Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0261(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0154/2012

Texte depuse :

A7-0154/2012

Dezbateri :

PV 23/05/2012 - 3
CRE 23/05/2012 - 3

Voturi :

PV 23/05/2012 - 8.4
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0217

Texte adoptate
PDF 442kWORD 168k
Miercuri, 23 mai 2012 - Strasbourg
Sistemul comun al taxei pe tranzacțiile financiare *
P7_TA(2012)0217A7-0154/2012

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 23 mai 2012 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe tranzacțiile financiare și de modificare a Directivei 2008/7/CE (COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2011)0594),

–  având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0355/2011),

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Parlamentul Ciprului, Parlamentul Maltei și Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizele Comisiei pentru dezvoltare, Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7-0154/2012),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 1
(1)  Recenta criză financiară a condus la dezbateri la toate nivelurile pe tema unei posibile taxe suplimentare asupra sectorului financiar și în special a unei taxe asupra tranzacțiilor financiare (TTF). Această dezbatere rezultă din dorința de a se garanta că sectorul financiar contribuie la acoperirea costurilor crizei, pe care se consideră adesea că le-ar fi generat, și că este impozitat la un nivel echitabil față de alte sectoare; de a contrastimula activitățile prea riscante practicate de instituțiile financiare; de a completa măsurile de reglementare destinate să contribuie la evitarea unor crize viitoare și de a genera venituri suplimentare pentru finanțarea bugetelor generale sau politicilor specifice.
(1)  Recenta criză financiară a condus la dezbateri la toate nivelurile pe tema unei posibile taxe suplimentare asupra sectorului financiar și în special a unei taxe asupra tranzacțiilor financiare (TTF). Această dezbatere rezultă din dorința de a se garanta că sectorul financiar contribuie la acoperirea costurilor crizei, pe care se consideră adesea că le-ar fi generat, și că este impozitat la un nivel echitabil față de alte sectoare; de a contrastimula activitățile prea riscante practicate de instituțiile financiare; de a completa măsurile de reglementare destinate să contribuie la evitarea unor crize viitoare și de a genera venituri suplimentare pentru finanțarea bugetelor generale, printre altele ca o contribuție la consolidarea fiscală, în vederea stimulării creșterii și creării de locuri de muncă, sau pentru finanțarea anumitor politici, cum ar fi ajutorul pentru dezvoltare și lupta împotriva schimbărilor climatice.
Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 2
(2)  Pentru a preveni denaturări care ar putea fi generate de măsurile adoptate unilateral de către statele membre, ținând seama de mobilitatea foarte mare a majorității tranzacțiilor financiare relevante și, prin urmare, pentru a asigura buna funcționare a pieței interne, este important ca elementele fundamentale ale unei TTF aplicate în statele membre să fie armonizate la nivelul Uniunii. Prin aceste demersuri se urmărește să se evite stimularea arbitrajului fiscal, diferențele legate de repartizarea veniturilor între piețele financiare din Uniune și riscurile dublei impozitări sau neimpozitării.
(2)  Pentru a preveni denaturări care ar putea fi generate de măsurile adoptate unilateral de către statele membre, ținând seama de mobilitatea foarte mare a majorității tranzacțiilor financiare relevante și, prin urmare, pentru a asigura buna funcționare a pieței interne, este important ca elementele fundamentale ale TTF aplicate în statele membre să fie armonizate și ca prezenta directivă să fie pusă în aplicare la nivelul Uniunii. Prin aceste demersuri se urmărește să se evite stimularea arbitrajului fiscal, diferențele legate de repartizarea veniturilor între piețele financiare din Uniune și riscurile dublei impozitări sau neimpozitării. Fără a uita că scopul ultim îl reprezintă aplicarea TTF la nivelul întregii Uniuni, dacă un grup de state membre, care include, dar nu este limitat la statele membre din zona euro, alege să avanseze mai rapid prin forme de cooperare consolidată în temeiul articolului 329 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, modelul elaborat în prezenta directivă ar fi potrivit ca bază pentru punerea în aplicare în cadrul grupului respectiv de state membre. Totuși, introducerea TTF într-un număr foarte limitat de state membre ar putea conduce la denaturarea semnificativă a concurenței pe piața internă, trebuind luate măsuri cuprinzătoare pentru a asigura că o astfel de acțiune nu afectează în mod negativ funcționarea pieței interne.
Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 2a (nou)
(2a)  În conformitate cu concluziile Consiliului European din 17 iunie 2010 și ținând seama de faptul că TTF își va atinge cu adevărat obiectivele doar dacă este introdusă la nivel mondial, Uniunea ar trebui să coordoneze eforturile vizând un acord privind TTF la nivel mondial. Prin stabilirea unui exemplu pentru introducerea TTF, Uniunea trebuie să insiste asupra obținerii unui acord global pe scena internațională relevantă, în special în cadrul G20, pentru a crea o bază comună pentru introducerea unei TTF la nivel mondial. Acțiunile concrete în acest sens ar trebui descrise în raportul Comisiei din cadrul primei revizuiri a prezentei directive.
Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 3
(3)  Pentru buna funcționare a pieței interne, TTF trebuie să se aplice activităților de tranzacționare cu o gamă largă de instrumente financiare, inclusiv cu produse structurate, desfășurate atât pe piețele bursiere, cât și extrabursier, precum și încheierii și modificării tuturor contractelor pe instrumente derivate. Din același motiv, ea trebuie să se aplice unei sfere foarte extinse de instituții financiare.
(3)  Pentru a reduce posibilitățile de evaziune fiscală, riscurile de delocalizare și arbitrajul de reglementare, TTF ar trebui să se aplice activităților de tranzacționare cu o gamă largă de instrumente financiare, inclusiv cu produse structurate, desfășurate atât pe piețele bursiere, cât și extrabursier, precum și încheierii și modificării tuturor contractelor pe instrumente derivate. Din același motiv, ea ar trebui să se aplice unei sfere foarte extinse de instituții financiare. Includerea unei game cât mai largi de instrumente și actori din sectorul financiar ar trebui să asigure, de asemenea, faptul că sarcina fiscală este repartizată în mod egal între toți actorii, dar este relativ mai mare pentru tranzacțiile financiare mai speculative și perturbatoare. Nu s-ar putea obține același rezultat în cazul în care domeniul de aplicare al TTF ar fi mai limitat, de exemplu dacă ar lua forma unei taxe de timbru, care ar plasa întreaga sarcină fiscală asupra unui grup mult mai restrâns de instrumente tranzacționate pe piețele reglementate, fără a atinge obiectivul de reducere a speculațiilor excesive și dăunătoare.
Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 11a (nou)
(11a)  Statele membre ar trebui să aplice tranzacțiilor financiare efectuate la bursă rate de impozitare mai mici decât tranzacțiilor financiare extrabursiere, pentru a consolida poziția tranzacțiilor la bursă, care sunt strict reglementate, controlate și transparente, față de cea a tranzacțiilor extrabursiere nereglementate, necontrolate și mai puțin transparente. În acest mod se poate realiza relocalizarea tranzacționării de pe piețele puțin reglementate sau nereglementate pe bursele supuse unor reglementări și controale stricte.
Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 12
(12)  Pentru a concentra impozitarea asupra sectorului financiar în sine și nu asupra cetățenilor și pentru că instituțiile financiare execută marea majoritate a tranzacțiilor de pe piețele financiare, taxa trebuie să se aplice acestor instituții, indiferent dacă tranzacțiile sunt derulate în nume propriu, în numele altor persoane, pe cont propriu sau în contul altor persoane.
(12)  Pentru a concentra impozitarea asupra sectorului financiar în sine și nu asupra cetățenilor și pentru că instituțiile financiare execută marea majoritate a tranzacțiilor de pe piețele financiare, taxa ar trebui să se aplice doar acestor instituții, indiferent dacă tranzacțiile sunt derulate în nume propriu, în numele altor persoane, pe cont propriu sau în contul altor persoane.
Amendamentul 7
Propunere de directivă
Considerentul 13
(13)  Datorită mobilității însemnate a tranzacțiilor financiare și pentru a contribui la atenuarea eventualelor evaziuni fiscale, TTF trebuie să se aplice pe baza principiului reședinței.
(13)  Datorită mobilității însemnate a tranzacțiilor financiare și pentru a contribui la atenuarea eventualelor evaziuni fiscale, precum și pentru a asigura acoperirea cât mai amplă a tuturor actorilor și tranzacțiilor, TTF ar trebui să se aplice pe baza unui principiu al reședinței definit în termeni foarte generali, completat de elemente ale principiului emiterii. În plus, pentru o mai bună implementare a TTF, ar trebui să se aplice principiul proprietății.
Amendamentul 8
Propunere de directivă
Considerentul 14
(14)  Ratele minime de impozitare trebuie stabilite la un nivel suficient de ridicat pentru ca obiectivul de armonizare al prezentei directive să fie atins. În același timp, ele trebuie să fie suficient de mici pentru ca riscurile de delocalizare să fie reduse la minimum.
(14)  Ratele minime de impozitare ar trebui stabilite la un nivel suficient de ridicat pentru ca obiectivul de armonizare al prezentei directive să fie atins, așa încât sectorul financiar să contribuie în mod corespunzător la costurile crizei economice, stimulând astfel economia reală. În același timp, până la implementarea unui regim TTF uniform la nivel mondial, ratele respective trebuie să fie suficient de mici pentru ca riscurile de delocalizare să fie reduse la minimum.
Amendamentul 9
Propunere de directivă
Considerentul 15a (nou)
(15a)  Întrucât ratele fraudei, evaziunii și abuzului vor depinde parțial de capacitatea statelor membre de a verifica tranzacțiile impozabile derulate într-un sistem de tranzacționare dintr-o țară terță, statele membre și, dacă este cazul, Comisia ar trebui să utilizeze pe deplin instrumentele de cooperare în materie fiscală stabilite de OCDE, Consiliul Europei și alte organisme internaționale. În cazul în care este necesar, ar trebui să se ia noi inițiative bilaterale și multilaterale de cooperare în acest sens.
Amendamentul 10
Propunere de directivă
Considerentul 16
(16)  Pentru a permite adoptarea unor reguli mai detaliate prin care să se stabilească dacă anumite activități financiare constituie o parte semnificativă a activității societății respective și, în consecință, dacă societatea poate fi considerată o instituție financiară în sensul prezentei directive, a unor reguli mai detaliate pentru protecția împotriva fraudei, evaziunii și abuzului, competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene trebuie delegată Comisiei în ceea ce privește formularea măsurilor necesare în acest sens. Este deosebit de importantă realizarea de către Comisie a unor consultări adecvate în etapa pregătitoare, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia trebuie să asigure transmiterea promptă și adecvată a documentelor relevante către Consiliu.
(16)  Pentru a permite adoptarea unor reguli mai detaliate prin care să se stabilească dacă anumite activități financiare constituie o parte semnificativă a activității societății respective și, în consecință, dacă societatea poate fi considerată o instituție financiară în sensul prezentei directive, a unor reguli mai detaliate pentru protecția împotriva fraudei, evaziunii și abuzului, competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește formularea măsurilor necesare în acest sens. Este deosebit de importantă realizarea de către Comisie a unor consultări adecvate în etapa pregătitoare, în special cu experții, organizațiile neguvernamentale (ONG-urile) și cu alte părți interesate. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea promptă și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și către Consiliu.
Amendamentul 11
Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)
(17a)  Prezenta directivă nu abordează aspectul gestiunii veniturilor provenite din TTF. Cu toate acestea, având în vedere propunerea Comisiei de regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 și, în special, în ceea ce privește dispozițiile referitoare la resursele proprii ale Uniunii, o parte din venitul provenit din TTF ar putea fi administrată la nivelul Uniunii, fie ca parte din resursele proprii ale acesteia, fie aflându-se în legătură directă cu politici și bunuri publice specifice ale Uniunii. Utilizarea unei părți din veniturile provenite din TTF ca resurse proprii ale Uniunii ar reduce contribuțiile naționale la bugetul Uniunii și ar elibera, prin urmare, fonduri din bugetele naționale pentru alte utilizări.
Amendamentul 12
Propunere de directivă
Considerentul 17b (nou)
(17b)  Doar statele membre au competența de a percepe impozite.
Amendamentul 13
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2
(2)  Prezenta directivă se aplică tuturor tranzacțiilor financiare, cu condiția ca măcar una din părțile la tranzacție să fie stabilită într-un stat membru și ca o instituție financiară stabilită pe teritoriul unui stat membru să fie parte la tranzacție, acționând fie în nume propriu sau pe seama unei alte persoane, fie în numele unei părți la tranzacție.
(2)  Prezenta directivă se aplică, în conformitate cu articolul 3, tuturor tranzacțiilor financiare, sub rezerva uneia dintre următoarele condiții:
(a) măcar una dintre părțile la tranzacție este stabilită într-un stat membru și o instituție financiară stabilită pe teritoriul unui stat membru fie este parte la tranzacție, acționând pe cont propriu sau în contul altei persoane, fie acționează în numele unei părți la tranzacție; ori
(b) tranzacția implică un instrument financiar emis de către entități juridice care sunt înregistrate în Uniune.
Amendamentul 14
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ca (nouă)
(ca) tranzacțiile de schimb valutar cu decontare la vedere, cu excepția celor direct legate de activitățile comerciale ale unei contrapartide nefinanciare care este utilizator final.
Amendamentul 15
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 7 – litera f
(f) un fond de pensii sau o instituție pentru furnizarea de pensii ocupaționale, astfel cum este definită la articolul 6 litera (a) din Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului, un administrator de investiții al fondului sau instituției;
(f) un fond de pensii sau o instituție pentru furnizarea de pensii ocupaționale, astfel cum este definită la articolul 6 litera (a) din Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale, un administrator de investiții al fondului sau instituției, precum și o entitate instituită în vederea realizării de investiții pentru astfel de fonduri sau instituții, care acționează exclusiv în interesul fondurilor sau instituțiilor respective, nu se consideră a fi o instituție financiară în sensul prezentei directive până la revizuirea acesteia în temeiul articolului 16;
Amendamentul 16
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ea (nouă)
(ea) fie este parte, acționând pe cont propriu sau în contul altei persoane, fie acționează în numele unei părți la tranzacția în legătură cu instrumentul financiar emis pe teritoriul unui stat membru sau al Uniunii.
Amendamentul 17
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)
(2a)  În vederea aplicării consecvente a alineatului (1), autoritățile competente din statele membre cooperează îndeaproape unele cu altele și cu AEVMP pentru supravegherea piețelor financiare.
Amendamentul 18
Propunere de directivă
Articolul 3a (nou)
Articolul 3a

Emitere

1.  În sensul prezentei directive, un instrument financiar este considerat ca fiind emis pe teritoriul unui stat membru sau al Uniunii dacă este emis de către o entitate juridică care este înregistrată într-un stat membru.
2.  În cazul unui contract pe instrumente derivate, condiția emiterii pe teritoriul unui stat membru sau al Uniunii este îndeplinită dacă referința sau instrumentul-suport sunt emise de o entitate juridică înregistrată într-un stat membru.
3.  În cazul unui instrument financiar structurat, condiția emiterii pe teritoriul unui stat membru sau al Uniunii este îndeplinită atunci când instrumentul financiar structurat se bazează pe sau este sprijinit de o proporție semnificativă de active sau de instrumente financiare și contracte pe instrumente derivate cu referință la instrumente financiare emise de către o entitate juridică înregistrată într-un stat membru.
Amendamentul 19
Propunere de directivă
Articolul 3b (nou)
Articolul 3b

Transferul titlului de proprietate

1.  O tranzacție financiară pentru care nu a fost percepută o TTF este considerată nulă de drept și nu are ca rezultat un transfer al titlului de proprietate asupra instrumentului-suport.
2.  O tranzacție financiară ca cea descrisă la alineatul (1) nu se consideră a îndeplini cerințele referitoare la compensarea centrală în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. .../2012 al Parlamentului European și al Consiliului din … privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartidele centrale și registrele centrale de tranzacții [EMIR] și nici cerințele de adecvare a capitalului în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. .../2012 al Parlamentului European și al Consiliului din … privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții [CRD IV].
3.  În cazul mecanismelor de plăți electronice automate, cu sau fără participarea agenților de servicii de plată, autoritățile fiscale ale unui stat membru pot să introducă un sistem electronic automat de colectare a TTF și certificate de transfer al titlului de proprietate.
Amendamentul 20
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3
(3)  Statele membre trebuie să aplice aceeași rată tuturor tranzacțiilor financiare care se încadrează în aceeași categorie în conformitate cu alineatul (2) literele (a) și (b).
(3)   În vederea evitării arbitrajului fiscal, statele membre aplică aceeași rată tuturor tranzacțiilor financiare care se încadrează în aceeași categorie în conformitate cu alineatul (2) literele (a) și (b).
Amendamentul 21
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3a (nou)
(3a)  Statele membre aplică tranzacțiilor financiare bursiere o rată de impozitare mai mică decât tranzacțiilor financiare extrabursiere. Acest lucru este valabil pentru tranzacțiile financiare menționate la articolele 5 și 6.
Amendamentul 22
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2
(2)  Dacă o instituție financiară acționează în numele sau în contul altei instituții financiare, numai aceasta din urmă are obligația de plată a TTF.
(2)  Dacă o instituție financiară acționează în numele, în contul sau din ordinul altei instituții financiare, numai aceasta din urmă are obligația de plată a TTF. Atunci când mai multe instituții financiare sunt implicate într-un astfel de proces, doar instituția de origine înregistrată ca trader are obligația de plată a TTF.
Amendamentul 23
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1
(1)  Statele membre stabilesc obligațiile de înregistrare, de contabilitate, de raportare și alte obligații destinate să asigure că TTF datorată autorităților fiscale este plătită efectiv.
(1)  Statele membre stabilesc obligațiile de contabilitate și de raportare și alte obligații destinate să asigure că TTF datorată autorităților fiscale este plătită efectiv.
Amendamentul 24
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1a (nou)
(1a)  În termen de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive, o instituție financiară se înregistrează la autoritățile fiscale din statul membru în care este considerată a fi stabilită în conformitate cu articolul 3 alineatul (1).
Amendamentul 25
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1b (nou)
(1b)  Un stat membru informează celelalte state membre cu privire la instituțiile financiare înregistrate pe teritoriul său.
Amendamentul 26
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5a (nou)
(5a)  Statele membre prezintă anual Comisiei și Eurostat volumele de tranzacții pentru care s-au colectat venituri.
Amendamentul 27
Propunere de directivă
Articolul 11 – titlu
Dispoziții specifice referitoare la prevenirea fraudei, evaziunii și abuzului

Dispoziții specifice referitoare la transparență și la prevenirea fraudei fiscale, a evaziunii și a abuzului

Amendamentul 28
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1
(1)   Statele membre trebuie să adopte măsuri de prevenire a fraudei fiscale, evaziunii sau abuzului.
(1)   Sunt adoptate norme la nivelul Uniunii pentru prevenirea fraudei fiscale, a evaziunii și a abuzului.
Amendamentul 29
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1a (nou)
(1a)  Comisia stabilește un grup de lucru la nivel de experți (Comitetul privind TTF), care să includă reprezentanți din statele membre și care să supravegheze aplicarea prezentei directive. Statele membre desemnează organisme cu suficiente competențe pentru a lua imediat măsuri în caz de abuz.
Comitetul privind TTF supraveghează tranzacțiile financiare pentru a detecta mecanismele de evaziune, a propune contramăsuri și a coordona punerea în aplicare a contramăsurilor respective la nivel național, dacă este cazul.

Amendamentul 30
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3a (nou)
(3a)  Sarcina administrativă impusă autorităților fiscale prin introducerea TTF este menținută la un nivel minim și, în acest scop, Comisia încurajează cooperarea între autoritățile fiscale naționale.
Amendamentul 31
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3b (nou)
(3b)  Eurostat colectează și publică anual fluxurile financiare care fac obiectul TTF în cadrul Uniunii.
Amendamentul 32
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3c (nou)
(3c)  Pentru a verifica tranzacțiile impozabile derulate într-un sistem de tranzacționare dintr-o țară terță, statele membre și, dacă este cazul, Comisia utilizează pe deplin instrumentele de cooperare în materie fiscală stabilite de organizațiile internaționale relevante.
Amendamentul 33
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3d (nou)
(3d)  Pentru ca administrațiile fiscale ale statelor membre să se adapteze dispozițiilor prezentei directive, în special în ceea ce privește cooperarea administrativă menționată la alineatul (3), statele membre le pun la dispoziție echipamentul tehnic și resursele umane necesare și adecvate. O atenție deosebită se acordă acțiunilor de formare a funcționarilor.
Amendamentul 34
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3e (nou)
(3e)  Comisia desfășoară o evaluare aprofundată care analizează costurile administrative pentru autoritățile regionale și locale rezultate în urma aplicării prezentei directive.
Amendamentul 35
Propunere de directivă
Articolul 16
O dată la cinci ani și, pentru prima dată, până la 31 decembrie 2016, Comisia transmite Consiliului un raport privind aplicarea prezentei directive și, dacă este cazul, o propunere de modificare a acesteia.

O dată la cinci ani și, pentru prima dată, până la 31 decembrie 2016, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentei directive și, dacă este cazul, o propunere de modificare a acesteia.

În acest raport, Comisia trebuie, cel puțin, să examineze impactul TTF asupra bunei funcționări a pieței interne, asupra piețelor financiare și economiei reale și să țină seama de progresele făcute în materie de impozitare a sectorului financiar în context internațional.

În acest raport, Comisia examinează, cel puțin, impactul TTF asupra bunei funcționări a pieței interne, asupra piețelor financiare și a economiei reale. De asemenea, evaluează impactul anumitor dispoziții precum domeniul adecvat de aplicare al TTF, posibilitatea de a distinge între diferite categorii de produse financiare și active în vederea impunerii unor rate mai mari atunci când se depășește un anumit procentaj de ordine anulate, rata de impozitare și scutirea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale în conformitate cu articolul 1 alineatul (2). În cazul în care Comisia constată că au avut loc denaturări sau abuzuri, aceasta propune măsuri corective adecvate.

În plus, Comisia analizează și prezintă un raport privind colectarea, la nivel național, a veniturilor fiscale provenite din TTF pe baza reședinței instituțiilor financiare și măsura în care colectarea diferă de distribuirea fiscală pe baza reședinței clienților subiacenți, și anume măsura în care consolidarea financiară centralizează veniturile fiscale în centrele financiare.

În rapoartele sale, Comisia ține seama de diferitele forme de impozitare a sectorului financiar, în dezbatere sau deja instituite, și de progresele realizate în ceea ce privește introducerea unei TTF mai ample. Dacă este cazul, Comisia prezintă propuneri sau ia măsuri pentru a facilita convergența și a promova introducerea unei TTF globale.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate