Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2962(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0223/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 10/05/2012 - 12.56
CRE 10/05/2012 - 12.56

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0203

Vastuvõetud tekstid
PDF 164kWORD 55k
Neljapäev, 10. mai 2012 - Brüssel
Merepiraatlus
P7_TA(2012)0203RC-B7-0223/2012

Euroopa Parlamendi 10. mai 2012. aasta resolutsioon merepiraatluse kohta (2011/2962(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma 20. mai 2008. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu integreeritud merenduspoliitika kohta(1),

–  võttes arvesse oma merepiraatlust käsitlevaid resolutsioone, eelkõige 23. oktoobri 2008. aasta resolutsiooni merepiraatluse kohta(2) ning 26. novembri 2009. aasta resolutsiooni Somaalia rannikuvetes toimuva piraatluse poliitilise lahenduse kohta(3),

–  võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 10. detsembri 1982. aasta mereõiguse konventsiooni,

–  võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1988. aasta meresõitu ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise konventsiooni,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone olukorra kohta Somaalias, eelkõige 22. veebruari 2012. aasta resolutsiooni 2036 (2012) ,

–  võttes arvesse nõukogu 19. septembri 2008. aasta ühismeedet 2008/749/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu sõjalist koordinatsioonimeedet ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1816 (2008) toetuseks (EU NAVCO),

–  võttes arvesse nõukogu 10. novembri 2008. aasta ühismeedet 2008/851/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu sõjalist operatsiooni Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks (EU-NAVFORi operatsioon Atalanta), ning nõukogu otsust 2010/766/ÜVJP, millega muudetakse ühismeedet 2008/851/ÜVJP,

–  võttes arvesse nõukogu 23. märtsi 2012. aasta otsust EU-NAVFORi operatsiooni Atalanta mandaadi pikendamise kohta kuni 2014. aasta detsembrini ja operatsiooni tegevuspiirkonna laiendamise kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 15. veebruari 2010. aasta otsust 2010/96/ÜVJP ja nõukogu 31. märtsi 2010. aasta otsust 2010/197/ÜVJP Somaalia julgeolekujõudude väljaõppe toetamiseks läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise missiooni (EUTM Somalia) kohta,

–  võttes arvesse välisasjade nõukogu poolt 16. detsembril 2011. aastal kokku lepitud kriisiohjamise kontseptsiooni piirkondliku merendusalase suutlikkuse suurendamise (RMCB) missiooni jaoks, mis on ettevalmistamisel olev ÜJKP sõjaliste ekspertteadmistega tsiviilmissioon,

–  võttes arvesse Aafrika Sarve jaoks kavandatud strateegilist raamistikku, mille eesmärk on suunata ELi tegevust kõnealuses piirkonnas ja mille nõukogu võttis vastu 14. novembril 2011. aastal,

–  võttes arvesse Djiboutis 9. juunil 2008 allkirjastatud võimujagamislepet, mille eesmärk oli algatada laiapõhjaline riigisisene leppimine ning luua tugev ja kõikehõlmav poliitiline liit, mis on võimeline tagama rahu, lepitama riiki ja taastama riigi keskvõimu,

–  võttes arvesse 23. veebruari 2012. aasta Somaalia küsimusi käsitlenud Londoni konverentsi järeldusi,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et meretransport on olnud läbi ajaloo Euroopa majanduskasvu ja heaolu üks nurgakividest, ning arvestades, et rohkem kui 80 % kogu maailmakaubandusest toimub meritsi; arvestades, et piraatlus kujutab endast ohtu rahvusvahelisele julgeolekule ja piirkondlikule stabiilsusele, ning arvestades, et seetõttu on EL siiralt huvitatud panustamisest rahvusvahelise mereohutuse tagamisse ning piraatluse ja selle algpõhjuste vastu võitlemisse, kuna see on üks ELi prioriteete;

B.  arvestades, et piraatlust tuleb käsitada rahvusvahelise kuriteona; arvestades, et võitlus piraatluse ja merel toimuvate relvastatud röövide vastu nõuab vastavalt ÜRO mereõiguse konventsioonis sätestatud üldisele õigusraamistikule kooskõlastatud tegutsemist; arvestades, et selle konventsiooni artikli 100 järgi on kõik riigid kohustatud tegema koostööd piraatluse ohjeldamiseks;

C.  arvestades, et avamerepiraatlus on ikka veel probleem, ehkki piraatide edukad rünnakud vähenesid eelmisel aastal tunduvalt, peamiselt tänu Atalanta tegevusele ning laevade kaitseks mõeldud sõjaväe- ja erakaitseüksuste kasutamisele; arvestades, et avamerepiraatlus jätkab kiiret levikut India ookeanis, eelkõige Somaalia ja Aafrika Sarve rannikuvetes, kuid ka mõnes muus piirkonnas, sh Kagu-Aasias ja Lääne-Aafrikas, ning on üha suurenev tõsine oht nii meremeeste ja muude isikute elule ja ohutusele kui ka piirkondlikule arengule ja stabiilsusele, merekeskkonnale, maailmakaubandusele, kõikidele meretranspordi ja -laevanduse liikidele, sh kalalaevadele, ning humanitaarabi kohaletoimetamisele;

D.  arvestades, et nõukogu otsustas pikendada ELi piraatlusvastast operatsiooni (EU-NAVFOR Atalanta) veel kahe aasta võrra 2014. aasta detsembrini, et aidata kaitsta Somaalias ümberasustatud isikutele toiduabi kättetoimetavaid Maailma Toitlusprogrammi laevu ning Aafrika Liidu Somaalia missiooni (AMISOM) laevu, tõkestada, ennetada ja ohjata Somaalia ranniku lähedal aset leidvaid piraatlusjuhtumeid ja relvastatud röövimisi ning üksikjuhtumite tasandil kaitsta ohustatud laevu Somaalia rannikuvetes; arvestades, et EU-NAVFORi operatsioon Atalanta aitab ka kaasa püügitegevuse jälgimisele Somaalia ranniku lähedal;

E.  arvestades, et igal aastal läbib ohtlikke meresõidupiirkondi 10 000 Euroopa laeva, ning arvestades, et piraatlus on seetõttu lisaks inimeludele ja ohutusele avalduvale mõjule ka majanduslik probleem, sest see ohustab rahvusvahelisi merekaubateid ja avaldab rahvusvahelisele kaubandusele olulist negatiivset mõju;

F.  arvestades, et laevade vastu toimuvad rünnakud sagenevad – 2011. aastal anti teada 28 kaaperdamisjuhtumist, rööviti 470 meremeest, 15 meremeest tapeti ja hetkel nõutakse lunaraha rohkem kui 7 laeva ja ligikaudu 191 meremehe eest, keda hoitakse Somaalias vangistuses, mille tingimused on sageli kohutavad ja ebainimlikud ja mille kestus pidevalt pikeneb;

G.  arvestades, et piraadid kohandavad pidevalt oma taktikat ja meetodeid ning on laiendanud oma tegevusraadiust, kasutades suuremaid kaaperdatud laevu nö emalaevadena;

H.  arvestades, et Somaalia jätkuv poliitiline ebastabiilsus on üks piraatluse põhjustest ja süvendab seda probleemi, ning arvestades, et mõned somaallased peavad piraatlust jätkuvalt kasumlikuks ja elujõuliseks sissetulekuallikaks;

I.  arvestades, et piraatlusega ei ole võimalik võidelda üksnes sõjaliste vahendite abil, vaid Somaalias tuleb ennekõike edendada edukalt rahu, arengut ja riigi ülesehitamist;

J.  arvestades, et julgeoleku- ja sõjaline olukord Somaalias on ikka veel ohtlik ja ettearvamatu; arvestades, et Aafrika Liidu missioonil AMISOM on õnnestunud tõrjuda tagasi islamistide relvastatud rühmitus Al Shabaab ja ta paigutas alles hiljuti 100 sõdurit Baidoasse; arvestades, et Kenya sekkus hiljuti Somaalia lõuna- ja keskosas sõjaliselt, kuid ei suutnud Al Shabaabi lõplikult lüüa; arvestades, et Etioopia riiklikud kaitsejõud sekkusid 2012. aasta veebruaris Hiraani piirkonnas ja Bay piirkonnas; arvestades, et Human Rights Watch on avalikustanud Somaalia üleminekuvalitsusele lojaalsete Etioopia jõudude ja relvastatud rühmituste poolt tsiviilisikute vastu toime pandud inimõiguste rikkumised, piinamised, meelevaldsed kinnipidamise, kiirkorras hukkamised ja ebaseaduslikud kättemaksuründed; arvestades, et sanktsioonide järelevalvega tegelev ÜRO rühm on naaberriiki Eritread süüdistanud Al Shabaabile relvade, väljaõppe ja rahalise abi andmises ning seega ÜRO relvaembargo rikkumises;

K.  arvestades, et Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (EMSA) käsutuses on vahendid ja andmed, mis võivad aidata EU-NAVFORi operatsioonil Atalanta parandada laevade ja meremeeste ohutust kõnealuses piirkonnas;

L.  arvestades, et piraatlus mõjutab negatiivselt kogu nimetatud piirkonda, kus püügitegevus on reguleeritud paljude kahepoolsete ja mitmepoolsete püügilepingutega, kuna sealsed püügioperatsioonid on kujunenud ohtlikeks ettevõtmisteks mitte ainult ELi kalalaevadele, kes kalastavad näiteks ELi ja Seišelli Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu kohaselt Seišellidele kuuluvates vetes, vaid ka kohalikele kaluritele, kellele EL annab valdkondlikke toetusi ja kelle eest ta võtab seega sotsiaalse vastutuse;

M.  arvestades, et EL on maailma suurim Somaaliale arenguabi andja, olles eraldanud seni 215,4 miljonit eurot Euroopa Arengufondi kaudu ajavahemikuks 2008–2013; arvestades, et arenguabi peamine eesmärk on aidata inimestel pääseda vaesusest, saavutada jätkusuutlik majanduskasv ja leida püsiv lahendus riigi stabiilsuse probleemile, milleks tuleb tegeleda piraatluse algpõhjustega, rahastades projekte, millega edendatakse valitsemistavasid ja õigusriigi põhimõtteid, haridust, majanduskasvu ja nn mittekeskseid valdkondi (tervishoid, keskkond, veevarustus ja kanalisatsioon); arvestades, et aastateks 2011–2013 on Euroopa Arengufondi raames täiendavalt ette nähtud 175 miljonit eurot, et EL saaks ülalnimetatud valdkondades oma osalust suurendada ja uusi meetmeid toetada; arvestades, et ühtki neist eesmärkidest ei ole võimalik saavutada tõhusate valitsusasutusteta Somaalias;

N.  arvestades, et Aafrika Sarve ja eelkõige Somaaliat tabas raske põuast tingitud näljahäda, mis põhjustas tõsise humanitaarkriisi ja tekitas kannatusi rohkem kui 12 miljonile inimesele piirkonnas ja rohkem kui 7,4 miljonile inimesele Somaalias; arvestades, et näljahäda nõudis paljude inimeste, eelkõige laste elu, ning põhjustas ulatusliku pagulasvoolu naaberriikidesse Kenyasse ja Etioopiasse; arvestades, et Euroopa Komisjon suurendas oma humanitaarabi 9 miljonilt eurolt 2008. aastal 46 miljonile eurole 2009. aastal, kuid on sellest alates oma abi vähendanud ainult 35 miljonile eurole 2010. aastal ja 30 miljonile eurole 2011. aastal; arvestades, et Euroopa Komisjon vaatas oma humanitaarabi eraldamise läbi ja suurendas seda 77 miljonile eurole alles pärast 2011. aasta suve hävitavat põuda;

O.  arvestades, et merepiraatluse vastu võitlemise tulemuslik lähenemisviis peab hõlmama laiemat ja terviklikumat strateegiat Somaalia ja kogu Aafrika Sarve piirkonna vaesusest ja riigi kokkuvarisemisest päästmiseks, kuna vähemalt osa Somaaliast saab piraatlusest ja saadud lunarahast majanduslikku kasu;

P.  arvestades, et ehkki tänu ELi jõupingutustele võitluses piraatluse vastu on suudetud Maailma Toitlusprogrammi ja Aafrika Liidu Somaalia-missiooni saadetisi kaitsta, tuleb neid missioone pidevalt ja pühendunult toetada, et tagada vajalikul tasemel jõud, ning arvestades, et need missioonid on tulevikus ohustatud jõu puudumisest merel;

Q.  arvestades, et paljud liikmesriigid töötavad praegu välja omaendi eeskirju relvastatud valve kasutamise kohta kaubalaevade pardal;

1.  kordab oma sügavat muret meremeeste ja muude isikute ohutust ning piirkonna stabiilsust ähvardava ja pidevalt suureneva ohu pärast, mis tuleneb merel aset leidvatest piraatlusjuhtumitest ja relvastatud röövimistest, mis on suunatud Somaaliasse abi toimetavate rahvusvaheliste laevade ning rahvusvaheliste ja ELi kala-, kauba- ja reisilaevade vastu India ookeanis, eelkõige Somaalia ja Aafrika Sarve rannikuvetes;

2.  kutsub kõrget esindajat ja liikmesriike üles kaaluma kiiresti võimalusi, kuidas vabastada 191 praegu pantvangis olevat meremeest, et lõpetada nende pikk ja raske vangipõli vangistajate meelevallas ning võimaldada neil koju tagasi pöörduda, ja samal ajal saavutada ka seitsme kaaperdatud laeva vabastamine;

3.  tunnustab EU-NAVFORi operatsiooni Atalanta panust meresõidu turvalisusesse Somaalia rannikuvetes – abisaadetisi Somaaliasse transportivate Maailma Toitlusprogrammi laevade ja teiste ohustatud laevade kaitsel ning piraatluse ja relvastatud röövide tõkestamisel, ennetamisel ja ohjeldamisel Somaalia rannikuvetes ning selle tagamisel, et EL reageeriks merepiraatlusele tulemuslikult;

4.  tunneb heameelt nõukogu 23. märtsi 2012. aasta otsuse üle pikendada EU-NAVFORi operatsiooni Atalanta mandaati 2014. aasta detsembrini ja laiendada operatsiooni tegevuspiirkonda;

5.  mõistab hukka tõsiasja, et liikmesriikide poolt EU NAVFORi operatsiooni Atalanta jaoks antud laevade arv on 2012. aasta alguseks kahanenud 8 laevalt 2-3 laevani, ja pöördub seepärast liikmesriikide poole üleskutsega eraldada rohkem meresõiduvahendeid, et Atalanta operatsioon õnnestuks;

6.  nõuab koordineerimise parandamist SHADE süsteemis ELi, NATO ja kolme tähtsaima piraatlusevastase mereväemissiooni (EU-NAVFOR, CTF-150/151 ja NATO operatsiooni Ocean Shield raames korraldatav TF-508) ja mitmesuguste rahvusvaheliste mereväejõudude vahel, et vältida tarbetut kattuvust, kuna mõlemad organisatsioonid (nii EL kui ka NATO) tegutsevad oma otsustamisvabaduse alusel ühes ja samas piirkonnas, ometi on neil samad huvid ja nende liikmesriikideks on suurelt jaolt samad Euroopa riigid;

7.  nõuab väga tungivalt, et kõrge esindaja nõuaks suuremat kooskõlastatust ja koostööd kõigi rahvusvaheliste osaliste vahel Somaalias ja Aafrika Sarve piirkonnas laiemalt, nimelt ELi, NATO, USA, ÜRO ja asjaomaste riikide vahel, mis aitaks jõuda tõelise ja eesmärgipärase tervikliku lähenemisviisini piraatlusvastase võitluse ning eelkõige selle algpõhjuste ja tagajärgede vastase võitluse suhtes kõikidel tasanditel;

8.  rõhutab samal ajal vajadust edendada Aafrika Sarve piirkonnas laiemalt strateegilist koordineerimist EU-NAVFOR Atalanta, EUTM Somalia ja muude ÜJKP meetmete, konkreetselt piirkondliku merendusalase suutlikkuse suurendamise missiooni vahel, kui see on oma tegevust alustanud; tunnustab sellega seoses nõukogu 23. märtsi 2012. aasta otsust võtta kasutusele ELi operatsioonide keskus Aafrika Sarvel teostatavate ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) missioonide toetuseks; nõuab sellega seoses EU-NAVFOR Atalanta ja EUTM Somalia praeguse juhtimiskorralduse läbivaatamist;

9.  hindab positiivselt 23. veebruaril 2012 Londonis toimunud Somaalia-teemalist konverentsi, mis näitas rahvusvahelise üldsuse kindlat tahet likvideerida piraatlus, ning nõuab õigussüsteemi suutlikkuse tunduvat suurendamist, et piraatlusega seotud isikuid saaks vastutusele võtta ja kinni pidada;

10.  rõhutab, et piraatluse karistamatu jätkumine pärsib hirmutavate meetmete mõju; peab taunitavaks asjaolu, et hoolimata ELi poolt kolmandate riikidega (Keenia, Seišellid, Mauritius) sõlmitud üleandmislepingutest ning Seišellide ja Somaalia piirkondade Puntlandi ja Somaalimaa vahel sõlmitud kahepoolsetest lepingutest süüdimõistetud piraatide repatrieerimise kohta ja hoolimata mitmesugustest rahvusvahelistest õigusraamistikest jäävad paljud piraadid või muud kurjategijad endiselt vahistamata või kui nad ka vahistatakse, vabastatakse nad sageli ruttu kindlate juriidiliste tõendite või poliitilise tahte puudumise tõttu; märgib lisaks, et mitme ELi liikmesriigi kriminaalõiguse kaitsemeetmed on ebapiisavad võitluseks piraatluse vastu avamerel;

11.  nõuab sellega seoses kiireid ja tõhusaid meetmeid, et tuua piraatluses kahtlustatavad isikud kohtu ette ja neid karistada, ning nõuab, et kolmandad riigid ja ELi liikmesriigid võtaksid oma riiklikku õigusesse üle kõik ÜRO mereõiguse konventsiooni ja ÜRO meresõitu ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise konventsiooni sätted, kui nad ei ole seda veel teinud, et lahendada piraatide karistamatuse probleem; kutsub nõukogu ja komisjoni üles jätkama selle piirkonna riikides kohtumõistmise võimaluste selgitamist ning ettevalmistustööd piraatlusevastaste erikohtute loomiseks Somaalias ja teistes antud piirkonna riikides, mis oleks püsiv õiguslik lahendus, et piraatide üle kohut mõista;

12.  võtab teadmiseks ÜRO peasekretäri soovitused ÜRO Julgeolekunõukogule piraatluses kahtlustatavate isikute kinnipidamise ja vastutuselevõtmise hõlbustamiseks; rõhutab samal ajal vajadust tagada õiglased ja tõhusad menetlused olemasolevates kohalikes kohtutes ning inimlik ja turvaline vangistus piirkondlikes asutustes;

13.  nõuab, et liikmesriigid uuriksid ja jälgiksid koostöös Europoli ja Interpoliga rahavoogude liikumist ning konfiskeeriksid piraatidele lunarahana makstud raha, kuna on viiteid, et see võidakse üle kanda maailma eri paigus asuvatele pangakontodele, sh Euroopa pankadesse, samuti tuleks tuvastada ja likvideerida organiseeritud kuritegevuse võrgustikud, mis niisugusest tegutsemisest kasumit saavad; kutsub nõukogu üles veelgi tõhustama EU-NAVFORi koostööd Europoli ja Interpoliga;

14.  kutsub EU-NAVFORi, NATOt ja ühiseid merejõudusid (Coalition Maritime Forces) üles tulemuslikult tegelema probleemiga, et kaaperdatud kaubalaevu kasutatakse üha enam nn emalaevadena – tegemist on suundumusega, mis näitab piraatide tegevusvõime olulist suurenemist ja mis võimaldab neil alustada jõulisemaid, sihikindlamaid ja paindlikumaid rünnakuid kogu India ookeanis;

15.  rõhutab, et Euroopa Meresõiduohutuse Amet peaks jätkama koostööd EU-NAVFOR Atalantaga ning vajaduse korral esitama operatsioonile lipuriigi nõusoleku järel üksikasjalikud kaugtuvastus- ja jälgimissüsteemi (LRIT) andmed ja satelliidipildid seda piirkonda ELi lipu all läbivate laevade kohta; soovitab sellega seoses liikmesriikidel anda ametile luba kõnealuste andmete ja kõnealuse teabe EU-NAVFORi operatsioonile esitamiseks;

16.  on seisukohal, et piraatluse leviku tõttu peaks andma koolitust meremeestele, keda piraatlus võib ohustada, et suurendada nende enesekaitsevõimet; rõhutab sellega seoses, et laevandusettevõtjad peaksid järgima ja täiel määral kohaldama parimaid juhtimistavasid kaitseks Somaalia piraatluse vastu (Best Management Practices for protection against Somalia Based Piracy – BMP4), kuna sellega antakse kõikidele asjaosalistele piisavat teavet selle kohta, kuidas aidata laevadel Somaalia rannikuvetes vältida, ennetada või ohjeldada piraatide rünnakuid; kordab oma üleskutset, et kõik selles piirkonnas tegutsevad laevad registreeritaks asjaomaste meresõiduohutuse koordineerimisasutuste juures ja et järgitaks EU-NAVFOR Atalanta soovitusi; kutsub liikmesriike üles tagama, et kõik nende laevad registreeritakse;

17.  nõuab, et nõukogu ja komisjon koos ÜRO ja Aafrika Liiduga, ning vastuseks Somaalia föderaalse üleminekuvalitsuse korduvatele palvetele saada rahvusvahelist abi võitluseks piraatluse vastu ja humanitaarabilaevade kaitseks Somaalia rannikuvetes, jätkaksid koostööd ning toetaksid Somaalia föderaalset üleminekuvalitsust võitluses piraatluse vastu, aitaksid kurjategijaid kohtu alla anda ning aitaksid Somaalial ja kogu piirkonnal oma suutlikkust suurendada;

18.  kiidab heaks välisasjade nõukogu 12. detsembri 2011. aasta otsuse alustada piirkondlikku merendusalase suutlikkuse suurendamise missiooni EUCAP Nestor, mille eesmärk on parandada merenduse ja õigussüsteemi suutlikkust, samuti rannapolitseinike ja kohtunike koolitust kaheksas Aafrika Sarve ja India ookeani lääneosa riigis; kutsub seega nõukogu ja Euroopa välisteenistust üles tegema kõik võimaliku, et tagada piirkondliku merendusalase suutlikkuse suurendamise missiooni tegevuse algus kõnealuses piirkonnas järgmisel suvel;

19.  märgib, et koolitus on vaid üks osa merendusalase suutlikkuse suurendamise meetmetest, ning kutsub liikmesriike seetõttu üles andma materiaalset abi missioonile ja kõnealusele piirkonnale ning eriti sealsetele patrull-laevadele;

20.  toetab kindlalt Kampala rahu- ja lepitusprotsessi; nõuab, et olukorda Somaalias käsitletaks terviklikult, nii et julgeolek oleks seostatud arengu, õigusriigi põhimõtete järgimise ning inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse austamisega;

21.  väljendab heameelt komisjoni otsuse üle kavandada Aafrika Liidu Somaalia-missiooni (AMISOM) vajadusteks Aafrika rahutagamisrahastu raamistikus täiendavalt 100 miljonit eurot ELi rahalist toetust ning kutsub liikmesriike ja rahvusvahelist üldsust üles aitama kaasa rahu edendamisele, majandusarengule ja stabiilse demokraatliku korra rajamisele Somaalias, mis soodustaks julgeoleku tagamist ja võitlust piraatluse vastu pikemas perspektiivis; tervitab ELi eriesindaja ametissenimetamist Aafrika Sarve piirkonnas;

22.  tunneb muret halveneva humanitaarolukorra üle Aafrika Sarve piirkonnas ning kutsub rahvusvahelist üldsust ja eeskätt ELi üles eraldama abivajajatele rohkem humanitaarabi, et rahuldada üha kasvavaid humanitaarvajadusi ning takistada olukorra jätkuvat halvenemist;

23.  kordab, et piraatlusvastases strateegias tuleks alati arvesse võtta asjaolu, et piraatlus on ebaseaduslike majandushuvide teenistuses ning meetmed, millega stimuleerida Somaalia elanikke piraatlusest loobuma, peavad olema suunatud noorte tööhõive kindlustamisele ning pakkuma kohalikele elanikele alternatiivseid elatise teenimise võimalusi, mis oleksid piisavad;

24.  tunnustab stabiliseerimisvahendi raames tähtsate mereteede programmi ühe osana teostatavat MARSICi projekti, mille eesmärk on teabe jagamise ja suutlikkuse suurendamise abil tõsta meresõidu turvalisust ja ohutust India ookeani lääneosas ja Adeni lahes, kuna sellega tähtsustatakse piirkondlikku koostööd selle piirkonna riikide vahel; loodab, et seda projekti pikendatakse üle 2013. aasta;

25.  avaldab toetust piraatidevastase võitluse algatustele nii Ida- ja Lõuna-Aafrikas kui ka India ookeani piirkonna riikides; üks selline algatus on piraatlusevastane projekt MASE (merejulgeoleku programm), millele EL eraldas 2 miljonit eurot starditoetust; peab õigeks komisjoni poolt rahastatavate projektide ning ÜJKP piirkondliku merendusalase suutlikkuse suurendamise missiooni (RMCB) kavasolevat vastastikust täiendavust;

26.  kordab, et Somaalia rannikuvetes toimuv piraatlus tuleneb avaliku korra puudumisest selles riigis ning seepärast peaks rahvusvaheline üldsus andma vajalikku tehnilist ja rahalist abi, et Somaalia föderaalne üleminekuvalitsus saaks piisavalt tugevaks, teostamaks kontrolli oma territoriaalvete ja oma majandusvööndi üle kooskõlas rahvusvahelise õiguse normidega;

27.  tunnustab Somaalia ranniku lähedal toimuva piraatluse probleemidega tegeleva ÜRO kontaktrühma tööd, kuna see kontaktrühm kujutab endast esmakordset foorumit riikidevahelise ja kõiki peamisi asjaomaseid rahvusvahelisi organisatsioone hõlmava rahvusvahelise koostöö taseme ja kvaliteedi tõstmiseks kõnesolevas valdkonnas;

28.  peab õigeks tihedat koostööd Rahvusvahelise Mereorganisatsiooniga merendusalase suutlikkuse suurendamise vallas ning ELi ja Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni strateegilise partnerluse sõlmimise ettevalmistamisel, et võidelda piraatlusega kogu Aafrika Sarve piirkonnas;

29.  toonitab, et relvastatud eraturvajate kasutamine laevadel on meede, mis ei saa asendada terviklikku lahendust, mis on vajalik piraatlusega seotud mitmesuguste ohtude kõrvaldamiseks; võtab arvesse asjaolu, et mõni liikmesriik on võtnud vastu sellekohased õigusaktid; kutsub sellega seoses liikmesriike üles rakendama võimaluse korral laevade pardal vajalikke julgeolekumeetmeid ning kutsub komisjoni ja nõukogu üles välja töötama ELi lähenemisviisi pardal sertifitseeritud relvastatud personali kasutamise suhtes, et tagada selles osas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni suuniste hea rakendamine;

30.  märgib, et rahvusvahelise õiguse kohaselt kohaldatakse merel kõikidel juhtudel, piraatlusevastase võitluse meetmed kaasa arvatud, asjaomaste laevade ning laevadele võetud sõjaväepersonali suhtes lipuriigi õigust; märgib lisaks, et teised ametiasutused peale lipuriigi asutuste ei saa anda korraldust laeva arestimiseks või kinnipidamiseks, isegi kui tegemist on uurimise eesmärgil rakendatava meetmega;

31.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile, liikmesriikidele, Aafrika Liidu, ÜRO ja Valitsustevahelise Arenguameti (IGAD) peasekretäridele, Somaalia föderaalse üleminekuvalitsuse juhile ning Üleaafrikalisele Parlamendile.

(1) ELT C 279 E, 19.11.2009, lk 30.
(2) ELT C 15 E, 21.1.2010, lk 61
(3) ELT C 285 E, 21.10.2010, lk 59.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika