Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0261(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0154/2012

Pateikti tekstai :

A7-0154/2012

Debatai :

PV 23/05/2012 - 3
CRE 23/05/2012 - 3

Balsavimas :

PV 23/05/2012 - 8.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0217

Priimti tekstai
PDF 437kWORD 159k
Trečiadienis, 2012 m. gegužės 23 d. - Strasbūras
Bendra finansinių sandorių mokesčio sistema *
P7_TA(2012)0217A7-0154/2012

2012 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl bendros finansinių sandorių mokesčio sistemos ir kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/7/EB (COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2011)0594),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0355/2011),

–  atsižvelgdamas į pagrįstas nuomones, kurias vadovaudamiesi Protokolu (Nr. 2) dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateikė Kipro parlamentas, Maltos parlamentas ir Švedijos parlamentas ir kuriose tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Vystymosi komiteto, Biudžeto komiteto bei Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomones (A7–0154/2012),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą su juo konsultuotis, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis
(1) dėl pastarųjų metų finansų krizės vyksta visų lygių diskusijos dėl galimo papildomo finansų sektoriui taikytino mokesčio, ypač finansinių sandorių mokesčio (FSM). Šias diskusijas lėmė noras užtikrinti, kad finansų sektorius prisidėtų prie krizės išlaidų padengimo ir kad ateityje būtų užtikrintas vienodas šio sektoriaus apmokestinimas kitų sektorių atžvilgiu; sukurti kliūtis per daug rizikingai finansų įstaigų veiklai; papildyti reguliavimo priemones, kuriomis siekiama ateityje išvengti krizių ir gauti papildomų įplaukų bendriesiems biudžetams arba specialioms politikos priemonėms finansuoti;
(1) dėl pastarųjų metų finansų krizės vyksta visų lygių diskusijos dėl galimo papildomo finansų sektoriui taikytino mokesčio, ypač finansinių sandorių mokesčio (FSM). Šias diskusijas lėmė noras užtikrinti, kad finansų sektorius prisidėtų prie krizės išlaidų padengimo ir kad ateityje būtų užtikrintas vienodas šio sektoriaus apmokestinimas kitų sektorių atžvilgiu; sukurti kliūtis per daug rizikingai finansų įstaigų veiklai; papildyti reguliavimo priemones, kuriomis siekiama ateityje išvengti krizių ir gauti papildomų įplaukų bendriesiems biudžetams, be kita ko, fiskalinės konsolidacijos tikslais, siekiant skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą arba specialioms politikos sritims, pvz., pagalbai vystymuisi ir kovai su klimato kaita, finansuoti;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis
(2) siekiant užkirsti kelią iškraipymams per priemones, kurių vienašališkai imasi valstybės narės, atsižvelgiant į itin didelį daugelio susijusių finansinių sandorių mobilumą, ir taip siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, svarbu, kad pagrindinės FSM savybės valstybėse narėse būtų suderintos Sąjungos mastu. Todėl reikėtų vengti paskatų pasinaudoti mokesčių skirtumu Sąjungoje ir lėšų paskirstymo iškraipymų Sąjungos finansų rinkose, taip pat dvigubo apmokestinimo arba neapmokestinimo galimybių;
(2) siekiant užkirsti kelią iškraipymams per priemones, kurių vienašališkai imasi valstybės narės, atsižvelgiant į itin didelį daugelio susijusių finansinių sandorių mobilumą, ir taip siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, svarbu, kad pagrindinės FSM savybės valstybėse narėse būtų suderintos ir ši direktyva būtų įgyvendinta Sąjungos mastu. Todėl reikėtų vengti paskatų pasinaudoti mokesčių skirtumu Sąjungoje ir lėšų paskirstymo iškraipymų Sąjungos finansų rinkose, taip pat dvigubo apmokestinimo arba neapmokestinimo galimybių; Atsižvelgiant į esminį FSM taikymo visoje Sąjungoje tikslą, jei grupė valstybių narių, įskaitant euro zonos valstybes nares (tačiau ne vien jas), norėtų tvirčiau bendradarbiaudamos pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 329 straipsnį veikti sparčiau, atrodo, kad šioje direktyvoje parengtas modelis tiktų kaip įgyvendinimo pagrindas šioje valstybių narių grupėje. Tačiau FSM taikymas itin mažoje valstybių narių grupėje galėtų labai iškraipyti konkurenciją vidaus rinkoje, todėl reikėtų imtis visapusiškų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokiais veiksmais nebūtų daromas neigiamas poveikis vidaus rinkos veikimui;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a) vadovaudamasi 2010 m. birželio 17 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis ir atsižvelgdama į tai, kad FSM tikslai gali būti įgyvendinti tik jį nustačius pasauliniu lygmeniu, Sąjunga turėtų vadovauti pastangoms pasauliniu lygmeniu pasiekti susitarimą dėl FSM. Rodydama FSM įvedimo pavyzdį Sąjunga turi ryžtingai skatinti priimti pasaulinio masto susitarimą atitinkamoje tarptautinėje arenoje, ypač G20, kad būtų sukurtas bendras pasaulinio FSM įvedimo pagrindas. Konkrečius veiksmus šiuo klausimu derėtų aptarti Komisijos ataskaitoje pirmą kartą persvarstant šią direktyvą;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis
(3) kad vidaus rinka veiktų tinkamai, FSM turėtų būti taikomas prekybai įvairiausiomis finansinėmis priemonėmis, įskaitant struktūrizuotus produktus, tiek organizuotose rinkose, tiek nebiržinėje rinkoje, taip pat visų išvestinių priemonių sutarčių sudarymui ir jų keitimui. Dėl tos pačios priežasties FSM turėtų būti taikomas įvairiausioms finansų įstaigoms;
(3) kad būtų galima sumažinti veiklos perkėlimo riziką, mokesčio vengimo ir palankesnio reguliavimo pasirinkimo galimybes, FSM turėtų būti taikomas prekybai įvairiausiomis finansinėmis priemonėmis, įskaitant struktūrizuotus produktus, tiek organizuotose rinkose, tiek nebiržinėje rinkoje, taip pat visų išvestinių priemonių sutarčių sudarymui ir jų keitimui. Dėl tos pačios priežasties FSM turėtų būti taikomas įvairiausioms finansų įstaigoms; Įtraukus kuo daugiau finansinių priemonių ir veikėjų taip pat turėtų būti užtikrinamas vienodas mokesčio naštos paskirstymas visiems veikėjams, nustatant palyginti sunkesnę naštą spekuliatyvesniems ir didesnės griaunamosios galios finansiniams sandoriams. Toks rezultatas negalėtų būti pasiektas nustačius labiau ribotą FSM taikymo sritį, pvz., pasirinkus žyminį mokestį, kuriuo visa mokesčio našta būtų užkraunama daug mažesnei reguliuojamoje rinkoje parduodamų priemonių grupei ir nepasiekiamas tikslas pažaboti pernelyg didelę ir kenksmingą spekuliaciją;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(11a) siekiant sudaryti palankesnes sąlygas griežtai reguliuojamai, kontroliuojamai ir skaidriai biržinei prekybai, palyginti su nereguliuojama, nekontroliuojama ir ne tokia skaidria nebiržine prekyba, valstybės narės biržoje vykdomiems finansiniams sandoriams turėtų taikyti mažesnius mokesčių tarifus negu nebiržinėje rinkoje vykdomiems sandoriams. Taip galima bus pasiekti, kad prekyba iš beveik ar visai nereguliuojamų rinkų būtų perkelta į griežtai reguliuojamas ir kontroliuojamas biržas;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis
(12) siekiant apmokestinti finansų sektorių, o ne piliečius, ir dėl to, kad finansų įstaigos vykdo daugybę sandorių finansų rinkose, toms įstaigoms reikėtų taikyti mokestį, nepaisant to, ar jos prekiauja savo vardu, kitų subjektų vardu, savo sąskaita ar kitų subjektų sąskaita;
(12) siekiant apmokestinti finansų sektorių, o ne piliečius, ir dėl to, kad finansų įstaigos vykdo daugybę sandorių finansų rinkose, mokestį reikėtų taikyti tik toms įstaigoms, nepaisant to, ar jos prekiauja savo vardu, kitų subjektų vardu, savo sąskaita ar kitų subjektų sąskaita;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis
(13) dėl didelio finansinių sandorių mobilumo ir siekiant padėti sumažinti galimą mokesčių vengimą, FSM reikėtų taikyti remiantis įsisteigimo šalies principu;
(13) dėl didelio finansinių sandorių mobilumo ir siekiant padėti sumažinti galimą mokesčių vengimą, taip pat užtikrinti mokesčio taikymą kuo didesniam skaičiui subjektų ir sandorių, FSM reikėtų taikyti remiantis labai plačiai apibrėžtu įsisteigimo šalies principu, papildytu apmokestinimo emisijos vietoje principo (angl. issuance principle) elementais. Be to, siekiant geriau užtikrinti FSM taikymą, derėtų taikyti savininko apmokestinimo principą (angl. ownership principle);
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis
(14) kad būtų galima pasiekti šios direktyvos derinimo tikslą, reikėtų nustatyti pakankamai didelius minimalius mokesčio tarifus. Kartu jie turi būti pakankamai žemi, kad būtų sumažintas veiklos perkėlimo pavojus;
(14) kad būtų galima pasiekti šios direktyvos derinimo tikslą, reikėtų nustatyti pakankamai didelius minimalius mokesčio tarifus tam, kad finansų sektorius tinkamai prisidėtų dengiant ekonominės krizės sąnaudas ir tokiu būdu būtų skatinama realioji ekonomika. Kartu šie tarifai turi būti pakankamai žemi tol, kol bus įgyvendinta vienoda ir pasaulinė FSM sistema, kad būtų sumažintas veiklos perkėlimo pavojus;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(15a) mokesčio vengimo, slėpimo ir piktnaudžiavimo juo mastas iš dalies priklausys nuo valstybių narių gebėjimo patikrinti trečiųjų šalių prekybos vietose sudaromus apmokestinamuosius sandorius, todėl valstybės narės ir, kai taikytina, Komisija turėtų visapusiškai naudotis EBPO, Europos Tarybos ir kitų tarptautinių organizacijų nustatytomis bendradarbiavimo mokesčių klausimais priemonėmis. Prireikus šiuo atžvilgiu reikėtų imtis naujų dvišalių ir daugiašalių bendradarbiavimo iniciatyvų;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis
(16) siekiant sudaryti sąlygas priimti išsamesnes taisykles, kuriomis būtų galima nustatyti, ar tam tikra finansinė veikla yra didelė subjekto veiklos dalis, kad subjektą šios direktyvos tikslais būtų galima laikyti finansų įstaiga, taip pat išsamesnes taisykles, kuriomis siekiama užtikrinti apsaugą nuo mokesčio slėpimo, vengimo ir piktnaudžiavimo juo, Komisijai turi būti deleguoti įgaliojimai priimti teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, siekiant nustatyti šiuo tikslu reikalingas konkrečias priemones. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat su ekspertais. Ruošdama ir rengdama deleguotuosius teisės aktus, Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tinkamai ir laiku persiųsti Tarybai;
(16) siekiant sudaryti sąlygas priimti išsamesnes taisykles, kuriomis būtų galima nustatyti, ar tam tikra finansinė veikla yra didelė subjekto veiklos dalis, kad subjektą šios direktyvos tikslais būtų galima laikyti finansų įstaiga, taip pat išsamesnes taisykles, kuriomis siekiama užtikrinti apsaugą nuo mokesčio slėpimo, vengimo ir piktnaudžiavimo juo, Komisijai turi būti deleguoti įgaliojimai priimti teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, siekiant nustatyti šiuo tikslu reikalingas konkrečias priemones. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, ypač su ekspertais, nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO) ir kitais suinteresuotais subjektais. Ruošdama ir rengdama deleguotuosius teisės aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tinkamai ir laiku persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(17a) šioje direktyvoje nenagrinėjamas iš FSM gautų įplaukų valdymas. Vis dėlto, atsižvelgiant į Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, ypač dėl Sąjungos nuosavų išteklių nuostatų, dalis iš FSM gautų įplaukų galėtų būti valdoma Sąjungos lygmeniu kaip Sąjungos nuosavų išteklių dalis arba ją tiesiogiai susiejant su konkrečia Sąjungos politika ir viešosiomis gėrybėmis. Naudojant dalį iš FSM gautų įplaukų kaip Sąjungos nuosavus išteklius sumažėtų nacionaliniai įnašai į Sąjungos biudžetą, todėl lėšas iš nacionalinių biudžetų būtų galima skirti kitoms reikmėms;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(17b) įgaliojimus rinkti mokestį turi tik valstybės narės;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalis
2.  Ši direktyva taikoma visiems finansiniams sandoriams su sąlyga, kad bent viena sandorio šalis yra įsisteigusi valstybėje narėje ir kad finansų įstaiga, įsisteigusi valstybės narės teritorijoje, yra sandorio šalis, veikianti savo sąskaita arba kito subjekto sąskaita, arba sandorio šalies vardu.
2.   Pagal 3 straipsnį ši direktyva taikoma visiems finansiniams sandoriams, laikantis šių sąlygų:
a) bent viena sandorio šalis yra įsisteigusi valstybėje narėje ir finansų įstaiga, įsisteigusi valstybės narės teritorijoje, yra sandorio šalis, veikianti savo sąskaita arba kito subjekto sąskaita, arba sandorio šalies vardu; arba
b) sandoris susijęs su Sąjungoje registruotų juridinių asmenų išleista finansine priemone.
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 punkto c a papunktis (naujas)
ca) neatidėliotini valiutos keitimo sandoriai, jei jie nėra tiesiogiai susiję su ne finansų sandorio šalies, kuri yra galutinis naudotojas, komercine veikla.
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 7 punkto f papunktis
f) pensijų fondas arba įstaiga, atsakinga už profesinių pensijų skyrimą, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/41/EB 6 straipsnio a punkte, tokio fondo arba įstaigos investicijų valdytojas;
f) pensijų fondas arba įstaiga, atsakinga už profesinių pensijų skyrimą, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/41/EB dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros 6 straipsnio a punkte, tokio fondo arba įstaigos investicijų valdytojas, taip pat subjektas, įsteigtas tokių fondų arba įstaigų investicijoms ir veikiantis išskirtinai tokių fondų arba įstaigų interesais, iki šios direktyvos persvarstymo pagal 16 straipsnį nelaikomi finansų įstaiga taikant šią direktyvą;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)
ea) ji yra sandorio, susijusio su valstybės narės arba Sąjungos teritorijoje išleista finansine priemone, šalis, veikianti savo sąskaita arba kito subjekto sąskaita, arba sandorio šalies vardu.
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Kad 1 dalis būtų taikoma nuosekliai, valstybių narių kompetentingos institucijos, vykdydamos finansų rinkų priežiūrą, glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje ir su EVPRI.
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a straipsnis (naujas)
3a straipsnis

Emisija

1.  Taikant šią direktyvą finansinė priemonė laikoma išleista valstybės narės arba Sąjungos teritorijoje, jeigu ją išleido valstybėje narėje registruotas juridinis asmuo.
2.  Išvestinės finansinės priemonės sutarties atveju emisijos valstybės narės arba Sąjungos teritorijoje sąlyga laikoma įvykdyta, jeigu referencinę arba pagrindinę priemonę išleido valstybėje narėje registruotas juridinis asmuo.
3.  Struktūrizuotos finansinės priemonės atveju emisijos valstybės narės arba Sąjungos teritorijoje sąlyga laikoma įvykdyta, jeigu struktūrizuota priemonė pagrįsta ar užtikrinta didele turto arba finansinių priemonių dalimi ir išvestinių finansinių priemonių sutartimi, nurodant, kad finansines priemones išleido valstybėje narėje registruotas juridinis asmuo.
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 b straipsnis (naujas)
3b straipsnis

Juridinės nuosavybės teisės perdavimas

1.  Finansinis sandoris, kuris nebuvo apmokestintas FSM, laikomas teisiškai nevykdytinu, todėl pagrindinės finansinės priemonės juridinė nuosavybės teisė neperduodama.
2. 1 dalyje nurodytas finansinis sandoris nelaikomas nei tinkamu pagrindinių sandorio šalių tarpuskaitai pagal ... Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų [ERIR], nei tinkamu įvykdyti kapitalo pakankamumo reikalavimus pagal ... Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2012 dėl rizikos ribojimo reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms [KRR IV].
3.  Automatinio elektroninio mokėjimo sistemų, kuriose dalyvauja arba nedalyvauja mokėjimo atsiskaitymų tarpininkai, atveju valstybės narės mokesčių institucijos gali įdiegti FSM automatinio elektroninio rinkimo sistemą ir juridinės nuosavybės teisės perdavimo sertifikatus.
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis
3.  Valstybės narės taiko tokį patį tarifą visiems finansiniams sandoriams, kurie patenka į tą pačią kategoriją pagal 2 dalies a ir b papunkčius.
3.   Norint išvengti naudojimosi mokesčio skirtumais, valstybės narės taiko tokį patį tarifą visiems finansiniams sandoriams, kurie patenka į tą pačią kategoriją pagal 2 dalies a ir b punktus.
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Valstybės narės biržoje vykdomiems finansiniams sandoriams taiko mažesnius mokesčio tarifus negu nebiržinėje rinkoje vykdomiems finansiniams sandoriams. Tai taikytina 5 ir 6 straipsniuose nurodytiems finansiniams sandoriams.
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis
2.  Jeigu finansų įstaiga veikia kitos finansų įstaigos vardu arba jos sąskaita, tik tai kitai finansų įstaigai teks prievolė sumokėti FSM.
2.  Jeigu finansų įstaiga veikia kitos finansų įstaigos vardu, jos sąskaita arba pavedimu, tik tai kitai finansų įstaigai teks prievolė sumokėti FSM. Kai tokiame procese dalyvauja keletas finansų įstaigų, prievolė mokėti FSM tenka tik pirminei institucijai, sąraše nurodytai kaip prekiautojai.
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybės narės nustato registravimo, apskaitos ir atskaitomybės įsipareigojimus bei kitus įsipareigojimus, kuriais siekiama užtikrinti, kad mokesčių administracijai mokėtinas FSM būtų iš tikrųjų sumokėtas.
1.  Valstybės narės nustato apskaitos ir atskaitomybės įsipareigojimus bei kitus įsipareigojimus, kuriais siekiama užtikrinti, kad mokesčių administracijai mokėtinas FSM būtų iš tikrųjų sumokėtas.
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Finansų įstaiga per šešis mėnesius nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos įsiregistruoja valstybės narės, kurioje ji laikoma įsteigta pagal 3 straipsnio 1 dalį, mokesčių institucijoje.
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 b dalis (nauja)
1b.  Valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms apie jos teritorijoje įregistruotas finansų įstaigas.
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.  Valstybės narės kasmet nurodo Komisijai ir Eurostatui sandorių apimtį, pagal kurią surinktos įplaukos.
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio antraštė
Specialios nuostatos dėl mokesčio slėpimo, vengimo ir piktnaudžiavimo juo prevencijos

Specialios nuostatos dėl skaidrumo ir mokesčio slėpimo, vengimo bei piktnaudžiavimo juo prevencijos

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis
1.   Valstybės narės priima priemones, siekdamos užkirsti kelią mokesčio slėpimui, vengimui ir piktnaudžiavimui juo.
1.   Siekiant užkirsti kelią mokesčio slėpimui, vengimui ir piktnaudžiavimui juo, priimamos bendros Sąjungos taisyklės.
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Komisija įsteigia ekspertų darbo grupę (FSM komitetą), kurią sudaro valstybių narių atstovai, prižiūrintys šios direktyvos taikymą. Valstybės narės paskiria įstaigas, turinčias pakankamai įgaliojimų piktnaudžiavimo atveju nedelsiant imtis veiksmų.
FSM komitetas prižiūri finansinius sandorius siekdamas aptikti mokesčio vengimo schemas, siūlyti atsakomąsias priemones ir prireikus koordinuoti tokių atsakomųjų priemonių įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu.

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Administracinę naštą, tenkančią mokesčių institucijoms įvedus FSM, reikėtų išlaikyti kuo mažesnę, todėl Komisija skatina nacionalinių mokesčių institucijų bendradarbiavimą.
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 b dalis (nauja)
3b.  Eurostatas renka ir kasmet skelbia finansinių srautų, kuriems Sąjungoje taikomas FSM, duomenis.
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 c dalis (nauja)
3c.  Siekdamos patikrinti trečiųjų šalių prekybos vietose sudaromus apmokestinamuosius sandorius, valstybės narės ir, kai taikytina, Komisija visapusiškai naudojasi atitinkamų tarptautinių organizacijų nustatytomis bendradarbiavimo mokesčių klausimais priemonėmis.
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 d dalis (nauja)
3d.  Kad valstybių narių mokesčių administravimo institucijos galėtų prisitaikyti prie šios direktyvos nuostatų, ypač susijusių su 3 dalyje nurodytu administraciniu bendradarbiavimu, valstybės narės suteikia joms pakankamai būtinų žmogiškųjų išteklių ir techninės įrangos. Ypatingas dėmesys skiriamas pareigūnų mokymui organizuoti.
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 e dalis (nauja)
3e.  Komisija atlieka nuodugnų tyrimą siekiant išanalizuoti administracines regionų ir vietos valdžios institucijų sąnaudas, susijusias su šios direktyvos įgyvendinimu.
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnis
Kas penkerius metus, o pirmą kartą iki 2016 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia Tarybai šios direktyvos taikymo ataskaitą ir prireikus pasiūlymą dėl jos keitimo.

Kas penkerius metus, o pirmą kartą iki 2016 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos taikymo ataskaitą ir prireikus pasiūlymą dėl jos keitimo.

Toje ataskaitoje Komisija bent jau išnagrinėja FSM poveikį tinkamam vidaus rinkos, finansų rinkų ir realiosios ekonomikos veikimui, taip pat atsižvelgia į tarptautiniu mastu padarytą pažangą, susijusią su finansų sektoriaus apmokestinimu.

Toje ataskaitoje Komisija bent jau išnagrinėja FSM poveikį tinkamam vidaus rinkos, finansų rinkų ir realiosios ekonomikos veikimui. Ji taip pat įvertina kai kurių nuostatų, pvz., dėl tinkamos FSM taikymo srities, poveikį, galimybę išskirti įvairias finansinių produktų ir turto kategorijas, siekiant taikyti aukštesnį tarifą, kai pasiekiama viršijama tam tikra atšauktų pavedimų dalis, mokesčio tarifą ir pagal 2 straipsnio 1 dalies 7 pastraipos f punktą taikomą išimtį įstaigoms, atsakingoms už profesinių pensijų skyrimą. Jei Komisija aptinka iškraipymų ar piktnaudžiavimų, ji siūlo imtis tinkamų taisomųjų priemonių.

Be to, Komisija analizuoja ir teikia ataskaitas apie nacionalinį FSM įplaukų rinkimą remiantis finansų įstaigų įsisteigimo šalies principu ir apie tai, kiek jis skiriasi nuo mokesčio pasiskirstymo remiantis pagrindine kliento įsisteigimo šalimi, t. y. kiek mokesčio įplaukų vykdant finansinį konsolidavimą sukaupiama finansų centruose.

Savo ataskaitose Komisija atsižvelgia į įvairias svarstomas arba jau taikomas finansų sektoriaus apmokestinimo formas ir pažangą įvedant platesnio masto FSM. Prireikus Komisija pateikia pasiūlymus arba imasi veiksmų, siekdama palengvinti konvergenciją ir paskatinti pasaulinio FSM įvedimą.

Teisinė informacija - Privatumo politika