Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0261(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0154/2012

Ingivna texter :

A7-0154/2012

Debatter :

PV 23/05/2012 - 3
CRE 23/05/2012 - 3

Omröstningar :

PV 23/05/2012 - 8.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0217

Antagna texter
PDF 359kWORD 128k
Onsdagen den 23 maj 2012 - Strasbourg
Gemensamt system för skatt på finansiella transaktioner *
P7_TA(2012)0217A7-0154/2012

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 maj 2012 om förslaget till rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner och om ändring av direktiv 2008/7/EG (COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2011)0594),

–  med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C7-0355/2011),

–  med beaktande av de motiverade yttranden som inom ramen för protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna har inkommit från Cyperns parlament, Maltas parlamentet och Sveriges riksdag, i vilka det konstateras att förslaget till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena från utskottet för utveckling, budgetutskottet och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A7-0154/2012).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Skäl 1
(1)  Den senaste tidens finansiella kris har lett till diskussioner på alla nivåer om en eventuell ytterligare skatt på finanssektorn och i synnerhet en skatt på finansiella transaktioner. Dessa diskussioner härrör från en önskan att finanssektorn ska bidra till att täcka kostnaderna för krisen och ska beskattas på ett rättvist sätt jämfört med andra sektorer i framtiden, att avskräcka finansinstituten från att bedriva överdrivet riskabel verksamhet, att komplettera de regleringsåtgärder som syftar till att undvika framtida kriser och att generera ytterligare inkomster till de allmänna budgetarna eller för särskilda politikområden.
(1)  Den senaste tidens finansiella kris har lett till diskussioner på alla nivåer om en eventuell ytterligare skatt på finanssektorn och i synnerhet en skatt på finansiella transaktioner. Dessa diskussioner härrör från en önskan att finanssektorn ska bidra till att täcka kostnaderna för krisen och ska beskattas på ett rättvist sätt jämfört med andra sektorer i framtiden, att avskräcka finansinstituten från att bedriva överdrivet riskabel verksamhet, att komplettera de regleringsåtgärder som syftar till att undvika framtida kriser och att generera ytterligare inkomster till de allmänna budgetarna, bland annat som ett bidrag till budgetkonsolideringen, för att främja tillväxt och skapa arbetstillfällen, eller för särskilda politikområden, såsom utvecklingsbistånd och bekämpning av klimatförändringar.
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl 2
(2)  För att förebygga de snedvridningar som vållas av att medlemsstaterna unilateralt vidtar åtgärder och med tanke på att flertalet relevanta finansiella transaktioner är extremt lättrörliga är det viktigt att de grundläggande inslagen i en skatt på finansiella transaktioner i medlemsstaterna harmoniseras på EU-nivå, så att den inre marknaden fungerar väl. Därigenom bör man kunna undvika incitament till skattearbitrage inom EU, snedvridningar av resursallokeringen mellan finansmarknaderna i unionen och riskerna för dubbelbeskattning eller utebliven beskattning.
(2)  För att förebygga de snedvridningar som vållas av att medlemsstaterna unilateralt vidtar åtgärder och med tanke på att flertalet relevanta finansiella transaktioner är extremt lättrörliga är det viktigt att de grundläggande inslagen i skatten på finansiella transaktioner i medlemsstaterna harmoniseras och detta direktiv genomförs på EU-nivå, så att den inre marknaden fungerar väl. Därigenom bör man kunna undvika incitament till skattearbitrage inom EU, snedvridningar av resursallokeringen mellan finansmarknaderna i unionen och riskerna för dubbelbeskattning eller utebliven beskattning. Med beaktande av det yttersta målet om en unionsövergripande tillämpning av skatten på finansiella transaktioner, om en grupp medlemsstater, inbegripet, men inte bara, medlemsstater i euroområdet, skulle välja att gå fortare framåt genom fördjupat samarbete enligt artikel 329 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, verkar den modell som utarbetats i detta direktiv vara lämplig som grund för tillämpning inom den gruppen av medlemsstater. Inrättandet av en skatt på finansiella transaktioner i ett mycket begränsat antal medlemsstater skulle kunna leda till en betydande snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden och övergripande åtgärder bör vidtas för att garantera att ett sådant steg inte på ett negativt sätt påverkar den inre marknadens funktion.
Ändring 3
Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)
(2a)  Unionen bör, i linje med Europeiska rådets slutsatser av den 17 juni 2010 och med beaktande av att man verkligen kommer att uppnå målen med skatten på finansiella transaktioner om den införs på global nivå, leda insatserna för att nå en överenskommelse om en skatt på finansiella transaktioner på global nivå. Genom att föregå med gott exempel rörande införandet av en skatt på finansiella transaktioner måste EU målmedvetet verka för ett globalt avtal i de relevanta internationella forumen, i synnerhet G20, för att skapa en gemensam plattform för införandet av en global skatt på finansiella transaktioner. Konkreta åtgärder i denna riktning bör vara en del av kommissionens rapport inom ramen för den första översynen av detta direktiv.
Ändring 4
Förslag till direktiv
Skäl 3
(3)  För att den inre marknaden ska fungera väl bör skatten på finansiella transaktioner tillämpas på handel med ett brett sortiment av finansiella instrument, däribland strukturerade produkter, på både organiserade marknader och OTC-marknader, och även gälla för ingående och ändring av samtliga typer av derivatavtal. Av samma skäl bör skatten gälla för ett brett urval av finansinstitut.
(3)  För att minska utrymmet för skatteflykt, risken för omlokalisering samt regleringsarbitrage bör skatten på finansiella transaktioner tillämpas på handel med ett brett sortiment av finansiella instrument, däribland strukturerade produkter, på både organiserade marknader och OTC-marknader, och även gälla för ingående och ändring av samtliga typer av derivatavtal. Av samma skäl bör skatten gälla för ett brett urval av finansinstitut. Att inbegripa den bredast möjliga omfattningen av finansiella instrument och aktörer garanterar också att skattebördan fördelas jämnt bland alla aktörer, men att den blir relativt större på mer spekulativa och skadliga finansiella transaktioner. Samma effekt skulle inte kunna uppnås om omfattningen av skatten på finansiella transaktioner är mer begränsad, t.ex. genom att välja en form av s.k. stämpelskatt, vilken skulle lägga hela skattebördan på en mycket mer begränsad grupp instrument som handlas på reglerade marknader, utan att uppnå målet att förhindra omåttlig och skadlig spekulation.
Ändring 5
Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)
(11a)  För att ytterligare stärka den hårt reglerade, kontrollerade och transparenta börshandeln gentemot den oreglerade, okontrollerade och mindre transparenta handeln utanför börserna borde medlemsstaterna tillämpa lägre skattesatser på finansiella transaktioner på börserna än på dem som äger rum utanför börserna. Därigenom möjliggörs en förflyttning av handeln från knappt reglerade eller oreglerade marknader till börserna, som är hårt reglerade och kontrollerade.
Ändring 6
Förslag till direktiv
Skäl 12
(12)  För att beskattningen ska inriktas på finanssektorn i sig snarare än privatpersoner och eftersom finansinstitut utför den stora majoriteten av transaktioner på finansmarknaderna, bör skatten tillämpas på finansinstitut, oavsett om de handlar i eget namn, i andra personers namn, för egen räkning eller för andra personers räkning.
(12)  För att beskattningen ska inriktas på finanssektorn i sig snarare än privatpersoner och eftersom finansinstitut utför den stora majoriteten av transaktioner på finansmarknaderna, bör skatten endast tillämpas på finansinstitut, oavsett om de handlar i eget namn, i andra personers namn, för egen räkning eller för andra personers räkning.
Ändring 7
Förslag till direktiv
Skäl 13
(13)  Med tanke på att finansiella transaktioner är så lättrörliga och för att motverka potentiell skatteflykt bör skatten på finansiella transaktioner tillämpas på grundval av hemvistprincipen.
(13)  Med tanke på att finansiella transaktioner är så lättrörliga och för att motverka potentiell skatteflykt och garantera den bredast möjliga omfattningen av aktörer och transaktioner, bör skatten på finansiella transaktioner tillämpas på grundval av en mycket bred definition av hemvistprincipen, som kompletteras med delar av principen om utfärdande. För att man bättre ska kunna se till att skatten på finansiella transaktioner tillämpas bör dessutom ägandeprincipen gälla.
Ändring 8
Förslag till direktiv
Skäl 14
(14)  Minimiskattesatser bör fastställas på en nivå som är tillräckligt hög för att detta direktivs harmoniseringssyfte ska uppnås. Samtidigt måste skattesatserna vara så låga att riskerna för utflyttning minimeras.
(14)  Minimiskattesatser bör fastställas på en nivå som är tillräckligt hög för att detta direktivs harmoniseringssyfte ska uppnås, så att finanssektorn ger ett lämpligt bidrag till kostnaderna för den ekonomiska krisen och så att unionens reala ekonomi därmed stimuleras. Samtidigt, tills ett enhetligt system för en global skatt på finansiella transaktioner genomförs, måste dessa skattesatser vara så låga att riskerna för utflyttning minimeras.
Ändring 9
Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)
(15a)  Eftersom avgifter för skatteflykt, skatteundandragande och missbruk delvis kommer att bero på medlemsstaternas förmåga att verifiera de beskattningsbara transaktioner som utförs på handelsplatser utanför EU, bör medlemsstaterna och, där detta är tillämpligt, kommissionen till fullo begagna sig av de instrument för samarbete i skattefrågor som inrättats av OECD, Europarådet och andra internationella organisationer. Om det anses vara nödvändigt bör nya bilaterala och multilaterala samarbetsinitiativ tas i detta avseende.
Ändring 10
Förslag till direktiv
Skäl 16
(16)  En befogenhet att anta akter enligt artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör delegeras till kommissionen så att den kan anta närmare bestämmelser för fastställande av huruvida viss finansiell verksamhet utgör en väsentlig andel av ett företags verksamhet, så att företaget kan betraktas som ett finansinstitut enligt detta direktiv, samt närmare bestämmelser om skydd mot skatteundandragande, skatteflykt och missbruk. Det är särskilt viktigt att kommissionen utför adekvata samråd under sitt förberedande arbete, inbegripet på expertnivå. När kommissionen utarbetar och upprättar delegerade akter bör den se till att de relevanta dokumenten översänds till rådet i rätt tid och på lämpligt sätt.
(16)  En befogenhet att anta akter enligt artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör delegeras till kommissionen så att den kan anta närmare bestämmelser för fastställande av huruvida viss finansiell verksamhet utgör en väsentlig andel av ett företags verksamhet, så att företaget kan betraktas som ett finansinstitut enligt detta direktiv, samt närmare bestämmelser om skydd mot skatteundandragande, skatteflykt och missbruk. Det är särskilt viktigt att kommissionen utför adekvata samråd under sitt förberedande arbete, särskilt med experter, icke-statliga organisationer och andra aktörer. När kommissionen utarbetar och upprättar delegerade akter bör den se till att de relevanta dokumenten översänds till Europaparlamentet och rådet i rätt tid och på lämpligt sätt.
Ändring 11
Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)
(17a)  I detta direktiv behandlas inte förvaltningen av intäkterna från skatten på finansiella transaktioner. Med beaktande av kommissionens förslag till rådets förordning om fastställande av den fleråriga budgetramen för 2014–2020 och särskilt bestämmelserna om unionens egna medel, skulle en del av intäkterna från skatten på finansiella transaktioner dock kunna förvaltas på EU-nivå, antingen som en del av EU:s egna medel, eller med direkt koppling till specifika EU-åtgärder och allmänna nyttigheter. Användningen av en del av intäkterna från skatten på finansiella transaktioner som EU:s egna medel skulle minska de nationella bidragen till EU-budgeten och därmed frigöra medel från de nationella budgetarna för andra ändamål.
Ändring 12
Förslag till direktiv
Skäl 17b (nytt)
(17b)  Endast medlemsstater har befogenhet att ta ut skatt.
Ändring 13
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2
2.  Detta direktiv ska tillämpas på samtliga finansiella transaktioner, om minst en part i transaktionen är etablerad i en medlemsstat och ett på en medlemsstats territorium etablerat finansinstitut är part i transaktionen, där finansinstitutet agerar antingen för egen räkning eller för en annan persons räkning eller agerar i namn av en part i transaktionen.
2.  Detta direktiv ska, i enlighet med artikel 3, tillämpas på samtliga finansiella transaktioner om ett av följande villkor uppfylls:
(a)  Minst en part i transaktionen är etablerad i en medlemsstat och ett på en medlemsstats territorium etablerat finansinstitut är part i transaktionen, där finansinstitutet agerar antingen för egen räkning eller för en annan persons räkning eller agerar i namn av en part i transaktionen.
(b)  Transaktionen avser ett finansiellt instrument som utfärdats av juridiska personer som är registrerade i EU.
Ändring 14
Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 1 – led ca (nytt)
(ca)  Avistatransaktioner utom när de direkt avser affärsverksamhet som bedrivs av icke-finansiella motparter som är slutanvändare.
Ändring 15
Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 7 – led f
(f)  Pensionsfonder eller tjänstepensionsinstitut enligt definitionen i artikel 6 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG och kapitalförvaltare för sådana fonder eller institut.
(f)  Pensionsfonder eller tjänstepensionsinstitut enligt definitionen i artikel 6 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut och kapitalförvaltare för sådana fonder eller institut, och en enhet som inrättas för dessa fonders eller instituts investeringar och som enbart och uteslutande agerar i dessa fonders eller instituts intresse, ska inte betraktas som ett finansinstitut vid tillämpningen av detta direktiv innan detta direktiv setts över i enlighet med artikel 16.
Ändring 16
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led ea (nytt)
(ea)  Det är en part som antingen agerar för egen räkning eller för en annan persons räkning, eller som agerar i namn av en part i transaktionen som avser ett finansiellt instrument som utfärdats på en medlemsstats eller unionens territorium.
Ändring 17
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2a (ny)
2a.  För att konsekvent kunna tillämpa punkt 1 ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ha ett väl utbyggt samarbete med varandra och med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) vad gäller att övervaka de finansiella marknaderna.
Ändring 18
Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)
Artikel 3a

Utfärdande

1.  Vid tillämpning av detta direktiv ska ett finansiellt instrument anses ha utfärdats på en medlemsstats eller unionens territorium om det har utfärdats av en juridisk person som är registrerad i en medlemsstat.
2.  Ett derivatkontrakt ska anses ha utfärdats på en medlemsstats eller unionens territorium om dess referens eller det underliggande instrumentet har utfärdats av en juridisk person som är registrerad i en medlemsstat.
3.  Ett strukturerat instrument ska anses ha utfärdats på en medlemsstats eller unionens territorium om det är baserat på eller utgår från ett stort antal tillgångar eller finansiella instrument och derivatkontrakt som avser finansiella instrument som har utfärdats av en juridisk person som är registrerad i en medlemsstat.
Ändring 19
Förslag till direktiv
Artikel 3b (ny)
Artikel 3b

Överlåtelse av äganderätt

1.  En finansiell transaktion för vilken ingen skatt på finansiella transaktioner har tagits ut ska anses vara rättsligt ogiltig och ska inte leda till överlåtelse av äganderätten till det underliggande instrumentet.
2.  En finansiell transaktion i enlighet med punkt 1 ska anses inte uppfylla villkoren för central clearing i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2012 av den ... om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Emir) eller kraven på kapitaltäckning i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2012 av den ... om verksamhetskrav på kreditinstitut eller investeringsbolag [CRR IV].
3.  För automatiska elektroniska betalningssystem med eller utan deltagande av betalningsavvecklingsagenter, kan skattemyndigheterna i en medlemsstat införa ett system med automatiskt elektroniskt uttag av skatten på finansiella transaktioner och intyg för överlåtelse av äganderätt.
Ändring 20
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3
3.  Medlemsstaterna ska tillämpa samma skattesats på samtliga finansiella transaktioner som ingår i en och samma kategori enligt punkt 2 a och b.
3.  För att undvika skattearbitrage ska medlemsstaterna tillämpa samma skattesats på samtliga finansiella transaktioner som ingår i en och samma kategori enligt punkt 2 a och b.
Ändring 21
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3a (ny)
3a.  Medlemsstaterna ska tillämpa en lägre skattesats på finansiella transaktioner på börserna än på sådana transaktioner som äger rum utanför börserna. Detta ska gälla för finansiella transaktioner uppräknade i artiklarna 5 och 6.
Ändring 22
Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2
2.  När ett finansinstitut agerar i namn av ett annat finansinstitut eller för dess räkning ska enbart detta andra finansinstitut vara betalningsskyldigt för skatten.
2.  När ett finansinstitut agerar i namn av eller på uppdrag av ett annat finansinstitut eller för dess räkning ska enbart detta andra finansinstitut vara betalningsskyldigt för skatten. När flera finansinstitut är inblandade i en sådan process ska endast det ursprungliga institutet som anges som mäklare vara betalningsskyldigt.
Ändring 23
Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska fastställa skyldigheter i fråga om registrering, redovisning och rapportering samt andra skyldigheter som säkerställer att den skatt som ska betalas till skattemyndigheterna verkligen betalas.
1.  Medlemsstaterna ska fastställa skyldigheter i fråga om redovisning och rapportering samt andra skyldigheter som säkerställer att den skatt som ska betalas till skattemyndigheterna verkligen betalas.
Ändring 24
Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1a (ny)
1a.  Ett finansinstitut ska, inom ett halvår från det att detta direktiv antas, registrera sig hos skattemyndigheterna i den medlemsstat i vilken institutet anses vara etablerat i enlighet med artikel 3.1.
Ändring 25
Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1b (ny)
1b.  En medlemsstat ska informera andra medlemsstater om vilka finansinstitut som är registrerade på deras territorium.
Ändring 26
Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5a (ny)
5a.  Medlemsstaterna ska årligen underrätta kommissionen och Eurostat om de transaktionsvolymer som har beskattats.
Ändring 27
Förslag till direktiv
Artikel 11 – rubriken
Särskilda bestämmelser om förebyggande av skatteundandragande, skatteflykt och missbruk

Särskilda bestämmelser om transparens och förebyggande av skatteundandragande, skatteflykt och missbruk

Ändring 28
Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska anta bestämmelser för att förebygga skatteundandragande, skatteflykt och missbruk.
1.  EU-bestämmelser ska antas för att förebygga skatteundandragande, skatteflykt och missbruk.
Ändring 29
Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1a (ny)
1a.  Kommissionen ska inrätta en arbetsgrupp på expertnivå som övervakar genomförandet av detta direktiv (kommittén för skatten på finansiella transaktioner), där representanter från medlemsstaterna ingår. Medlemsstaterna ska inrätta organ med tillräckliga befogenheter att vidta omedelbara åtgärder om missbruk förekommer.
Kommittén för skatten på finansiella transaktioner ska övervaka finansiella transaktioner för att upptäcka system för skatteflykt, föreslå motåtgärder och om nödvändigt samordna genomförandet av dessa på nationell nivå.

Ändring 30
Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3a (ny)
3a.  Den administrativa bördan för skattemyndigheterna genom införandet av skatten på finansiella transaktioner bör vara så liten som möjligt. I detta syfte ska kommissionen uppmuntra till samarbete mellan nationella skattemyndigheter.
Ändring 31
Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3b (ny)
3b.  Eurostat ska årligen insamla och offentliggöra de finansiella flöden inom EU som belagts med skatt på finansiella transaktioner.
Ändring 32
Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3c (ny)
3c.  För att kunna verifiera de beskattningsbara transaktioner som utförs på handelsplatser utanför EU ska medlemsstaterna och, där detta är tillämpligt, kommissionen till fullo begagna sig av de instrument för samarbete i skattefrågor som inrättats av de relevanta internationella organisationerna.
Ändring 33
Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3d (ny)
3d.  För att medlemsstaternas skatteförvaltningar ska kunna anpassa sig till bestämmelserna i detta direktiv och i synnerhet till det administrativa samarbete som avses i punkt 3, ska de ha tillgång till nödvändiga och lämpliga personalresurser och teknisk utrustning. Särskilda insatser ska göras för att utbilda tjänstemän.
Ändring 34
Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3e (ny)
3e.  Kommissionen ska göra en grundlig undersökning för att analysera de administrativa kostnaderna för regionala och lokala myndigheter till följd av detta direktiv.
Ändring 35
Förslag till direktiv
Artikel 16
Vart femte år och för första gången den 31 december 2016 ska kommissionen till rådet överlämna en rapport om tillämpningen av detta direktiv och, vid behov, ett förslag till ändring av direktivet.

Vart femte år och för första gången den 31 december 2016 ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om tillämpningen av detta direktiv och, vid behov, ett förslag till ändring av direktivet.

I denna rapport ska kommissionen åtminstone granska skattens effekter för den inre marknadens, finansmarknadernas och den reala ekonomins funktion, samt beakta hur frågan om beskattning av finanssektorn utvecklats på internationell nivå.

I denna rapport ska kommissionen åtminstone granska skattens effekter för den inre marknadens, finansmarknadernas och den reala ekonomins funktion. Kommissionen ska också bedöma effekterna av vissa bestämmelser, såsom den lämpliga omfattningen för skatten på finansiella transaktioner, möjligheten att skilja mellan olika kategorier av finansiella produkter och tillgångar i syfte att ta ut högre avgifter efter en viss andel annullerade order, skattesatsen och undantaget för tjänstepensionsinstitut enligt definitionen i artikel 2.1 7f. Om kommissionen anser att det har förekommit snedvridning eller missbruk ska den föreslå lämpliga motåtgärder.

Dessutom ska kommissionen analysera och rapportera om den nationella indrivningen av intäkterna från skatten på finansiella transaktioner grundat på finansinstitutens hemvist och till vilken grad indrivningen skiljer sig från en skattefördelning grundad på den underliggande kundens hemvist, dvs. till vilken grad finansiell konsolidering koncentrerar skatteintäkterna till finanscentra.

Kommissionen ska i sin rapport beakta olika former av beskattning av finanssektorn, som diskuteras eller redan inrättats, och framstegen avseende införandet av en bredare skatt på finansiella transaktioner. Kommissionen ska vid behov lägga fram förslag eller vidta åtgärder för att underlätta konvergensen och främja inrättandet av en global skatt på finansiella transaktioner.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy