Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0176(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0157/2012

Внесени текстове :

A7-0157/2012

Разисквания :

PV 24/05/2012 - 7
CRE 24/05/2012 - 7

Гласувания :

PV 24/05/2012 - 10.1
CRE 24/05/2012 - 10.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0220

Приети текстове
PDF 486kWORD 246k
Четвъртък, 24 май 2012 г. - Страсбург
Общи разпоредби за макрофинансовата помощ за трети държави ***I
P7_TA(2012)0220A7-0157/2012

Изменения, приети от Европейския парламент на 24 май 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общи разпоредби за макрофинансовата помощ за трети държави (COM(2011)0396 – C7-0187/2011 – 2011/0176(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Заглавие
Регламент на Европейския парламент и на съвета за установяване на общи разпоредби за макрофинансовата помощ за трети държави

Регламент на Европейския парламент и на съвета за установяване на общи разпоредби за макрофинансовата помощ за трети държави и територии

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)
(1а)  Макрофинансовата помощ на Съюза следва да се използва за предоставяне на изключителна финансова помощ за трети държави, които изпитват временни затруднения с платежния баланс. За разлика от другите инструменти на Съюза, чрез които се подкрепят пряко неговите външни политики (като например Инструмента за предприсъединителна помощ*, Европейския инструмент за съседство**, Инструмента за сътрудничество за развитие и др.), макрофинансовата помощ не следва да се използва за предоставянето на редовна финансова подкрепа, нито основната й цел да бъде да подкрепя икономическото и социалното развитие на държавите бенефициери. Макрофинансовата помощ не следва да се използва и подобно на условните безвъзмездни средства за опрощаване на дълг.
* Регламент № … на Европейския парламент и на Съвета от … относно Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) (ОВ …)
** Регламент № … на Европейския парламент и на Съвета от … за създаване на Европейски инструмент за съседство (ОВ …)
Регламент № … на Европейския парламент и на Съвета от … за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие (ОВ …)

Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)   Понастоящем макрофинансовата помощ за трети държави се основава на ad hoc решения на Европейския парламент и на Съвета за всяка конкретна държава. Това намалява ефикасността и ефективността на помощта като предизвиква ненужни забавяния между исканията на макрофинансова помощ и тяхното действително прилагане.
(2)   Рамковият регламент има за цел да изясни правилата и да подобри ефикасността и ефективността на помощта на Съюза, inter alia, чрез укрепване на прилагането на предварителните условия, подобряване на прозрачността и формализиране на политическата оценка от страна на Комисията, както и чрез подобряване на демократичната ефективност и демократичния контрол.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Рамката за предоставяне на макрофинансова помощ на трети държави, с които Съюзът има важни политически, икономически и търговски връзки, следва да повиши ефективността на помощта. По-конкретно следва да бъде възможно да се предоставя макрофинансова помощ на трети държави с цел да се насърчава предприемането на мерки в икономическа политика, които да разрешат кризи с платежния баланс.
(3)  Рамката за предоставяне на макрофинансова помощ на трети държави следва да ги насърчава да предприемат мерки в икономическата политика, които да разрешават кризи с платежния баланс.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  Приемането на общ регламент за макрофинансова помощ, въз основа на членове 209 и 212, не засяга разпоредбите в член 213 от Договора, с които се урежда спешната финансова помощ за трети държави, и свързаните с тях прерогативи на Съвета.
заличава се
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  В заключенията си от 8 октомври 2002 г. Съветът установи критерии (т. нар. критерии от Женвал) за насоки в областта на операциите на ЕС за макрофинансова помощ. Целесъобразно е да се формализират тези критерии в правен акт, потвърден от Парламента и Съвета, като същевременно се актуализират и изяснят.
(7)  В заключенията си от 8 октомври 2002 г. Съветът установи критерии (т. нар. критерии от Женвал) за насоки в областта на операциите на Съюза за макрофинансова помощ. Целесъобразно е да се актуализират и изяснят тези критерии в правен акт, приет от Европейския парламент и Съвета, inter alia, по отношение на критериите за определяне на подходящата форма на помощта (заем, безвъзмездни средства или комбинация от двете).
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Подходящите процедури и инструменти следва да се предоставят предварително, за да може Съюзът да гарантира, че макрофинансовата помощ ще се осъществява бързо, особено когато обстоятелствата налагат незабавни действия. Това също така ще повиши яснотата и прозрачността на критериите за прилагане на макрофинансова помощ.
(8)  Подходящите процедури и инструменти следва да се предоставят предварително, за да може Съюзът да осигури бързото предоставяне на макрофинансовата помощ, особено когато обстоятелствата налагат незабавни действия, и за да се повиши яснотата и прозрачността на критериите за прилагане на макрофинансова помощ.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  Комисията следва да гарантира, че макрофинансовата помощ съответства на основните принципи, цели и мерки, предприети в различните области на външни дейности и други политики на Съюза, свързани с тях.
(9)   При избора на държави бенефициери и в съдържанието на меморандумите за разбирателство Комисията следва да гарантира, че макрофинансовата помощ съответства на основните принципи, цели и мерки, предприети в различните области на външни дейности и други политики на Съюза, свързани с тях.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)
(9а)  Макрофинансовата помощ представлява също така инструмент на външната политика на Съюза и следва да служи за подобряване на възприемането и влиянието на Съюза отвъд неговите граници. С цел координация и последователност на външната политика на Съюза, следва да бъде гарантирано активното участие на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) по време на цялата операция по оказване на макрофинансова помощ.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Макрофинансовата помощ следва да помага за изпълнението на ангажимента на държавите бенефициери за общи ценности със Съюза, включително демокрация, правова държава, добро управление, зачитане на правата на човека, устойчиво развитие и намаляване на бедността, както и принципите за отворена и справедлива търговия, основана на правила.
(10)  Макрофинансовата помощ следва да включва мерки за повишаване на ангажимента на държавите бенефициери за общи ценности със Съюза, включително демокрация, правова държава, добро управление, зачитане на правата на човека, борба срещу принудителния детски труд, подкрепа за устойчиво развитие и намаляване на бедността, както и принципите за отворена и справедлива търговия, основана на правила. Комисията следва да извършва редовен контрол на изпълнението на тези цели.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  Макрофинансовата помощ следва да допълва средствата, предоставени от Международния валутен фонд и други многостранни финансови институции, и следва да има справедливо споделяне на тежестта с другите донори. Макрофинансовата помощ следва да гарантира добавената стойност на участието на Съюза.
(11а)   По принцип макрофинансовата помощ следва да допълва средствата, предоставени от Международния валутен фонд и други европейски или многостранни финансови институции, и следва да има справедливо споделяне на тежестта с тези институции и другите донори. Макрофинансовата помощ следва да се предоставя, когато гарантира добавената стойност на участието на Съюза.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)
(13а)  С цел да се гарантира, че макрофинансовата помощ може да отговори на търсенето в резултат на неотложни икономически кризи, Съюзът следва да гарантира, че в неговия бюджет са разпределени достатъчно финансови средства. Необходимо е да се гарантира също, че макрофинансовата помощ е на разположение на всички държави, имащи право на помощта, независимо от техния икономически размер и че се прилага по подходящ начин в съчетание с другите външни финансови инструменти на Съюза.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)
(14а)  С цел постигане на равновесие между необходимостта от ефективност и ефикасност на помощта на Съюза, от една страна, и по-голяма съгласуваност, прозрачност и демократичен контрол, от друга страна, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейският съюз във връзка с държавите и териториите, имащи право на помощта, и предоставянето на помощ на определени държави и територии. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и Съвета.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  С оглед гарантирането на еднакви условия за прилагане на регламента във връзка с одобряването и управлението на операциите за макрофинансова помощ в държавите бенефициери, Комисията следва да получи изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията.
(15)  С оглед гарантирането на еднакви условия за прилагане на регламента, Комисията следва да получи изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Процедурата за разглеждане следва да се използва за прилагане на решения за изпълнение, чрез които се определя сумата, вида, продължителността и общите условия на отделните операции за макрофинансова помощ, предвид значителното отражение върху бюджета на тези решения.
заличава се
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  Процедурата по консултиране следва да се използва за приемане на Меморандум за разбирателство (МР) за установяване на мерките на икономическа политика, свързани с макрофинансовата помощ на Съюза, като се има предвид, че МР не е акт за изпълнение с общо приложение, нито акт с отражения върху бюджета или върху трети държави, освен отраженията от решението за предоставяне на помощта.
заличава се
Изменение 17
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1
1.  Настоящият регламент установява общите разпоредби за предоставяне на макрофинансова помощ на трети държави и територии, които имат право на такава, както се посочва в член 2.
1.  Настоящият регламент установява общите разпоредби за предоставяне на макрофинансова помощ на Съюза на посочени в член 2 трети държави и територии, които имат право на такава („държави бенефициери“).
Изменение 18
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2
2.  Макрофинансовата помощ е изключителен финансов инструмент на необвързана и непосочена подкрепа за платежния баланс на трети държави и територии, които отговарят на условията. Тя цели да възстанови устойчивото външно финансиране в държави, изпитващи затруднения с външното финансиране. Тя подкрепя прилагането на важни мерки за икономическо приспособяване и реформи, предназначени да разрешат затрудненията с платежния баланс.
2.  Макрофинансовата помощ е изключителен финансов инструмент на необвързана и непосочена подкрепа за платежния баланс на държави бенефициери. Тя цели да възстанови устойчивото външно финансиране в държави бенефициери, изпитващи затруднения с външното финансиране. Тя подкрепя прилагането от страна на държавите бенефициери на съответните двустранни споразумения и програми със Съюза и е насочена към важни мерки за икономическо приспособяване и структурни реформи, предназначени да разрешат затрудненията с платежния баланс.
Изменение 19
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3
3.  Макрофинансовата помощ се предоставя при условие за наличие на значителен и остатъчен недостиг на външно финансиране, установен съвместно с многостранните финансови институции над средствата, предоставени от Международния валутен фонд (МВФ) и други многостранни институции, въпреки изпълнението на строги програми за икономическа стабилизация и реформи.
3.  Макрофинансовата помощ се предоставя при условие за наличие на значителен и остатъчен недостиг на външно финансиране в съответната държава бенефициер, установен съвместно с европейските или многостранните финансови институции, над средствата, предоставени от Международния валутен фонд (МВФ) и други европейски или многостранни финансови институции, въпреки изпълнението на строги програми за икономическа стабилизация и реформи от съответната държава бенефициер.
Изменение 20
Предложение за регламент
Член 2 – заглавие
Страни, имащи право на помощ

Страни и територии, имащи право на помощ

Изменение 21
Предложение за регламент
Член 2 – уводна част
Държавите и териториите, имащи право на макрофинансова помощ са:

1.  Третите държави и териториите, имащи право на макрофинансова помощ, при условие че изпълняват критериите за условност съгласно член 6 („държави бенефициери“), са:
Изменение 22
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в)
в)  Други трети държави в изключителни и обосновани обстоятелства. Такива държави трябва да са политически, икономически и географски близки до Европейския съюз.
в)  Други трети държави, които имат определяща роля за регионалната стабилност и са от стратегическо значение за Съюза, в изключителни и обосновани обстоятелства. Такива държави трябва да са политически, икономически и географски близки до Съюза.
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 а (нов)
1а.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове съгласно член 14а за изменение на приложение І, точки 1 и 2 с оглед на неговата актуализация вследствие на съответните политически решения по отношение на статута на държавите на страни кандидатки или потенциални кандидатки или относно обхвата на европейската политика за съседство.
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 б (нов)
1б.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14а с цел да допълни, ако е необходимо, настоящия регламент с държави, отговарящи на критериите, посочените в параграф 1, буква в) от настоящия член.
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1
1.  Сумите макрофинансова помощ, предоставена като безвъзмездни средства съгласно настоящия регламент, са в съответствие с бюджетните кредити, установени в многогодишната финансова рамка.
1.  Сумите макрофинансова помощ, предоставена съгласно настоящия регламент под формата на безвъзмездни средства, са в съответствие с бюджетните кредити, установени в многогодишната финансова рамка.
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2
2.  Сумите макрофинансова помощ, предоставена като заем съгласно настоящия регламент, са обезпечени в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 на Съвета от 25 май 2009 година относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности.
2.  Сумите макрофинансова помощ, предоставена съгласно настоящия регламент под формата на заем, са обезпечени в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 на Съвета от 25 май 2009 година относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности.
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3
3.  Годишните кредити се разрешават от бюджетния орган, в рамките на финансовата рамка. Съответните референтни суми за периода 2011-2013 г. са посочени приложение II.
3.  Годишните кредити се разрешават от бюджетния орган, в рамките на многогодишната финансова рамка.
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1
1.  Размерът на помощта се основава на остатъчните нужди на държавата бенефициер от външно финансиране. Те се установяват от Комисията в сътрудничество с международните финансови институции, въз основа на обстойна и подробно документирана количествена оценка. Комисията по-конкретно ще се позове на последните прогнози на МВФ за платежния баланс на въпросната държава и ще отчете очакваните финансови приноси от многостранните донори.
1.  Предложеният размер на помощта се основава на остатъчните нужди на държавата бенефициер от външно финансиране. Те се установяват от Комисията в сътрудничество с МВФ и други европейски или многостранни финансови институции, въз основа на обстойна и подробно документирана количествена оценка. Комисията по-конкретно се позовава на последните прогнози на МВФ и други европейски или многостранни финансови институции за платежния баланс на въпросната държава бенефициер и отчита очакваните финансови вноски на многостранните донори, както и вече приложени в съответната държава бенефициер други инструменти за външно финансиране на Съюза.
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2
2.  Определянето на размера на макрофинансовата помощ също взема под внимание необходимостта от гарантиране на справедливо споделяне на тежестта с други донори.
2.  Определянето на размера на макрофинансовата помощ също взема под внимание необходимостта от гарантиране на справедливо споделяне на тежестта между Съюза и другите донори. Вноската на Съюза следва да бъде достатъчна, за да се гарантира, че носи добавена стойност на Съюза и обикновено не следва да бъде под 20 %.
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3
3.  В случай, че нуждите от финансиране на държавата бенефициер се понижат съществено по време на периода на изплащане на отделните траншове от макрофинансовата помощ, Комисията, в съответствие с член 14, параграф 2, може да реши да намали размера на средствата, предоставени в рамките на помощта, да прекрати временно или да отмени помощта.
3.  В случай, че нуждите от финансиране на държавата бенефициер се понижат съществено по време на периода на изплащане на отделните траншове от макрофинансовата помощ, Комисията прави преоценка на икономическата и финансовата ситуация в държавата бенефициер и въз основа на тази оценка й се предоставя правомощието да приема делегирани актове, в съответствие с член 14а, за изменение на приложение ІІа, за да намали размера на средствата, предоставени в рамките на помощта, да прекрати временно или да отмени помощта.
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1
1.  Предварително условие за предоставяне на макрофинансова помощ е държавата бенефициер да съблюдава ефективни демократични механизми, включително многопартийни парламентарни системи, правова държава и зачитане на правата на човека.
1.  Предварително условие за предоставяне на макрофинансова помощ е държавата бенефициер да съблюдава ефективни демократични механизми, включително многопартийни парламентарни системи, правова държава и зачитане на правата на човека. Тази оценка се възлага на ЕСВД в сътрудничество с Комисията и в нея се вземат под внимание резолюциите и докладите, приети от Европейския парламент относно държавите бенефициери. Оценката може да определи препоръки за политиките по отношение на укрепването на демократичните институции, правата на човека, прозрачността и борбата с корупцията. Докладът се прилага към всеки отделен делегиран акт, посочен в член 7, параграф 3. С оглед на защитата на демократичните ценности и интереси на Съюза и засилването на спазването на основните права в държавите бенефициери, Меморандумът за разбирателство включва специфични за съответната държава препоръки, които съответстват на външните политики на Съюза, насочени към укрепване на принципите на правовата държава, правата на човека и трудовите права, прозрачността и борбата с корупцията.
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2
2.  Макрофинансовата помощ се обуславя от наличието на програма на МВФ, свързана с използването на средства от МВФ.
2.  Макрофинансовата помощ се обуславя от наличието на програма на МВФ, свързана с използването на средства от МВФ или средства на друга европейска или многостранна финансова институция.
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3
3.  Изплащането на отделните траншове от помощта се обуславя от задоволителното изпълнение на програма на МВФ. То се обуславя също от предприемането в рамките на конкретен период от време на поредица от ясно определени мерки за икономическа политика, насочени към структурни реформи, по които Комисията и държавата бенефициер ще се договорят и които ще бъдат установени в Меморандум за разбирателство.
3.  Изплащането на отделните траншове от помощта се обуславя от задоволителното изпълнение на програма на МВФ или на друга европейска или многостранна финансова институция и от спазването на политическите и основаващи се на ценности принципи. То се обуславя също от предприемането в рамките на конкретен период от време на поредица от ясно определени мерки за икономическа политика, насочени към структурни реформи, по които Комисията и държавата бенефициер ще се договорят и които ще бъдат установени в Меморандум за разбирателство.
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2
2.   Ако условията, посочени в член 1, член 2, член 4 и член 6, са спазени, Комисията, в съответствие с член 14, параграф 2, отпуска макрофинансова помощ.
2.   При получаване на искането Комисията прави оценка дали условията, посочени в член 1, член 2, член 4 и член 6, са спазени за отпускането на макрофинансова помощ. Ако тези условия са спазени, в своето решение Комисията определя сумата и формата на помощта съгласно условията, посочени съответно в член 5 и член 3.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 7 – параграфи 3 и 3а (нови)
3.  В решението за предоставяне на заем се посочват размерът, максималният среден падеж и максималният брой траншове от макрофинансовата помощ. В решението за предоставяне на безвъзмездни средства се посочват размерът и максималният брой траншове от макрофинансовата помощ. И в двата случая се определя срокът за предоставяне на макрофинансовата помощ. По принцип той не надвишава три години.
3.   За целите на параграф 2 на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14а за установяване и изменение на приложение ІІа с цел предоставяне на макрофинансова помощ на конкретна държава или територия. В делегирания акт Комисията посочва, inter alia:
а) във всички случаи – бенефициера на помощта, общия максимален размер на помощта, формата на помощта, както и срока за предоставяне на помощта;
б) в случай на решение за предоставяне на заем се посочват размерът, максималният среден падеж и максималният брой траншове от макрофинансовата помощ;
в) в случай на решение за предоставяне на безвъзмездни средства се посочват размерът и максималният брой траншове от макрофинансовата помощ. Решението за предоставяне на безвъзмездна помощ се придружава от обосновка за отпускането (или грант-елемент) на помощта.
3а.  По принцип срокът за предоставяне на макрофинансовата помощ не надвишава три години.
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4
4.  След одобряване на решението за предоставяне на макрофинансова помощ, Комисията, в съответствие с член 14, параграф 3, се договаря с държавата бенефициер относно мерките за политики, посочени в член 6, параграфи 3, 4, 5 и 6.
4.  След приемане на делегирания акт за предоставяне на макрофинансова помощ, на Комисията, в тясно сътрудничество с ЕСВД, се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14а, да договаря в Меморандума за разбирателство с държавата бенефициер мерките за политики, посочени в член 6, параграфи 1, 3, 4, 5 и 6.
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5
5.  След одобряване на решението за предоставяне на макрофинансова помощ, Комисията се договаря с държавата бенефициер относно подробните финансови условия на помощта. Те се посочват в споразумение за безвъзмездна помощ или заем.
5.  След приемането на делегирания акт за предоставяне на макрофинансова помощ, Комисията се договаря с държавата бенефициер относно подробните финансови условия на помощта. Те се посочват в споразумение за безвъзмездна помощ или заем.
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 6
6.  Комисията уведомява Европейския парламент и Съвета за развитието на помощта във всяка отделна държава и им предоставя съответните документи.
6.  Комисията уведомява Европейския парламент и Съвета за развитието на помощта във всяка отделна държава и им предоставя своевременно съответните документи.
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2
2.  Помощта се изплаща на последователни траншове, които се обуславят от спазването на условията, посочени в член 6, параграф 2 и член 6, параграф 3.
2.  Помощта се изплаща на последователни траншове, които се обуславят от спазването на условията, посочени в член 6, параграфи 1, 2 и 3.
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3
3.  Комисията прави редовни проверки за спазването на условията, посочени в член 6, параграф 2 и член 6, параграф 3.
3.  Комисията прави редовни проверки за спазването на условията, посочени в член 6, параграфи 2 и 3. ЕСВД извършва редовни проверки, а в случай на непредвидени събития – спешни такива, дали условията, посочени в член 6, параграф 1 продължават да бъдат изпълнени, и съответно информира Комисията.
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4
4.  В случай, че условията, посочени в член 6, параграф 2 и член 6, параграф 3, не са спазени, Комисията може да прекрати временно, да намали или да отмени изплащането на помощта.
4.  В случай, че условията, посочени в член 6, параграфи 1, 2 и 3, не са спазени, Комисията, в тясно сътрудничество с ЕСВД, може да прекрати временно, да намали или да отмени изплащането на помощта.
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 а (нов)
4а.  В такива случаи и ако временното прекратяване на операцията е отменено след консултация с ЕСВД, Комисията уведомява Европейския парламент и Съвета за причините за това.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1
1.  Държавите бенефициери извършват редовни проверки за правилното използване на финансирането от бюджета на Съюза, предприемат съответните мерки за предотвратяване на нередности и измами и, ако е необходимо, предприемат законови действия за възстановяването на средствата, предоставени съгласно настоящия регламент, които са били незаконно присвоени.
1.   Всички споразумения, произтичащи от настоящия регламент, съдържат разпоредби, които гарантират, че държавите бенефициери извършват редовни проверки за правилното използване на финансирането от бюджета на Съюза, предприемат съответните мерки за предотвратяване на нередности и измами и, ако е необходимо, предприемат законови действия за възстановяването на средствата, предоставени съгласно настоящия регламент, които са били незаконно присвоени.
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 а (нов)
3a.  Меморандумът за разбирателство, посочен в член 6, параграф 3, и другите споразумения, произтичащи от настоящия регламент, гарантират правата на Комисията и на Сметната палата съгласно параграфи 2 и 3 от настоящия член по време на и след срока за предоставяне на макрофинансовата помощ.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
1.  Комисията редовно прави оценка на резултатите и на ефективността на макрофинансовата помощ, за да се определи дали са постигнати целите и да формулира препоръки за усъвършенстване на бъдещите операции.
1.  Комисията редовно прави оценка на резултатите и на ефективността на макрофинансовата помощ по отношение на всяка отделна държава или територия бенефициер, за да се определи дали са постигнати целите и да формулира препоръки за усъвършенстване на бъдещите операции. При оценяването на функционирането на политическите условия съгласно член 6, параграф 1 Комисията се консултира с ЕСВД.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2
2.  Комисията предава докладите за последваща оценка на Европейския парламент и на Съвета, като оценява степента, в която неотдавна завършилите операции за МФП са допринесли за целите на подпомагането.
2.  Комисията предава докладите за последваща оценка на Европейския парламент, Съвета и Сметната палата, като оценява степента, в която неотдавна завършилите операции за макрофинансова помощ по отношение на конкретна държава или територия бенефициер са допринесли за целите на подпомагането.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 а (нов)
2а.  Сметната палата осъществява одит на финансовото управление на помощта.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3
3.  Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.
заличава се
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 14 а (нов)
Член 14a

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, параграфи 1а и 1б, член 5, параграф 3 и член 7, параграфи 3 и 4, се предоставя на Комисията за срока на прилагане на настоящия регламент.
2.  Делегирането на правомощия може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.  Веднага след като приеме делегиран акт Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.
4.  Делегиран акт, приет съгласно член 2, параграфи 1а и 1б, член 5, параграф 3 и член 7, параграфи 3 и 4, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 14 б (нов)
Член 14б

Преглед

1.  Не по-късно от …* и на всеки четири години след това Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на настоящия регламент.
2.  Докладът, посочен в параграф 1, включва подробен преглед на предоставената съгласно настоящия регламент макрофинансова помощ и е придружен по целесъобразност от законодателно предложение за преразглеждането на настоящия регламент.
* Четири години след влизането в сила на настоящия регламент.
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 15
Настоящият регламент влиза в сила на двайсетия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз и се прилага до 31 декември 2013 г.

Настоящият регламент влиза в сила на двайсетия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Изменение 52
Предложение за регламент
Приложение ІI
Приложението се заличава.

Изменение 53
Предложение за регламент
Приложение ІI a (ново)

Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІа

МАКРОФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ДЪРЖАВИ И ТЕРИТОРИИ

Бенефициер на помощта

Общ максимален размер на помощта

Форма на помощта

Срок за предоставяне на помощта

Заем

Безвъзмездни средства

Сума

Максимален среден падеж

Максимален брой вноски

Сума

Максимален брой вноски

(1) Въпросът е върнат за ново разглеждане в комисия съгласно член 57, параграф 2, втора алинея (А7-0157/2012).

Правна информация - Политика за поверителност