Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 175kWORD 30k
Torsdagen den 10 maj 2012 - Bryssel
Undersökning i utskotten av frågor som förblivit obesvarade (tolkning av artikel 117.3 i arbetsordningen)
P7_TA(2012)0204

Europaparlamentets beslut av den 10 maj 2012 om undersökning i utskotten av frågor som förblivit obesvarade (tolkning av artikel 117.3 i arbetsordningen)

Europaparlamentet utfärdar detta beslut,

–  med beaktande av skrivelsen av den 27 april 2012 från ordföranden för utskottet för konstitutionella frågor,

–  med beaktande av artikel 211 i arbetsordningen,

1.  Europaparlamentet beslutar att bifoga följande tolkning av artikel 117.3:"

Eftersom ordföranden för ett parlamentsutskott har behörighet att kalla utskottet till sammanträde i enlighet med artikel 193.1, är det även ordföranden som ska se till att arbetet organiseras väl och besluta hur förslaget till föredragningslista till detta sammanträde ska se ut. Denna rätt påverkar inte skyldigheten enligt artikel 117.3, som innebär att en skriftlig fråga ska inbegripas i förslaget till föredragningslista till utskottets nästa sammanträde om frågeställaren begär detta. Ordföranden har emellertid möjlighet att efter eget gottfinnande, och med beaktande av de politiska prioriteringarna, föreslå i vilken ordning ärendena ska behandlas och enligt vilket förfarande (exempelvis förfarande utan debatt, eventuellt med ett beslut om uppföljning eller en rekommendation om att punkten ska skjutas upp till ett senare sammanträde).

"

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet och kommissionen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy