Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2308(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0143/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0143/2012

Συζήτηση :

PV 21/05/2012 - 17
CRE 21/05/2012 - 17

Ψηφοφορία :

PV 22/05/2012 - 6.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0207

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 374kWORD 85k
Τρίτη 22 Μαΐου 2012 - Στρασβούργο
Η στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
P7_TA(2012)0207A7-0143/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2010/2308(INI))

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη ειδικότερα τα άρθρα 6, 7, 8, 10 παράγραφος 1, 11, 12, 21, 47 έως 50, 52 και 53 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη ειδικότερα το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεφάλαια 1, 2, 4 και 5 του τίτλου V (χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2010 για τη σύσταση της Μόνιμης Επιτροπής όσον αφορά την επιχειρησιακή συνεργασία για την εσωτερική ασφάλεια (COSI)(1),

–   έχοντας υπόψη «Το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης – Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη που εξυπηρετεί και προστατεύει τους πολίτες» και την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Για ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία των πολιτών της Ευρώπης – Σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης» (COM(2010)0171),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Προς ένα ευρωπαϊκό πρότυπο ασφάλειας») όπως υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο κατά τη σύνοδό του στις 25 και 26 Φεβρουαρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την αντιτρομοκρατική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 30 Νοεμβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Η στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ στην πράξη: πέντε βήματα για μια ασφαλέστερη Ευρώπη» (COM(2010)0673),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Πρώτη ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ» (COM(2011)0790),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την ενίσχυση της χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής και πυρηνικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση – σχέδιο δράσης της ΕΕ στον ΧΒΡΠ τομέα (COM(2009)0273),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 24ης και 25ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ στην πράξη,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 8ης και 9ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη δημιουργία και την εφαρμογή κύκλου πολιτικής της ΕΕ για το οργανωμένο και το σοβαρό διεθνές έγκλημα,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό προτεραιοτήτων της ΕΕ για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος μεταξύ 2011 και 2013,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) της 17ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ στην πράξη: πέντε βήματα για μια ασφαλέστερη Ευρώπη»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπόλ για την κατάσταση και τις τάσεις της τρομοκρατίας στην ΕΕ (TE-SAT 2011),

–  έχοντας υπόψη την αξιολόγηση απειλών όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα στην ΕΕ της Ευρωπόλ (OCTA 2011),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας του 2003(2) και την έκθεση του 2008 σχετικά με την έκθεση εφαρμογής της συγκεκριμένης στρατηγικής(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο – «Ένας χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία των πολιτών – Το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης»(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με τις προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Δεκεμβρίου 2011 με τίτλο «Η αντιτρομοκρατική πολιτική της ΕΕ: βασικά επιτεύγματα και μελλοντικές προκλήσεις»(7),

–  έχοντας υπόψη τη σχετική νομολογία των ευρωπαϊκών και εθνικών συνταγματικών δικαστηρίων που αφορά το κριτήριο της αναλογικότητας και την ανάγκη πλήρωσής του από τις δημόσιες αρχές μιας δημοκρατικής κοινωνίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0143/2012),

Α.  εκτιμώντας ότι από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας η Ένωση συνιστά έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και στα διαφορετικά νομικά συστήματα και παραδόσεις των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές σε αυτόν τον τομέα αποτελούν κοινή αρμοδιότητα της Ένωσης και των κρατών μελών σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας·

Β.  εκτιμώντας ότι, συνεπώς, η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει συνδέσει στενά την πολιτική ασφάλειας της ΕΕ με το κράτος δικαίου της ΕΕ, θέτοντας τα θεμέλια για τη δημιουργία μιας θεματικής για την ασφάλεια, κοινής για την ΕΕ και τα κράτη μέλη και υποκείμενης σε δημοκρατική εποπτεία τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο· εκτιμώντας ότι η ενίσχυση της πολιτικής αυτής πρέπει να βασίζεται στις δημοκρατικές αξίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες·

Γ.  εκτιμώντας ότι κάθε πολιτική ασφάλειας πρέπει να περιλαμβάνει μια πτυχή πρόληψης, ότι αυτό είναι εξόχως αναγκαίο σε μια περίοδο όπου βαθαίνουν οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες και τίθεται σε αμφισβήτηση η αποτελεσματικότητα των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Δ.  εκτιμώντας ότι το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης υπογραμμίζει ότι πρέπει να αναπτυχθεί μια στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της ασφάλειας στην Ένωση, προστατεύοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη ζωή και την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ και καταπολεμώντας στην πράξη το οργανωμένο έγκλημα, την τρομοκρατία και άλλες απειλές, με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα, στις αρχές της διεθνούς προστασίας και στο κράτος δικαίου·

Ε.  εκτιμώντας ότι ούτε τα κράτη μέλη ούτε η Επιτροπή έχουν προβλέψει, προς το παρόν, κάποιον ρόλο για το Κοινοβούλιο σε αυτήν τη διαδικασία, παρά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας·

ΣΤ.  εκτιμώντας ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας για την περίοδο 2010-2014 όριζε πέντε τομείς προτεραιότητας στους οποίους η ΕΕ μπορεί να προσδώσει προστιθέμενη αξία, δηλαδή την αποτροπή και την καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και του ηλεκτρονικού εγκλήματος, την ενίσχυση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και την οικοδόμηση δυνατότητας προσαρμογής σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές·

Ζ.  εκτιμώντας ότι η πρώτη ετήσια έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας αναγνώριζε ότι και οι πέντε στόχοι που τέθηκαν το 2010 εξακολουθούν να ισχύουν και σκιαγραφούσε την τρέχουσα κατάσταση, την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής και τη μελλοντική πορεία·

Η.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης, «Η ανάπτυξη, παρακολούθηση και εφαρμογή της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας θα πρέπει να καταστούν ένα από τα κύρια καθήκοντα της Μόνιμης Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας (COSI)»·

1.  επικροτεί την ανάληψη δράσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας καθώς και των βασικών αρχών που θεμελιώνουν το ευρωπαϊκό πρότυπο ασφάλειας όπως αυτό περιγράφεται στη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας, ιδιαίτερα όσον αφορά την ενισχυμένη σχέση μεταξύ της ασφάλειας, της ελευθερίας, της ιδιωτικής ζωής, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών· επισημαίνει ότι τα μέτρα ασφαλείας και η συνεργασία στην ΕΕ υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις της Ένωσης στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και να επικεντρώνονται σε στοχευμένη επιβολή του νόμου και δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών με αποδεδειγμένη ικανότητα στη μείωση των ποσοστών εγκληματικότητας και στην πρόληψη τρομοκρατικών επιθέσεων·

2.  τονίζει ότι η ελευθερία, η ασφάλεια και η δικαιοσύνη είναι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν εκ παραλλήλου και πιστεύει ότι η εφαρμογή του Χάρτη της ΕΕ πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα οποιασδήποτε ολοκληρωμένης στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας· υπενθυμίζει ότι, για να επιτευχθούν οι στόχοι της ελευθερίας και της δικαιοσύνης, η ασφάλεια πρέπει να επιδιώκεται πάντοτε σύμφωνα με τις αρχές των Συνθηκών, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

3.  επισημαίνει την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο του κύκλου πολιτικής της ΕΕ σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα με στόχο την εφαρμογή των γενικών στρατηγικών στόχων μέσω της ανάληψης δράσεων που βασίζονται στη διακυβερνητική συνεργασία σε επιχειρησιακό επίπεδο· πιστεύει, ωστόσο, ότι είναι απαραίτητη μια σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών, ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει σε αυτήν τη διαδικασία και ότι μια αναλυτική αξιολόγηση του κύκλου πολιτικής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το 2013· επιπλέον θεωρεί ότι, με βάση τον χαρακτήρα του, ο κύκλος πρέπει να μετονομαστεί σε «λειτουργικό κύκλο της ΕΕ'· καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογούν τακτικά τη συμπληρωματικότητα των εθνικών σχεδίων για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, με σχέδια που θα αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να αναλύουν τα επιτυγχανόμενα αποτελέσματα και τις μελλοντικές προοπτικές από τη σκοπιά της ευρωπαϊκής στρατηγικής και επιχειρησιακής δράσης, με τη συμμετοχή των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των αρμόδιων οργανισμών της ΕΕ και των εθνικών κοινοβουλίων·

4.  θεωρεί επίσης απαραίτητο να προβλεφθούν στο πολυετές πλαίσιο 2014-2020 επαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι για την υλοποίηση της εν λόγω στρατηγικής μέσω του σχετικού Ταμείου·

5.  υπενθυμίζει ότι η αρμοδιότητα για την πολιτική ασφάλειας είναι κοινή για την ΕΕ και τα κράτη μέλη και ότι αυτός είναι ένας τομέας όπου θα πρέπει να τηρείται η αρχή της επικουρικότητας και θεωρεί ότι το πλαίσιο της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας θα μπορούσε να προσδώσει προστιθέμενη αξία στις προσπάθειες όλων των οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών στον συγκεκριμένο τομέα με τη βοήθεια μιας συνολικής και συνεκτικής προσέγγισης·

6.  θεωρεί ότι μια συνολική ανάλυση από την ΕΕ, που θα βασίζεται σε στοιχεία και γνώσεις, των απειλών που χρήζουν αντιμετώπισης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια αποτελεσματική στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας και ότι η Europol, με τη στήριξη των άλλων θεσμικών οργάνων, οργανισμών και υπηρεσιών της ΕΕ, πρέπει να διενεργήσουν ολοκληρωμένη ανάλυση σε επίπεδο ΕΕ με βάση διαφανέστερη και πιο εύρωστη μεθοδολογία για την εκτίμηση των απειλών με βάση τις συνολικές συμβολές των κρατών μελών·

7.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πλέον ένας ολοκληρωμένος θεσμικός παράγοντας στον τομέα των πολιτικών ασφάλειας και, συνεπώς, δικαιούται να συμμετέχει ενεργά στον καθορισμό των χαρακτηριστικών και των προτεραιοτήτων της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας και του ευρωπαϊκού προτύπου ασφάλειας της ΕΕ καθώς και στην αξιολόγηση αυτών των μέσων με τη διεξαγωγή τακτικών ασκήσεων παρακολούθησης για την εφαρμογή της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας, οι οποίες θα πραγματοποιούνται από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα εθνικά κοινοβούλια και το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 70 και 71 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 6, παράγραφος 2, της απόφασης για τη σύσταση της COSI·

8.  εγκρίνει, σχετικά με αυτό το θέμα και βάσει της υπάρχουσας συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, την ιδέα ενός «κύκλου κοινοβουλευτικής πολιτικής» – ο οποίος θα πρέπει να συμβαδίζει, μεταξύ άλλων, με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής σε αυτόν τον τομέα – με απώτερο στόχο μια ετήσια κοινοβουλευτική έκθεση σχετικά με την πορεία της κατάστασης όσον αφορά τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας·

9.  επισημαίνει τη σημασία της συνοχής και της αλληλεπίδρασης που υπάρχει μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής διάστασης της ασφάλειας και επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστούν ότι τα μέτρα και οι δράσεις εφαρμογής της ΣΕΑ θα ευθυγραμμίζονται με τις υποχρεώσεις της Ένωσης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ιδίως τα άρθρα 2,6 και 7 της ΣΕΕ, και των στόχων της εξωτερικής πολιτικής που παρατίθενται στο άρθρο 21 της ΣΕΕ, καθώς και των διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου· λαμβάνει υπό σημείωση το κοινό έγγραφο για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των φορέων της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) και της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (ΔΕΥ) και των δράσεων που περιγράφονται στον οδικό χάρτη· τονίζει τη σημασία της κατάλληλης ανταλλαγής πληροφοριών, των διαβουλεύσεων και της συνεργασίας με όλους τους αρμόδιους φορείς, καθώς επίσης και της αναζήτησης λύσεων ώστε να προηγούμαστε των γεγονότων αντί να περιοριζόμαστε σε αντίδραση· προβλέπει στα αποτελέσματα του έργου που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος της Στοκχόλμης σχετικά με τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των δράσεων των κρατών μελών και της ΕΕ στην εξωτερική διάσταση της ΔΕΥ, καθώς και σε δεσμεύσεις με σκοπό την πιθανή επικαιροποίηση της εξωτερικής στρατηγικής ασφάλειας της ΕΕ·

10.  υπογραμμίζει ότι κάθε μακροπρόθεσμη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας θα πρέπει να εστιάζει περισσότερο στην αποδεικτέα σχέση μεταξύ των εξωτερικών απειλών και της έλλειψης ή αναποτελεσματικής χρήσης των στρατηγικών και των μέτρων που μπορούν να αποτελέσουν ισχυρό παράγοντα πρόληψης των απειλών κατά της ασφάλειας, όπως είναι η στοχευμένη αναπτυξιακή βοήθεια, οι στρατηγικές μείωσης της φτώχειας ή τα σχέδια αποκατάστασης των φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών·

11.  επισημαίνει τους πέντε τομείς-κλειδιά για τους οποίους διαφορετικές και συγκεκριμένες δράσεις έχουν προταθεί τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών· θεωρεί ότι οι στόχοι αυτοί δεν είναι πλήρεις και ότι η σειρά προτεραιότητας θα μπορούσε να είχε διαμορφωθεί καλύτερα· υπογραμμίζει ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος είναι, και πρέπει να παραμείνει, η βασική προτεραιότητα στο πλαίσιο της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας· πιστεύει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα της προσαρμογής στις ανθρωπογενείς και φυσικές καταστροφές, όπου περιλαμβάνονται και οι αποτυχίες σε υποδομές ζωτικής σημασίας· σημειώνει ότι δεν φαίνεται πλήρως αιτιολογημένη ή πρόσφορη η ανάληψη δράσης στον τομέα της ενίσχυσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας – ζήτημα το οποίο αποτελεί αντικείμενο συγκεκριμένου ενδελεχούς προβληματισμού - στο πλαίσιο της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας·

12.  πιστεύει ότι το οργανωμένο έγκλημα σε όλες του τις εκφάνσεις αποτελεί βασική απειλή για την ελευθερία, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη των πολιτών της ΕΕ και καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να θέσουν το ζήτημα σε προτεραιότητα πέραν των συστάσεων που διατυπώθηκαν στα ψηφίσματά του της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα στην ΕΕ, βάσει συγκεκριμένων στοιχείων και πληροφοριών για την υπάρχουσα συνεργασία μεταξύ ΕΕ και κρατών μελών στο πλαίσιο της καταπολέμησης της μαφίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλων μορφών οργανωμένου εγκλήματος·

13.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να δώσουν προτεραιότητα στην καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο της ατζέντας της ΕΕ για την ασφάλεια, καθώς και να διαθέσουν τους απαιτούμενους πόρους, λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα της Στοκχόλμης (4.1) κατατάσσει τη διαφθορά ανάμεσα στις διακρατικές απειλές που εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση για την εσωτερική ασφάλεια της Ένωσης, γεγονός που απαιτεί σαφή και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση·

14.  υπενθυμίζει τη σημασία της πρόληψης και καταπολέμησης της τρομοκρατίας και των σχετικών δραστηριοτήτων, όπου περιλαμβάνεται και η χρηματοδότησή της και προσδοκά η πρόταση να αποτελέσει πλαίσιο για τη λήψη διοικητικών μέτρων όπως το πάγωμα των κεφαλαίων ατόμων υπόπτων για τρομοκρατία, σύμφωνα με το άρθρο 75 της ΣΛΕΕ· επιπλέον, πέρα από το συγκεκριμένο πλαίσιο της ΣΕΑ, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν την επίλυση συγκεκριμένων νομοθετικών πράξεων για τα θύματα της τρομοκρατίας, προκειμένου να αναγνωριστεί ο δημόσιος χαρακτήρας τους και να περιληφθούν λεπτομερέστερες διατάξεις που θα διασφαλίζουν επαρκή προστασία, στήριξη και αναγνώριση·

15.  πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στην καταπολέμηση του περιβαλλοντικού, οικονομικού και εταιρικού εγκλήματος, ο αντίκτυπος του οποίου λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό εις βάρος των συνθηκών ζωής των πολιτών της ΕΕ, ιδίως σε περιόδους κρίσης. εκφράζει τη λύπη του, συγκεκριμένα, για τα μέτρα που έλαβαν ορισμένα κράτη μέλη με σκοπό να αποδυναμώσουν τις ποινές για εγκλήματα που αφορούν τέτοια θέματα· υπογραμμίζει, εξάλλου, την ασυμφωνία μεταξύ των προτάσεων στους εν λόγω τομείς και του στιγματισμού ορισμένων λιγότερο σημαντικών αξιόποινων πράξεων·

16.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο έχει λάβει προτεραιότητα στο πλαίσιο της ΣΕΑ και επισημαίνει τη σημασία της εστίασης στην πρόληψη· επισημαίνει και στηρίζει την έκκληση της Επιτροπής για προώθηση, το 2012, μιας συνολικής ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια του Διαδικτύου· καλεί τα κράτη μέλη να κυρώσουν τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το κυβερνοέγκλημα·

17.  επαναλαμβάνει ότι η ενίσχυση της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας της ΕΕ είναι καθοριστική για τη χάραξη της κατάλληλης στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας και πρέπει να εμπλέκει τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών καθώς και τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, καλεί δε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να τη θέσουν ως προτεραιότητα για τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας· ζητεί επίσης να διαμορφωθούν τα κατάλληλα και συνεκτικά νομικά εργαλεία που θα διευκολύνουν την αξιοποίηση αποδεικτικών στοιχείων·

18.  τονίζει τη συμβολή των αποστολών της ΚΠΠΑ στην προώθηση του σεβασμού για το κράτος δικαίου και στη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στις γειτονικές χώρες της ΕΕ και σε όλον τον κόσμο, συντείνοντας κατά αυτόν τον τρόπο στην αποτροπή της αποσάθρωσης κρατών και στην εξάλειψη των ασφαλών καταφυγίων για διασυνοριακές εγκληματικές και τρομοκρατικές δραστηριότητες·

19.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σε σχέση με αυτό, η ΣΕΑ εξακολουθεί να μη διαθέτει τη δέουσα «διάσταση δικαιοσύνης'· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, η αμοιβαία εμπιστοσύνη πρέπει να ενισχυθεί με τη σταδιακή ανάπτυξη ευρωπαϊκής δικαστικής κουλτούρας που θα βασίζεται στη διαφορετικότητα των νομικών συστημάτων και στην ενότητα που προσδίδει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, και ότι τα δικαστικά συστήματα των κρατών μελών πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται με συνοχή και αποτελεσματικά, σύμφωνα με τις εθνικές νομικές παραδόσεις τους· πιστεύει ότι ο καθορισμός μιας σειράς προτεραιοτήτων στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας πρέπει να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της στενής σχέσης που υπάρχει μεταξύ όλων των διαστάσεων του χώρου που καταγράφεται στον Τίτλο V της ΣΛΕΕ, δηλαδή του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης· επισημαίνει τη σημασία της ορθής εφαρμογής των συμφωνιών για τη δικαστική συνεργασία με τρίτες χώρες·

20.  πιστεύει ότι, όσον αφορά τους δεσμούς μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, πρέπει να προωθηθεί περαιτέρω η συνεργασία της Ε.Ε. με άλλους διεθνείς οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ και ο ΟΑΣΕ·

21.  υπογραμμίζει ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας αποτελεί προτεραιότητα για τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας, οι στόχοι και τα εργαλεία της οποίας πρέπει να αξιολογούνται με τον κατάλληλο τρόπο όπως αναφέρεται στο ψήφισμα της 14ης Δεκεμβρίου 2011 του Κοινοβουλίου με τίτλο «Η αντιτρομοκρατική πολιτικής της ΕΕ: βασικά επιτεύγματα και μελλοντικές προκλήσεις'· υπογραμμίζει ότι η πολιτική πρόληψης και προστασίας πρέπει να τεθεί σε μεγαλύτερη προτεραιότητα, σε συνδυασμό με τη δίωξη και την ανταπόκριση· στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζει ότι πρέπει να υπάρξει καλύτερη εστίαση στη στοχοθετημένη επιβολή του νόμου και σε δραστηριότητες που βασίζονται σε πληροφορίες που έχουν την αποδεδειγμένη ικανότητα να αποτρέψουν τρομοκρατικές επιθέσεις και διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και με βάση τη δέουσα εποπτεία και λογοδοσία· υπενθυμίζει ότι αυτό έχει ζωτική σημασία αν η ΕΕ επιθυμεί να καταστεί αξιόπιστος εταίρος στην προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τόσο στο εσωτερικό της όσο και εκτός αυτής·

22.  πιστεύει ότι έχει ζωτική σημασία να αναπτυχθούν μηχανισμοί πρόληψης, ιδίως προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έγκαιρος εντοπισμός σημείων βίαιης ριζοσπαστικοποίησης ή απειλών, όπου περιλαμβάνονται και οι απειλές από βίαιες ή εξτρεμιστικές οργανώσεις· υπενθυμίζει τη σημασία των δράσεων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης ευαίσθητων πληθυσμών και προσβλέπει στο μελλοντικό έργο του δικτύου της ΕΕ για την ευαισθητοποίηση για τη ριζοσπαστικοποίηση, αποστολή του οποίου είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και η ευαισθητοποίηση καθώς και του εντοπισμού καινοτόμων λύσεων·

23.  επικροτεί την προσοχή που επικεντρώνεται στην ασφάλεια στα σύνορα στο πλαίσιο της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας, ωστόσο, πιστεύει ότι η διαχείριση των συνόρων και η κινητικότητα των ανθρώπων δεν είναι απλώς ζητήματα ασφάλειας αλλά αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά μιας ευρύτερης πολιτικής στρατηγικής που περιλαμβάνει πέραν της διάστασης της ασφάλειας και τις πολιτικές για τη μετανάστευση, το άσυλο και την ανάπτυξη σε επίπεδο ΕΕ· τονίζει, επιπλέον, ότι η ασφάλεια πρέπει να επιδιώκεται σύμφωνα με την τήρηση των επιτευγμάτων της Ένωσης, δηλαδή το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης εντός των εσωτερικών συνόρων·

24.  επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ο συντονισμός των δράσεων των κρατών μελών όσον αφορά τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και τονίζει ότι η στενή συνεργασία με τις γειτονικές χώρες που έχουν κοινά σύνορα με την ΕΕ έχει ζωτική σημασία για να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία και η ενισχυμένη αλληλεγγύη και ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων· τονίζει ότι η σταδιακή εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης συνόρων πρέπει να αποσκοπεί στη διευκόλυνση των ταξιδιών·

25.  θεωρεί, ωστόσο, ότι η στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας πρέπει να αντικατοπτρίζει σε μεγαλύτερο βαθμό το πνεύμα του Προγράμματος της Στοκχόλμης και θεωρεί σκόπιμο να προβεί σε μια κοινοβουλευτική «μεσοπρόθεσμη» αναθεώρηση του Προγράμματος της Στοκχόλμης πριν από το τέλος του 2013, έτσι ώστε να αξιολογήσει τις στρατηγικές, νομοθετικές και χρηματοδοτικές του προτεραιότητες· θεωρεί επίσης ότι απαιτείται μια συμπληρωματική αξιολόγηση όσον αφορά τους σχετικούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς που αυτήν τη στιγμή εντάσσονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας (Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία, Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας και Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο) παράλληλα με την αξιολόγηση άλλων οργανισμών και φορέων· υπενθυμίζει ότι οι δράσεις ή οι επιχειρήσεις που διεξάγονται από τους οργανισμούς πρέπει να συμμορφώνονται με την εντολή που ορίζουν οι αποφάσεις για την υλοποίησή τους και τη λειτουργία τους και να σέβονται τις δημοκρατικές αρχές και αξίες, τις ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης·

26.  υπενθυμίζει ότι η συλλογή και η επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας πρέπει να συμμορφώνονται με τις αρχές της προστασίας δεδομένων της ΕΕ, ιδιαίτερα με τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της νομιμότητας καθώς και με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προτάσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων που δρομολογήθηκαν από την Επιτροπή στις 25 Ιανουαρίου 2012, αλλά εκτιμά ότι η πρόταση για οδηγία στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και στην επιβολή του νόμου πρέπει να είναι πιο φιλόδοξη και να προβλέπει ισχυρότερες εγγυήσεις, ιδίως στις διατάξεις της περί προσδιορισμού των χαρακτηριστικών και της αυτόματης επεξεργασίας·

27.  επιβεβαιώνει, σε αυτό το πλαίσιο, την ανάγκη για την ύπαρξη κατάλληλης δημοκρατικής εποπτείας των οργανισμών που είναι αρμόδιοι για το χώρο της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος να καταστεί ασαφής η διαχωριστική γραμμή «μεταξύ της παροχής συμβουλών πολιτικής και της πραγματικής διαδικασίας διαμόρφωσης πολιτικής» στους συγκεκριμένους οργανισμούς·

28.  ζητεί επιτακτικά από την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να υποβάλουν την πρότασή τους ‐η οποία ήταν προγραμματισμένη για το 2011‐ για την εφαρμογή της ρήτρας αλληλεγγύης, η οποία δεν πρέπει να αλληλεπικαλύπτεται με τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες αλλά να καθορίζει το πλαίσιο για τη χρήση και το συντονισμό των διαθέσιμων μέσων τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, περιλαμβανομένης της ΚΠΑΑ, για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 222 της ΣΛΕΕ· πιστεύει ότι μόνο αν ανοίξει ο πλήρης κύκλος δυνατοτήτων μέσω της εφαρμογής της ρήτρας αλληλεγγύης μεταξύ όλων των κρατών μελών θα είναι η ΕΕ έτοιμη να αποτρέψει και να αντιδράσει με ασφαλή και συντονισμένο τρόπο σε τυχόν απειλές που έχουν ως στόχο την ασφάλεια ενός ή περισσότερων κρατών μελών·

29.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 52 της 3.3.2010, σ. 50.
(2) «Μια ασφαλής Ευρώπη σε έναν καλύτερο κόσμο – Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας», η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη σύνοδό του στις Βρυξέλλες στις 12 Δεκεμβρίου 2003 και συντάχθηκε υπό την ευθύνη του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ κ. Javier Solana.
(3) «Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας - Ασφάλεια σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο», S407/08.
(4) ΕΕ C 285 E της 21.10.2010, σ. 12.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0459.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0388.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0577.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου