Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0261(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0154/2012

Esitatud tekstid :

A7-0154/2012

Arutelud :

PV 23/05/2012 - 3
CRE 23/05/2012 - 3

Hääletused :

PV 23/05/2012 - 8.4
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0217

Vastuvõetud tekstid
PDF 426kWORD 136k
Kolmapäev, 23. mai 2012 - Strasbourg
Finantstehingute maksu ühine süsteem *
P7_TA(2012)0217A7-0154/2012

Euroopa Parlamendi 23. mai 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, milles käsitletakse finantstehingute maksu ühist süsteemi ja millega muudetakse direktiivi 2008/7/EÜ (COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2011)0594),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0355/2011),

–  võttes arvesse Küprose parlamendi, Malta parlamendi ja Rootsi parlamendi poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning arengukomisjoni, eelarvekomisjoni ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi (A7-0154/2012),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1
(1)  Hiljutise finantskriisi tõttu on kõigil valitsemistasanditel arutatud võimaliku täiendava maksu, eelkõige finantstehingute maksu kehtestamist finantssektoris. Nende arutelude aluseks on soov tagada, et finantssektor annaks oma panuse kriisi kulude katmisse ja et võrreldes teiste sektoritega maksustataks kõnealust sektorit tulevikus õiglaselt, et piirataks finantseerimisasutuste stiimuleid tegeleda liiga riskantsete tegevustega, et täiendataks reguleerivaid meetmed, mille eesmärk on hoida ära tulevased kriisid, ning loodaks täiendavat tulu üldeelarve või konkreetsete poliitikavaldkondade jaoks.
(1)  Hiljutise finantskriisi tõttu on kõigil valitsemistasanditel arutatud võimaliku täiendava maksu, eelkõige finantstehingute maksu kehtestamist finantssektoris. Nende arutelude aluseks on soov tagada, et finantssektor annaks oma panuse kriisi kulude katmisse ja et võrreldes teiste sektoritega maksustataks kõnealust sektorit tulevikus õiglaselt, et piirataks finantseerimisasutuste stiimuleid tegeleda liiga riskantsete tegevustega, et täiendataks reguleerivaid meetmed, mille eesmärk on hoida ära tulevased kriisid, ning loodaks täiendavat tulu üldeelarve jaoks, muu hulgas panusena eelarve konsolideerimisse, et ergutada kasvu ja luua töökohti, või konkreetsete poliitikavaldkondade jaoks, nt arenguabi ja kliimamuutuse vastu võitlemine.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2
(2)  Selleks et vältida turumoonutusi tulenevalt liikmesriikides ühepoolselt võetavatest meetmetest ja arvestades enamiku asjakohaste finantstehingute väga suurt mobiilsust ning vajadust tagada siseturu nõuetekohane toimimine, on liikmesriikides kehtestatava finantstehingute maksu põhielemendid vaja ühtlustada liidu tasandil. Seejuures tuleks vältida maksuarbitraaži võimalusi ELis ja investeeringute jaotumise moonutusi liidu finantsturgudel ning ka topeltmaksustamist või maksustamata jätmist.
(2)  Selleks et vältida turumoonutusi tulenevalt liikmesriikides ühepoolselt võetavatest meetmetest ja arvestades enamiku asjakohaste finantstehingute väga suurt mobiilsust ning vajadust tagada siseturu nõuetekohane toimimine, on vaja liikmesriikides kehtestatava finantstehingute maksu põhielemendid ühtlustada ja käesolevat direktiivi rakendada liidu tasandil. Seejuures tuleks vältida maksuarbitraaži võimalusi ELis ja investeeringute jaotumise moonutusi liidu finantsturgudel ning ka topeltmaksustamist või maksustamata jätmist. Pidades silmas ülimat eesmärki, mis seisneb finantstehingute maksu kohaldamises kogu liidus, ning juhul, kui teatav liikmesriikide rühm, mis hõlmab euroala liikmesriike, kuid ei ole nendega piiratud, otsustab kiiremini edasi liikuda Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 329 kohase tõhustatud koostöö alusel, tundub käesolevas direktiivis välja töötatud mudel olevat sobiv rakenduslik alus niisuguses liikmesriikide rühmas. Finantstehingute maksu kehtestamine väga piiratud arvul liikmesriikides võib aga põhjustada olulist konkurentsi moonutamist siseturul ning tagamaks, et niisugune tegevus ei mõjuta negatiivselt siseturu toimimist, tuleks võtta ulatuslikke meetmeid.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)
(2 a)  Kooskõlas Euroopa Ülemkogu 17. juuni 2010. aasta järeldustega ja võttes arvesse asjaolu, et finantstehingute maks saavutab täielikult oma eesmärgid juhul, kui see kehtestatakse ülemaailmsel tasandil, peaks liit juhtima jõupingutusi, et saavutada finantstehingute maksukokkulepe ülemaailmsel tasandil. Seades end finantstehingute maksu kehtestamisel eeskujuks, peab liit otsustavalt püüdlema rahvusvahelise kokkuleppe poole asjaomasel rahvusvahelisel areenil, eelkõige G20 raames, et luua ühine alus ülemaailmse finantstehingute maksu kehtestamiseks. Sellesuunalised konkreetsed meetmed peaksid moodustama osa aruandest, mille komisjon koostab käesoleva direktiivi esimese läbivaatamise raames.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3
(3)  Selleks et siseturg nõuetekohaselt toimiks, tuleks finantstehingute maksu kohaldada paljude erinevate finantsinstrumentide suhtes, sh nii organiseeritud turgudel kui ka börsiväliselt kaubeldavate struktureeritud toodete suhtes ja ka kõigi tuletislepingute sõlmimise ja muutmise suhtes. Samal põhjusel on maksustatavate finantseerimisasutuste mõiste lai.
(3)  Selleks et vähendada maksustamise vältimise ja tegevuskoha äraviimise riski ning regulatiivse arbitraaži võimalusi, tuleks finantstehingute maksu kohaldada paljude erinevate finantsinstrumentide suhtes, sh nii organiseeritud turgudel kui ka börsiväliselt kaubeldavate struktureeritud toodete suhtes ja ka kõigi tuletislepingute sõlmimise ja muutmise suhtes. Samal põhjusel on maksustatavate finantseerimisasutuste mõiste lai. Võimalikult paljude finantsinstrumentide ja finantsturuosaliste kaasamine peaks ühtlasi tagama selle, et maksukoormus on jaotatud võrdselt kõigi osaliste vahel, kuid on suhteliselt suurem finantstehingute puhul, mis on spekulatiivsemad ja põhjustavad suuremaid häireid. Sama tulemust ei oleks võimalik saavutada, kui finantstehingute maksu kohaldamisala oleks piiratum, nt kui see võtaks tempelmaksu kuju, mis asetaks kogu maksukoormuse palju väiksemale reguleeritud turgudel kaubeldavate instrumentide rühmale, täitmata liigse ja kahjuliku spekuleerimise vähendamise eesmärki.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)
(11 a)  Rangelt reguleeritud, kontrollitud ja läbipaistva kauplemise tugevdamiseks börsil peaksid liikmesriigid reguleerimata, kontrollimatu ja vähem läbipaistva börsivälise kauplemise kõrval kohaldama börsidel tehtud finantstehingute suhtes madalamaid maksumäärasid kui börsiväliselt tehtud finantstehingute suhtes. Sel viisil on võimalik saavutada kauplemise nihkumine vähereguleeritud või reguleerimata turgudelt rangelt reguleeritud ja kontrollitud börsidele.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12
(12)  Selleks et maks oleks suunatud pigem finantssektorile kui elanikele ja arvestades et finantseerimisasutused teevad finantsturgudel enamiku tehingutest, tuleks maksu kohaldada kõnealuste asutuste suhtes sellest olenemata, kas nad kauplevad oma nimel, teiste isikute nimel või oma arvel või teiste isikute arvel.
(12)  Selleks et maks oleks suunatud pigem finantssektorile kui elanikele ja arvestades, et finantseerimisasutused teevad finantsturgudel enamiku tehingutest, tuleks maksu kohaldada ainult kõnealuste asutuste suhtes sellest olenemata, kas nad kauplevad oma nimel, teiste isikute nimel või oma arvel või teiste isikute arvel.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13
(13)  Finantstehingute maksu tuleks kohaldada residentsuse põhimõttel, arvestades finantstehingute suurt mobiilsust ja selleks et vähendada maksude vältimise ohtu.
(13)  Finantstehingute maksu tuleks kohaldada väga laialt määratletud residentsuse põhimõttel, mida täiendaksid emiteerimise põhimõtte elemendid, arvestades finantstehingute suurt mobiilsust ja selleks et vähendada maksude vältimise ohtu ning et tagada turuosaliste ja tehingute võimalikult ulatuslik kaetus. Lisaks tuleks finantstehingute maksu paremaks sissenõudmiseks kohaldada omandiõiguse üleandmise põhimõtet.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14
(14)  Minimaalsed maksumäärad tuleks kehtestada piisavalt kõrged, et saavutada käesoleva direktiiviga ette nähtud ühtlustamine. Samas peavad määrad olema piisavalt madalad, et minimeerida turu ümberpaigutumise ohtu.
(14)  Minimaalsed maksumäärad tuleks kehtestada piisavalt kõrged, et saavutada käesoleva direktiiviga ette nähtud ühtlustamine, nii et finantssektor annab asjakohase panuse majanduskriisi kulude katmisse, tugevdades sel viisil reaalmajandust. Samas peavad kõnealused määrad olema ühtse ülemaailmse finantstehingute maksurežiimi rakendamiseni piisavalt madalad, et minimeerida tegevuskoha äraviimise ohtu.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)
(15 a)  Kuna maksudest kõrvalehoidumise, maksustamise vältimise ja kuritarvitamise määr sõltub osaliselt liikmesriikide võimest kontrollida kolmandas riigis paiknevas kauplemiskohas sooritatud maksustatavaid tehinguid, peaksid liikmesriigid ja vajaduse korral komisjon kasutama täies ulatuses ära OECD, Euroopa Nõukogu ja muude rahvusvaheliste organisatsioonide loodud maksundusalase koostöö instrumente. Vajaduse korral tuleks siinkohal algatada kahe- ja mitmepoolne koostöö.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16
(16)  Selleks et oleks võimalik vastu võtta üksikasjalikumad eeskirjad, mille alusel tehakse kindlaks, kas teatud finantstegevus moodustab olulise osa ettevõtja tegevusest (et ettevõtet saaks käsitada finantseerimisasutusena käesoleva direktiivi eesmärgil), ning et saaks vastu võtta maksudest kõrvalehoidumist, maksustamise vältimist ja kuritarvitamist käsitlevad üksikasjalikumad eeskirjad, tuleks komisjonile delegeerida volitus võtta vastu õigusakte kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 eesmärgiga määrata kindlaks sellekohased vajalikud meetmed. Eriti tähtis on, et komisjon korraldaks ettevalmistustööde ajal asjakohaseid nõupidamisi, sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama asjaomaste dokumentide õigeaegse ja asjakohase edastamise nõukogule.
(16)  Selleks et oleks võimalik vastu võtta üksikasjalikumad eeskirjad, mille alusel tehakse kindlaks, kas teatud finantstegevus moodustab olulise osa ettevõtja tegevusest (et ettevõtet saaks käsitada finantseerimisasutusena käesoleva direktiivi eesmärgil), ning et saaks vastu võtta maksudest kõrvalehoidumist, maksustamise vältimist ja kuritarvitamist käsitlevad üksikasjalikumad eeskirjad, tuleks komisjonile delegeerida volitus võtta vastu õigusakte kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 eesmärgiga määrata kindlaks sellekohased vajalikud meetmed. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, eelkõige ekspertide, valitsusväliste organisatsioonide ja muude sidusrühmadega. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide õigeaegse ja asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)
(17 a)  Käesolev direktiiv ei käsitle finantstehingute maksutulu haldamist. Võttes siiski arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020, ja eelkõige sätteid liidu omavahendite kohta, võiks osa finantstehingute maksutulust hallata liidu tasandil, kas osana liidu omavahenditest või otseselt seotuna konkreetsete liidu poliitikavaldkondade ja avalike hüvedega. Osa finantstehingute maksutulu kasutamine liidu omavahenditena vähendaks liikmesriikide sissemakseid liidu eelarvesse ja vabastaks seega liikmesriikide eelarvelisi vahendeid muudeks eesmärkideks.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 b (uus)
(17 b)  Maksude kogumine on üksnes liikmesriikide pädevuses.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2
2.  Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõigi finantstehingute suhtes tingimusel, et vähemalt üks tehingu osapool asub liikmesriigis ja et liikmesriigi territooriumil asuv finantstehingus osalev finantseerimisasutus tegutseb kas enda arvel või teise isiku arvel või enda nimel või tehingu osapoole nimel.
2.  Käesolevat direktiivi kohaldatakse kooskõlas artikliga 3 kõigi finantstehingute suhtes, mis vastavad ühele järgmistest tingimustest:
(a) vähemalt üks tehingu osapool asub liikmesriigis ja liikmesriigi territooriumil asuv finantstehingus osalev finantseerimisasutus tegutseb kas enda arvel või teise isiku arvel või enda nimel või tehingu osapoole nimel; või
(b) tehing hõlmab finantsinstrumenti, mille on emiteerinud liidus registreeritud juriidiline isik.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 1 – alapunkt c a (uus)
(c a) valuuta hetketuru tehingud, välja arvatud juhul, kui need on otseselt seotud lõppkasutajast finantssektorivälise vastaspoole äritegevusega;
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 7 – alapunkt f
(f) pensionifond või tööandjapensioni kogumisasutus, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/41/EÜ artikli 6 punktis a, ning sellise fondi või asutuse investeerimisjuht;
(f) pensionifondi või tööandjapensioni kogumisasutust, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/41/EÜ (tööandjapensioni kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve kohta) artikli 6 punktis a, ning sellise fondi või asutuse investeerimisjuhti, samuti üksust, mis on asutatud selliste fondide või asutuste investeeringute tegemise eesmärgil ning kes tegutseb üksnes selliste fondide või asutuste huvides, ei loeta käesoleva direktiivi kohaldamisel finantseerimisasutuseks kuni käesoleva direktiivi läbivaatamiseni vastavalt artiklile 16;
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e a (uus)
(e a) ta on enda või teise isiku arvel või tehingu osapoole nimel tegutsev osapool tehingus, mis on seotud liikmesriigi või liidu territooriumil emiteeritud finantsinstrumendiga.
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)
2 a. Lõike 1 järjepidevaks kohaldamiseks teevad liikmesriikide pädevad asutused üksteise ja ESMAga tihedat koostööd finantsturgude üle järelevalve teostamisel.

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 a (uus)
Artikkel 3 a

Emiteerimine

1.  Käesoleva direktiivi tähenduses on finantsinstrument emiteeritud liikmesriigi või liidu territooriumil, kui selle on emiteerinud liikmesriigis registreeritud juriidiline isik.
2.  Tuletislepingu puhul on liikmesriigi või liidu territooriumil emiteerimise tingimus täidetud, kui viite- või alusinstrumendi on emiteerinud liikmesriigis registreeritud juriidiline isik.
3.  Struktureeritud instrumendi puhul on liikmesriigi või liidu territooriumil emiteerimise tingimus täidetud, kui struktureeritud instrumendi aluseks või tagatiseks on oluline hulk varasid või finantsinstrumente ja tuletislepinguid, mis viitavad finantsinstrumentidele, mille on emiteerinud liikmesriigis registreeritud juriidiline isik.
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 b (uus)
Artikkel 3 b

Omandiõiguse üleandmine

1.  Finantstehingut, mille puhul ei ole finantstehingute maksu makstud, ei saa kohtu kaudu täitmisele pöörata ja see ei too kaasa aluseks oleva instrumendi omandiõiguse üleandmist.
2.  Loetakse, et lõike 1 kohase finantstehingu puhul ei ole täidetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu … määruse (EL) nr …/2012 (börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta [Euroopa turu infrastruktuuri määrus]) keskse kliirimise nõue ega Euroopa Parlamendi ja nõukogu … määruse (EL) nr …/2012 (krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta [CRR IV]) kohased kapitali adekvaatsuse nõuded.
3.  Automaatsete elektrooniliste makseskeemide korral arveldusagentide osalusel või ilma selleta võivad liikmesriigi maksuhaldurid luua finantstehingute maksu automaatse elektroonilise kogumise ja omandiõiguse üleandmise tõendite väljastamise süsteemi.
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3
3.  Liikmesriigid kohaldavad ühesugust määra kõigi selliste finantstehingute suhtes, mis kuuluvad lõike 2 punktide a ja b kohaselt samasse kategooriasse.
3.  Liikmesriigid kohaldavad maksuarbitraaži vältimiseks ühesugust määra kõigi selliste finantstehingute suhtes, mis kuuluvad lõike 2 punktide a ja b kohaselt samasse kategooriasse.
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)
3 a. Liikmesriigid kohaldavad börsidel tehtavate finantstehingute suhtes madalamat maksumäära kui börsiväliste finantstehingute suhtes. Seda kohaldatakse artiklites 5 ja 6 osutatud finantstehingute suhtes.

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2
2.  Kui finantseerimisasutus tegutseb teise finantseerimisasutuse nimel või arvel, on üksnes kõnealune teine finantseerimisasutus kohustatud maksma finantstehingute maksu.
2.  Kui finantseerimisasutus tegutseb teise finantseerimisasutuse nimel, arvel või korraldusel, on üksnes kõnealune teine finantseerimisasutus kohustatud maksma finantstehingute maksu. Kui sellisesse protsessi on kaasatud mitu finantseerimisasutust, on finantstehingute maksu kohustatud maksma ainult algne kauplejana registreeritud asutus.
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1
1.  Liikmesriigid sätestavad registreerimis-, raamatupidamis- ja aruandluskohustused ning muud kohustused, mille eesmärk on tagada, et maksuhaldurile maksta tulevat finantstehingute maksu ka tegelikkuses makstakse.
1.  Liikmesriigid sätestavad raamatupidamis- ja aruandluskohustused ning muud kohustused, mille eesmärk on tagada, et maksuhaldurile maksta tulevat finantstehingute maksu ka tegelikkuses makstakse.
Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)
1 a. Finantseerimisasutus registreerib end kuue kuu jooksul alates käesoleva direktiivi jõustumisest artikli 3 lõike 1 kohase asukohajärgse liikmesriigi maksuhalduri juures.

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 b (uus)
1 b. Liikmesriik teavitab teisi liikmesriike oma territooriumil registreeritud finantseerimisasutustest.

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5 a (uus)
5 a. Liikmesriigid avalikustavad igal aastal komisjonile ja Eurostatile kogutud tulude aluseks olevate tehingute mahud.

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – pealkiri
Erisätted maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise ning kuritarvitamise ärahoidmise kohta

Erisätted läbipaistvuse ning maksudest kõrvalehoidumise, maksustamise vältimise ja kuritarvitamise ärahoidmise kohta

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1
1.   Liikmesriigid võtavad vastu meetmed maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise ning kuritarvitamise ärahoidmiseks.
1.  Maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise ning kuritarvitamise ärahoidmiseks võetakse vastu liidu õigusnormid.
Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)
1 a. Komisjon loob ekspertide töörühma (finantstehingute maksu komitee), mis koosneb liikmesriikide esindajatest ja teostab järelevalvet käesoleva direktiivi kohaldamise üle. Liikmesriigid nimetavad asutused, kellel on piisavad volitused, et võtta kuritarvituse korral viivitamata meetmeid.

Finantstehingute maksu komitee teostab järelevalvet finantstehingute üle, et tuvastada vältimise skeeme, pakkuda välja vastumeetmeid ning kooskõlastada niisuguste vastumeetmete rakendamist riigi tasandil, kui see on vajalik.

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)
3 a. Maksuhalduritele finantstehingute maksu kehtestamisega tekkivat halduskoormust hoitakse võimalikult väiksena ning sel eesmärgil julgustab komisjon liikmesriikide maksuhaldureid tegema koostööd.

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 b (uus)
3 b. Eurostat kogub ja avaldab iga aastal teavet finantsvoogude kohta, mille suhtes kohaldatakse liidus finantstehingute maksu.

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 c (uus)
3 c. Liikmesriigid ja vajaduse korral komisjon kasutavad täielikult ära asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonide loodud maksundusalase koostöö instrumente, et kontrollida kolmandas riigis asuvas kauplemiskohas sooritatud maksustatavaid tehinguid.

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 d (uus)
3 d. Et kohandada liikmesriikide maksuhaldureid käesoleva direktiivi sätetega, eelkõige seoses lõikes 3 osutatud halduskoostööga, annavad liikmesriigid neile vajalikud ja piisavad inimressursid ja tehnilised vahendid. Erilist tähelepanu pööratakse ametnikele koolituse pakkumisele.

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 e (uus)
3 e. Komisjon teostab põhjaliku hindamise, et analüüsida käesoleva direktiivi rakendamisega piirkondlike ja kohalike asutuste jaoks kaasnevaid halduskulusid.

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16
Iga viie aasta tagant ja esimest korda hiljemalt 31. detsembril 2016 esitab komisjon nõukogule aruande käesoleva direktiivi kohaldamise kohta ja vajaduse korral ettepaneku selle muutmiseks.

Iga viie aasta tagant ja esimest korda hiljemalt 31. detsembril 2016 esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva direktiivi kohaldamise kohta ja vajaduse korral ettepaneku selle muutmiseks.

Kõnealuses aruandes käsitleb komisjon vähemalt finantstehingute maksu mõju siseturu nõuetekohasele toimimisele ning finantsturgudele ja reaalmajandusele ning selles võetakse arvesse edusamme, mida on tehtud finantssektori maksustamisel rahvusvahelisel tasandil.

Kõnealuses aruandes käsitleb komisjon vähemalt finantstehingute maksu mõju siseturu nõuetekohasele toimimisele ning finantsturgudele ja reaalmajandusele. Selles hinnatakse ka niisuguste teatavate sätete mõju nagu finantstehingute maksu asjakohane kohaldamisala, võimalus eristada finantstoodete ja varade eri kategooriaid eesmärgiga kehtestada kõrgemad määrad alates teatavast tühistatud korralduste suhtarvust, maksumäär ning erandi kehtestamine tööandjapensioni kogumisasutustele artikli 2 lõike 1 punkti 7 alapunkti f alusel. Kui komisjon tuvastab moonutuse või kuritarvituse, esildab ta asjakohased parandusmeetmed.

Lisaks koostab komisjon analüüsi ja aruande finantseerimisasutuste residentsusel põhineva finantstehingute maksu maksutulude kogumise kohta liikmesriikides ning selle kohta, millises ulatuses erineb niisugune kogumine klientide residentsusel põhinevast maksude jaotumisest, s.t millisel määral rahandusalane konsolideerumine koondab maksutulusid finantskeskustesse.

Komisjon võtab oma aruannetes arvesse arutlusel olevaid või juba kasutusele võetud finantssektori maksustamise eri vorme ning edusamme ulatuslikuma finantstehingute maksu kehtestamisel. Vajaduse korral esitab komisjon ettepanekud või võtab meetmed, et hõlbustada lähenemist ja edendada ülemaailmse finantstehingute maksu kehtestamist.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika