, zejména pro malé a střední podniky, a pro země příliš komplikované, než aby z nich mohly těžit;

B.  vzhledem k tomu, že v říjnu 2007 evropsko-středomořská konference ministrů obchodu konaná v Lisabonu poskytla impuls k vytvoření návrhu úmluvy, jež by sjednotila všechny protokoly vypracované pro celoevropsko-středomořskou oblast do jednoho zjednodušeného nástroje, čímž by se usnadnilo využívání celoevropsko-středomořské kumulace původu; vzhledem k tomu, že tato úmluva byla schválena devátou konferencí ministrů obchodu států Unie pro Středomoří, která se konala dne 11. listopadu 2010;

C.  vzhledem k tomu, že geografický rozsah této úmluvy byl rozšířen tak, aby zahrnoval i země zapojené do stabilizačního a asociačního procesu, čímž se v důsledku znásobí přínosy celoevropsko-středomořské kumulace původu;

D.  vzhledem k tomu, že ačkoliv se jedná o velmi pozitivní kroky, výsledkem je, že jakékoli zneužívání nebo obcházení pravidel o kumulaci původu bude rovněž mít širší geografický dopad;

E.  vzhledem k tomu, že EU uzavřela s Izraelem i s Palestinou dohody o přidružení, jež obě zahrnují dohodu o volném odchodu obsahující oddělená a rozdílná ustanovení týkající se preferenčního obchodního zacházení;

F.  vzhledem k tomu, že Rada Evropské unie ve svém závěru věnovaném mírovém procesu na Blízkém východě ze dne 8. prosince 2009 opakuje, „že osidlování [...] je podle mezinárodního práva nezákonné, představuje překážku dosažení míru a ohrožuje možnost dosáhnout dvoustátního řešení“;

G.  vzhledem ke stanovisku EU, podle něhož není možné uplatňovat preferenční sazební zacházení podle dohody o přidružení EU-Izrael na výrobky, jež pocházejí z oblastí, které jsou od roku 1967 pod izraelskou správou;

H.  vzhledem k tomu, že uplatňování dohody o přidružení EU-Izrael ve vztahu k okupovaným územím vedlo k nedostatečnému provádění právních předpisů EU, které nedovolují celním orgánům členských států uplatňovat preferenční zacházení stanovené dohodou o přidružení EU-Izrael na výrobky z oblastí okupovaných Izraelem, což potvrdil Soudní dvůr rozsudkem ve věci Brita GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Hafen;

I.  vzhledem k tomu, že evropští občané jasně vyjádřili svou vůli ohledně produktů pocházejících z palestinských okupovaných území;

J.  vzhledem k tomu, že EU se potýká s různými problémy při prosazování pravidel původu u výrobků pocházejících z osad na okupovaných územích; vzhledem k tomu, že v prohlášení EU ze čtvrtého zasedání Rady přidružení EU-Izrael v roce 2003 EU vyzdvihla „důležitost řešení bilaterální otázky pravidel původu před změnou protokolu o původu“, aby se tak umožnilo uplatňování celoevropsko-středomořské kumulace původu; vzhledem k tomu, že jelikož takové řešení neexistovalo, snažila se Komise vyřešit tyto problémy uzavřením právně nezávazné dvoustranné technické dohody s Izraelem, podle níž Izrael na každém dokladu o původu uvádí poštovní směrovací čísla míst, kde byly vyrobeny produkty, na něž se doklad vztahuje, takže celní orgány EU mohou na výrobky pocházející z izraelských osad okamžitě uvalit nepreferenční sazby cla;

K.  vzhledem k tomu, že tato technická dohoda existuje na jedné straně mezi EU a Izraelem a na straně druhé mezi zeměmi ESVO a Izraelem; vzhledem k tomu, že navrhovaná úmluva tyto technické dohody nijak nerozšiřuje na území, kterých se týkají, a ani nezavazuje ostatní strany;

L.  vzhledem k tomu, že podle pravidel stanovených současnou platnou technickou dohodou již Izrael a vývozci z této země musí uplatňovat rozdíly mezi výrobními činnostmi na územích, která jsou od roku 1967 pod izraelskou správou, a výrobou na mezinárodně uznávaném území Státu Izrael;

M.  vzhledem k tomu, že úmluva ve své současné podobě neposkytne ani EU, ani žádné jiné smluvní straně další opravné právní prostředky pro případy, kdy bude usuzováno na nevhodné plnění pravidel o kumulaci;

N.  vzhledem k tomu, že celní orgány jednotlivých členských států EU odpovídají za kontrolu platnosti deklarovaného preferenčního původu výrobků dovážených do EU; vzhledem k tomu, že celní orgány navzdory maximálnímu úsilí nemohou ověřit a zkontrolovat každý doklad o původu a každou zásilku dovezenou z Izraele do EU v rámci preferenčního režimu; vzhledem k tomu, že úmluva může znásobit tuto výzvy v oblasti logistiky tím, že rozšíří počet partnerských zemí, které při vývozu výrobků na základě jejich dohod s EU kumulují práci s materiály vyváženými Izraelem nebo jejich zpracování;

O.  vzhledem k tomu, že ačkoli je nutné zabývat se problémem určování skutečného původu výrobků vyvážených z Izraele přiměřenějším způsobem, neměla by tato otázka zbrzdit sociální a ekonomickou integraci celého regionu;

P.  vzhledem k tomu, že arabské jaro upozornilo na to, že jsou zapotřebí spravedlivá a nestranná pravidla, která lidu každého středomořského státu a každé středomořské země umožní plně profitovat z vlastního úsilí na poli hospodářství, a že je třeba, aby EU toto úsilí jednoznačně podporovala; vzhledem k tomu, že EU od počátku arabského jara neustále zdůrazňuje své odhodlání navázat užší obchodní vztahy s arabskými zeměmi;

Q.  vzhledem k tomu, že ve svém společném sdělení ze dne 8. března 2011 nazvaném „Partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu s jižním Středomořím“ Komise uvádí přijetí úmluvy jako jeden z nástrojů, které mohou maximalizovat dopad obchodu a investic v tomto regionu;

R.  vzhledem k tomu, že se do roku 2010 nepodařilo vytvořit evropsko-středomořskou zónu volného obchodu; vzhledem k tomu, že jedním z hlavních důvodů tohoto selhání byl nedostatek sociální, obchodní a hospodářské integrace mezi jižními středomořskými zeměmi;

S.  vzhledem k tomu, že závazky vyplývající z této dohody by mohly mít velmi výrazný dopad na jednotlivé země a regiony;

1.  domnívá se, že mezinárodní obchod může být prostředkem k dosažení hospodářského růstu, hospodářské diverzifikace a vymýcení chudoby, což jsou nezbytné součásti demokratizace středomořské oblasti; podporuje snahu Komise poskytnout zvýhodněný přístup na vnitřní trh EU výrobkům vyrobeným a kumulovaným ve Středomoří;

2.  vítá iniciativu, jejímž záměrem je zjednodušit používání systému kumulace pravidel původu v celoevropsko-středomořské zóně; domnívá se, že regionální úmluva o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu představuje zásadní krok směrem k usnadnění obchodování a sociální a ekonomické integraci v jižním sousedství;

3.  je znepokojen současným stavem vytváření evropsko-středomořské zóny volného obchodu, jež měla být zavedena do roku 2010 a ještě se tak nestalo; lituje, že jednotlivé subjekty neučinily žádný skutečný pokrok při vytváření nezbytných podmínek; vybízí rovněž k rozvoji dvoustranné i mnohostranné hospodářské spolupráce jih-jih, která by občanům zapojených zemí přinesla hmatatelné výhody a zlepšila politické klima v regionu; uznává, že nedostatek obchodních vztahů mezi regiony v rámci zemí jižního Středomoří byl zásadní překážkou tohoto projektu; trvá na tom, že vytvoření evropsko-středomořské zóny volného obchodu by mělo zůstat jedním z cílů EU a jejích jižních sousedů; považuje tuto úmluvu za významný pokrok směrem k vytvoření zóny volného obchodu a za možnou pobídku k obchodu mezi jižními zeměmi;

4.  doufá, že nové demokracie, které v regionu vzniknou po arabském jaru, budou prosazovat lidská a sociální práva a prohloubí politický dialog, který by měl vytvořit přívětivější prostředí pro obchod mezi regiony, jelikož jedním z důvodů nedostatečného obchodování byly politiky uplatňované předchozími diktaturami; vybízí tyto nové demokracie k úzké spolupráci v rámci agadirské skupiny a k tomu, aby plně využívaly tuto úmluvu; žádá Komisi, aby byla těmto novým demokraciím nápomocna po technické stránce a umožnila jim plně využívat obchodní nástroje, které mají k dispozici, včetně této úmluvy;

5.  vítá skutečnost, že tato úmluva je jediný nástroj, který vytváří potřebný právní rámec pro diagonální kumulaci nejen mezi tradičními partnery v jižním Středomoří, ale navíc zapojuje účastníky procesu stabilizace a přidružení a ESVO, čímž se zvětšuje geografický rozsah kumulace a rozšiřuje se trh příjemců kumulovaných vývozů;

6.  lituje toho, že úmluvu nedoplňuje mechanismus pro urovnávání sporů pro případy problémů s ověřováním dokladů o původu; domnívá se, že smíšený výbor zaváděný úmluvou nebude funkčním nástrojem pro řešení těchto problémů; konstatuje, že tyto problémy bude tedy třeba řešit pomocí bilaterálních mechanismů pro urovnávání sporů, pokud takové existují;

7.  zastává názor, že úmluva by byla značně posílena, pokud by obsahovala jednotný a účinný mechanismus pro urovnávání sporů, jenž by umožnil rychlé a uspokojivé řešení sporů týkajících se původu a kumulace výrobků; vybízí Komisi, aby vyhodnotila možnost začlenění takového mechanismu do úmluv během jejích budoucích revizí;

8.  vyjadřuje politování nad skutečností, že se v textu úmluvy nepočítá s její budoucí revizí či přezkumem; domnívá se, že pro tak komplexní nástroj s širokým dopadem, jako je tato úmluva, by byla přínosná včasná revize; proto žádá Komisi, aby zvážila možnost zahrnout do úmluvy ustanovení o přezkumu;

9.  zdůrazňuje, že je důležité, aby uzavření úmluvu co nejdříve doprovázela revize pravidel původu uplatňovaných na strany úmluvy, a že by tato revize měla být provedena způsobem, který uvede pravidla původu pro země jižního Středomoří do souladu s pravidly navrhovanými pro nové nařízení o všeobecném systému preferencí (GSP); domnívá se, že méně výhodná pravidla původu by ohrozila plný potenciál úmluvy a postavila by jižní sousedství do nevýhodné pozice;

10.  je vážně znepokojen praktikami některých společností, které i nadále zneužívají podmínky dohody o přidružení mezi EU a Izraelem pro vývoz zboží vyrobeného na okupovaných územích; odsuzuje tyto praktiky a domnívá se, že jsou v naprostém rozporu s mezinárodními politikami EU a že tak dochází ke zneužívání širokých možností legálního přednostního přístupu na vnitřní trh Unie; vyzývá proto Komisi, aby vypracovala černou listinu společností, které tyto praktiky nepřestávají uplatňovat, a informovala o tom členské státy;

11.  připomíná, že svým rozhodnutím ve věci Brita GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Hafen Evropský soudní dvůr potvrdil, že celní orgány členského státu, do nějž je zboží dováženo, musí odmítnout přednostní zacházení v souladu s dohodou o přidružení EU-Izrael výrobkům vyváženým do EU, jež pocházejí z izraelských okupovaných území a k nimž izraelské orgány neposkytnou dostatek informací, aby bylo možno určit jejich skutečný původ;

12.  domnívá se, že provádění úmluvy by nemělo podporovat zachování tohoto stavu ani vést k situaci, která by napomáhala takovému zneužívání pravidel nebo by k němu vybízela; zdůrazňuje, že úmluva by v souladu s textem preambule neměla vytvářet méně výhodné podmínky, než jaké panovaly v rámci předchozích vztahů mezi partnery volného obchodu, kteří uplatňují diagonální kumulaci; žádá Komisi, aby spolupracovala s Evropským parlamentem tak, aby tyto dva orgány mohly spojit svou politickou vůli a váhu z  účelem hledání řešení k problému zneužívání vnitřního trhu; vyzývá Komisi, aby předložila nové návrhy řešení tohoto problému, které by nebylo možné obcházet;

13.  konstatuje, že jak EU, tak členské státy sdružení ESVO mají technickou dohodu s Izraelem, která řeší problém teritoriality a která v omezené míře nabízí jistá řešení; domnívá se, že řešení, která umožňují tyto dohody nejsou uspokojivá; navíc poukazuje na to, že tato technická dohoda nezavazuje ostatní strany k dodržování regionální úmluvy; obává se proto, že regionální úmluva by mohla vést k tomu, že se rozmnoží situace, v nichž další smluvní strany budou mít potíže se zajištěním kumulace podle svých dohod s EU, když budou pracovat s výrobky dováženými podle jejich vlastních dohod s Izraelem na jejich vlastních územích a zpracovávat je;

14.  vyzývá Komisi, aby zrevidovala a případně znovu vyjednala technickou dohodu tak, aby byla účinnější a jednodušší; vyzývá Komisi, aby nalezla řešení, jež by platilo také pro zboží dovážené od třetích stran, které na svém vlastním území kumulovaly práci s materiály či zpracování materiálů dovážených podle jejich dohod s Izraelem; vyzývá Komisi, aby podporovala zařazení ustanovení vedoucích k jednotnému uplatňování zásady teritoriality všemi smluvními stranami do jakékoli budoucí revize regionální úmluvy;

15.  konstatuje, že podle postupů stanovených platnou technickou dohodou uzavřenou mezi EU a Izraelem na jedné straně a ESVO a Izraelem na straně druhé již izraelské celní orgány a vývozci odlišují výrobní procesy uskutečněné v izraelských osadách na okupovaných územích od výroby probíhající na mezinárodně uznávaném území Státu Izraele; upozorňuje na to, že tyto postupy nezajišťují předávání informací o závěrech, které izraelské orgány a vývozci z tohoto rozlišování vyvodí a jež by celním orgánům EU umožnily správně, jednoduše a účinně provádět stejné rozlišení; vyzývá Komisi, aby s celními orgány členských států spolupracovala na hledání řešení, jehož pomocí by bylo možné učinit z této technické dohody jednoduchý, účinný a spolehlivý mechanismus;

16.  domnívá se, že jednoduchý, účinný a spolehlivý mechanismus, který by nahradil stávající technickou dohodu, by měl být vyjednán s Izraelem tak, aby izraelští vývozci i celní orgány uplatňovaly stejné rozdíly a jasně a řádně označovali skutečnost, že výrobkům udělily status původu na základě výrobní činnosti prováděné na územích, která jsou od roku 1967 pod izraelskou správou;

17.  naléhavě vyzývá členské státy, aby zajistily, že jejich celní orgány budou efektivně uplatňovat technickou dohodu a budou jednat v duchu rozsudku Evropského soudního dvora při vstupu kumulovaných výrobků z Izraele na trh EU v souladu s diagonální kumulací, kterou umožňuje regionální úmluva; domnívá se, že Komise by se měla ujmout vedení při koordinování takového úsilí na úrovni EU a že by rovněž měla podniknout kroky zvyšující povědomí celních orgánů jednotlivých členských států EU o tom, jak tuto technickou dohodu uplatňovat na kumulované výrobky z Izraele; je přesvědčen, že celní orgány EU by měly účinněji kontrolovat její uplatňování, aby se zamezilo zneužívání přednostního přístupu;

18.  jelikož do stávajícího textu úmluvy není obdobné ustanovení zapracováno, žádá Komisi, aby po třech letech provedla hodnocení dopadu, které mimo jiné vyhodnotí přínos přijetí úmluvy a dopad kumulace podle úmluvy na praktiky některých výše uvedených společností;

19.  zdůrazňuje potřebu zvýšit povědomí o možnostech, které poskytuje zjednodušená kumulace podle nové celoevropsko-středomořské úmluvy, především pak v rámci podnikatelských kruhů v zemích jižního Středomoří; podporuje iniciativy přijímané Komisí za účelem vytvoření tohoto povědomí;

20.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům smluvních stran regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu a předsedům parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří.

(1) Úř. věst. C 272, 09.11.06, s. 570.
(2) Úř. věst. C 285 E, 21.10.2010, s. 35.
(3) Úř. věst. L 97, 30.3.1998, s. 2.
(4) Úř. věst. L 147, 21.6.2000, s. 3.
(5) Úř. věst. L 70, 18.3.2000, s. 2.
(6) Úř. věst. L 129, 15.5.2002, s. 3.
(7) Úř. věst. L 304, 30.9.2004, s. 39.
(8) Úř. věst. L 143, 30.5.2006, s. 2.
(9) Úř. věst. L 265, 10.10.2005, s. 2.
(10) Úř. věst. L 187, 16.7.1997, s. 3.
(11) Úř. věst. C 301 E, 13.12.2007, s. 210.
(12) Úř. věst. C 20, 25.1.2005, s. 2.
(13) Úř. věst. C 156, 26.5.2011, s. 3.
(14) Úř. věst. L 53, 22.2.1997, s. 2.


Regionální úmluva o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu ***
PDF 196kWORD 32k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2012 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (11343/2010 – C7-0207/2011 – 2010/0093(NLE))
P7_TA(2012)0061A7-0026/2012

(Souhlas)

Evropský parlament,

  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (11343/2010),

  s ohledem na návrh Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (09429/2010),

  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s čl. 207 odst. 4 prvním pododstavcem a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0207/2011),

  s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 7 jednacího řádu,

  s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A7-0026/2012),

1.  uděluje svůj souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům smluvních stran Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu a předsedům Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění.


Budoucnost Evropského programu monitorování Země (GMES)
PDF 206kWORD 39k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2012 o budoucnosti programu GMES (2012/2509(RSP))
P7_TA(2012)0062B7-0063/2012

Evropský parlament,

  s ohledem na sdělení Komise ze dne 30. listopadu 2011 o Evropském programu monitorování Země (GMES) a jeho provozních činnostech (od roku 2014) (KOM(2011)0831),

  s ohledem na sdělení Komise nazvané „Rozpočet pro Evropu 2020“ ze dne 29. června 2011 (KOM(2011)0500),

  s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2012 o kosmické strategii Evropské unie sloužící občanům(1),

  s ohledem na závěry Rady ze dne 31. května 2011 nazvané „Na cestě ke kosmické strategii Evropské unie sloužící občanům“,

  s ohledem na ústní otázku položenou Komisi v souvislosti s budoucností programu GMES (O-000325/2011 - B7-0027/2012),

  s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že program GMES je jedním ze dvou stěžejních kosmických projektů Evropské unie a hraje klíčovou roli v pozorování Země, které představuje klíčový nástroj v boji proti změně klimatu a zhoršování stavu životního prostředí, jakož i v oblasti civilní ochrany a bezpečnosti, udržitelného rozvoje, mobility a zvládání krizí, a které poskytuje významné ekonomické příležitosti, jelikož se v jeho rámci rozvíjejí návazné služby a podporují inovace;

B.  vzhledem k tomu, že program GMES má pro Evropu značný význam z politického, strategického a technického hlediska a že v poměru k investicím, které jsou do něj vkládány, má velký ekologický, sociální a technologický přínos;

C.  vzhledem k tomu, že program GMES byl zřízen jako program Unie, je financován z jejího rozpočtu – do roku 2013 na něj bylo vyčleněno přibližně 3,2 miliardy EUR – a že Unie tento projekt také řídí a nese za něj odpovědnost;

D.  vzhledem k tomu, že nebude-li existovat důvěryhodný finanční plán dlouhodobé a stabilní finanční podpory, povede to zřejmě z dlouhodobého hlediska k vyšším nákladům, k rozdílům v dostupnosti zjištěných údajů a výhod pro evropské občany a k přerušení, či dokonce pozastavení programu a získávání údajů jeho prostřednictvím, a že tato situace může v konečném důsledku znamenat, že se dosud vynaložené prostředky minou účinkem a že Evropa ztratí svou nezávislost a technologický náskok v tak důležité oblasti, jakou je vesmírná infrastruktura;

E.  vzhledem k tomu, že Rada dne 31. května 2011 požádala o to, aby se program GMES i nadále financoval v souladu s povinnostmi Unie z jejího rozpočtu, že několik členských států naznačilo svůj nesouhlas s tím, aby se o financování tohoto programu rozhodovalo na mezivládní úrovni, a že navrhovaný fond GMES tak zřejmě nebude schopen poskytovat dostatek finančních prostředků;

1.  vyjadřuje politování nad tím, že ačkoli stávající nařízení (EU) č. 911/2010 se týká pouze počáteční provozních činností programu GMES a jeho platnost vyprší na konci roku 2013, vydala Komise dne 30. listopadu 2011 pouze sdělení a nepředložila ve věci programu GMES legislativní návrh;

2.  nesouhlasí s tím, jakým směrem by se podle sdělení Komise mělo budoucí financování a řízení programu GMES ubírat, totiž aby se financování tohoto projektu řešilo na mezivládní úrovni; obává se, že tento přístup bude mít na budoucí rozvoj programu nanejvýš nepříznivý vliv, že program v jeho důsledku ztratí svůj evropský rozměr, že je tento přístup v rozporu se zásadami transparentního, plného, otevřeného a rovného přístupu pro všechny a že bude vnímám jako signál toho, že EU od svého stěžejního projektu upouští;

3.  nepovažuje za možné, aby financování programu GMES probíhalo mimo víceletý finanční rámec – tedy systémem financování a řízení, který Komise navrhla ve svém sdělení;

4.  poukazuje na to, že nejistota ohledně budoucnosti programu GMES a jeho financování má nanejvýš nepříznivý vliv na rozvoj služeb a aplikací GMES a jejich uvádění na trh, přičemž se očekává, že tyto služby a aplikace by měly stimulovat hospodářský růst a životní úroveň evropských občanů;

5.  vyzývá proto Komisi, aby urychleně předložila legislativní návrh, který se bude týkat dlouhodobé správy, financování a operačních činností programu GMES podle víceletého finančního rámce, s cílem zajistit řádné spuštění a fungování jeho provozních činností a splnění plánu, podle nějž by měl být program plně funkční od roku 2014;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2012)0013.


Trest smrti v Bělorusku, zejména případ Dmitrije Kanavalova a Vladzislava Kavaljova
PDF 218kWORD 49k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2012 o trestu smrti v Bělorusku, zejména pokud jde o případ Dmitrije Konovalovova a Vladislava Kovaljovova (2012/2539(RSP))
P7_TA(2012)0063RC-B7-0075/2012

Evropský parlament,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 17. prosince 2009 o Bělorusku(1) a na svá další usnesení v této věci, zejména usnesení ze dne 15. září 2011(2), ze dne 12. května 2011(3), ze dne 10. března 2011(4) a ze dne 20. ledna 2011(5),

–  s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. října 2010 o Světovém dni boje proti trestu smrti(6) a na svá předchozí usnesení o zrušení trestu smrti, zejména usnesení ze dne 26. dubna 2007 o iniciativě pro všeobecné moratorium na trest smrti(7),

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 65/206 ze dne 21. prosince 2010 vybízející k přijetí moratoria na trest smrti a na jeho předchozí rezoluce o trestu smrti vydané v roce 2007 a 2008,

–  s ohledem na rezoluci Parlamentárního shromáždění OBSE o trestu smrti přijatou na zasedání konaném ve dnech 6.–10. července 2010,

–  s ohledem na rezoluci Parlamentního shromáždění Rady Evropy č. 1857 (2012) o situaci v Bělorusku ze dne 25. ledna 2012,

–  s ohledem na prohlášení vysoké představitelky EU Catherine Ashtonové o trestu smrti v Bělorusku ze dne 1. prosince 2011,

–  s ohledem na prohlášení předsedy EP Martina Schulze ze dne 24. ledna 2012 ostře kritizující odsouzení Dmitrije Konovalovova a Vladislava Kovaljovova k trestu smrti,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady EU pro zahraniční věci ze dne 23. ledna 2011 o přijetí omezujících opatření vůči Bělorusku,

–  s ohledem na článek 2 Listiny základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na prohlášení přijaté na pražském summitu Východního partnerství, který se konal ve dnech 7.–9. května 2009, a na prohlášení o situaci v Bělorusku, jež bylo přijato dne 30. září 2011 při příležitosti konání summitu Východního partnerství ve Varšavě,

–  s ohledem na čl. 122 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Bělorusko zůstává jedinou zemí v Evropě, která ukládá trest smrti a nadále vykonává popravy;

B.  vzhledem k tomu, že v červenci 2011 byli popraveni Oleg Gryškavcov a Andrej Burdyka, přestože byly jejich případy stále ještě projednávány Komisí OSN pro lidská práva, a vzhledem k tomu, že podle aktivistů působících v oblasti lidských práv bylo v Bělorusku od roku 1991 popraveno asi 400 osob;

C.  vzhledem k tomu, že naposledy byl trest smrti uložen Nejvyšším soudem Běloruské republiky dne 30. listopadu 2011, a to Dmitriji Konovalovovi a Vladislavu Kovaljovovi za údajné spáchání teroristických útoků, k nimž došlo v roce 2005 ve Vitebsku, v roce 2008 v Minsku a v dubnu 2011 v minském metru;

D.  vzhledem k tomu, že podle zpráv z věrohodných zdrojů (Mezinárodní federace pro lidská práva - FIDH, organizace Human Rights Watch) existují argumenty, které dokazují, že státní zástupci a Nejvyšší soud Běloruské republiky vedli nespravedlivý proces a že vyšetřování bylo mařeno závažným porušováním lidských práv a záměrným přehlížením důležitých důkazů prokazujících nevinu těchto dvou mužů, a že podle pozorovatelů procesu došlo v rámci předběžného šetření a soudního přezkumu případu k závažným procesním pochybením;

E.  vzhledem k tomu, že byl Dmitriji Konovalovovi a Vladislavu Kovaljovovi upřen přístup k obhájcům, a vzhledem k tomu, že ze zpráv z důvěryhodných zdrojů vyplývá, že během výslechů docházelo k mučení s cílem získat doznání a že neexistují žádné forenzní důkazy, který by výše uvedené muže spojovaly s těmito výbuchy, a vzhledem k tomu, že se nenašly ani žádné stopy výbušnin na jejich oblečení nebo těle;

F.  vzhledem k tomu, že všechny hlavní důkazy, o něž se státní zástupci během líčení opírali, byly zničeny ihned poté, co Nejvyšší soud vynesl rozsudek;

G.  vzhledem k tomu, že podle čl. 14 odst. 1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, jehož signatářem je i Běloruská republika, má každý ' úplně stejné právo, aby byl spravedlivě a veřejně vyslechnut nezávislým a nestranným soudem„;

H.  vzhledem k tomu, že rodiče pana Konovalovova byli zastrašováni a sledováni příslušníky tajné služby a před jejich domem neustále hlídkovali muži v civilním oblečení, takže rodina byla na celé měsíce zbavena možnosti komunikovat s vnějším světem;

I.  vzhledem k tomu, že trest smrti je v Bělorusku i nadále „státním tajemstvím“ a že podle běloruského trestního zákoníku nejsou data vykonání poprav odsouzeným k trestu smrti, jejich rodinám ani veřejnosti známy; vzhledem k tomu, že trest smrti je vykonáván neveřejně zastřelením, tělo popravené osoby není předáno příbuzným, přičemž jim není ani sděleno místo pohřbení;

J.  vzhledem k tomu, že poprava Dmitrije Konovalovova a Vladislava Kovaljovova může být vykonána v nejbližší době;

K.  vzhledem k tomu, že rozhodnutí Nejvyššího soudu v této věci je konečné a nelze se proti němu odvolat; vzhledem k tomu, že podle běloruského práva může být prezidentu země předložena žádost o milost; vzhledem k tomu, že Vladislav Kovaljov požádal prezidenta Alexandra Lukašenka o milost, přičemž odmítl veškerá obvinění a požadoval, aby byl zbaven trestní odpovědnosti, avšak dosud neobdržel žádnou odpověď;

L.  vzhledem k tomu, že běloruské orgány podepsaly prohlášení z pražského summitu o Východním partnerství, čímž se zavázaly, že budou dbát na zásady mezinárodního práva a základní hodnoty, včetně demokracie, právního státu a dodržování lidských práv a základních svobod;

1.  opětovně připomíná, že Evropská unie a další mezinárodní instituce opakovaně naléhaly na běloruské orgány, aby trest smrti zrušily;

2.  zdůrazňuje skutečnost, že tento nevratný, krutý, nelidský a ponižující trest, který porušuje právo na život, je nepřijatelný; vyjadřuje hluboké politování nad tím, že běloruské orgány nejsou schopny přijmout jakákoli konkrétní opatření vedoucí ke zrušení trestu smrti či okamžitému moratoriu na tento trest;

3.  odsuzuje tresty smrti, které byly vyneseny nad Vladislavem Kovaljovovem a Dmitrijem Konovalovovem, a naléhavě vyzývá Alexandra Lukašenka, aby oběma těmto mužům udělil milost a uvalil moratorium na veškeré rozsudky smrti a popravy a zrušil v trestním zákoníku trest smrti tím, že ratifikuje druhý opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech, a to v souladu s mezinárodními standardy;

4.  naléhavě vyzývá příslušné orgány Běloruska, aby provedly úplné, spravedlivé a nestranné šetření ve věci obvinění, která byla v této souvislosti vznesena, a aby zajistily, že se obětem těchto strašlivých teroristických činů dostane spravedlnosti;

5.  naléhavě vyzývá Radu a Komisi, aby v rámci úsilí o zrušení trestu smrti v Bělorusku využívaly všechny své nástroje v oblasti diplomacie, pomoci a spolupráce;

6.  vyzývá země zapojené do Východního partnerství a Rusko, aby naléhaly na Bělorusko, aby zavedlo moratorium na trest smrti;

7.  jednoznačně povzbuzuje běloruskou občanskou společnost a nevládní organizace, aby usilovaly o zrušení trestu smrti;

8.  vyzývá běloruské orgány, aby obnovily činnost parlamentní pracovní skupiny pro trest smrti, která zahájila činnost v roce 2010, aby uvedly do souladu vnitrostátní předpisy se závazky, které země přijala v rámci mezinárodních úmluv o lidských právech, a aby zajistily, že budou důsledně dodržovány uznávané standardy pro spravedlivé procesy;

9.  vybízí běloruské orgány, aby podporovaly v Bělorusku úlohu a činnost soudnictví, aniž by docházelo k zásahům či tlaku ze strany výkonné moci, a aby provedly doporučení zvláštního zpravodaje OSN týkající se nezávislosti soudců a obhájců, zajistily řádnou publicitu soudních procesů a splnily své závazky přijaté v rámci tzv. lidské dimenze OBSE, zejména v oblasti právního státu;

10.  hluboce odsuzuje pokračující politicky motivovanou perzekuci obránců lidských práv a příslušníků demokratické opozice a pronásledování aktivistů z řad občanské společností a nezávislých sdělovacích prostředků v Bělorusku; požaduje okamžité propuštění veškerých osob obviněných z politických důvodů, které jsou vězněny či jim byla uložena jiná forma trestu, včetně Alese Bjaljackého, předsedy centra pro lidská práva Viasna a místopředsedy federace FIDH;

11.  požaduje okamžité bezpodmínečné propuštění všech politických vězňů; vítá rozhodnutí Rady EU pro zahraniční věci ze dne 23. ledna 2012 týkající se rozšíření kritérií pro sankce, které umožní, aby byly v budoucnu označeny osoby odpovědné za závažná porušení lidských práv či represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici v Bělorusku, a opětovně připomíná, že v rámci dialogu EU-Bělorusko není možné dále pokročit, dokud Bělorusko nedosáhne pokroku směrem k demokracii, dodržování lidských práv a zásad právního státu a dokud nebudou bezpodmínečně propuštěni veškeří političtí vězni a nebudou obnovena v plné míře jejich občanská práva, a to včetně dvou bývalých kandidátů na úřad prezidenta Nikolaje Statkeviče a Andreje Sannikova, vůdců prezidentských kampaní Pavla Severince a Dmitrije Bondarenka pracujících pro opoziční kandidáty a politického vězně Sergeje Kavalenky, který je držen ve vazbě pro údajné porušení domácího vězení a který již delší dobu drží protestní hladovku, v jejímž důsledku se značně zhoršil jeho zdravotní stav a je vážně ohrožen jeho život;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Běloruské republiky, Radě Evropy a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

(1) Úř. věst. C 286 E, 22.10.2010, s. 16.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2011)0392
(3) Přijaté texty, P7_TA(2011)0244
(4) Přijaté texty, P7_TA(2011)0099
(5) Přijaté texty, P7_TA(2011)0022
(6) Úř. věst. C 371 E, 20.12.2011, s. 5.
(7) Úř. věst. C 74 E, 20.3.2008, s. 775.


Nedávný vývoj událostí v Egyptě
PDF 219kWORD 51k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2012 o nejnovějším vývoji v Egyptě (2012/2541(RSP))
P7_TA(2012)0064RC-B7-0079/2012

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předcházející usnesení o Egyptě, především na usnesení ze dne 17. listopadu 2011 o Egyptě, zejména o situaci bloggera Aláy Abd al-Fattáha(1),

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR) z roku 1966, mezi jehož smluvní strany Egypt patří,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové ze dne 2. února 2012 o tragédii na fotbalovém stadionu v Egyptě a ze dne 1. února 2012 o pokračujících zásazích proti občanské společnosti v Egyptě,

–  s ohledem na dohodu o přidružení mezi EU a Egyptem z roku 2004 a na akční plán dohodnutý v roce 2007,

–  s ohledem na závěry zasedání Rady pro zahraniční věci ze dne 10. října 2011 a na závěry zasedání Evropské rady ze dne 23. října 2011 o Egyptě,

–  s ohledem na společné sdělení Komise a místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku nazvané „Nový přístup k sousedství, jež prochází změnami“, které bylo dne 25. května 2011 předloženo Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů,

–  s ohledem na vývoj evropské politiky sousedství od roku 2004, a zejména na zprávy Komise o pokroku při uskutečňování této politiky,

–  s ohledem na společné sdělení Komise a místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu s Jižním Středomořím, které bylo předloženo Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se obhájců lidských práv z roku 2004, které byly aktualizovány v roce 2008,

–  s ohledem na čl. 122 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem ke znepokojivé situaci nevládních organizací v Egyptě; vzhledem k tomu, že v říjnu 2011 bylo oznámeno zřízení komise, která má prověřovat občanské instituce a nevládní organizace s cílem zpřísnit zákonnou kontrolu financování organizací občanské společnosti a politických nadací ze zahraničních zdrojů, a že centrální banka byla následně požádána, aby monitorovala veškeré bankovní transakce nevládních organizací; vzhledem k tomu, že dne 29. prosince 2011 nechala Nejvyšší rada ozbrojených sil prohledat kanceláře deseti organizací financovaných ze zahraničí a proti těmto organizacím zahájila šetření a následně je zakázala; vzhledem k tomu, že egyptská vláda vedená armádou oznámila dne 5. února 2012, že v rámci trestního vyšetřování ve věci financování neziskových organizací působících v Egyptě ze zahraničí postaví před soud 19 amerických občanů a 24 dalších osob; vzhledem k tomu, že egyptští soudci vyšetřují údajné případy financování prodemokratických nevládních organizací a politických nadací, a vzhledem k tomu, že 44 obviněných, včetně 19 Američanů, 14 Egypťanů, pěti Srbů, dvou Němců, dvou Libanonců, jednoho Jordánce a jednoho Palestince, bylo předvedeno před káhirský trestní soud a bylo jim nařízeno, že nesmějí opustit zemi;

B.  vzhledem k tomu, že nevládní organizace byly rovněž obviněny ze zakládání a vedení kanceláří v Egyptě bez náležitého povolení vlády, ačkoliv egyptské orgány na žádosti o registraci, jež organizace podaly v souladu s příslušnými právními předpisy, nereagovaly déle než pět let; vzhledem k tomu, že tato obvinění jsou vyvrcholením stupňujícího se právního nátlaku na domácí a mezinárodní nevládní organizace v Egyptě, což je v rozporu s mezinárodními předpisy v oblasti lidských práv a oslabuje úsilí o šíření demokratických hodnot a dodržování lidských práv;

C.  vzhledem k tomu, že při střetech, které vypukly během fotbalového zápasu mezi káhirským klubem Al-Ahlí a místním klubem Al-Masrí ve městě Port Said, zahynulo nejméně 74 osob a stovky dalších byly zraněny;

D.  vzhledem k tomu, že policie do těchto střetů překvapivě nezasáhla; vzhledem k tomu, že hněv a spekulace ohledně možné politické motivace tohoto konfliktu a touha po svržení vojenského režimu vedly ve dnech následujících po této tragédii na fotbalovém stadionu k vypuknutí pouličních demonstrací na protest proti všem formám diktatury, ať již vojenské, či jakékoli jiné, což si vyžádalo další mrtvé a zraněné; vzhledem k tomu, že policie proti demonstrantům zasahuje i nadále slzným plynem a střelbou broků a gumových projektilů;

E.  vzhledem k tomu, že náměstek ministra zdravotnictví Hišám Šejha označil tragédii na stadionu za největší pohromu v historii egyptského fotbalu; vzhledem k tomu, že Nejvyšší rada ozbrojených sil povolala vrtulníky, aby dopravily zraněné členy mužstev i fanoušky hostujícího mužstva do vojenské nemocnice; vzhledem k tomu, že zejména v období přechodu a sociálních nepokojů by měl sport hrát sjednocující úlohu, skýtat pocit normálního života a podněcovat usmíření mezi znesvářenými komunitami;

F.  vzhledem k tomu, že úspěch evropské politiky sousedství i úspěch reforem v oblasti lidských práv, a zejména práv žen, závisí na zapojení občanské společnosti do provádění příslušných politik;

G.  vzhledem k tomu, že Nejvyšší rada ozbrojených sil provádí kontroverzní program, neboť ještě nebyl zcela odvolán zákon o výjimečném stavu, přičemž je stále možné jej uplatňovat v případech „násilného chování“, což je pojem, který je možno vykládat různými způsoby a svévolně jej uplatňovat; vzhledem k tomu, že podle mezinárodních i domácích organizací nedošlo v Egyptě za uplynulých 10 měsíců vojenského režimu v oblasti ochrany lidských práv k žádnému zlepšení; vzhledem k tomu, že civilní obyvatelstvo je i nadále souzeno vojenskými soudy, novináři, blogeři a obránci lidských práv jsou vystaveni přímému i nepřímému zastrašování, což ještě přiostřuje panující napětí a dále podněcuje protesty veřejnosti; vzhledem k tomu, že Nejvyšší rada ozbrojených sil neprošetřila zprávy o sexuálních útocích na demonstrující ženy, mj. tzv. zkoušky panenství, vyhrožování zabitím a jiné případy porušování lidských práv;

H.  vzhledem k tomu, že ve volbách do Lidového shromáždění, které probíhaly od listopadu 2011 do ledna 2012, získala Strana svobody a spravedlnosti Muslimského bratrstva 47 % hlasů a salafistická strana Núr 25 %, v důsledku čehož se snížil počet poslankyň ze 64 na osm; vzhledem k tomu, že v červnu se mají konat prezidentské volby; vzhledem k tomu, že k pozorování těchto voleb nebyly pozvány žádné mezinárodní organizace, ani EU;

I.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament opakovaně vyzývá ke zrušení výjimečného stavu, který trvá od roku 1981, k upevnění demokracie a k respektování lidských práv a základních svobod v Egyptě; vzhledem k tomu, že se Evropská unie opakovaně zavázala chránit svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání a zdůraznila, že vlády na celém světě mají povinnost tyto svobody zaručit;

1.  vyjadřuje svou solidaritu s egyptským lidem v tomto klíčovém období demokratizace země; vyzývá egyptské orgány, aby zajistily plné dodržování lidských práv a základních svobod, včetně práv žen, svobody náboženského vyznání, svědomí a myšlení, ochrany menšin a zákazu diskriminace na základě sexuální orientace, svobody tisku a sdělovacích prostředků, svobody sdružování a pokojného shromažďování, řádného procesu a svobody projevu a vyjadřování, neboť tato práva tvoří základní prvky pevné demokracie;

2.  žádá, aby obvinění z trestných činů vznesená proti nevládním organizacím a politickým nadacím byla okamžitě stažena; vyzývá egyptské orgány k zajištění toho, aby veškeré kontroly domácích a zahraničních organizací občanské společnosti probíhaly zcela transparentně a nestranně a v souladu s příslušnými právními postupy a mezinárodními normami v oblasti lidských práv a základních svobod; domnívá se, že tyto taktiky představují hrubé porušení práva na svobodu sdružování, jež zajišťuje článek 22 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech; vyzývá egyptské orgány, aby v úzké spolupráci s nevládními organizacemi a skupinami na ochranu lidských práv a demokratickými skupinami přijaly nový zákon o sdružování, který bude vycházet z mezinárodních norem v oblasti lidských práv; vyjadřuje svou plnou podporu odhodlání projevenému těmito organizacemi a jejich důležité a kvalitní činnosti vyvíjené na podporu občanské společnosti a egyptského lidu s cílem podporovat mír, demokracii a lidská práva;

3.  vyjadřuje politování nad tím, že ve městě Port Said došlo ke značným ztrátám na životech a že velké množství lidí bylo zraněno, a vyjadřuje soustrast rodinám obětí; požaduje, aby byly události, které vedly k této tragédii, nezávisle prošetřeny a aby byly osoby, které jsou za ně zodpovědné, předány spravedlnosti;

4.  je znepokojen obviněními, že střety byly politicky motivované, a vyzývá egyptské orgány, aby okamžitě zahájily nezávislé šetření událostí z 1. února 2012;

5.  vyjadřuje jednoznačnou podporu reformám, které by vedly k zavedení demokracie, právního státu a sociální spravedlnosti v Egyptě, jak žádá egyptský lid; znovu vyzývá k úplnému zrušení výjimečného stavu; opakovaně zdůrazňuje význam řádné správy, boje proti korupci a dodržování lidských práv a základních svobod v Egyptě; žádá, aby mu bylo poskytnuto objasnění v souvislosti s ústavním procesem, jeho harmonogramem a zásadami, a zajistilo se tak, že veškerá ústavní ustanovení se budou vztahovat na všechny egyptské občany a neumožní nikoho v egyptské společnosti diskriminovat; znovu zdůrazňuje, že je třeba, aby nejvyšší moc byla co nejdříve předána do rukou občanské vlády vzešlé z demokratických voleb;

6.  zdůrazňuje, že je důležité uspořádat svobodné, spravedlivé a transparentní volby, a pobízí EU a její členské státy, aby i nadále podporovaly egyptské orgány, politické strany a občanskou společnost v jejich úsilí o dosažení tohoto cíle a byly jim přitom nápomocny; vyzývá Nejvyšší radu ozbrojených sil, aby nezávislým pozorovatelům umožnila sledovat nadcházející prezidentské volby a dohlížet na jejich průběh; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby podpořila zřízení pracovní skupiny za účasti Evropského parlamentu, která by podpořila proces demokratizace, jak požadují aktivisté usilující o demokratickou změnu, zejména pokud jde o konání svobodných a demokratických voleb a vytváření institucí, včetně vybudování nezávislého soudnictví;

7.  vítá propuštění uvězněných blogerů Aláy Abd al-Fattáha a Majkela Nabíla Sanada; opakovaně vyzývá egyptské orgány, aby zaručily, že žádný bloger, novinář či obhájce lidských práv nebude v této zemi předmětem přímého nebo nepřímého zastrašování či výhružek; vítá propuštění politických vězňů, zároveň však opakuje, že v první řadě neměli být souzeni vojenskými soudy; domnívá se, že místo udělení milosti měli být tito vězni zproštěni obvinění;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států a egyptským orgánům.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2011)0518.


Trest smrti v Japonsku
PDF 203kWORD 39k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2012 o trestu smrti v Japonsku (2012/2542(RSP))
P7_TA(2012)0065RC-B7-0089/2012

Evropský parlament,

  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 63/168, v nížž se požaduje uplatňování rezoluce Valného shromáždění OSN č.62/149 ze dne 18. prosince 2007 o celosvětovém moratoriu na trest smrti a vykonávání poprav,

  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 65/206 ze dne 21. prosince 2010 o moratoriu na používání trestu smrti,

  s ohledem na obecné zásady EU týkající se trestu smrti,

  s ohledem na své usnesení ze dne 27. září 2007 o všeobecném moratoriu na trest smrti(1),

  s ohledem na své usnesení ze dne 13. června 2002 o zrušení trestu smrti v Japonsku, Jižní Koreji a na Tchaj-wanu(2),

  s ohledem na své usnesení ze dne 7. října 2010 o Světovém dni boje proti trestu smrti(3),

  s ohledem na společné prohlášení vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové a generálního tajemníka Rady Evropy Thorbjørna Jaglanda o Evropském a Světovém dni boje proti trestu smrti připadajícím na 10. října 2011,

  s ohledem na prohlášení Evropské unie ze dne 6. dubna 2011 o zrušení trestu smrti, v němž se obrací na pozorovatelské země v Radě Evropy, včetně Japonska, aby zrušily trest smrti,

  s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, kterou Japonsko ratifikovalo v roce 1999,

  s ohledem na čl. 122 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie se výrazně angažuje v boji za zrušení trestu smrti na celém světě a usiluje o všeobecné uznání práva na život jako základního principu,

B.  vzhledem k tomu, že v roce 2011 nebyly poprvé od roku 1992 v Japonsku vykonány žádné popravy; vzhledem k tomu, že však podle informací tisku nový ministr spravedlnosti Tošio Ogawa oznámil, že nemá v úmyslu pokračovat v „opatrné“ politice svého předchůdce Hiraoky Hidea a že je připraven znovu podepisovat příkazy k vykonání trestu smrti;

C.  vzhledem k tomu, že na celém světě bylo dosaženo značného pokroku při rušení trestu smrti a že stoupá počet zemí, které již trest smrti odstranily,

D.  vzhledem k tomu, že Japonsko, které je jedním z nejdůležitějších demokratických činitelů v Asii a klíčovým členem mezinárodního společenství, by přijetím závazku k zrušení trestu smrti následovalo nejen mezinárodní trend, ale vyslalo by i silný signál do celého světa, že právo na život je třeba ctít a chránit;

E.  vzhledem k tomu, že v současné době se v japonských celách smrti nachází asi 130 osob;

F.  vzhledem k tomu, že vězni a jejich právní zástupci jsou o výkonu rozsudku informováni až v den popravy a rodinní příslušníci jsou zpraveni až po vykonání aktu, což je vzhledem ke skutečnosti, že odsouzení v celách tráví dlouhé roky, mimořádně kruté;

1.  vítá skutečnost, že vztahy mezi EU a Japonskem vycházejí ze sdílení společných hodnot, jako je svoboda, demokracie, právní stát a lidská práva;

2.  s potěšením konstatuje, že od července 2010 nebyly v Japonsku vykonány žádné popravy a že ministerstvo spravedlnosti v roce 2010 ustavilo studijní skupinu pro trest smrti;

3.  naléhavě vyzývá ministra spravedlnosti Tošia Ogawu, aby v budoucnu neschvaloval žádné příkazy k vykonání trestu smrti a aby podpořil práci studijní skupiny;

4.  vyzývá Japonsko, aby neúnavně usilovalo o návrat k praxi uplatňované od listopadu 1989 do března 1993, kdy de facto platilo moratorium na trest smrti, a aby vybízelo veřejné orgány, poslance, organizace občanské společnosti a sdělovací prostředky, aby se zapojili do celonárodní diskuse o uplatňování trestu smrti v Japonsku;

5.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Komisi, parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN a komisaři OSN pro lidská práva a premiérovi, ministru spravedlnosti a parlamentu Japonska.

(1) Úř. věst. C 219 E, 28.8.2008, s. 306.
(2) Úř. věst. C 261 E, 30.10.2003, s. 597.
(3) Úř. věst. C 371 E, 20.12.2011, s. 5.

Právní upozornění - Ochrana soukromí