Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2623(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0228/2012

Внесени текстове :

B7-0228/2012

Разисквания :

PV 09/05/2012 - 21
CRE 09/05/2012 - 21

Гласувания :

PV 10/05/2012 - 12.55
CRE 10/05/2012 - 12.55
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0202

Приети текстове
PDF 283kWORD 49k
Четвъртък, 10 май 2012 г. - Брюксел
Патентоване на основни биологични процеси
P7_TA(2012)0202B7-0228/2012

Резолюция на Европейския парламент от 10 май 2012 г. относно патентоването на основни биологични процеси (2012/2623(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Директива 98/44/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 6 юли 1998 година относно правната закрила на биотехнологичните изобретения(1) (наричана по-долу „Директива 98/44/ЕО“) и по-конкретно член 4 от нея, според който не се считат за патентоспособни растителни сортове и животински видове и биологични по своята същност процеси за производство на растения и животни,

–  като взе предвид член 2, параграф 2 и съображение 33 от Директива 98/44/ЕО, според които „един процес за производство на растения или животни е биологичен по своята същност, ако се състои изцяло от естествени явления, като кръстосване или селекция“,

–  като взе предвид важността на правилното прилагане на член 11 от Директива 98/44/ЕО, който гарантира привилегировано положение на фермерите,

–  като взе предвид Конвенцията от 5 октомври 1973 г. за издаване на европейски патенти (наричана по-долу „Европейска патентна конвенция“) и член 53, буква б) от нея,

–  като взе предвид решението на административния съвет на Европейската патентна организация от 16 юни 1999 г. относно включването на Директива 98/44/ЕО в правилата за прилагане на Европейската патентна конвенция(2),

–  като взе предвид Решение G 2/06 на Европейско патентно ведомство (ЕПВ) и Решение C-34/10 на Европейския съд, според които при тълкуването на забраните в патентното законодателство следва да се отчита техническият метод, представен за патентоване, като цяло, а не само формулировката на патентната претенция,

–  като взе предвид Решения G 2/07 (относно броколите) и G1/08 (относно доматите) на разширения апелативен състав на Европейското патентно ведомство, с които процесът на развъждане е изключен от предмета на патентоване,

–  като взе предвид патентите, издадени от ЕПВ, за производството на конвенционално развъждани растения като броколи (EP 1069819), домати (EP 1211926) и пъпеши (EP 1962578),

–  като взе предвид патентите, издадени от ЕПВ, за производство на конвенционално развъждани животни като селекция на пола и материал за разплод, използвани при конвенционално развъждане (EP 1263521, EP 1257168), селекция на млечни крави (EP 1330552) и животновъдно производство (EP 1506316),

–  като взе предвид Международния договор за растителни генетични ресурси за прехрана и земеделие, към който Европейският съюз се придържа съгласно Решение на Съвета 2004/869/ЕО(3),

–  като взе предвид международната Конвенция от 2 декември 1961 г. за закрила на новите сортове растения, във вида, в който е преразгледана в Женева на 10 ноември 1972 г., 23 октомври 1978 г. и 19 март 1991 г. (наричана по-долу „Конвенцията UPOV“),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета от 27 юли 1994 година относно правната закрила на Общността на сортовете растения(4) (наричан по-долу „Регламент (ЕО) № 2100/94“),

–  като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че правата върху интелектуална собственост са важни с оглед стимулирането на развитието на нови сортове растения и свързани с растенията иновации, и са необходимо предусловие за увеличаването на растежа и иновациите и за подпомагането на европейските предприятия, по-специално на малките и средни предприятия (МСП), да се справят с икономическата криза и световната конкуренция;

Б.  като има предвид, че особено в областта на развъждането, прекалено широката патентна защита може да попречи на иновациите и напредъка и да стане вредна за малките и средни селекционери като блокира достъпа до животински и растителни генетични ресурси;

В.  като има предвид, че развъждането на растения е основно предусловие за сигурността на доставките на храни и до известна степен на енергийните доставки;

Г.  като има предвид, че конвенционалните методи за развъждане са изключително важни за съвременното развъждане на растения и животни;

Д.  като има предвид, че основополагащ принцип на международната система за правна закрила на сортовете растения, основаваща се на Конвенцията UPOV, и на системата на ЕС, базираща се на Регламент (ЕО) № 2100/94, е, че титулярът на правото върху даден сорт растение не може да попречи на други да използват защитеното растение, за да насърчават използването на защитените сортове за по-нататъшни дейности по развъждане;

Е.  като има предвид, че е важно подобна привилегия да съществува в патентното право в целия Европейски съюз;

Ж.  като има предвид, че според член 4 от Директива 98/44/ЕО и член 53, буква б) от Европейската патентна конвенция, не се считат за патентоспособни растителни сортове и животински видове и биологични по своята същност процеси за производство на растения и животни;

З.  като има предвид, че патентите за продукти, произведени чрез конвенционално развъждане, или за генетичен материал, необходим за конвенционално развъждане, могат да подкопаят изключването, предвидено в член 4 от Директива 98/44/ЕО и член 53, буква б) от Европейската патентна конвенция;

И.  като има предвид, че в областта на генното инженерство патенти могат да бъдат издавани, но трябва да бъде запазена забраната за патенти за сортове растения и видове животни;

Й.  като има предвид, че в областта на биотехнологиите, не само формулировката на патентната претенция, но и техническият метод на изобретението като цяло следва да се вземат предвид при вземането на решение относно патентоспособността, и че този принцип на цялостното съдържание е бил прилаган от Европейското патентно ведомство и от Съда на Европейския съюз в някои от техните неотдавнашни решения(5)

К.  като има предвид, че съгласно член 16, буква в) от Директива 98/44/ЕО, от Комисията се изисква ежегодно да представя „доклад относно развитието и последиците на патентното право в областта на биотехнологията и генното инженерство“;

Л.  като има предвид, че от 2005 г. насам Комисията не е публикувала такива доклади;

М.  като има предвид, че в своята резолюция от 26 октомври 2005 г. относно патентите за биотехнологични изобретения (6), Парламентът призовава Комисията в следващия си доклад да разгледа внимателно въпроса за правилното прилагане на член 4, параграф 1, буква а) от Директива 98/44/ЕО;

Н.  като има предвид, че тези доклади на Комисията биха служили за надлежно информиране на обществеността, и като има предвид, че Европейският съюз следва да играе водеща роля при насърчаването на обществения дебат;

1.  Признава важната роля на ЕПВ при подкрепата на конкурентоспособността в сферата на иновациите и икономическия растеж в Европа;

2.  Признава, че патентите насърчават разпространението на ценна техническа информация и са важно средство за трансфер на технологии;

3.  Приветства решенията на разширения апелативен състав на Европейското патентно ведомство по т.нар. случаи „броколи“ (G 2/07) и „домати“ (G 1/08), които разглеждат правилното тълкуване на понятието „биологични по своята същност процеси за производство на растения (или животни)“, използвано в Директива 98/44/ЕО и Европейската патентна конвенция, за да се изключат подобни процеси от предмета на патентоване;

4.  Призовава ЕПВ също така да изключи от предмета на патентоване продукти, произведени чрез конвенционално развъждане и всички конвенционални методи на развъждане, включително SMART развъждане (техника на репродукция с цел запазване на желаните маркери и произвеждане на по-силен хибрид (прецизно развъждане) и материал за разплод, използван при конвенционалното развъждане;

5.  Призовава Комисията да разгледа в предстоящия си доклад „решенията относно броколите и доматите“ на разширения апелативен състав на ЕПВ;

6.  Приветства неотдавнашното решение на Европейското потентно ведомство по делото WARF и на Съда на Европейския съюз по делото Brüstle, тъй като те тълкуват правилно Директива 98/44/ЕО и дават важни насоки по т. нар. подход на цялостното съдържание; призовава Европейската комисия извлече правилните заключения от тези решения и да ги въвежда в други съответни области на политиките, така че политиките на ЕС да бъдат приведени в съответствие с тези решения;

7.  Призовава Комисията да разгледа в предстоящия си доклад потенциалните последици от патентоването на методи за развъждане на растения и тяхното въздействие върху сектора на развъждането, селското стопанство, хранителната промишленост и продоволствената сигурност;

8.  Призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че ЕС ще продължи да прилага всеобхватно изключение в полза на селекционерите в своето патентно право по отношение на развъждането на растения и животни;

9.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата на държавите членки и ЕПВ.

(1) ОВ L 213, 30.7.1998 г., стр. 13.
(2) Официален вестник EPO 7/1999, стр. 437.
(3) ОВ L 378, 23.12.2004 г., стр. 1.
(4) ОВ L 227, 1.9.1994 г., стр. 1.
(5) Разширен апелативен състав на Европейското патентно ведомство, решение от 25 ноември 2008 г., G 2/06 („WARF“), и решение на СЕС C-34/10 (Greenpeace срещу Brüstle).
(6) OВ C 272 Е, 9.11.2006 г., стр. 440.

Правна информация - Политика за поверителност