Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0261(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0154/2012

Внесени текстове :

A7-0154/2012

Разисквания :

PV 23/05/2012 - 3
CRE 23/05/2012 - 3

Гласувания :

PV 23/05/2012 - 8.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0217

Приети текстове
PDF 452kWORD 160k
Сряда, 23 май 2012 г. - Страсбург
Обща система на данък върху финансовите сделки *
P7_TA(2012)0217A7-0154/2012

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 май 2012 г. относно предложението за директива на Съвета относно обща система на данък върху финансовите сделки и за изменение на Директива 2008/7/ЕО (COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2011)0594),

–  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C7-0355/2011),

–  като взе предвид мотивираните становища, внесени в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, от Камарата на представителите на Република Кипър, Камарата на представителите на Република Малта и Риксдаг на Кралство Швеция, в които се посочва, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси и становищата на Комисията по развитие, на Комисията по бюджети и на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7-0154/2012),

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  Приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си, съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  Призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 1
(1)  Неотдавнашната финансова криза доведе до дебати на всички равнища относно възможен допълнителен данък върху финансовия сектор, и по-специално данък върху финансовите сделки (ДФС). Този дебат произтича от желанието да се гарантира участието на финансовия сектор в покриването на разходите от кризата и равностойното му данъчно облагане спрямо останалите сектори в бъдеще, да се премахнат стимулите за обвързване на финансовите институции с прекомерно рискови дейности; да се допълнят регулаторните мерки, целящи избягване на бъдещи кризи, и да се генерират допълнителни приходи за общите бюджети или специфични политически цели.
(1)  Неотдавнашната финансова криза доведе до дебати на всички равнища относно възможен допълнителен данък върху финансовия сектор, и по-специално данък върху финансовите сделки (ДФС). Този дебат произтича от желанието да се гарантира участието на финансовия сектор в покриването на разходите от кризата и равностойното му данъчно облагане спрямо останалите сектори в бъдеще, да се премахнат стимулите за обвързване на финансовите институции с прекомерно рискови дейности; да се допълнят регулаторните мерки, целящи избягване на бъдещи кризи, и да се генерират допълнителни приходи за общите бюджети, inter alia, като принос за данъчна консолидация, с цел насърчаване на растежа и създаване на работни места, или за специфични политически цели, като например помощ за развитие и борба с изменението на климата.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 2
(2)  С цел да се избегнат нарушенията, предизвикани от мерки, предприемани едностранно от държавите членки, като се има предвид извънредно голямата мобилност на повечето съответни финансови сделки и, следователно, за да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар, е важно основните характеристики на ДФС в държавите членки да се хармонизират на равнището на Съюза. По този начин следва да се избегнат стимулите за данъчен арбитраж в Съюза и нарушенията при разпределението между финансовите пазари в Съюза, както и възможностите за двойно данъчно облагане или липса на данъчно облагане.
(2)  С цел да се избегнат нарушенията, предизвикани от мерки, предприемани едностранно от държавите членки, като се има предвид извънредно голямата мобилност на повечето съответни финансови сделки и, следователно, за да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар, е важно основните характеристики на ДФС в държавите членки да се хармонизират и настоящата директива да бъде приложена на равнището на Съюза. По този начин следва да се избегнат стимулите за данъчен арбитраж в Съюза и нарушенията при разпределението между финансовите пазари в Съюза, както и възможностите за двойно данъчно облагане или липса на данъчно облагане. Като се има предвид крайната цел за прилагане на ДФС на цялата територия на Съюза, ако група от държави членки, включваща, но не ограничена до държави членки от еврозоната, реши да действа по-бързо посредством засилено сътрудничество съгласно член 329 от Договора за функционирането на Европейския съюз, то разработеният в настоящата директива модел изглежда подходящ като основа за прилагане в рамките на тази група от държави членки. Същевременно въвеждането на ДФС в изключително ограничен брой държави членки би могло да доведе до значително нарушаване на конкуренцията на вътрешния пазар и следва да се предприемат всеобхватни мерки, за да се гарантира, че този ход не влияе отрицателно върху функционирането на вътрешния пазар.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 2 a (ново)
(2a)  В съответствие със заключенията на Европейския съвет от 17 юни 2010 г. и като се има предвид, че ДФС ще постигне действително целите си, ако бъде въведен на световно равнище, Съюзът следва да поеме ръководна роля в усилията за постигане на споразумение относно ДФС на световно равнище. Като дава пример за въвеждането на ДФС, Съюзът трябва да работи решително за световно споразумение на съответната международна сцена, и по-специално в рамките на Г-20, за да се създаде обща основа за въвеждането на ДФС на световно равнище. Отчет за конкретните действия в тази посока следва да бъде включен като част от доклада на Комисията в рамките на първото преразглеждане на настоящата директива.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 3
(3)  С оглед на правилното функциониране на вътрешния пазар ДФС следва да се прилага към търговията с широк спектър от финансови инструменти, включително структурирани продукти, както на организирани пазари, така и извънборсово, а също така към сключването и изменението на всички договори за деривати. По същата причина той следва да се прилага към широко определен спектър от финансови институции.
(3)  За да се намали възможността за избягване на данъци, рискът от преместване на дейности и регулаторният арбитраж, ДФС следва да се прилага към търговията с широк спектър от финансови инструменти, включително структурирани продукти, както на организирани пазари, така и извънборсово, а също така към сключването и изменението на всички договори за деривати. По същата причина той следва да се прилага към широко определен спектър от финансови институции. Включването на възможно най-широкия спектър от финансови инструменти и участници следва също така да гарантира, че данъчната тежест е еднакво разпределена между всички участници, като тежестта е относително по-голяма върху по-спекулативните и по-дестабилизиращите финансови сделки. Не е възможно да се постигне същият резултат, ако обхватът на ДФС се ограничи в по-голяма степен, например ако той приеме формата на т.нар. гербов налог, който би наложил цялата данъчна тежест върху много по-ограничена група от инструменти, търгувани на регулираните пазари, без да изпълни целта за ограничаване на прекомерните и вредни спекулации.
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 11 a (ново)
(11a)  За да укрепят позицията на борсовата търговия, която е строго регулирана, контролирана и прозрачна, спрямо нерегулираната, безконтролна и по-малко прозрачна извънборсова търговия, държавите членки следва да прилагат по-ниски данъчни ставки за финансовите сделки на фондовите борси, отколкото за извънборсовите сделки. Това ще направи възможна промяната в търговията от пазари със слабо или никакво регулиране към фондови борси, които подлежат на строго регулиране и контрол.
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 12
(12)  С цел данъчното облагане да се съсредоточи върху финансовия сектор като такъв, а не върху гражданите, както и поради факта, че финансовите институции осъществяват по-голямата част от сделките на финансовите пазари, данъкът следва да се прилага към тези институции, независимо от това дали търгуват от свое име, от името на други лица, за своя сметка или за сметка на други лица.
(12)  С цел данъчното облагане да се съсредоточи върху финансовия сектор като такъв, а не върху гражданите, както и поради факта, че финансовите институции осъществяват по-голямата част от сделките на финансовите пазари, данъкът следва да се прилага само към тези институции, независимо от това дали търгуват от свое име, от името на други лица, за своя сметка или за сметка на други лица.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 13
(13)  Поради голямата мобилност на финансовите сделки и за да се допринесе за намаляване на евентуалното отклоняване от данъчно облагане, ДФС следва да се прилага въз основа на принципа на установяване.
(13)  Поради голямата мобилност на финансовите сделки, за да се допринесе за намаляване на евентуалното избягване на данъци и за да се гарантира възможно най-широко покритие на участници и сделки, ДФС следва да се прилага въз основа на широко определен принцип на установяване, допълнен с елементи на принципа за място на емитиране. Освен това, с цел по-добро изпълнение следва да се прилага принципът на прехвърляне на собствеността.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 14
(14)  Минималните данъчни ставки следва да бъдат определени на равнище, което да е достатъчно високо за постигане на целта за хармонизация на настоящата директива. В същото време те следва да бъдат достатъчно ниски, за да се сведат до минимум рисковете от делокализация.
(14)  Минималните данъчни ставки следва да бъдат определени на равнище, което да е достатъчно високо за постигане на целта за хармонизация на настоящата директива, така че финансовият сектор да поеме справедлив дял от разходите, свързани с икономическата криза, като по този начин стимулира реалната икономика. В същото време, до въвеждането на единен режим за ДФС на световно равнище тези ставки следва да бъдат достатъчно ниски, за да се сведат до минимум рисковете от делокализация.
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 15 a (ново)
(15a)  Тъй като степента на избягване и укриване на данъци и данъчни злоупотреби ще зависи отчасти от способността на държавите членки да осъществяват проверка на облагаемите сделки, извършени в място за търговия в трета държава, държавите членки и, по целесъобразност, Комисията следва да използват изцяло всички инструменти за сътрудничество по данъчни въпроси, установени от ОИСР, Съвета на Европа и други международни организации. Ако това е необходимо, следва да се предприемат нови инициативи за двустранно и многостранно сътрудничество в това отношение.
Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 16
(16)  С цел да даде възможност за приемане на по-подробни правила за определяне на това дали дадени финансови дейности представляват съществена част от дейността на предприятието, за да може то да се счита за финансова институция за целите на настоящата директива, както и по-подробни правила относно защитата срещу отклоняването от данъчно облагане и данъчните злоупотреби, на Комисията следва да бъдат делегирани правомощията за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на определянето на мерките, които са необходими в тази връзка. Особено важно е Комисията да провежда подходящи консултации в хода на подготвителната си работа, включително на експертно равнище. По време на подготовката и съставянето на делегираните актове Комисията следва да гарантира предаване на съответните документи на Съвета в срок и по подходящ начин.
(16)  С цел да даде възможност за приемане на по-подробни правила за определяне на това дали дадени финансови дейности представляват съществена част от дейността на предприятието, за да може то да се счита за финансова институция за целите на настоящата директива, както и по-подробни правила относно защитата срещу отклоняването от данъчно облагане и данъчните злоупотреби, на Комисията следва да бъдат делегирани правомощията за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на определянето на мерките, които са необходими в тази връзка. Особено важно е Комисията да провежда подходящи консултации в хода на подготвителната си работа, особено с експерти, с неправителствени организации (НПО) и други заинтересовани страни. По време на подготовката и съставянето на делегираните актове Комисията следва да гарантира предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета в срок и по подходящ начин.
Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 17 a (ново)
(17a)  Настоящата директива не се отнася до управлението на приходите от ДФС. Въпреки това, предвид предложението на Комисията за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за периода 2014–2020 г., и по-специално във връзка с обезпечаването на собствените ресурси на Съюза, част от приходите от ДФС биха могли да се управляват на равнището на Съюза – или като част от собствените ресурси на Съюза, или като се свържат пряко с определени политики и обществени блага на Съюза. Използването на част от приходите от ДФС като собствени ресурси на Съюза би намалило националните вноски към бюджета на Съюза и следователно ще освободи средства от националните бюджети за други цели.
Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 17 б (ново)
(17б)  Единствено държавите членки имат правомощия за налагане на данъци.
Изменение 13
Предложение за директива
Член 1 - параграф 2
2.  Настоящата директива се прилага към всички финансови сделки, при условие че поне една от страните по сделката е установена в държава членка и че страна по сделката е финансова институция, установена на територията на държава членка, която действа за своя сметка или за сметка на друго лице или действа от името на страна по сделката.
2.  Настоящата директива се прилага, в съответствие с член 3, към всички финансови сделки, които отговарят на едно от следните условия:
а) поне една от страните по сделката е установена в държава членка и страна по сделката е финансова институция, установена на територията на държава членка, която действа за своя сметка или за сметка на друго лице или действа от името на страна по сделката; или
б) сделката включва финансов инструмент, емитиран от юридически лица, регистрирани в Съюза.
Изменение 14
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – буква в a) (нова)
ва) валутни спот сделки, освен в случаите, когато те са пряко свързани с търговските дейности на нефинансов контрагент, който е краен потребител.
Изменение 15
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 7 – буква e)
е) пенсионен фонд или институция за професионално пенсионно осигуряване съгласно определението в член 6, буква а) от Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, лице, управляващо вложенията на такъв фонд или институция;
е) пенсионен фонд или институция за професионално пенсионно осигуряване съгласно определението в член 6, буква а) от Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване, лице, управляващо вложенията на такъв фонд или институция, и образувание, създадено с цел инвестиции на подобни фондове или институции, действащо единствено и изключително в интерес на подобни фондове или институции, не следва да бъдат считани за финансова институция за целите на настоящата директива до нейното преразглеждане съгласно член 16;
Изменение 16
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква д а) (нова)
да) тя е страна, която действа или за своя сметка, или за сметка на друго лице, или действа от името на страна по сделката, във връзка с финансов инструмент, емитиран извън територията на държава членка или на Съюза.
Изменение 17
Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 а (нов)
2a.  За целите на последователното прилагане на параграф 1, компетентните органи на държавите членки тясно си сътрудничат помежду си и с ЕОЦКП във връзка с надзора на финансовите пазари.
Изменение 18
Предложение за директива
Член 3 а (нов)
Член 3а

Емитиране

1.  За целите на настоящата директива даден финансов инструмент се счита за емитиран на територията на държава членка или на Съюза, ако е емитиран от юридическо лице, регистрирано в държава членка.
2.  Когато става въпрос за споразумение за дериват, условието за емитиране на територията на държава членка или на Съюза е изпълнено, ако референтният или базовият инструмент е емитиран от юридическо лице, регистрирано в държава членка.
3.  Когато става въпрос за структуриран инструмент, условието за емитиране на територията на държава членка или на Съюза е изпълнено, ако структурираният инструмент, основаващ се на или обезпечен със значителен дял активи или финансови инструменти и споразумение за деривати, свързани с финансови инструменти, е емитиран от юридическо лице, регистрирано в държава членка.
Изменение 19
Предложение за директива
Член 3 б (нов)
Член 3б

Прехвърляне на правото на собственост

1.  Финансова сделка, която не е обложена с ДФС, следва да се счита за юридически неизпълнима и не може да има за последица прехвърляне на правото на собственост на базовия инструмент.
2.  Финансова сделка по смисъла на параграф 1 не се счита за изпълняваща изискванията за централен клиринг съгласно Регламент (ЕС) № .../2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от ... относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции [EMIR], нито изискванията за капиталова адекватност по смисъла на Регламент (ЕС) № .../2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от ... относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници [CRR IV].
3.  При наличието на автоматизирани електронни схеми на плащане със или без участието на агенти за уреждане на плащанията, органите по приходите на дадена държава членка може да въведат система за автоматизирано електронно събиране на ДФС и сертификати за прехвърляне на правото на собственост.
Изменение 20
Предложение за директива
Член 8 - параграф 3
3.  Държавите членки прилагат една и съща ставка към всички финансови сделки, които попадат в една и съща категория според параграф 2, букви а) и б).
3.  С цел избягване на данъчен арбитраж държавите членки прилагат една и съща ставка към всички финансови сделки, които попадат в една и съща категория според параграф 2, букви а) и б).
Изменение 21
Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 а (нов)
3a.  Държавите членки прилагат по-ниска ставка на данъка за финансовите сделки на фондовите борси, в сравнение с извънборсовата търговия. Това се прилага за финансовите сделки, посочени в членове 5 и 6.
Изменение 22
Предложение за директива
Член 9 - параграф 2
2.  Когато финансовата институция действа от името или за сметка на друга финансова институция, само въпросната друга финансова институция е отговорна за плащане на ДФС.
2.  Когато финансовата институция действа от името, за сметка или по нареждане на друга финансова институция, само въпросната друга финансова институция е отговорна за плащане на ДФС. Когато няколко финансови институции участват в такъв процес, единствено първоначалната институция, вписана в търговския регистър, има задължение за плащане на ДФС.
Изменение 23
Предложение за директива
Член 10 - параграф 1
1.  Държавите членки определят задължения за регистрация, отчитане, докладване и други задължения, предназначени да гарантират действителното плащане на ДФС, който е дължим на данъчните органи.
1.  Държавите членки определят задължения за отчитане и докладване и други задължения, предназначени да гарантират действителното плащане на ДФС, който е дължим на данъчните органи.
Изменение 24
Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 а (нов)
1a.  В срок от шест месеца след влизането в сила на настоящата директива финансовите институции се регистрират пред данъчните органи на държавата членка, където се приема, че са установени съгласно член 3, параграф 1.
Изменение 25
Предложение за директива
Член 10 - параграф 1 б (нов)
1б.  Всяка държава членка информира останалите държави членки за финансовите институции, регистрирани на тяхна територия.
Изменение 26
Предложение за директива
Член 10 – параграф 5 а (нов)
5a.  Държавите членки съобщават ежегодно на Комисията и на Евростат обема на сделките, за които са били събрани приходи.
Изменение 27
Предложение за директива
Член 11 – заглавие
Специални разпоредби по отношение на предотвратяване на отклоняването от данъчно облагане и данъчните злоупотреби

Специални разпоредби по отношение на прозрачността и предотвратяването на укриването и избягването на данъци и данъчните злоупотреби

Изменение 28
Предложение за директива
Член 11 - параграф 1
1.  Държавите членки приемат мерки с цел предотвратяване на отклоняването от данъчно облагане и данъчните злоупотреби.
1.  Приемат се правила на Съюза с цел предотвратяване на укриването и избягването на данъци и данъчните злоупотреби.
Изменение 29
Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 а (нов)
1a.  Комисията създава работна група на експертно равнище (комитет за ДФС) с участието на представители на държавите членки, която контролира прилагането на настоящата директива. Държавите членки назначават органи с достатъчно правомощия да предприемат незабавни действия в случай на злоупотреби.
Комитетът за ДФС контролира финансовите сделки, за да открие схеми за избягване на данъци, предлага контрамерки и координира по целесъобразност тяхното прилагане на национално равнище.

Изменение 30
Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 а (нов)
3a.  Административната тежест, налагана върху данъчните органи чрез въвеждането на ДФС, се свежда до минимум, като за тази цел Комисията насърчава сътрудничеството между националните данъчни органи.
Изменение 31
Предложение за директива
Член 11 - параграф 3 б (нов)
3б.  Евростат събира и публикува ежегодно финансовите потоци, подлежащи на облагане с ДФС, в рамките на Съюза.
Изменение 32
Предложение за директива
Член 11 - параграф 3 в (нов)
3в.  С оглед проверка на облагаемите сделки, извършени в място за търговия в трета държава, държавите членки и, по целесъобразност, Комисията използват изцяло всички инструменти за сътрудничество по данъчни въпроси, установени от съответните международни организации.
Изменение 33
Предложение за директива
Член 11 - параграф 3 г (нов)
3г.  С цел адаптиране на данъчните администрации на държавите членки към разпоредбите на настоящата директива, и по-специално във връзка с административното сътрудничество, посочено в параграф 3, държавите членки предоставят на тези администрации необходимите и достатъчни човешки ресурси и техническо оборудване. Особено внимание се отделя на осигуряването на обучение за служителите.
Изменение 34
Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 д (нов)
3д.  Комисията извършва обстойно проучване, за да анализира административните разходи за регионалните и местните органи, свързани с прилагането на настоящата директива.
Изменение 35
Предложение за директива
Член 16
На всеки пет години и за пръв път до 31 декември 2016 г. Комисията представя на Съвета доклад за прилагането на настоящата директива и, по целесъобразност, предложение за нейното изменение.

На всеки пет години и за пръв път до 31 декември 2016 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящата директива и, по целесъобразност, предложение за нейното изменение.

В този доклад Комисията оценява най-малко въздействието на ДФС върху правилното функциониране на вътрешния пазар, финансовите пазари и реалната икономика и отчита напредъка в данъчното облагане на финансовия сектор в международен план.

В този доклад Комисията оценява най-малко въздействието на ДФС върху правилното функциониране на вътрешния пазар, финансовите пазари и реалната икономика. Комисията също така отчита въздействието на определени разпоредби, като например подходящия обхват на ДФС, възможността за разграничаване на различните категории финансови продукти и активи, с цел начисляване на по-високи ставки след определено съотношение на отменени нареждания, както и данъчната ставка и освобождаването на институции за професионално пенсионно осигуряване съгласно член 2, параграф 1, седма алинея, буква е). В случаите, когато Комисията открие извършено нарушение или злоупотреба, тя предлага подходящите мерки.

В допълнение към това, Комисията анализира и докладва относно събирането на национално равнище на приходите от ДФС въз основа на мястото на установяване на финансовите институции и до каква степен то се различава от данъчно разпределение, основаващо се на основното място на пребиваване на клиента, а именно, уточнявайки до каква степен финансовата консолидация централизира данъчните приходи във финансовите центрове.

В този доклад Комисията отчита различните видове данъчно облагане на финансовия сектор, които се разискват или вече се прилагат, както и напредъка във връзка с въвеждането на по-широк ДФС. По целесъобразност, Комисията представя предложения или предприема действия с цел улесняване на сближаването и насърчаване на въвеждането на ДФС на световно равнище.

Правна информация - Политика за поверителност