Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2623(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0228/2012

Ingivna texter :

B7-0228/2012

Debatter :

PV 09/05/2012 - 21
CRE 09/05/2012 - 21

Omröstningar :

PV 10/05/2012 - 12.55
CRE 10/05/2012 - 12.55
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0202

Antagna texter
PDF 120kWORD 39k
Torsdagen den 10 maj 2012 - Bryssel
Patent på väsentliga biologiska förfaringssätt
P7_TA(2012)0202B7-0228/2012

Europaparlamentets resolution av den 10 maj 2012 om patent på väsentligen biologiska förfaringssätt (2012/2623(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1998 om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar(1) (nedan kallat direktiv 98/44/EG), särskilt artikel 4, enligt vilken växtsorter och djurraser samt väsentligen biologiska förfaringssätt för framställning av växter eller djur inte är patenterbara,

–  med beaktande av artikel 2.2 och skäl 33 i direktiv 98/44/EG, där det heter att ett förfaringssätt för framställning av växter eller djur är väsentligen biologiskt om det i sin helhet består av naturliga företeelser som korsning eller urval,

–  med beaktande av hur viktigt det är att artikel 11 i direktiv 98/44/EG, om förmånsrätt för jordbrukare, tillämpas på ett korrekt sätt,

–  med beaktande av konventionen om meddelande av europeiska patent (nedan kallad Europeiska patentkonventionen) av den 5 oktober 1973, särskilt artikel 53 b,

–  med beaktande av beslutet från Europeiska patentorganisationens förvaltningsråd av den 16 juni 1999 om att införliva direktiv 98/44/EG i Europeiska patentkonventionens tillämpningsföreskrifter(2),

–  med beaktande av Europeiska patentverkets (EPO) beslut G2/06 och EU-domstolens dom C-34/10, som slår fast att man vid tolkning av förbud inom patenträtten måste beakta den tekniska lösningen för hela tillämpningen och inte bara ordalydelsen i patentkraven,

–  med beaktande av beslut G2/07 (om broccoli) och beslut G1/08 (om tomater) från EPO:s stora besvärskammare, som i princip innebär att förädling inte kan patenteras,

–  med beaktande av de patent som EPO beviljat för framställning av konventionellt förädlade växter som broccoli (EP 1069819), tomater (EP 1211926) och meloner (EP 1962578),

–  med beaktande av de patent som EPO beviljat för framställning av konventionellt avlade djur, såsom val av kön och avelsmaterial som används vid konventionell avel (EP 1263521, EP 1257168), urval av mjölkkor (EP 1330552) samt animalieproduktion (EP 1506316),

–  med beaktande av det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk, som Europeiska unionen har anslutit sig till i enlighet med rådets beslut 2004/869/EG(3),

–  med beaktande av den internationella konventionen för skydd av växtförädlingsprodukter av den 2 december 1961, reviderad i Genève den 10 november 1972, den 23 oktober 1978 och den 19 mars 1991 (nedan kallad UPOV-konventionen),

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt(4) (nedan kallad förordning (EG) nr 2100/94),

–  med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Immateriella rättigheter är betydelsefulla för att stimulera utveckling av nya växtsorter och växtrelaterade innovationer och en nödvändig förutsättning för att få fart på tillväxt och innovation och hjälpa Europas företag, särskilt små och medelstora, att bemästra den ekonomiska krisen och den globala konkurrensen.

B.  Särskilt inom förädling och avel kan alltför vittgående patentskydd hämma innovation och framsteg och vara till skada för små och medelstora förädlare och uppfödare genom att hindra tillgången till djur- och växtgenetiska resurser.

C.  Växtförädling är en väsentlig förutsättning för trygghet i livsmedelsförsörjningen och i viss mån även i energiförsörjningen.

D.  Konventionella förädlings- och avelsmetoder är av avgörande betydelse för modern växtförädling och djuravel.

E.  Det är en grundläggande princip i det internationella systemet för växtförädlarrätt, som baseras på UPOV-konventionen, och i EU-systemet, som baseras på förordning (EG) nr 2100/94, att innehavaren av en växtsort inte kan hindra andra från att använda den skyddade växten för att främja användningen av skyddade sorter i annan förädlingsverksamhet.

F.  Det är viktigt att en liknande förmånsrätt finns inom patenträtten i hela EU.

G.  Enligt artikel 4 i direktiv 98/44/EG och artikel 53 b i Europeiska patentkonventionen är växtsorter och djurraser samt väsentligen biologiska förfaringssätt för framställning av växter eller djur inte patenterbara.

H.  Patent på produkter som härrör från konventionell förädling eller avel samt patent på genetiskt material som behövs för konventionell förädling eller avel kan urholka det undantag från patenterbarhet som fastställs i artikel 4 i direktiv 98/44/EG och i artikel 53 b i Europeiska patentkonventionen.

I.  Patent kan meddelas inom genteknik, men förbudet mot patent för djurraser och växtsorter måste säkerställas.

J.  När beslut om patenterbarhet fattas inom bioteknik bör hänsyn tas inte bara till ordalydelsen i patentkraven utan även till den tekniska lösningen för hela uppfinningen. Denna princip om att hela innehållet ska beaktas har tillämpats av Europeiska patentverket och EU-domstolen i några av deras senaste beslut och domar(5).

K.  Enligt artikel 16 c i direktiv 98/44/EG ska kommissionen årligen överlämna en rapport ”om utvecklingen och verkan av patenträtten inom bioteknik och genteknik”.

L.  Kommissionen har inte offentliggjort några sådana rapporter sedan 2005.

M.  I sin resolution av den 26 oktober 2005 om patent på biotekniska uppfinningar(6) uppmanade parlamentet kommissionen att i sin nästa rapport noga överväga det korrekta genomförandet av artikel 4.1 a i direktiv 98/44/EG.

N.  Sådana rapporter från kommissionen skulle tjäna syftet att hålla allmänheten fullständigt underrättad. EU måste ta på sig en ledande roll när det gäller att uppmuntra en offentlig debatt.

1.  Europaparlamentet inser EPO:s stora betydelse för att främja konkurrenskraftig innovation och ekonomisk tillväxt i Europa.

2.  Europaparlamentet inser att patent främjar spridning av värdefull teknisk information och att de är ett viktigt redskap för tekniköverföring.

3.  Europaparlamentet välkomnar besluten från EPO:s stora besvärskammare i de så kallade broccoli- (G2/07) och tomatmålen (G1/08), som handlade om den korrekta tolkningen av uttrycket ”väsentligen biologiska förfaringssätt för framställning av växter eller djur”, som används i direktiv 98/44/EG och i Europeiska patentkonventionen för att undanta sådana förfaringssätt från patenterbarhet.

4.  Europaparlamentet uppmanar EPO att från patenterbarhet även undanta produkter som härrör från konventionell förädling och avel samt alla konventionella förädlings- och avelsmetoder, även så kallad smart förädling eller avel (precisionsförädling och -avel) samt förädlings- och avelsmaterial som används till konventionell förädling och avel.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sin kommande rapport ta upp besluten från EPO:s stora besvärskammare i broccoli- och tomatmålen.

6.  Europaparlamentet välkomnar Europeiska patentverkets beslut i Warf-målet och EU-domstolens dom i Brüstle-målet eftersom de tolkar direktiv 98/44/EG på ett riktigt sätt och ger viktiga fingervisningar om principen att hela innehållet ska beaktas. Parlamentet uppmanar kommissionen att dra korrekta slutsatser av dessa beslut även inom andra berörda politikområden för att bringa EU:s politik i samklang med besluten.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sin kommande rapport ta upp de möjliga konsekvenserna av patent på växtförädlingsmetoder samt följderna för förädlingsindustrin, jordbruket, livsmedelsindustrin och livsmedelstryggheten.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att EU fortsätter att tillämpa ett omfattande undantag för förädlare och uppfödare i sin patenträtt när det gäller växtförädling och djuravel.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar samt EPO.

(1) EGT L 213, 30.7.1998, s. 13.
(2) EPO:s officiella tidning nr 7/1999, s. 437.
(3) EUT L 378, 23.12.2004, s. 1.
(4) EGT L 227, 1.9.1994, s. 1.
(5) Stora besvärskammarens beslut av den 25 november 2008, G 2/06 (”Warf”), och EU-domstolens dom C-34/10 (Greenpeace mot Brüstle).
(6) EUT C 272 E, 9.11.2006, s. 440.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy