Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 265kWORD 32k
Четвъртък, 10 май 2012 г. - Брюксел
Обсъждане в комисия на въпроси с искане за писмен отговор, които не са получили такъв (тълкуване на член 117, параграф 3 от правилника)
P7_TA(2012)0204

Решение на Европейския парламент от 10 май 2012 г. относно обсъждане в комисия на въпроси с искане за писмен отговор, които не са получили такъв (тълкуване на член 117, параграф 3 от правилника)

Европейският парламент,

–  като взе предвид писмото от 27 април 2012 г. на председателя на Комисията по конституционни въпроси,

–  като взе предвид член 211 от своя правилник,

1.  Реши да добави следното тълкуване към член 117, параграф 3 на своя правилник:"

Тъй като съгласно член 193, параграф 1 председателите на парламентарни комисии разполагат с правото да свикват заседания, с оглед добрата организация на дейността те имат право да вземат решение относно проектите на дневен ред на заседанията, които свикват. Това правомощие не поставя под въпрос предвиденото в член 117, параграф 3 задължение за включване в проекта на дневен ред за следващото заседание на комисията на въпроси с искане за писмен отговор по искане на техния вносител. Председателите обаче разполагат с дискреционно право да предложат, вземайки предвид политическите приоритети, ред на заседанието и процедурни условия (например процедура без разисквания с евентуално приемане на решение относно последващите действия или, по целесъобразност, препоръка за отлагане на въпросната точка за следващо заседание).

"

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията за сведение.

Правна информация - Политика за поверителност