Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0261(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0154/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0154/2012

Keskustelut :

PV 23/05/2012 - 3
CRE 23/05/2012 - 3

Äänestykset :

PV 23/05/2012 - 8.4
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0217

Hyväksytyt tekstit
PDF 356kWORD 133k
Keskiviikko 23. toukokuuta 2012 - Strasbourg
Yhteinen finanssitransaktioverojärjestelmä *
P7_TA(2012)0217A7-0154/2012

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. toukokuuta 2012 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä finanssitransaktioverojärjestelmästä ja direktiivin 2008/7/EY muuttamisesta (COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2011)0594),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0355/2011),

–  ottaa huomioon Kyproksen parlamentin, Maltan parlamentin ja Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä kehitysyhteistyövaliokunnan, budjettivaliokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A7-0154/2012),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Viimeisin finanssikriisi on saanut kaikilla tasoilla aikaan keskustelua finanssialalla mahdollisesti kannettavasta lisäverosta ja erityisesti finanssitransaktioverosta. Tavoitteena on halu saada finanssiala osallistumaan kriisin kustannusten kattamiseen, muuttaa finanssialan verotusta tasapuolisemmaksi verrattuna muihin aloihin, estää finanssilaitoksia harjoittamasta toimintaa, johon liittyy liian suuria riskejä, täydentää tulevien kriisien välttämiseen tähtääviä sääntelytoimenpiteitä sekä kerätä lisätuloja julkiseen talouteen tai erityisiin toimenpidetarkoituksiin.
(1)  Viimeisin finanssikriisi on saanut kaikilla tasoilla aikaan keskustelua finanssialalla mahdollisesti kannettavasta lisäverosta ja erityisesti finanssitransaktioverosta. Tavoitteena on saada finanssiala osallistumaan kriisin kustannusten kattamiseen, muuttaa finanssialan verotusta tasapuolisemmaksi verrattuna muihin aloihin, estää finanssilaitoksia harjoittamasta toimintaa, johon liittyy liian suuria riskejä, täydentää tulevien kriisien välttämiseen tähtääviä sääntelytoimenpiteitä sekä kerätä lisätuloja julkiseen talouteen muun muassa julkisen talouden vakauttamiseksi, kasvun edistämiseksi ja työpaikkojen luomiseksi tai erityisiin toimenpidetarkoituksiin, kuten kehitysapuun ja ilmastonmuutoksen torjumiseen.
Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Jotta voidaan estää vääristymät, joita aiheutuu jäsenvaltioiden yksipuolisesti toteuttamista toimenpiteistä ottaen huomioon, että asianomaisista finanssitransaktioista valtaosa on sellaisia, joiden liikkuvuus on erittäin suuri, ja varmistaa sitä kautta sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, on tärkeää, että jäsenvaltioissa kannettavan finanssitransaktioveron perusominaisuudet yhdenmukaistetaan unionin tasolla. Samalla olisi pyrittävä välttämään kannustimet verokeinotteluun unionissa ja unionin finanssimarkkinoiden väliset vääristymät sekä mahdollisuudet kaksinkertaiseen verotukseen tai verottamatta jättämiseen.
(2)  Jotta voidaan estää vääristymät, joita aiheutuu jäsenvaltioiden yksipuolisesti toteuttamista toimenpiteistä ottaen huomioon, että asianomaisista finanssitransaktioista valtaosa on sellaisia, joiden liikkuvuus on erittäin suuri, ja varmistaa sitä kautta sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, on tärkeää, että jäsenvaltioissa kannettavan finanssitransaktioveron perusominaisuudet yhdenmukaistetaan ja tämä direktiivi pannaan täytäntöön unionin tasolla. Samalla olisi pyrittävä välttämään kannustimet verokeinotteluun unionissa ja unionin finanssimarkkinoiden väliset vääristymät sekä mahdollisuudet kaksinkertaiseen verotukseen tai verottamatta jättämiseen. Kun otetaan huomioon lopullisena tavoitteena oleva finanssitransaktioveron soveltaminen koko unionissa, jos jokin jäsenvaltioiden ryhmä, joka käsittää euroalueen maita mutta ei rajoitu niihin, päättää edetä nopeammin soveltamalla Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 329 artiklan mukaista tiiviimpää yhteistyötä, tässä direktiivissä kehitetty malli vaikuttaisi sopivalta täytäntöönpanon perustalta tällaisessa jäsenvaltioiden ryhmässä. Finanssitransaktioveron käyttöönotto erittäin harvoissa jäsenvaltioissa voi kuitenkin johtaa kilpailun merkittävään vääristymiseen sisämarkkinoilla, ja olisi toteuttava kattavia toimia sen varmistamiseksi, ettei tällainen toimi vaikuta kielteisesti sisämarkkinoiden toimintaan.
Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
(2 a)  Kun otetaan huomioon Eurooppa-neuvoston 17 päivänä kesäkuuta 2010 antamat päätelmät sekä se, että finanssitransaktioveron tavoitteet saavutetaan todellisuudessa, jos se otetaan käyttöön maailmanlaajuisesti, unionin olisi johdettava toimia finanssitransaktioveroa koskevan maailmanlaajuisen sopimuksen aikaansaamiseksi. Näyttämällä esimerkkiä finanssitransaktioveron käyttöönotossa Euroopan unionin on vaadittava määrätietoisesti asiaankuuluvalla kansainvälisellä foorumilla ja erityisesti G20-ryhmässä maailmanlaajuista sopimusta yhteisen perustan vahvistamiseksi maailmanlaajuisen finanssitransaktioveron käyttöönottoa varten. Tämänsuuntaisten konkreettisten toimien olisi oltava osa kertomusta, jonka komissio esittää tämän direktiivin ensimmäisen uudelleentarkastelun yhteydessä.
Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Jotta sisämarkkinat toimisivat asianmukaisesti, finanssitransaktioveroa olisi sovellettava kauppaan, jota käydään laajalla valikoimalla rahoitusvälineitä, mukaan lukien strukturoidut tuotteet, sekä jäsennellyillä markkinoilla että pörssin ulkopuolella ja myös kaikkien johdannaissopimusten tekemiseen ja muuttamiseen. Samasta syystä finanssitransaktioveroa olisi sovellettava laajasti määritettyyn joukkoon finanssilaitoksia.
(3)  Jotta rajoitettaisiin mahdollisuuksia veronkiertoon, uudelleensijoittautumisriskiä ja sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttöä, finanssitransaktioveroa olisi sovellettava kauppaan, jota käydään laajalla valikoimalla rahoitusvälineitä, mukaan lukien strukturoidut tuotteet, sekä jäsennellyillä markkinoilla että pörssin ulkopuolella ja myös kaikkien johdannaissopimusten tekemiseen ja muuttamiseen. Samasta syystä finanssitransaktioveroa olisi sovellettava laajasti määritettyyn joukkoon finanssilaitoksia. Sisällyttämällä sen soveltamisalaan mahdollisimman monet rahoitusvälineet ja toimijat olisi varmistettava, että verotaakka jakautuu tasapuolisesti kaikkien toimijoiden kesken, kuitenkin siten, että se on suhteellisesti suurempi finanssitransaktioissa, jotka ovat spekulatiivisempia ja joilla voi olla enemmän haitallisia vaikutuksia. Samaa tulosta ei voitaisi saavuttaa, jos finanssitransaktioveron soveltamisala olisi suppeampi, eli jos sitä sovellettaisiin esimerkiksi leimaveron muodossa, jolloin koko verotaakka kohdistuisi huomattavasti rajallisempaan määrään välineitä, joilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla, eikä saavutettaisi tavoitetta hillitä liiallista ja haitallista keinottelua.
Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)
(11 a)  Tiukasti säännellyn, valvotun ja avoimen pörssikaupan aseman vahvistamiseksi sääntelemättömään, valvomattomaan ja vähemmän avoimeen pörssin ulkopuoliseen kauppaan nähden jäsenvaltioiden olisi sovellettava pörssissä toteutettaviin finanssitransaktioihin alempaa verokantaa kuin pörssin ulkopuolisessa kaupassa toteutettaviin. Tämä antaa mahdollisuuden siirtää kaupankäyntiä markkinoilta, joilla sääntelyä on hyvin vähän tai ei lainkaan, pörsseihin, joita säännellään ja valvotaan tiukasti.
Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Jotta verotus voidaan kohdistaa kansalaisten sijaan finanssialaan itseensä ja koska finanssilaitokset suorittavat valtaosan transaktioista finanssimarkkinoilla, veroa olisi sovellettava kyseisiin laitoksiin riippumatta siitä, käyvätkö ne kauppaa omissa vai muiden henkilöiden nimissä ja omaan vai muiden henkilöiden lukuun.
(12)  Jotta verotus voidaan kohdistaa kansalaisten sijaan finanssialaan itseensä ja koska finanssilaitokset suorittavat valtaosan transaktioista finanssimarkkinoilla, veroa olisi sovellettava ainoastaan kyseisiin laitoksiin riippumatta siitä, käyvätkö ne kauppaa omissa vai muiden henkilöiden nimissä ja omaan vai muiden henkilöiden lukuun.
Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Koska finanssitransaktiot ovat erittäin liikkuvaisia ja jotta voidaan helpottaa mahdollisen veronkierron torjumista, finanssitransaktioveroa olisi sovellettava kotipaikkaperiaatteen perusteella.
(13)  Koska finanssitransaktiot ovat erittäin liikkuvaisia ja jotta voidaan helpottaa mahdollisen veronkierron torjumista ja taata mahdollisimman laaja toimijoiden ja transaktioiden peitto, finanssitransaktioveroa olisi sovellettava hyvin laaja-alaisesti määritellyn kotipaikkaperiaatteen perusteella ja sitä olisi täydennettävä liikkeeseenlaskua koskevalla periaatteella. Finanssitransaktioveron täytäntöönpanon helpottamiseksi olisi lisäksi sovellettava omistajuusperiaatetta.
Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Vähimmäisverokannat olisi asetettava riittävän korkealle tasolle tässä direktiivissä asetetun yhdenmukaistamistavoitteen saavuttamiseksi. Niiden olisi kuitenkin samalla oltava riittävän matalia, jotta siirtymisriskit olisivat mahdollisimmat pienet.
(14)  Vähimmäisverokannat olisi asetettava riittävän korkealle tasolle tässä direktiivissä asetettujen yhdenmukaistamistavoitteiden saavuttamiseksi, jotta finanssiala vastaa omalta osaltaan asianmukaisesta osuudesta talouskriisin kustannuksista, minkä myötä reaalitalous vahvistuu. Verokantojen olisi kuitenkin samalla oltava riittävän matalia, jotta siirtymisriskit olisivat mahdollisimmat pienet odotettaessa, että yhtenäinen finanssitransaktioverojärjestelmä otetaan käyttöön maailmanlaajuisesti.
Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)
(15 a)  Koska veropetosten, veronkierron ja väärinkäytösten yleisyys on osittain riippuvaista jäsenvaltioiden kyvystä tarkistaa kolmansissa maissa sijaitsevilla kauppapaikoilla toteutetut verolliset transaktiot, jäsenvaltioiden ja tarvittaessa komission olisi käytettävä täysimääräisesti hyväkseen OECD:n, Euroopan neuvoston ja muiden kansainvälisten järjestöjen veroasioissa tehtävää yhteistyötä varten perustamia välineitä. Tämän osalta olisi tarvittaessa käynnistettävä uusia kahdenvälisiä ja monenvälisiä yhteistyöaloitteita.
Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Jotta voidaan antaa yksityiskohtaisempia sääntöjä sen määrittämiseksi, muodostaako tietty finanssitoiminta merkittävän osan yrityksen toimintaa, jolloin yritys voidaan katsoa tässä direktiivissä tarkoitetuksi finanssilaitokseksi, sekä yksityiskohtaisempia sääntöjä veropetoksilta, veronkierrolta ja väärinkäytöksiltä suojautumisesta, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisia säädöksiä niiden toimenpiteiden määrityksestä, jotka ovat tarpeen tätä tarkoitusta varten. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että neuvosto saatarvittavat asiakirjat hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.
(16)  Jotta voidaan antaa yksityiskohtaisempia sääntöjä sen määrittämiseksi, muodostaako tietty finanssitoiminta merkittävän osan yrityksen toimintaa, jolloin yritys voidaan katsoa tässä direktiivissä tarkoitetuksi finanssilaitokseksi, sekä yksityiskohtaisempia sääntöjä veropetoksilta, veronkierrolta ja väärinkäytöksiltä suojautumisesta, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisia säädöksiä niiden toimenpiteiden määrityksestä, jotka ovat tarpeen tätä tarkoitusta varten. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, erityisesti asiantuntijoiden, kansalaisjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaanEuroopan parlamentille janeuvostolle hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.
Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)
(17 a)  Tässä direktiivissä ei käsitellä finanssitransaktioverosta saatavien tulojen hallinnointia. Kun kuitenkin otetaan huomioon komission ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta ja erityisesti unionin omia varoja koskevat säännökset, osaa finanssitransaktioveron tuloista voitaisiin hallinnoida unionin tasolla joko osana unionin omia varoja tai yhdistettynä suoraan tiettyihin unionin politiikan aloihin ja julkisiin hyödykkeisiin. Jos osa finanssitransaktioverosta saaduista tuloista käytettäisiin unionin omina varoina, tämä pienentäisi unionin talousarvioon maksettavia kansallisia osuuksia, ja näin kansallisista talousarvioista vapautuisi varoja muihin tarkoituksiin.
Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)
(17 b)  Vain jäsenvaltioilla on toimivalta kantaa veroa.
Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
2.  Tätä direktiiviä on sovellettava kaikkiin finanssitransaktioihin edellyttäen, että vähintään yksi transaktion osapuolista on sijoittautunut jäsenvaltioon ja transaktion osapuolena on jäsenvaltion alueelle sijoittautunut finanssilaitos, joka toimii joko omaan tai toisen henkilön lukuun taikka transaktion osapuolen nimissä.
2.  Tätä direktiiviä on sovellettava 3 artiklan mukaisesti kaikkiin finanssitransaktioihin, jotka täyttävät jommankumman seuraavista edellytyksistä:
(a) vähintään yksi transaktion osapuolista on sijoittautunut jäsenvaltioon ja transaktion osapuolena on jäsenvaltion alueelle sijoittautunut finanssilaitos, joka toimii joko omaan tai toisen henkilön lukuun taikka transaktion osapuolen nimissä; tai
(b) transaktioon liittyvän rahoitusvälineen on laskenut liikkeeseen oikeushenkilö, joka on rekisteröity Euroopan unionissa.
Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)
(c a) avistavaluuttatoimet paitsi jos ne liittyvät suoraan sellaisen finanssialan ulkopuolisen vastapuolen kaupalliseen toimintaan, joka on loppukäyttäjä.
Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – f alakohta
(f) eläkerahasto tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/41/EY 6 artiklan a alakohdassa määritelty ammatillista lisäeläkettä tarjoava laitos sekä tällaisen rahaston tai laitoksen omaisuudenhoitaja;
(f) eläkerahastoa tai ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/41/EY 6 artiklan a alakohdassa määriteltyä ammatillista lisäeläkettä tarjoavaa laitosta sekä tällaisen rahaston tai laitoksen omaisuudenhoitajaa tai yhteisöä, joka on perustettu tällaisten varojen sijoittamista varten, tai laitoksia, jotka toimivat erityisesti ja yksinomaan tällaisten rahastojen tai laitosten edun mukaisesti, ei katsota tässä direktiivissä tarkoitetuiksi rahoituslaitoksiksi ennen tämän direktiivin uudelleentarkastelua 16 artiklan mukaisesti;
Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)
(e a) se on joko omaan tai toisen henkilön lukuun toimiva osapuoli tai se toimii sellaisen osapuolen nimissä, joka osallistuu jäsenvaltion tai unionin alueella liikkeeseenlaskettua rahoitusvälinettä koskevaan transaktioon.
Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a. Jotta 1 kohtaa sovelletaan yhdenmukaisesti, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä tiivistä yhteistyötä keskenään ja Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean kanssa finanssimarkkinoiden valvonnan osalta.

Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)
3 a artikla

Liikkeeseenlaskeminen

1.  Tämän direktiivin soveltamiseksi rahoitusvälineen katsotaan olevan laskettu liikkeeseen jäsenvaltion tai unionin alueella, jos sen on laskenut liikkeeseen oikeushenkilö, joka on rekisteröity jossakin jäsenvaltiossa.
2.  Johdannaissopimusten osalta jäsenvaltion tai unionin alueella tapahtuvaa liikkeeseenlaskua koskeva ehto täyttyy, jos referenssivälineen tai suojattavan välineen on laskenut liikkeeseen oikeushenkilö, joka on rekisteröity jossakin jäsenvaltiossa.
3.  Strukturoitujen tuotteiden osalta jäsenvaltion tai unionin alueella tapahtuvaa liikkeeseenlaskua koskeva ehto täyttyy, jos strukturoitu tuote perustuu merkittävään osuuteen omaisuuseristä tai rahoitusvälineistä ja johdannaissopimuksista, joiden referenssivälineet on laskenut liikkeeseen oikeushenkilö, joka on rekisteröity jossakin jäsenvaltiossa, tai kun sen vakuutena on tällainen osuus.
Tarkistus 19
Ehdotus direktiiviksi
3 b artikla (uusi)
3 b artikla

Omistusoikeuden siirtyminen

1.  Finanssitransaktio, josta ei ole kannettu finanssitransaktioveroa, katsotaan oikeudellisesti toteuttamiskelvottomaksi eikä se johda kohde-etuuden omistusoikeuden siirtymiseen.
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun finanssitransaktion ei katsota täyttävän keskusselvityksen vaatimuksia OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä ... annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2012 [Euroopan markkinarakenneasetus] mukaisesti eikä luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä koskevista vakavaraisuusvaatimuksista ... annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2012 [CRR IV] mukaisia vakavaraisuusvaatimuksia.
3.  Jos käytössä on automaattinen sähköinen maksujärjestelmä, jäsenvaltioiden veroviranomaiset voivat ottaa käyttöön automaattisen sähköisen järjestelmän finanssitransaktioveron perimistä ja omistusoikeuden siirtymistä koskevia todistuksia varten riippumatta siitä, osallistuuko niihin maksuselvitysosapuolia.
Tarkistus 20
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta
3.  Jäsenvaltioiden on sovellettava samaa verokantaa kaikkiin finanssitransaktioihin, jotka kuuluvat samaan ryhmään 2 kohdan a ja b alakohdan nojalla.
3.  Verokeinottelun torjumiseksi jäsenvaltioiden on sovellettava samaa verokantaa kaikkiin finanssitransaktioihin, jotka kuuluvat samaan ryhmään 2 kohdan a ja b alakohdan nojalla.
Tarkistus 21
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a. Jäsenvaltioiden on sovellettava pörssissä toteutettaviin finanssitransaktioihin alempaa verokantaa kuin pörssin ulkopuolisessa kaupassa toteutettaviin. Tätä sovelletaan 5 ja 6 artiklassa tarkoitettuihin finanssitransaktioihin.

Tarkistus 22
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta
2.  Jos finanssilaitos toimii toisen finanssilaitoksen nimissä tai lukuun, vain kyseinen toinen finanssilaitos on velvollinen maksamaan finanssitransaktioveron.
2.  Jos finanssilaitos toimii toisen finanssilaitoksen nimissä, lukuun tai toimeksiannosta, vain kyseinen toinen finanssilaitos on velvollinen maksamaan finanssitransaktioveron. Jos tällaisessa prosessissa on osallisina useita finanssilaitoksia, ainoastaan alkuperäiseksi kaupankävijäksi luokiteltu finanssilaitos on velvollinen maksamaan finanssitransaktioveron.
Tarkistus 23
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on säädettävä rekisteröinti-, kirjanpito- ja ilmoitusvelvoitteista sekä muista velvoitteista, joiden tarkoituksena on varmistaa, että veroviranomaisille maksettava finanssitransaktiovero maksetaan tosiasiallisesti.
1.  Jäsenvaltioiden on säädettävä kirjanpito- ja ilmoitusvelvoitteista sekä muista velvoitteista, joiden tarkoituksena on varmistaa, että veroviranomaisille maksettava finanssitransaktiovero maksetaan tosiasiallisesti.
Tarkistus 24
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a. Finanssilaitoksen on kuuden kuukauden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta rekisteröidyttävä veroviranomaisille jäsenvaltiossa, johon sen katsotaan sijoittautuneen 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 b kohta (uusi)
1 b. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava toisilleen alueellaan rekisteröidyistä finanssilaitoksista.

Tarkistus 26
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 a kohta (uusi)
5 a. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava vuosittain komissiolle ja Eurostatille transaktiovolyymit, joista tuloja on kerätty.

Tarkistus 27
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – otsikko
Veropetosten, veronkierron ja väärinkäytösten estämiseen liittyvät erityissäännökset

Avoimuuteen sekä veropetosten, veronkierron ja väärinkäytösten estämiseen liittyvät erityissäännökset

Tarkistus 28
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta
1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä veropetosten, veronkierron ja väärinkäytösten estämiseksi.
1.  On annettava unionin säännöt veropetosten, veronkierron ja väärinkäytösten estämiseksi.
Tarkistus 29
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a. Komissio perustaa asiantuntijatason työryhmän (finanssitransaktiokomitea), johon kuuluu jäsenvaltioiden edustajia ja joka valvoo tämän direktiivin soveltamista. Jäsenvaltioiden on nimitettävä elimiä ja annettava niille riittävästi toimivaltaa, jotta ne voivat ryhtyä välittömiin vastatoimiin väärinkäytöstapauksissa.

Finanssitransaktiokomitea valvoo finanssitransaktioita, pyrkimyksenään havaita veronkiertojärjestelmät, ehdottaa vastatoimia ja tarvittaessa koordinoida vastatoimien täytäntöönpano kansallisella tasolla.

Tarkistus 30
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a. Finanssitransaktioverosta veroviranomaisille aiheutuva hallinnollinen rasite on pidettävä mahdollisimman pienenä, ja tätä varten komissio edistää kansallisten veroviranomaisten välistä yhteistyötä.

Tarkistus 31
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 b kohta (uusi)
3 b. Eurostatin on koottava ja julkaistava vuosittain rahoitusvirrat, joihin unionissa sovelletaan finanssitransaktioveroa.

Tarkistus 32
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 c kohta (uusi)
3 c. Jotta voidaan tarkistaa kolmansissa maissa sijaitsevilla kauppapaikoilla toteutetut verolliset transaktiot, jäsenvaltioiden ja tarpeen mukaan komission on käytettävä täysimääräisesti hyväkseen asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen veroyhteistyötä varten perustamia välineitä.

Tarkistus 33
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 d kohta (uusi)
3 d. Jäsenvaltioiden on annettava verohallinnoilleen riittävät ja asianmukaiset henkilöresurssit ja tekniset välineet, jotta ne voivat sopeutua tämän direktiivin säännöksiin ja erityisesti osallistua 3 kohdassa tarkoitettuun hallinnolliseen yhteistyöhön. Erityistä huomiota on kiinnitettävä virkamiesten koulutukseen.

Tarkistus 34
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 e kohta (uusi)
3 e. Komissio suorittaa perinpohjaisen tarkastelun, jossa se arvioi tämän direktiivin täytäntöönpanosta alueellisille ja paikallisille viranomaisille aiheutuvia hallinnollisia kustannuksia.

Tarkistus 35
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla
Komissio toimittaa neuvostolle joka viides vuosi ja ensimmäisen kerran 31 päivään joulukuuta 2016 mennessä kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja tarvittaessa ehdotuksen sen muuttamisesta.

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle joka viides vuosi ja ensimmäisen kerran 31 päivään joulukuuta 2016 mennessä kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja tarvittaessa ehdotuksen sen muuttamisesta.

Kyseisessä kertomuksessa komissio tarkastelee vähintään finanssitransaktioveron vaikutuksia sisämarkkinoiden moitteettomaan toimintaan, finanssimarkkinoihin ja reaalitalouteen sekä ottaa huomioon finanssialan verotuksessa tapahtuneen kansainvälisen kehityksen.

Kertomuksessa komissio tarkastelee ainakin finanssitransaktioveron vaikutuksia sisämarkkinoiden moitteettomaan toimintaan, finanssimarkkinoihin ja reaalitalouteen. Se arvioi myös tiettyjen säännösten vaikutusta, kuten finanssitransaktioveron asianmukaista soveltamisalaa, mahdollisuutta erottaa toisistaan rahoitustuotteiden ja varojen luokkia, jotta voidaan periä suurempaa veroa peruutettujen toimeksiantojen ylittäessä tietyn määrän, verokantaa sekä ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavia laitoksia koskevaa poikkeusta 2 artiklan 1 kohdan 7 alakohdan f alakohdan mukaisesti. Jos komissio havaitsee vääristymiä tai väärinkäytöksiä, se ehdottaa asianmukaisia korjaavia toimia.

Lisäksi komissio laatii analyysin ja raportin kansallisten finanssitransaktioverotulojen keruusta finanssilaitosten sijoittautumispaikan perusteella ja siitä, missä määrin keruu eroaa verojen jakautumisesta asiakkaiden sijoittautumisen perusteella, toisin sanoen siitä, missä laajuudessa rahoitusalan konsolidointi keskittää verotuloja finanssikeskuksiin.

Kertomuksissaan komissio ottaa huomioon rahoitusalan eri verotusmuodot, joita käsitellään tai joita käytetään jo, ja laajemman finanssitransaktioveron käyttöönotossa saavutetun edistyksen. Tarvittaessa komissio esittää ehdotuksia tai toteuttaa toimia, joilla edistetään lähentymistä ja maailmanlaajuisen finanssitransaktioveron käyttöönottoa.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö