Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2308(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0143/2012

Indgivne tekster :

A7-0143/2012

Forhandlinger :

PV 21/05/2012 - 17
CRE 21/05/2012 - 17

Afstemninger :

PV 22/05/2012 - 6.2
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0207

Vedtagne tekster
PDF 115kWORD 62k
Tirsdag den 22. maj 2012 - Strasbourg
Den Europæiske Unions interne sikkerhedsstrategi
P7_TA(2012)0207A7-0143/2012

Europa-Parlamentets beslutning af 22. maj 2012 om Den Europæiske Unions interne sikkerhedsstrategi (2010/2308(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til chartret om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 6, 7 og 8, artikel 10, stk. 1, artikel 11, 12, 21, 47-50, 52 og 53,

–  der henviser til artikel 2 og artikel 3, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union og til kapital 1, 2, 4 og 5, afsnit V (området for frihed, sikkerhed og retfærdighed) i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets afgørelse af 25. februar 2010 om nedsættelse af Den Stående Komité for det Operationelle Samarbejde om den Indre Sikkerhed (COSI)(1),

–  der henviser til »Stockholmprogrammet - Et åbent og sikkert Europa i borgernes tjeneste og til deres beskyttelse« og til meddelelse fra Kommissionen, »Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed for EU's borgere - Handlingsplan om gennemførelse af Stockholmprogrammet« (COM(2010)0171),

–  der henviser til Den Europæiske Unions interne sikkerhedsstrategi »Mod en europæisk sikkerhedsmodel«, der blev vedtaget af Rådet den 25.- 26. februar 2010,

–  der henviser til EU's terrorbekæmpelsesstrategi, som blev vedtaget af Rådet den 30. november 2005,

–  der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet, »Strategien for EU's indre sikkerhed i praksis - Fem skridt hen imod et mere sikkert EU« (COM(2010)0673),

–  der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet, »Den første årsrapport om gennemførelsen af strategien for EU's indre sikkerhed« (COM(2011)0790),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om øget kemisk, biologisk, radiologisk og nuklear sikkerhed i Den Europæiske Union - en europæisk CBRN-handlingsplan (COM(2009)0273),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 24.-25. februar 2011 om Kommissionens meddelelse om strategien for EU's indre sikkerhed i praksis,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 8.-9. november 2010 om fastlæggelse og gennemførelse af en EU-politikcyklus for organiseret og grov international kriminalitet,

–  der henviser til Rådets konklusioner om fastsættelse af EU's prioriteter for bekæmpelsen af organiseret kriminalitet i perioden 2011-2013,

–  der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse af 17. december 2010 om Kommissionens meddelelse, »Strategien for EU's indre sikkerhed i praksis - Fem skridt hen imod et mere sikkert EU«,

–  der henviser til Europols rapport om terrorisme »EU Terrorism Situation and Trend Report« (TE-SAT 2011)»,

–  der henviser til Europols trusselsvurdering »EU Organised Crime Threat Assessment (OCTA 2011)«,

–  der henviser til den europæiske sikkerhedsstrategi fra 2003(2) og gennemførelsesrapporten hertil fra 2008(3),

–  der henviser til sin beslutning af 25. november 2009 om meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet - Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed i borgernes tjeneste - Stockholmprogrammet(4),

–  der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2011 om organiseret kriminalitet i Den Europæiske Union(5),

–  der henviser til sin beslutning af 15. september 2011 om EU's bestræbelser med hensyn til bekæmpelse af korruption(6),

–  der henviser til sin beslutning af 14. december 2011 om EU's terrorbekæmpelsespolitik: vigtigste resultater og fremtidige udfordringer(7),

–  der henviser til EU-Domstolens og de nationale domstoles relevante retspraksis inden for forfatningsret, hvad angår proportionalitetskriteriet og nødvendigheden af, at de offentlige myndigheder i et demokratisk samfund overholder det,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Retsudvalget (A7-0143/2012),

A.  der henviser til, at Lissabon-traktatens ikrafttræden yderligere har konsolideret området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, hvad angår overholdelse af de grundlæggende rettigheder og medlemsstaternes forskellige retssystemer og -traditioner; der henviser til, at der er delt kompetence mellem Unionen og medlemsstaterne på dette politikområde, jf. traktatens bestemmelser;

B.  der henviser til, at Lissabontraktaten således har forankret EU's sikkerhedspolitik solidt i et specifikt EU-retsstatsprincip og danner grundlag for udviklingen af en sikkerhedsdagsorden, som EU og medlemsstaterne arbejder snævert sammen om, og som er underlagt demokratisk kontrol på europæisk og nationalt plan; der henviser til, at styrkelsen af denne politik skal være baseret på demokratiske værdier, menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder;

C.  der henviser til, at enhver sikkerhedspolitik skal indeholde et forebyggelsesaspekt, som er særlig uundværligt i en periode, hvor de økonomiske og sociale uligheder vokser og dermed bringer effektiviteten af de grundlæggende rettigheder i fare;

D.  der henviser til, at det i Stockholmprogrammet blev understreget, at der bør udvikles en intern sikkerhedsstrategi i EU med det formål at forbedre sikkerheden i EU yderligere, beskytte EU-borgernes liv og sikkerhed samt effektivt bekæmpe organiseret kriminalitet, terrorisme og andre trusler under hensyntagen til de grundlæggende rettigheder, princippet om international beskyttelse samt retsstatsprincippet;

E.  der henviser til, at hverken medlemsstaterne eller Kommissionen endnu har overvejet at give Parlamentet nogen rolle i denne proces til trods for, at Lissabontraktaten er trådt i kraft;

F.  der henviser til, at Kommissionens meddelelse om EU's indre sikkerhedsstrategi (ISS) for perioden 2010-2014 omfatter fem prioriterede områder, som EU kan give merværdi, nemlig bekæmpelse og forebyggelse af alvorlig og organiseret kriminalitet, terrorisme og it-kriminalitet, styrkelse af forvaltningen af EU's ydre grænser og forøgelse af modstandskraften over for naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer;

G.  der henviser til, at det fremgik af Kommissionens første årlige rapport om gennemførelsen af strategien for EU's indre sikkerhed, at de fem mål fra 2010 fortsat var gyldige, samtidig med at der blev gjort rede for den aktuelle situation, de hidtidige fremskridt og vejen frem;

H.  der henviser til, at udvikling, overvågning og gennemførelse af strategien for den indre sikkerhed ifølge Stockholmprogrammet bør blive en af COSI's prioriterede opgaver;

1.  udtrykker tilfredshed med indsatsen for at indføre en ISS samt med de principper, der ligger til grund for den europæiske sikkerhedsmodel, der er udviklet i ISS, navnlig det udbyggede forhold mellem sikkerhed, frihed og privatliv samt samarbejdet og solidariteten mellem medlemsstaterne; understreger, at EU's sikkerhedsforanstaltninger og samarbejde skal overholde EU's forpligtelser med hensyn til grundlæggende rettigheder og fokusere på målrettede aktiviteter inden for retshåndhævelse og efterretning, som har vist sig at kunne nedbringe kriminalitet og forebygge terrorangreb;

2.  fremhæver, at frihed, sikkerhed og retfærdighed er mål, der bør forfølges parallelt, og mener, at gennemførelsen af EU-chartret om grundlæggende rettigheder bør udgøre kernen i en fuldt udviklet ISS; minder om, at det for at opnå fred og retfærdighed altid bør tilstræbes at opnå sikkerhed under overholdelse af traktatens principper, retsstatsprincippet og EU's forpligtelser til at overholde de grundlæggende rettigheder;

3.  noterer sig medlemsstaternes og Kommissionens fremskridt inden for en EU-politikcyklus vedrørende alvorlig og organiseret kriminalitet, når det drejer sig om at gennemføre de generelle strategiske målsætninger gennem foranstaltninger baseret på mellemstatsligt samarbejde på operationelt plan; mener imidlertid, at der er behov for en klar opgavefordeling mellem EU og medlemsstaterne, at Parlamentet bør tage del i processen, for så vidt angår politiske retningslinjer, gennemførelse og evaluering af resultater, og at der i 2013 bør indledes en grundig vurdering af den europæiske politikcyklus; mener endvidere, at dette begreb bør omdøbes til en »operationel EU-cyklus« i lyset af dennes karakter; opfordrer medlemsstaterne til regelmæssigt, i et strategisk og operationelt europæisk perspektiv, der involverer EU-institutionerne, de relevante EU-agenturer og de nationale parlamenter, at evaluere komplementariteten mellem de nationale planer for bekæmpelse af organiseret kriminalitet og de planer, der skal udarbejdes på europæisk plan, såvel som de opnåede resultater og fremtidsudsigterne;

4.  anser det desuden for nødvendigt i den flerårige finansielle ramme (2014-2020) at sørge for passende finansielle midler til gennemførelse af en sådan strategi gennem den relevante fond;

5.  minder om, at beføjelserne på sikkerhedsområdet er delt mellem EU og medlemsstaterne, og at dette er et område, hvor nærhedsprincippet skal overholdes; er af den opfattelse, at ISS-rammerne kan tilføje merværdi til alle EU-institutionernes og medlemsstaternes indsats på området gennem en bred og sammenhængende tilgang;

6.  mener, at en omfattende fakta- og videnbaseret EU-analyse af eksisterende trusler udgør en nødvendig forudsætning for en effektiv ISS, og at Europol med støtte fra andre EU-institutioner, -organer og -agenturer bør udarbejde en sådan EU-dækkende analyse på grundlag af en mere gennemsigtig og effektiv trusselsvurderingsmetode, der er afhængig af betydelige bidrag fra medlemsstaterne;

7.  påpeger, at Europa-Parlamentet nu er en fuldt udviklet institutionel aktør på det sikkerhedspolitiske område og følgelig er berettiget til at deltage aktivt i fastsættelsen af målsætninger og prioriteter for ISS og EU-sikkerhedsmodellen og i evalueringen af disse instrumenter, herunder gennem regelmæssig overvågning af gennemførelsen af ISS, der varetages i fællesskab af Europa-Parlamentet, de nationale parlamenter og Rådet i henhold til artikel 70 og 71 i TEUF og artikel 6, stk. 2, i afgørelsen om nedsættelse af COSI;

8.  støtter i den forbindelse og i lyset af det eksisterende samarbejde mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter tanken om en parlamentarisk politikcyklus, som bør bringes i nøje overensstemmelse med bl.a. Kommissionens årlige rapport og munde ud i en årlig parlamentarisk rapport om situationen for ISS;

9.  understreger betydningen af at sikre sammenhæng og synergier mellem interne og eksterne sikkerhedsaspekter og at sikre, at foranstaltningerne og aktionerne til gennemførelse af ISS er i overensstemmelse med Unionens forpligtelser med hensyn til de grundlæggende rettigheder, særlig artikel 2, 6 og 7 i TEU, og målsætningerne for dens optræden udadtil, jf. artikel 21 i TEU, samt med de internationale menneskerettigheder og humanitær ret; noterer sig det fælles dokument om styrkelse af båndene mellem aktørerne inden for den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) og området med frihed, sikkerhed og retfærdighed samt de foranstaltninger, der er skitseret i køreplanen; understreger betydningen af passende informationsudveksling med, høring af og samarbejde med samtlige relevante aktører samt af løsninger, der sigter på at foregribe frem for at reagere på begivenheder; afventer med interesse resultaterne af det arbejde, der er blevet gjort inden for rammerne af gennemførelsen af Stockholmprogrammet vedrørende komplementariteten mellem medlemsstaternes og EU's foranstaltninger i RIA-politikkens eksterne dimension samt af de foranstaltninger, der er truffet med henblik på en mulig opdatering af EU's eksterne sikkerhedsstrategi;

10.  understreger, at enhver langsigtet ISS fortrinsvis bør fokusere på den påviselige forbindelse mellem de ydre trusler og manglen på eller den ineffektive anvendelse af strategier og foranstaltninger, som kan udgøre et vigtigt element til forebyggelse af trusler mod sikkerheden, såsom støtte til målrettet udvikling, strategier til nedbringelse af fattigdommen eller planer om genopretning efter naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer;

11.  noterer sig definitionen af de fem hovedområder, hvortil der er foreslået konkrete foranstaltninger fra henholdsvis EU og medlemsstaterne; mener ikke, at disse mål er udtømmende, og at prioriteternes rækkefølge kunne have været struktureret bedre; understreger, at bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet udgør og fortsat bør udgøre et centralt prioriteret område inden for ISS; mener, at der også bør tages stilling til spørgsmålet om modstandsdygtighed over for menneskeskabte katastrofer og naturkatastrofer, herunder fejl på kritisk infrastruktur; bemærker imidlertid, at det ikke synes fuldt ud berettiget eller hensigtsmæssigt inden for rammerne af ISS at træffe foranstaltninger vedrørende håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, der indgår en specifik dybtgående debat;

12.  mener, at alle former for organiseret kriminalitet, herunder mafiaerne, udgør en voksende trussel mod EU-borgernes frihed, sikkerhed og retfærdighed, og at bekæmpelse deraf fortsat bør prioriteres i overensstemmelse med henstillingerne i dets beslutning af 25. oktober 2011 om organiseret kriminalitet i Den Europæiske Union på grundlag af specifikke data og oplysninger fra det eksisterende samarbejde mellem EU og medlemsstaterne med henblik på bekæmpelse af mafiaer, hvidvaskning af penge, korruption, økonomisk kriminalitet og andre former for organiseret kriminalitet;

13.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at prioritere bekæmpelse af korruption inden for rammerne af EU's sikkerhedsdagsorden og at sikre passende ressourcer dertil under henvisning til, at Stockholmprogrammet (artikel 4, stk. 1) opfører korruption blandt de tværnationale trusler, der fortsat udgør en udfordring mod EU's interne sikkerhed, og som kræver et klart og samlet modsvar;

14.  minder om betydningen af at forebygge og bekæmpe terrorisme og dermed beslægtede aktiviteter, herunder finansiering heraf, og afventer forslaget om en ramme for administrative foranstaltninger som f.eks. indefrysning af midler tilhørende terrormistænkte, der er mistænkt for terrorisme, jf. artikel 75 i TEUF; opfordrer desuden, ud over den specifikke ISS-ramme, Kommissionen og medlemsstaterne til at overveje at vedtage særlig lovgivning om ofre for terrorisme for at anerkende deres offentlige karakter og medtage mere detaljerede bestemmelser til sikring af tilstrækkelig beskyttelse, støtte og anerkendelse;

15.  finder det yderst vigtigt at bekæmpe miljømæssig, økonomisk og selskabsmæssig kriminalitet, da konsekvenserne deraf er ødelæggende for EU-borgernes levevilkår, navnlig i krisetider; beklager i denne forbindelse de foranstaltninger, som visse medlemsstater træffer med henblik på at svække straffene for lovovertrædelser på disse områder; understreger i øvrigt uoverensstemmelsen mellem forslagene på disse områder og stigmatiseringen af visse mindre alvorlige kriminelle handlinger;

16.  udtrykker tilfredshed med prioriteringen af bekæmpelsen af cyberkriminalitet i ISS, og understreger betydningen af at fokusere på forebyggelse; bemærker og støtter Kommissionens tilsagn om i 2012 at udvikle en overordnet europæisk strategi for internetsikkerhed; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at ratificere Europarådets konvention om cyberkriminalitet;

17.  understreger, at en styrkelse af EU's politisamarbejde og retlige samarbejde, herunder inden for rammerne af Europol og Eurojust samt gennem relevant uddannelse, har stor betydning for en velfungerende ISS, og at medlemsstaternes kompetente myndigheder samt EU's institutioner og organer bør deltage deri; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre dette til en prioritet for ISS; opfordrer desuden til indførelse af korrekte og konsekvente juridiske instrumenter, der letter brugen af bevismidler;

18.  understreger FSFP-missionernes bidrag til at fremme overholdelsen af retsstatsprincippet og opretholde fred og sikkerhed i EU's naboområde og resten af verden for dermed at bidrage til at forhindre staters sammenbrud og eliminere fristeder for tværnational kriminel aktivitet og terrorvirksomhed;

19.  beklager, at ISS i denne henseende stadig mangler en passende »retfærdighedsdimension«; påpeger i overensstemmelse med Stockholmprogrammet, at den gensidige tillid bør styrkes ved gradvis at udvikle en europæisk retskultur, der er baseret på mangfoldigheden i medlemsstaternes retssystemer og på enhed i kraft af EU's lovgivning, og at retssystemerne i medlemsstaterne bør kunne samarbejde konsekvent og effektivt i overensstemmelse med deres nationale retlige traditioner: mener, at fastsættelsen af prioriteter inden for det retlige samarbejde bør ses på baggrund af den tætte forbindelse mellem alle dimensionerne i området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er omhandlet i afsnit V i TEUF; understreger betydningen af en korrekt gennemførelse af de aftaler, der er indgået med tredjelande om retligt samarbejde;

20.  mener med hensyn til forbindelserne mellem intern og ekstern sikkerhed, at EU's samarbejde med andre internationale organer som NATO og OSCE bør fremmes yderligere;

21.  understreger, at terrorbekæmpelse udgør en prioritet for ISS, hvis målsætninger og instrumenter skal vurderes nøje i overensstemmelse med beslutningen af 14. december 2011 om EU's terrorbekæmpelsespolitik: vigtigste resultater og fremtidige udfordringer; påpeger, at forebyggelses- og beskyttelsespolitikker bør prioriteres yderligere, hvilket ligeledes gælder retsforfølgelse og bekæmpelse; mener i denne forbindelse, at der i højere grad bør fokuseres på målrettet retshåndhævelse og efterretningsvirksomhed, som har vist sig at kunne forebygge terrorangreb og gennemføres under overholdelse af nødvendigheds- og proportionalitetsprincippet, med fuld respekt for de grundlæggende rettigheder og under passende tilsyn og ansvarlighed; minder om, at dette er afgørende for, at EU kan fungere som en troværdig aktør med henblik på at fremme de grundlæggende rettigheder såvel internt som eksternt;

22.  finder det af afgørende betydning, at der udvikles forebyggelsesmekanismer, navnlig for at muliggøre tidlig påvisning af voldelig radikalisering eller trusler, herunder trusler fra voldelige eller militante ekstremister; henviser til betydningen af foranstaltninger med sigte på at imødegå voldelig radikalisering i udsatte befolkningsgrupper og ser frem til det fremtidige arbejde, som EU-netværket til bevidstgørelse omkring radikalisering vil udføre som led i sit mandat, som er at fremme udveksling af viden, bevidstgørelse og udvikling af innovative løsninger;

23.  henviser til fokuseringen på grænsesikkerhed i forbindelse med ISS; mener imidlertid ikke, at grænseforvaltning og menneskers mobilitet alene er et spørgsmål om sikkerhed, men at de udgør væsentlige aspekter i en bredere politisk strategi, der ikke kun involverer sikkerhedsdimensionen, men som også vedrører EU's indvandrings-, asyl- og udviklingspolitikker såvel som politikkerne til støtte for den økonomiske, sociale og demokratiske udvikling samt fremme af menneskerettighederne i tredjelande; understreger endvidere, at sikkerhed bør opnås på grundlag af respekt for de resultater, Unionen har opnået, nemlig retten til fri bevægelighed på tværs af EU's indre grænser;

24.  gentager, at det er vigtigt at sørge for samordning af medlemsstaternes foranstaltninger vedrørende forvaltning af de ydre grænser og understreger, at et tæt samarbejde med de nabostater, der grænser op til EU, er essentielt for at fremme den frie bevægelighed og øge solidariteten og sikkerheden ved de ydre grænser; understreger, at den gradvise indførelse af integreret grænseforvaltning bør sigte på at gøre det lettere at rejse;

25.  er derfor af den opfattelse, at ISS i højere grad bør afspejle visionen fra Stockholmprogrammet, og finder det vigtigt at gennemføre en parlamentarisk midtvejsevaluering af Stockholmprogrammet inden udgangen af 2013 med henblik på at vurdere programmets strategiske, lovgivningsmæssige og finansielle prioriteter; mener ligeledes, at der er behov for en supplerende vurdering af de relevante EU-agenturer, der er omhandlet i Lissabontraktaten (Europol, Eurojust og Det Europæiske Retlige Netværk) samt af andre agenturer og organer; minder om, at de foranstaltninger eller operationer, der gennemføres af agenturerne, skal overholde det mandat, som er defineret i afgørelserne om deres iværksættelse og funktion, og respektere de demokratiske værdier og principper samt frihedsrettighederne og de grundlæggende rettigheder, der er fastsat i EU's charter om grundlæggende rettigheder;

26.  minder om, at behandling og indsamling af personoplysninger inden for rammerne af ISS under alle omstændigheder skal ske i overensstemmelse med EU's principper for databeskyttelse, navnlig nødvendighedsprincippet, proportionalitetsprincippet og legalitetsprincippet; bifalder de forslag om databeskyttelse, som Kommissionen forelagde den 25. januar 2012, men mener, at forslaget til et direktiv om retligt samarbejde i straffesager og retshåndhævelse bør være mere ambitiøst og sikre bedre beskyttelse, særlig i bestemmelserne om profilering og automatisk behandling;

27.  gentager i den forbindelse behovet for en passende demokratisk overvågning og evaluering af aktiviteterne i agenturerne på området med frihed, sikkerhed og retfærdighed for at undgå, at forskellen mellem politisk rådgivning og politikudformning i forbindelse med førnævnte agenturer udviskes;

28.  opfordrer indtrængende næstformanden/den højtstående repræsentant og Kommissionen til at fremlægge deres forslag - der var planlagt til 2011 - om gennemførelsen af solidaritetsbestemmelsen, hvilket ikke må blive en gentagelse af eksisterende initiativer men i stedet skal fastlægge rammer for anvendelse og koordinering af de EU-instrumenter og de nationale instrumenter, som er til rådighed, inklusive under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, i de i artikel 222 i TEUF omhandlede situationer; mener, at kun via det fulde spektrum af muligheder, som gennemførelsen af solidaritetsbestemmelsen i alle medlemsstaterne åbner, vil EU være parat til at forebygge - og på sikker og koordineret vis reagere på - enhver given trussel mod en eller flere medlemsstaters sikkerhed;

29.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

(1) EUT L 52 af 3.3.2010, s. 50.
(2) Et sikkert Europa i en bedre verden - Den europæiske sikkerhedsstrategi, godkendt på Det Europæiske Råds møde i Bruxelles den 12. december 2003 og udarbejdet på ansvar af EU's højtstående repræsentant, Javier Solana.
(3) Rapport om gennemførelsen af den europæiske sikkerhedsstrategi - At skabe sikkerhed i en verden i forandring, S407/08.
(4) EUT C 285 E af 21.10.2010, s. 12.
(5) Vedtagne tekster P7_TA(2011)0459.
(6) Vedtagne tekster P7_TA(2011)0388.
(7) Vedtagne tekster P7_TA(2011)0577.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik