Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2623(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0228/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0228/2012

Συζήτηση :

PV 09/05/2012 - 21
CRE 09/05/2012 - 21

Ψηφοφορία :

PV 10/05/2012 - 12.55
CRE 10/05/2012 - 12.55
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0202

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 279kWORD 51k
Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 - Βρυξέλλες
Κατοχύρωση των κατ' ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
P7_TA(2012)0202B7-0228/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2012 σχετικά με την κατοχύρωση των κατ' ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (2012/2623(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 98/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για της 6ης Ιουλίου 1998 σχετικά με την έννομη προστασία των εφευρέσεων της βιοτεχνολογίας(1) (στο εξής «οδηγία 98/44/ΕΚ») και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής, το οποίο ορίζει ότι οι φυτικές ποικιλίες και οι φυλές ζώων και κυρίως οι βιολογικές μέθοδοι για την παραγωγή φυτών και ζώων δεν κατοχυρώνονται με διπλώματα ευρεσιτεχνίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 παράγραφος 2 και την αιτιολογική σκέψη 33 της οδηγίας 98/44/ΕΚ που αναφέρουν ότι μια διεργασία παραγωγής φυτών ή ζώων είναι ουσιαστικά βιολογική εάν συνίσταται εξ ολοκλήρου σε φυσικά φαινόμενα όπως η διασταύρωση ή η επιλογή,

–  έχοντας υπόψη τη σπουδαιότητα της σωστής εφαρμογής του άρθρου 11 της οδηγίας 98/44/ΕΚ με την οποία διασφαλίζεται το προνόμιο του γεωργού,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση της 5ης Οκτωβρίου 1973 για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (στο εξής «Σύμβαση για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας») και το άρθρο 53 στοιχείο β) αυτής,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας της 16ης Ιουνίου 1999 όσον αφορά την ενσωμάτωση της οδηγίας 98/44/ΕΚ στους κανονισμούς εφαρμογής της Σύμβασης για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση G2/06 του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) και την απόφαση C-34/10 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία αναφέρεται ότι κατά την ερμηνεία των απαγορεύσεων στο δίκαιο ευρεσιτεχνίας πρέπει κανείς να λαμβάνει υπόψη την τεχνική μέθοδο της εφαρμογής στο σύνολό της και όχι μόνον τη διατύπωση των αιτημάτων,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις G2/07 (για το μπρόκολο) και G1/08 (για τις ντομάτες) του ανώτατου συμβουλίου προσφυγών του ΕΓΔΕ, οι οποίες κατ' αρχήν αποκλείουν τη διεργασία αναπαραγωγής από τη δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας,

–  έχοντας υπόψη τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που χορηγήθηκαν από το ΕΓΔΕ για την παραγωγή φυτών με συμβατικές μεθόδους αναπαραγωγής όπως το μπρόκολο (EP 1069819), οι ντομάτες (EP 1211926) και τα πεπόνια (EP 1962578),

–  έχοντας υπόψη τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που χορηγήθηκαν από το ΕΓΔΕ για την παραγωγή ζώων με συμβατικές μεθόδους αναπαραγωγής, όπως επιλογή φύλου και γενετικό υλικό που χρησιμοποιείται στη συμβατική αναπαραγωγή (EP 1263521, EP 1257168), επιλογή γαλακτοφόρων αγελάδων (EP 1330552) και ζωική παραγωγή (EP 1506316),

–  έχοντας υπόψη τη διεθνή συνθήκη σχετικά με τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία στην οποία προσχώρησε η Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με την απόφαση 2004/869/ΕΚ(3) του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τη διεθνή σύμβαση της 2ας Δεκεμβρίου 1961 για την προστασία νέων φυτικών ποικιλιών, όπως αναθεωρήθηκε στη Γενεύη στις 10 Νοεμβρίου 1972, 23 Οκτωβρίου 1978 και 19 Μαρτίου 1991 (στο εξής «Σύμβαση UPOV»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1994 σχετικά με τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών(4) (στο εξής «κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2100/94»),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν σημασία για την τόνωση της ανάπτυξης νέων φυτικών ποικιλιών και καινοτομιών που σχετίζονται με φυτά, και ότι αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση της ανάπτυξης και της καινοτομίας και την επικούρηση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση και τον παγκόσμιο ανταγωνισμό·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως στον τομέα της αναπαραγωγής, ότι η υπερβολικά ευρεία προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μπορεί να παρεμποδίσει την καινοτομία και την πρόοδο και να αποβεί ζημιογόνος για τους μικρούς και μεσαίους κτηνοτρόφους με το να τους φράζει την πρόσβαση σε ζωικούς και φυτικούς γενετικούς πόρους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία ποικιλιών φυτών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλεια του εφοδιασμού με τρόφιμα και, ως ένα βαθμό, του ενεργειακού εφοδιασμού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμβατικές μέθοδοι αναπαραγωγής έχουν μεγάλη σημασία για τη σύγχρονη αναπαραγωγή φυτών και ζώων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θεμελιώδης αρχή του διεθνούς συστήματος δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών που βασίζεται στη Σύμβαση UPOV, και του συστήματος της ΕΕ που βασίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2100/94 είναι το γεγονός ότι ο κάτοχος φυτικής ποικιλίας δεν μπορεί να παρεμποδίζει άλλους να χρησιμοποιούν την προστατευόμενη ποικιλία με σκοπό την προώθηση της χρήσης προστατευόμενων ποικιλιών για περαιτέρω δραστηριότητες αναπαραγωγής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να υπάρχει παρόμοιο προνόμιο εντός του δικαίου περί ευρεσιτεχνίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 4 της οδηγίας 98/44/ΕΚ και το άρθρο 53 στοιχείο β) της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ορίζουν ότι οι φυτικές ποικιλίες και οι φυλές ζώων και οι κυρίως βιολογικές μέθοδοι για την παραγωγή φυτών και ζώων δεν κατοχυρώνονται με διπλώματα ευρεσιτεχνία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διπλώματα ευρεσιτεχνίας για προϊόντα που προέρχονται από συμβατική αναπαραγωγή ή για γενετικό υλικό που είναι απαραίτητο για συμβατική αναπαραγωγή μπορούν να υπονομεύσουν την εξαίρεση που εισάγουν το άρθρο 4 της οδηγίας 98/44/ΕΚ και το άρθρο 53 στοιχείο β) της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στον τομέα της γενετικής μηχανικής, μπορούν να χορηγούνται διπλώματα ευρεσιτεχνίας αλλά η απαγόρευση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για φυτικές και ζωικές ποικιλίες πρέπει να διασφαλίζεται·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στον τομέα της βιοτεχνολογίας, όχι μόνον η διατύπωση των αιτημάτων αλλά και η τεχνική μέθοδος της εφεύρεσης στο σύνολό της πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν αποφασίζεται η δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, και ότι η αρχή αυτή περί συνολικής προσέγγισης έχει εφαρμοσθεί από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μερικές από τις πρόσφατες αποφάσεις τους(5)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 16 στοιχείο γ) της οδηγίας 98/44/ΕΚ ζητείται από την Επιτροπή να υποβάλλει έκθεση ετησίως «για την εξέλιξη και τις επιπτώσεις του δικαίου ευρεσιτεχνίας στον τομέα της βιοτεχνολογίας και της γενετικής μηχανικής'·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν έχει δημοσιεύσει τέτοιες εκθέσεις από το 2005·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για βιοτεχνολογικές εφευρέσεις(6), το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή στην επόμενη έκθεσή της να εξετάσει προσεκτικά την ορθή εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 98/44/ΕΚ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω εκθέσεις της Επιτροπής θα χρησιμεύουν στο να ενημερώνονται οι πολίτες σταθερά και πλήρως και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην προώθηση του δημόσιου διαλόγου·

1.  αποδέχεται τον σημαντικό ρόλο του ΕΓΔΕ όσον αφορά τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη·

2.  αναγνωρίζει ότι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας προωθούν τη διάδοση πολύτιμων τεχνικών πληροφοριών και ότι είναι σημαντικό εργαλείο για τη μεταφορά τεχνολογίας·

3.  χαιρετίζει τις αποφάσεις του υπό ευρεία σύνθεση δευτεροβάθμιου συμβουλίου του ΕΓΔΕ στις υποθέσεις τις λεγόμενες του «μπρόκολου» (G 2/07) και της «ντομάτας» (G 1/08), που εξετάζουν την ορθή ερμηνεία του όρου «κυρίως βιολογικές μέθοδοι για την παραγωγή φυτών (ή ζώων)» ο οποίος χρησιμοποιείται στην οδηγία 98/44/ΕΚ και της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον αποκλεισμό αυτών των μεθόδων από τη δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας·

4.  ζητεί από το ΕΓΔΕ να αποκλείσει επίσης από την κατοχύρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τα προϊόντα που προέρχονται από συμβατική αναπαραγωγή και όλες τις συμβατικές μεθόδους αναπαραγωγής, μεταξύ άλλων την «ευφυή αναπαραγωγή» (αναπαραγωγή «ακριβείας») και το υλικό αναπαραγωγής που χρησιμοποιείται για την συμβατική αναπαραγωγή·

5.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει στην επικείμενη έκθεσή της τις αποφάσεις του υπό ευρεία σύνθεση δευτεροβάθμιου συμβουλίου του ΕΓΔΕ στις υποθέσεις «μπρόκολο» και «ντομάτα'·

6.   χαιρετίζει την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στην υπόθεση WARF και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση Brüstle, δεδομένου ότι ερμηνεύουν καταλλήλως την οδηγία 98/44/EK και παρέχουν σημαντικές υποδείξεις για την αποκαλούμενη συνολική προσέγγιση· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συναγάγει τα δέοντα συμπεράσματα από τις αποφάσεις αυτές και σε άλλους σχετικούς τομείς πολιτικής με σκοπό να ευθυγραμμίσει την πολιτική της ΕΕ με τις αποφάσεις αυτές·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει στην επικείμενη έκθεσή της τις δυνητικές επιπτώσεις της κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των μεθόδων αναπαραγωγής για φυτά και τον αντίκτυπό τους στον κλάδο της αναπαραγωγής φυτών, στη γεωργία, στη βιομηχανία τροφίμων και στην επισιτιστική ασφάλεια·

8.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να εφαρμόζει ευρεία εξαίρεση για τους δημιουργούς νέων ποικιλιών στο δίκαιο περί ευρεσιτεχνίας για την αναπαραγωγή φυτών και ζώων·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και το ΕΓΔΕ.

(1) ΕΕ L 213 της 30.7.1998, σ. 13.
(2) Επίσημη εφημερίδα EPO 7/1999, σ. 437.
(3) ΕΕ L 378 της 23.12.2004, σ. 1.
(4) ΕΕ L 227 της 1.9.1994, σ. 1.
(5) Απόφαση του υπό ευρεία σύνθεση δευτεροβάθμιου συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας της 25ης Νοεμβρίου 2008 G 2/06 («WARF») και απόφαση του ΔΕΚ C-34/10 (Greenpeace κατά Brüstle).
(6) ΕΕ C 272 E της 9.11.2006, σ. 440.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου