Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0261(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0154/2012

Předložené texty :

A7-0154/2012

Rozpravy :

PV 23/05/2012 - 3
CRE 23/05/2012 - 3

Hlasování :

PV 23/05/2012 - 8.4
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0217

Přijaté texty
PDF 453kWORD 158k
Středa, 23. května 2012 - Štrasburk
Společný systém daně z finančních transakcí *
P7_TA(2012)0217A7-0154/2012

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2012 o návrhu směrnice Rady o společném systému daně z finančních transakcí a změně směrnice 2008/7/ES (COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2011)0594),

  s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7–0355/2011),

  s ohledem na odůvodněná stanoviska, která – v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality – předložil kyperský, maltský a švédský parlament a v nichž se uvádí, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

  – s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

  – s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Výboru pro rozvoj, Rozpočtového výboru a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-0154/2012),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby odpovídajícím způsobem návrh změnila v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1
(1)  Nedávná finanční krize vyvolala na všech úrovních diskuse o možnosti dodatečné daně uplatněné na finanční sektor a zejména daně z finančních transakcí (DFT). Tato diskuse pramení ze snahy zajistit, aby se finanční sektor podílel na úhradě nákladů krize a aby byl v budoucnu zdaněn spravedlivě vzhledem k jiným sektorům; odradit finanční instituce od nadměrně rizikových činností; doplnit regulační opatření zaměřená na předcházení budoucím krizím a vytvořit dodatečný příjem pro souhrnný rozpočet nebo pro zvláštní politické účely.
(1)  Nedávná finanční krize vyvolala na všech úrovních diskuse o možnosti dodatečné daně uplatněné na finanční sektor a zejména daně z finančních transakcí (DFT). Tato diskuse pramení ze snahy zajistit, aby se finanční sektor podílel na úhradě nákladů krize a aby byl v budoucnu zdaněn spravedlivě vzhledem k jiným sektorům; odradit finanční instituce od nadměrně rizikových činností; doplnit regulační opatření zaměřená na předcházení budoucím krizím a vytvořit dodatečný příjem pro souhrnný rozpočet, mimo jiné jako příspěvek ke konsolidaci veřejných financí, s cílem stimulovat růst a vytvořit pracovní místa, nebo pro zvláštní politické účely, jako je rozvojová pomoc a boj proti změně klimatu.
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2
(2)  Za účelem předcházení narušení v důsledků opatření jednostranně přijatých členskými státy, s ohledem na krajně vysokou mobilitu většiny relevantních finančních transakcí, a tedy za účelem zajištění řádného fungování vnitřního trhu, je důležité, aby byly základní vlastnosti DFT v členských státech harmonizovány na úrovni Unie. Je tedy třeba zabránit situacím vybízejícím k daňové arbitráži v Unii a narušení rozdělení mezi finanční trhy v Unii, a také možnostem dvojího nebo žádného zdanění.
(2)  Za účelem předcházení narušení v důsledků opatření jednostranně přijatých členskými státy, s ohledem na krajně vysokou mobilitu většiny relevantních finančních transakcí, a tedy za účelem zajištění řádného fungování vnitřního trhu, je důležité, aby byly základní vlastnosti DFT v členských státech harmonizovány a tato směrnice prováděna na úrovni Unie. Je tedy třeba zabránit situacím vybízejícím k daňové arbitráži v Unii a narušení rozdělení mezi finanční trhy v Unii, a také možnostem dvojího nebo žádného zdanění. Pokud by se s ohledem na konečný cíl spočívající v uplatnění DFT v celé Unii rozhodla skupina členských států, mimo jiné včetně členských států eurozóny, postupovat rychleji prostřednictvím posílené spolupráce podle článku 329 Smlouvy o fungování Evropské unie, mohl by být model vypracovaný v této směrnici vhodným základem pro provedení v rámci této skupiny členských států. Zavedení DFT ve velmi nízkém počtu členských států by však mohlo vést k výraznému narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu a měla by být přijata komplexní opatření s cílem zajistit, aby tento krok neměl negativní dopad na fungování vnitřního trhu.
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)
(2a)  V souladu se závěry zasedání Evropské rady ze dne 17. června 2010 a při zohlednění skutečnosti, že DFT opravdu dosáhne svých cílů, bude-li zavedena na celosvětové úrovni, měla by Unie stát v čele úsilí o dosažení dohody o DFT na celosvětové úrovni. Tím, že půjde v souvislosti se zavedením DFT příkladem, musí Unie odhodlaně vyvíjet tlak na dosažení celosvětové dohody na příslušných mezinárodních fórech, zejména v G20, aby byl stanoven společný základ pro zavedení celosvětové DFT. Konkrétní opatření v tomto směru by měla být součástí zprávy Komise v rámci prvního přezkumu této směrnice.
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3
(3)  Za účelem řádného fungování vnitřního trhu by se DFT měla uplatňovat na obchod s širokou řadou finančních nástrojů, včetně strukturovaných produktů, a to na organizovaných i mimoburzovních trzích, a také na uzavírání a změnu všech derivátových nástrojů. Ze stejného důvodu by se měla uplatňovat na široce určený okruh finančních institucí.
(3)  Za účelem omezení prostoru pro vyhýbání se daňovým povinnostem, omezení rizika přesouvání aktivit a regulační arbitráže by se DFT měla uplatňovat na obchod s širokou řadou finančních nástrojů, včetně strukturovaných produktů, a to na organizovaných i mimoburzovních trzích, a také na uzavírání a změnu všech derivátových nástrojů. Ze stejného důvodu by se měla uplatňovat na široce určený okruh finančních institucí. Zahrnutí co nejširší řady finančních nástrojů a aktérů by mělo rovněž zajistit rovnoměrné rozložení daňové zátěže na všechny aktéry, přičemž by však tato zátěž měla relativně více dopadat na finanční transakce, které jsou spekulativnější a mohou vést k většímu narušení trhu. Stejného výsledku by nebylo možné dosáhnout, pokud by byla oblast působnosti DFT více omezena, např. pokud by měla formu kolkovného, což by přeneslo plnou daňovou zátěž na mnohem omezenější skupinu nástrojů obchodovaných na regulovaných trzích, aniž by splnilo cíl omezovat přehnané a škodlivé spekulace.
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)
(11a)  Pro posílení postavení burzovního obchodování s cennými papíry, které je přísně regulováno, kontrolováno a je transparentní, oproti neregulovanému, nekontrolovanému a méně transparentnímu obchodování mimoburzovnímu, by členské státy měly na finanční burzovní transakce uplatňovat nižší daň než na transakce mimoburzovní. Obchodování tak bude moci být přesunuto z trhů s malou nebo žádnou regulací na burzu cenných papírů podléhající přísné regulaci a kontrole.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12
(12)  Aby se zdanění soustředilo na finanční sektor jako takový, a nikoli na občany a vzhledem k tomu, že převážnou většinu transakcí na finančních trzích provádějí finanční instituce, daň by měla platit pro tyto instituce bez ohledu na to, zda obchodují vlastním jménem, jménem jiných osob, na vlastní účet nebo na účet jiných osob.
(12)  Aby se zdanění soustředilo na finanční sektor jako takový, a nikoli na občany a vzhledem k tomu, že převážnou většinu transakcí na finančních trzích provádějí finanční instituce, daň by měla platit pouze pro tyto instituce bez ohledu na to, zda obchodují vlastním jménem, jménem jiných osob, na vlastní účet nebo na účet jiných osob.
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13
(13)  Vzhledem k vysoké mobilitě finančních transakcí a za účelem omezení možného vyhýbání se daňovým povinnostem by se DFT měla uplatňovat na základě zásady rezidence.
(13)  Vzhledem k vysoké mobilitě finančních transakcí a za účelem omezení možného vyhýbání se daňovým povinnostem a s cílem zahrnout co největší počet aktérů a transakcí by se DFT měla uplatňovat na základě velmi široce definované zásady rezidence, doplněné o prvky zásady místa vydávání finančních nástrojů. Pro lepší prosazování DFT by se navíc měla uplatnit zásada vlastnictví.
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14
(14)  Pro dosažení harmonizačního cíle této směrnice by minimální daňové sazby měly být stanoveny na dostatečně vysoké úrovni. Zároveň musejí být dostatečně nízké, aby se minimalizovala rizika přemísťování.
(14)  Pro dosažení harmonizačního cíle této směrnice by minimální daňové sazby měly být stanoveny na dostatečně vysoké úrovni, aby se finanční sektor náležitě podílel na úhradě nákladů hospodářské krize, a podpořil tak reálné hospodářství. Zároveň, pokud nebude zaveden jednotný režim DFT na celosvětové úrovni, musejí být tyto sazby dostatečně nízké, aby se minimalizovala rizika přemísťování.
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)
(15a)  Vzhledem k tomu, že míry vyhýbání se daňovým povinnostem, daňových úniků a zneužívání daní částečně závisejí na schopnosti členských států ověřit zdanitelné transakce prováděné na obchodním místě ve třetí zemi, měly by členské státy a případně Komise plně využívat nástrojů spolupráce v daňových záležitostech, které zavedly OECD, Rada Evropy a další mezinárodní organizace. V případě potřeby by měly být v této souvislosti přijaty nové iniciativy dvoustranné a vícestranné spolupráce.
Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16
(16)  Aby bylo možno přijmout podrobnější pravidla pro určování, zda jisté finanční činnosti představují významnou součást činností podniku, takže tento podnik lze považovat za finanční instituci pro účely této směrnice, stejně jako podrobnější pravidla ohledně ochrany proti daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem a zneužívání daňového režimu, by v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie měla být na Komisi přenesena pravomoc přijmout akty, které stanoví opatření nezbytná pro tento účel. Zvláště je důležité, aby Komise během přípravných prací vedla náležité konzultace, včetně konzultací s odborníky. Při přípravě a vypracování aktu v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, včasné a řádné předání příslušných dokumentů Radě.
(16)  Aby bylo možno přijmout podrobnější pravidla pro určování, zda jisté finanční činnosti představují významnou součást činností podniku, takže tento podnik lze považovat za finanční instituci pro účely této směrnice, stejně jako podrobnější pravidla ohledně ochrany proti daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem a zneužívání daňového režimu, by v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie měla být na Komisi přenesena pravomoc přijmout akty, které stanoví opatření nezbytná pro tento účel. Je zvláště důležité, aby Komise během svých přípravných prací vedla příslušné konzultace, zejména s odborníky, nevládními organizacemi a dalšími zúčastněnými stranami. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit včasné a řádné předávání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.
Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)
(17a)  Tato směrnice se nezabývá řízením příjmů z daně z finančních transakcí. Avšak s ohledem na návrh nařízení Rady, který předložila Komise, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020, a zejména jeho ustanovení o vlastních zdrojích Unie, by se část příjmů z daně z finančních transakcí mohla spravovat na úrovni Unie, a to buď jako součást vlastních zdrojů Unie, nebo by mohla být přímo vázána na specifické politiky Unie a veřejné statky. Využití části příjmů z daně z finančních transakcí jako vlastních zdrojů Unie by snížilo výši příspěvků jednotlivých členských států do rozpočtu Unie, a uvolnilo by tudíž prostředky vnitrostátních rozpočtů na jiné účely.
Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 b (nový)
(17b)  Pouze členské státy mají pravomoc vybírat daně.
Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2
2.  Tato směrnice se použije na všechny finanční transakce za podmínky, že nejméně jeden účastník transakce je usazen v členském státě a že je účastníkem transakce finanční instituce usazená na území některého členského státu a jedná buď na vlastní účet nebo na účet jiné osoby, nebo jedná jménem účastníka transakce.
2.  Tato směrnice se v souladu s článkem 3 použije na všechny finanční transakce s výhradou jedné z následujících podmínek:
a) nejméně jeden účastník transakce je usazen v členském státě a je účastníkem transakce finanční instituce usazené na území některého členského státu a jedná buď na vlastní účet nebo na účet jiné osoby, nebo jedná jménem účastníka transakce, nebo
b) transakce zahrnuje finanční nástroj vydávaný právnickými osobami registrovanými v Unii.
Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)
ca) spotové měnové transakce s výjimkou transakcí, které se přímo týkají obchodní činnosti nefinanční protistrany, jež je koncovým uživatelem.
Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 7 – písm. f
f) penzijní fond nebo instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění ve smyslu čl. 6 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES, investiční správce tohoto fondu nebo instituce;
f) penzijní fond nebo instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění ve smyslu čl. 6 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi, investiční správce tohoto fondu nebo instituce a subjekt ustavený za účelem investování takových fondů či instituce provádějící svou činnost výhradně v zájmu takových fondů či institucí se nepovažují za finanční instituci pro účely této směrnice do doby, než bude proveden přezkum této směrnice podle článku 16;
Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. e a (nové)
ea) je účastníkem finanční transakce, jenž jedná na vlastní účet nebo na účet jiné osoby, nebo jedná jménem účastníka transakce ve vztahu k finančnímu nástroji vydanému na území členského státu nebo Unie.
Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)
2a.  Pro účely jednotného uplatňování odstavce 1 musí příslušné úřady členských států při dohledu na finanční trhy úzce spolupracovat mezi sebou a s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy.
Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Čl. 3 a (nový)
Článek 3a

Vydávání finančních nástrojů

1.  Pro účely této směrnice se finanční nástroj považuje za vydávaný na území členského státu nebo Unie, pokud je vydáván právnickou osobou, která je zaregistrována v členském státě.
2.  V případě derivátového nástroje je podmínka vydávání na území členského státu nebo Unie splněna, pokud je referenční nebo podkladový nástroj vydáván právnickou osobou, která je zaregistrována v členském státě.
3.  V případě strukturovaného nástroje je podmínka vydávání na území členského státu nebo Unie splněna, pokud strukturovaný nástroj vychází z významného podílu aktiv nebo finančních nástrojů a derivátového nástroje nebo pokud se za něj tímto podílem a dohodou ručí, s ohledem na to, že finanční nástroje jsou vydávány právnickou osobou, která je zaregistrována v členském státě.
Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Článek 3 b (nový)
Článek 3b

Převod právního titulu

1.  Finanční transakce, v souvislosti s níž nebyla vybrána žádná daň z finančních transakcí, se považuje za právně nevymahatelnou a nemá za následek převod právního titulu k podkladovému nástroji.
2.  Finanční transakce podle odstavce 1 není způsobilá ke splnění požadavků na ústřední zúčtování podle ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2012 ze dne ... o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů [EMIR] ani ke splnění požadavků na kapitálovou přiměřenost podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2012 ze dne ... o obezřetnostních požadavcích pro úvěrové instituce a investiční podniky [CRR IV].
3.  V případě automatizovaných elektronických platebních systémů s účastí zúčtovatelů plateb či bez ní mohou finanční orgány členského státu zavést systém automatického elektronického výběru daní z finančních transakcí a osvědčení o převodu právního titulu.
Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3
3.  Členské státy uplatní stejnou sazbu na všechny finanční transakce spadající do téže kategorie v souladu s odst. 2 písm. a) a b).
3.  Aby se vyhnuly daňové arbitráži, členské státy uplatní stejnou sazbu na všechny finanční transakce spadající do téže kategorie v souladu s odst. 2 písm. a) a b).
Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)
3a.  Členské státy stanoví nižší daň u finančních transakcí na burze cenných papírů než u transakcí v mimoburzovním systému obchodování. To se vztahuje na finanční transakce uvedené v článcích 5 a 6.
Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2
2.  Jestliže finanční instituce jedná jménem nebo na účet jiné finanční instituce, pak povinnost uhradit DFT vzniká pouze této jiné finanční instituci.
2.  Jestliže finanční instituce jedná jménem, na účet nebo z pověření jiné finanční instituce, pak povinnost uhradit DFT vzniká pouze této jiné finanční instituci. Pokud je do tohoto procesu zapojeno několik finančních institucí, za platbu DFT je odpovědná pouze původní kotovaná instituce.
Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1
1.  Členské státy stanoví povinnosti pro registraci, účetnictví, vykazování a jiné povinnosti za účelem zajištění efektivního hrazení splatné DFT daňovým úřadům.
1.  Členské státy stanoví povinnosti pro účetnictví a vykazování a jiné povinnosti za účelem zajištění efektivního hrazení splatné DFT daňovým úřadům.
Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)
1a.  Finanční instituce se do šesti měsíců od vstupu této směrnice v platnost zaregistruje u daňového orgánu členského státu, v němž se považuje za usazenou ve smyslu čl. 3 odst. 1.
Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 b (nový)
1b.  Členský stát informuje ostatní členské státy o tom, které finanční instituce jsou na jeho území zaregistrovány.
Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5 a (nový)
5a.  Členské státy sdělí každý rok Komisi a Eurostatu objem transakcí, za něž byly vybrány příjmy.
Pozměňovací návrh 27
Návrh směrnice
Článek 11 – název
Zvláštní ustanovení o předcházení vyhýbání se daňové povinnosti, daňovým únikům a zneužívání daňového režimu

Zvláštní ustanovení o transparentnosti a předcházení vyhýbání se daňové povinnosti, daňovým únikům a zneužívání daňového režimu

Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1
1.  Členské státy přijmou opatření k předcházení vyhýbání se daňovým povinnostem, daňovým únikům a zneužívání daňového režimu.
1.  Budou přijata pravidla Unie k předcházení vyhýbání se daňovým povinnostem, daňovým únikům a zneužívání daňového režimu.
Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)
1a.  Komise zřídí pracovní skupinu odborníků (Výbor pro DFT) skládající se ze zástupců členských států, která dohlíží na provádění této směrnice. Členské státy jmenují subjekty s dostatečnou pravomocí k přijímání okamžitých kroků v případě zneužití daňového režimu.
Výbor pro DFT vykonává dohled nad finančními transakcemi s cílem odhalovat způsoby vyhýbání se této dani, navrhovat protiopatření a případně koordinovat jejich provádění na vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 a (nový)
3a.  Administrativní zátěž daňových orgánů spojená se zavedením DFT by měla být minimální a Komise by v tomto ohledu měla podpořit spolupráci mezi vnitrostátními daňovými orgány.
Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 b (nový)
3b.  Eurostat shromáždí a zveřejní každý rok údaje o finančních tocích souvisejících s DFT v rámci Unie.
Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 c (nový)
3c.  Pro účely ověření zdanitelných transakcí, které jsou prováděny na obchodním místě ve třetí zemi, členské státy, a případně Komise, plně využijí nástroje pro spolupráci v daňových záležitostech vytvořené příslušnými mezinárodními organizacemi.
Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 d (nový)
3d.  S cílem přizpůsobit daňové správy členských států ustanovením této směrnice, a to zejména ve vztahu ke správní spolupráci uvedené v odstavci 3, členské státy jim poskytnou nezbytné a přiměřené lidské zdroje a technické vybavení. Zvláštní pozornost je třeba zaměřit na odbornou přípravu pro úředníky.
Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 e (nový)
3e.  Komise provede důkladný přezkum s cílem analyzovat správní náklady regionálních a místních úřadů spojené s uplatňováním této směrnice.
Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Článek 16
Každých pět let a poprvé k 31. prosinci 2016 předloží Komise Radě zprávu o uplatňování této směrnice a případně návrh na její změnu.

Každých pět let a poprvé k 31. prosinci 2016 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice a případně návrh na její změnu.

V této zprávě Komise alespoň posoudí dopad DFT na řádné fungování vnitřního trhu, finanční trhy a reálnou ekonomiku a zohlední pokrok ve zdanění finančního sektoru v mezinárodních souvislostech.

V této zprávě Komise alespoň posoudí dopad DFT na řádné fungování vnitřního trhu, finanční trhy a reálnou ekonomiku. Komise rovněž posoudí dopad určitých ustanovení týkajících se např. vhodného rozsahu působnosti DFT, možnosti rozlišení mezi různými kategoriemi finančních produktů a derivátů s cílem umožnit účtovat si vyšší sazby poté, co bude dosaženo určitého procenta zrušených objednávek, míry zdanění a výjimky institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění v rámci čl. 2 odst. 1 sedmého pododstavce písm. f). Pokud Komise shledá, že dochází ke zkreslování údajů či ke zneužití daňového režimu, navrhne vhodná nápravná opatření.

Komise navíc provede analýzu vnitrostátních příjmů z DFT vybraných na základě rezidence finančních institucí, informuje o nich a sdělí, do jaké míry se liší od daňového rozložení založeného na rezidenci klienta, tzn. do jaké míry finanční sjednocení centralizuje zisky z daní do finančních center.

Ve svých zprávách vezme Komise v úvahu různé formy zdanění ve finančním sektoru, které jsou v současnosti projednávány či již platí, a postup týkající zavedení rozšířené DFT. V případě potřeby předloží Komise návrhy a podnikne kroky s cílem usnadnit konvergenci a podpořit zavádění globální DFT

Právní upozornění - Ochrana soukromí