Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0176(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0157/2012

Předložené texty :

A7-0157/2012

Rozpravy :

PV 24/05/2012 - 7
CRE 24/05/2012 - 7

Hlasování :

PV 24/05/2012 - 10.1
CRE 24/05/2012 - 10.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0220

Přijaté texty
PDF 542kWORD 214k
Čtvrtek, 24. května 2012 - Štrasburk
Obecná ustanovení pro makrofinanční pomoc třetím zemím ***I
P7_TA(2012)0220A7-0157/2012

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 24. května 2012 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obecných ustanoveních pro makrofinanční pomoc třetím zemím (COM(2011)0396 – C7-0187/2011 – 2011/0176(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Název
Nařízení Evropského parlamentu a Rady o obecných ustanoveních pro makrofinanční pomoc třetím zemím

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o obecných ustanoveních pro makrofinanční pomoc třetím zemím a územím

Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)  Makrofinanční pomoc Unie by se měla využívat na poskytování mimořádné finanční pomoci třetím zemím, jež se potýkají s dočasnými potížemi ve své platební bilanci. Na rozdíl od ostatních nástrojů Unie, jimiž je poskytována přímá podpora pro její vnější politiky (jako je např. nástroj předvstupní pomoci*, evropský nástroj sousedství** nebo nástroj pro rozvojovou spolupráci atd.), by se makrofinanční pomoc neměla používat na poskytování pravidelné finanční podpory a jejím hlavním cílem by rovněž neměla být podpora hospodářského a sociálního rozvoje přijímajících zemí. Zároveň by makrofinanční pomoc neměla být využívána jako granty na podmíněné odpuštění dluhu.
* Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. ... ze dne ... o nástroji předvstupní pomoci (IPA II) (Úř. věst. ...)
** Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. ... ze dne ..., kterým se zřizuje nástroj evropského sousedství (Úř. věst. ...)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. ... ze dne ..., kterým se zřizuje nástroj pro rozvojovou spolupráci (Úř. věst. ...)
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
(2)  V současnosti je makrofinanční pomoc třetím zemím založena na rozhodnutích Evropského parlamentu a Rady, která se přijímají ad hoc pro jednotlivé země. Tato skutečnost snižuje efektivitu a účinnost pomoci, protože způsobuje zbytečné prodlevy mezi podáním žádosti o makrofinanční pomoc a jejím skutečným prováděním.
(2)  Cílem rámcového nařízení je jasné stanovení pravidel a zlepšení efektivity a účinnosti pomoci Unie, mimo jiné posílením uplatňování podmínek, zvýšením transparentnosti a formalizací politického hodnocení Komise, zlepšením demokratické účinnosti a demokratické kontroly.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
(3)  Rámec pro poskytování makrofinanční pomoci třetím zemím, s nimiž má Unie důležité politické, hospodářské a obchodní vazby, by měl účinnost této pomoci zvýšit. Mělo by být zejména možné poskytovat makrofinanční pomoc třetím zemím s cílem motivovat je k přijetí opatření hospodářské politiky, jež pravděpodobně povedou k vyřešení krize platební bilance.
(3)  Rámec pro poskytování makrofinanční pomoci třetím zemím by je měl motivovat k přijetí opatření hospodářské politiky, jež pravděpodobně povedou k vyřešení krize platební bilance.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  Přijetím obecného nařízení o makrofinanční pomoci založeného na článcích 209 a 212 nejsou dotčena ustanovení článku 213 Smlouvy, který upravuje naléhavou finanční pomoc třetím zemím, ani související výsady Rady.
vypouští se
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
(7)  Ve svých závěrech ze dne 8. října 2002 Rada stanovila kritéria (takzvaná genvalská kritéria), podle kterých se mají operace makrofinanční pomoci EU řídit. Je vhodné, aby tato kritéria byla formálně stanovena v právním aktu, který schválí jak Parlament, tak Rada, a aby byla současně aktualizována a zpřesněna.
(7)  Ve svých závěrech ze dne 8. října 2002 Rada stanovila kritéria (takzvaná genvalská kritéria), podle kterých se mají operace makrofinanční pomoci Unie řídit. Je vhodné, aby tato kritéria byla aktualizována a upřesněna v právním aktu, který přijme Evropský parlament a Rada, mimo jiné v souvislosti s kritérii určování vhodné formy pomoci (půjčka, grant či jejich kombinace).
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
(8)  Měly by být předem stanoveny vhodné postupy a nástroje, které Unii umožní zajistit pohotové poskytnutí makrofinanční pomoci, zvláště v případě, kdy okolnosti vyžadují okamžité kroky. Tím by se rovněž zvýšila jasnost a transparentnost kritérií pro provádění makrofinanční pomoci.
(8)  Měly by být předem stanoveny vhodné postupy a nástroje, které Unii umožní zajistit pohotové poskytnutí makrofinanční pomoci, zvláště v případě, kdy okolnosti vyžadují okamžité kroky, a zvýšit jasnost a transparentnost kritérií pro provádění makrofinanční pomoci.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
(9)  Komise by měla zajistit, aby makrofinanční pomoc byla v souladu s hlavními zásadami, cíli a opatřeními v různých oblastech vnější činnosti i ostatních příslušných politik Unie.
(9)  Komise by při svém výběru přijímajících zemí a v rámci memorand o porozumění měla zajistit, aby makrofinanční pomoc byla v souladu s hlavními zásadami, cíli a opatřeními v různých oblastech vnější činnosti i ostatních příslušných politik Unie.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)
(9a)  Makrofinanční pomoc je rovněž nástrojem zahraniční politiky Unie a měla by sloužit ke zviditelnění a zvýšení vlivu Unie za jejími hranicemi. Po celou dobu poskytování makrofinanční pomoci by mělo být zajištěno intenzivní zapojení Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) pro účely koordinace a soudržnosti vnější politiky Unie.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
(10)  Makrofinanční pomoc by měla podpořit závazky přijímajících zemí vůči hodnotám, které mají společné s Unií, včetně demokracie, právního státu, řádné správy věcí veřejných, dodržování lidských práv, udržitelného rozvoje a snižování chudoby, jakož i vůči zásadám otevřeného a spravedlivého obchodu založeného na pravidlech.
(10)  Makrofinanční pomoc by měla zahrnovat opatření ke zlepšení závazků přijímajících zemí vůči hodnotám, které mají společné s Unií, včetně demokracie, právního státu, řádné správy věcí veřejných, dodržování lidských práv, boje proti nucené dětské práci, podpory udržitelného rozvoje a snižování chudoby, jakož i vůči zásadám otevřeného a spravedlivého obchodu založeného na pravidlech. Komise by měla pravidelně kontrolovat plnění těchto cílů.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
(13)  Makrofinanční pomoc by měla doplňovat zdroje poskytnuté Mezinárodním měnovým fondem a dalšími mnohostrannými finančními institucemi a příslušná zátěž by měla být spravedlivě sdílena s jinými dárci. Makrofinanční pomoc by měla zajišťovat přidanou hodnotu ze zapojení Unie.
(11a)  Makrofinanční pomoc by měla všeobecně doplňovat zdroje poskytnuté Mezinárodním měnovým fondem a dalšími evropskými nebo mnohostrannými finančními institucemi a příslušná zátěž by měla být spravedlivě sdílena s těmito institucemi a s jinými dárci. Makrofinanční pomoc by měla být poskytována, je-li zajištěna přidaná hodnota ze zapojení Unie.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)
(13a)  S cílem zajistit, aby makrofinanční pomoc splňovala požadavky způsobené naléhavou hospodářskou krizí, by Unie měla zajistit, aby v jejím rozpočtu byly vyčleněny dostatečné finanční zdroje. Je rovněž nezbytné zaručit, aby makrofinanční pomoc byla dostupná všem způsobilým zemím bez ohledu na jejich ekonomický rozměr a aby se uplatňovala vhodným způsobem ve spojení s jinými vnějšími finančními nástroji Unie.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)
(14a)  Za účelem dosažení rovnováhy mezi potřebou efektivity a účinnosti pomoci Unie na jedné straně a větší soudržností, transparentností a demokratickou kontrolou na straně druhé by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o způsobilé země a území a poskytování pomoci konkrétním zemím a územím. Je obzvláště důležité, aby Komise v průběhu přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byl příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
(15)  Aby byly zajištěny jednotné podmínky provádění tohoto nařízení, pokud jde o schvalování a řízení operací makrofinanční pomoci v přijímajících zemích, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.
(15)  Aby byly zajištěny jednotné podmínky provádění tohoto nařízení, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
(16)  Pro přijímání prováděcích rozhodnutí stanovujících výši, formu, trvání a obecné podmínky jednotlivých operací makrofinanční pomoci by se měl používat přezkumný postup, protože tato rozhodnutí mají významné rozpočtové důsledky.
vypouští se
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
(17)  Pro přijímání memorand o porozumění, která stanoví opatření hospodářské politiky spojená s makrofinanční pomocí Unie, by se měl používat poradní postup, protože memorandum o porozumění není prováděcím aktem s obecnou působností ani aktem spojeným s rozpočtovými důsledky či důsledky pro třetí země překračujícími rámec důsledků, které již vyplývají z rozhodnutí o poskytnutí pomoci,
vypouští se
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1
1.  Tímto nařízením se stanoví obecná ustanovení o poskytování makrofinanční pomoci způsobilým třetím zemím a územím uvedeným v článku 2.
1.  Tímto nařízením se stanoví obecná ustanovení o poskytování makrofinanční pomoci Unie způsobilým třetím zemím a územím uvedeným v článku 2 (dále jen „přijímající země“).
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2
2.  Makrofinanční pomoc je mimořádný finanční nástroj účelově nevázané všeobecné podpory platební bilance způsobilých třetích zemí a území. Jejím cílem je obnovit udržitelný stav vnějšího financování zemí, které mají s vnějším financováním potíže. Podporuje provádění účinných opatření zaměřených na korekci a strukturální reformy a určených k nápravě problémů v oblasti platební bilance.
2.  Makrofinanční pomoc je mimořádný finanční nástroj účelově nevázané všeobecné podpory platební bilance přijímajících zemí. Jejím cílem je obnovit udržitelný stav vnějšího financování přijímajících zemí, které mají s vnějším financováním potíže. Podporuje provádění příslušných dvoustranných dohod a programů ze strany těchto přijímajících zemí ve spolupráci s Unií a soustředí se na účinná opatření zaměřená na korekci a strukturální reformy a určená k nápravě problémů v oblasti platební bilance.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3
3.  Makrofinanční pomoc může být poskytnuta za podmínky, že existují významné zbývající potřeby vnějšího financování, které byly zjištěny společně s mnohostrannými finančními institucemi a na jejichž pokrytí nestačí prostředky poskytnuté Mezinárodním měnovým fondem (dále jen „MMF“) a jinými mnohostrannými institucemi, a to navzdory provádění účinných programů hospodářské stabilizace a reforem.
3.  Makrofinanční pomoc může být poskytnuta za podmínky, že existují významné zbývající potřeby vnějšího financování v příslušné přijímající zemi, které byly zjištěny společně s evropskými nebo mnohostrannými finančními institucemi a na jejichž pokrytí nestačí prostředky poskytnuté Mezinárodním měnovým fondem (dále jen „MMF“) a jinými evropskými či mnohostrannými finančními institucemi, a to navzdory provádění účinných programů hospodářské stabilizace a reforem ze strany příslušné přijímající země.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 2 – nadpis
Způsobilé země

Způsobilé země a území

Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 2 – návětí
Pro makrofinanční pomoc jsou způsobilé tyto třetí země a území:

1.  Pro makrofinanční pomoc jsou způsobilé tyto třetí země a území za předpokladu, že splňují kritéria podmíněnosti uvedená v článku 6 (dále jen'přijímající země„):
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c
c) jiné třetí země ve výjimečných a řádně odůvodněných případech. Tyto země musí být politicky, hospodářsky a zeměpisně blízké Evropské unii.
c) jiné třetí země, které mají rozhodující vliv na regionální stabilitu a strategický význam pro Unii, ve výjimečných a řádně odůvodněných případech. Tyto země musí být politicky, hospodářsky a zeměpisně blízké Unii.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 a (nový)
1a.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14a ke změně bodů 1 a 2 přílohy I za účelem její aktualizace na základě příslušných politických rozhodnutí, pokud jde o status kandidátských či potenciálních kandidátských zemí nebo rámec evropské politiky sousedství.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 b (nový)
1b.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14a, které by v případě potřeby doplnily toto nařízení o způsobilé země, jež splňují kritéria odst. 1 písm. c) tohoto článku.
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
1.  Částky makrofinanční pomoci poskytnuté podle tohoto nařízení formou grantů musí být v souladu s rozpočtovými prostředky stanovenými ve víceletém finančním rámci.
1. (Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2
2.  Částky makrofinanční pomoci poskytnuté podle tohoto nařízení ve formě půjček musí být kryty dotací v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 480/2009 ze dne 25. května 2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy.
2. (Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3
3.  Roční rozpočtové prostředky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního rámce. Odpovídající referenční částky pro období 2011 až 2013 jsou uvedeny v příloze II.
3.  Roční rozpočtové prostředky schvaluje rozpočtový orgán v mezích víceletého finančního rámce.
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1
1.  Výše pomoci je založena na zbývajících potřebách vnějšího financování přijímající země. Tyto potřeby stanoví Komise ve spolupráci s mezinárodními finančními institucemi na základě komplexního a kvalitně zdokumentovaného kvantitativního posouzení. Komise bude zejména vycházet z nejnovějších projekcí platební bilance dotyčné země, které vypracoval MMF, a zohlední očekávané finanční příspěvky od mnohostranných dárců.
1.  Navrhovaná výše pomoci je založena na zbývajících potřebách vnějšího financování přijímající země. Tyto potřeby stanoví Komise ve spolupráci s MMF a jinými evropskými nebo mnohostrannými finančními institucemi na základě komplexního a kvalitně zdokumentovaného kvantitativního posouzení. Komise vychází zejména z nejnovějších projekcí platební bilance dotyčné přijímající země, které vypracoval MMF společně s jinými evropskými nebo mnohostrannými finančními institucemi, a zohlední očekávané finanční příspěvky od mnohostranných dárců a rovněž předchozí využití jiných nástrojů Unie pro vnější financování v příslušné přijímající zemi.
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2
2.  Při určování částek makrofinanční pomoci se vezme rovněž v úvahu nutnost zajistit spravedlivé sdílení zátěže s jinými dárci.
2.  Při určování částky makrofinanční pomoci se vezme rovněž v úvahu nutnost zajistit spravedlivé sdílení zátěže mezi Unií a jinými dárci. Příspěvek Unie by měl být dostačující pro to, aby zaručil vytvoření přidané hodnoty, a obvykle by neměl být nižší než 20 %.
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3
3.  V případě, že se potřeby financování přijímající země během období vyplácení makrofinanční pomoci podstatně sníží, může Komise v souladu s čl. 14 odst. 2 rozhodnout, že sníží výši finančních prostředků poskytovaných v rámci pomoci, pozastaví pomoc nebo ji zruší.
3.  V případě, že se potřeby financování přijímající země během období vyplácení makrofinanční pomoci podstatně sníží, přehodnotí Komise hospodářskou a finanční situaci v přijímající zemi a na základě tohoto hodnocení jí je svěřena pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14a ke změně přílohy IIa, jejichž prostřednictvím sníží výši finančních prostředků poskytovaných v rámci pomoci, pozastaví pomoc nebo ji zruší.
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1
1.  Předpokladem poskytnutí makrofinanční pomoci je, že přijímající země uplatňuje účinné demokratické mechanismy, včetně parlamentního systému více politických stran, právního státu a dodržování lidských práv.
1.  Předpokladem poskytnutí makrofinanční pomoci je, že přijímající země uplatňuje účinné demokratické mechanismy, včetně parlamentního systému více politických stran, právního státu a dodržování lidských práv. To posoudí ESVČ ve spolupráci s Komisí, přičemž zohlední usnesení a zprávy přijaté Evropským parlamentem, které se týkají přijímajících zemí. V tomto posouzení mohou být stanovena politická doporučení týkající se posílení demokratických institucí, lidských práv, transparentnosti a boje proti korupci. Tato zpráva se připojí ke každému jednotlivému aktu v přenesené pravomoci uvedenému v čl. 7 odst. 3. Za účelem ochrany demokratických hodnot a zájmů Unie a lepšího dodržování základních práv ze strany přijímajících zemí zahrnuje memorandum o porozumění zvláštní doporučení zaměřená na jednotlivé země, která jsou v souladu s vnějšími politikami Unie, jejichž cílem je posilování právního státu, lidská a pracovní práva, transparentnost a potírání korupce.
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2
2.  Makrofinanční pomoc je podmíněna existencí programu MMF spojeného s využitím zdrojů MMF.
2.  Makrofinanční pomoc je podmíněna existencí programu MMF spojeného s využitím zdrojů MMF nebo zdrojů jiné evropské nebo mnohostranné finanční instituce.
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3
3.  Vyplácení pomoci je podmíněno uspokojivými dosavadními výsledky programu MMF. Dále je podmíněno tím, že je v určitém časovém rámci prováděna řada jasně vymezených opatření hospodářské politiky zaměřených na strukturální reformy, která budou dohodnuta mezi Komisí a přijímající zemí a budou stanovena v memorandu o porozumění.
3.  Vyplácení pomoci je podmíněno uspokojivými dosavadními výsledky programu MMF nebo programu jiné evropské nebo mnohostranné finanční instituce a dodržováním politických zásad založených na hodnotách. Dále je podmíněno tím, že je v určitém časovém rámci prováděna řada jasně vymezených opatření hospodářské politiky zaměřených na strukturální reformy, která budou dohodnuta mezi Komisí a přijímající zemí a budou stanovena v memorandu o porozumění.
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2
2.  Jsou-li splněny podmínky uvedené v článcích 1, 2, 4 a 6, Komise makroekonomickou pomoc poskytne v souladu s čl. 14 odst. 2.
2.  Po obdržení žádosti Komise provede hodnocení, zda jsou splněny podmínky pro poskytnutí makroekonomické pomoci uvedené v článcích 1, 2, 4 a 6. Jsou-li tyto podmínky splněny, Komise určí ve svém rozhodnutí výši a formu pomoci za podmínek uvedených v článcích 5 a 3 (v uvedeném pořadí).
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 7 – odstavce 3 a 3 a (nový)
3.  V rozhodnutí o poskytnutí půjčky se uvede částka, maximální průměrná splatnost a maximální počet splátek makrofinanční pomoci. V rozhodnutí o poskytnutí grantu se uvede částka a maximální počet splátek. V obou případech se stanoví období dostupnosti makrofinanční pomoci. Toto období zpravidla nepřekročí tři roky.
3.   Pro účely odstavce 2 je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14a za účelem stanovení a změn přílohy IIa s cílem poskytnout makrofinanční pomoc konkrétní zemi nebo území. V aktu v přenesené pravomoci Komise mimo jiné stanoví:
a) ve všech případech příjemce pomoci, celkovou maximální výši pomoci, formu pomoci a období dostupnosti pomoci;
b) v případě rozhodnutí o poskytnutí půjčky částku, maximální průměrnou splatnost a maximální počet splátek makrofinanční pomoci;
c)případě rozhodnutí o poskytnutí grantu částku a maximální počet splátek. K rozhodnutí o udělení grantu je připojeno odůvodnění udělení grantu (nebo grantové složky).
3a.  Období dostupnosti makrofinanční pomoci zpravidla nepřekročí tři roky.
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4
4.  Po schválení rozhodnutí o poskytnutí makrofinanční pomoci Komise v souladu s čl. 14 odst. 3 dohodne s přijímající zemí politická opatření uvedená v čl. 6 odst. 3, 4, 5 a 6.
4.  Po přijetí aktu v přenesené pravomoci o poskytnutí makrofinanční pomoci je Komisi v úzké spolupráci s ESVČ svěřena pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14a, aby v memorandu o porozumění s přijímající zemí dojednala politická opatření uvedená v čl. 6 odst. 1, 3, 4, 5 a 6.
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5
5.  Po schválení rozhodnutí o poskytnutí makrofinanční pomoci Komise s přijímající zemí dohodne podrobné finanční podmínky této pomoci. Tyto podmínky se stanoví v dohodě o grantu nebo v dohodě o půjčce.
5.  Po přijetí aktu v přenesené pravomoci o poskytnutí makrofinanční pomoci Komise s přijímající zemí dohodne podrobné finanční podmínky této pomoci. Tyto podmínky se stanoví v dohodě o grantu nebo v dohodě o půjčce.
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 6
6.  Komise informuje Evropský parlament a Radu o vývoji pomoci pro konkrétní zemi a předloží jim příslušné dokumenty.
6.  Komise informuje Evropský parlament a Radu o vývoji pomoci pro konkrétní zemi a předloží jim včas příslušné dokumenty.
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2
2.  Pomoc se vyplatí v po sobě jdoucích splátkách, jejichž vyplacení je podmíněno plněním podmínek uvedených v čl. 6 odst. 2 a 3.
2.  Pomoc se vyplatí v po sobě jdoucích splátkách, jejichž vyplacení je podmíněno plněním podmínek uvedených v čl. 6 odst. 1, 2 a 3.
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3
3.  Komise pravidelně ověřuje, že jsou podmínky uvedené v čl. 6 odst. 2 a 3 nadále plněny.
3.  Komise pravidelně ověřuje, že jsou podmínky uvedené v čl. 6 odst. 2 a 3 nadále plněny. ESVČ pravidelně a, v případě nepředvídaných událostí neprodleně, ověřuje, zda jsou i nadále plněny podmínky uvedené v čl. 6 odst. 1, a následně informuje Komisi.
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4
4.  V případě, že podmínky uvedené v čl. 6 odst. 2 a 3 plněny nejsou, může Komise vyplácení pomoci dočasně pozastavit, snížit nebo zrušit.
4.  V případě, že podmínky uvedené v čl. 6 odst. 1, 2 a 3 plněny nejsou, může Komise v úzké spolupráci s ESVČ vyplácení pomoci dočasně pozastavit, snížit nebo zrušit.
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 a (nový)
4a.  V těchto případech a v případě, že je po konzultaci s ESVČ pozastavení operace zrušeno, informuje Komise Evropský parlament a Radu o důvodech tohoto zrušení.
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1
1.  Přijímající země pravidelně kontrolují, že bylo financování z rozpočtu Unie použito řádně, přijímají vhodná opatření pro předcházení nesrovnalostem a podvodům a v případě potřeby podniknou právní kroky s cílem vymoci veškeré finanční prostředky poskytnuté podle tohoto nařízení, které byly obdrženy neoprávněně.
1.  Veškeré dohody vyplývající z tohoto nařízení obsahují ustanovení zaručující, že přijímající země pravidelně kontrolují, že bylo financování z rozpočtu Unie použito řádně, přijímají vhodná opatření pro předcházení nesrovnalostem a podvodům a v případě potřeby podniknou právní kroky s cílem vymoci veškeré finanční prostředky poskytnuté podle tohoto nařízení, které byly obdrženy neoprávněně.
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 a (nový)
3a.  Memorandum o porozumění uvedené v čl. 6 odst. 3 a veškeré další dohody vyplývající z tohoto nařízení zajistí Komisi a Účetnímu dvoru práva podle odstavců 2 a 3 tohoto článku během a po uplynutí období dostupnosti makrofinanční pomoci.
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
1.  Komise pravidelně hodnotí výsledky a účinnost makrofinanční pomoci, aby zjistila, zda byly splněny příslušné cíle, a aby mohla podávat doporučení za účelem zlepšení budoucích operací.
1.  Komise pravidelně hodnotí výsledky a účinnost makrofinanční pomoci s ohledem na každou konkrétní přijímající zemi nebo území, aby zjistila, zda byly splněny příslušné cíle, a aby mohla podávat doporučení za účelem zlepšení budoucích operací. Při hodnocení fungování politické podmíněnosti podle čl. 6 odst. 1 Komise konzultuje s ESVČ.
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2
2.  Komise zasílá Evropskému parlamentu a Radě zprávy o hodnocení ex post, v nichž posuzuje, do jaké míry nedávno dokončené operace makrofinanční pomoci přispěly k dosažení cílů pomoci.
2.  Komise zasílá Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru zprávy o hodnocení ex post, v nichž posuzuje, do jaké míry nedávno dokončené operace makrofinanční pomoci s ohledem na konkrétní přijímající země a území přispěly k dosažení cílů pomoci.
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 a (nový)
2a.  Účetní dvůr provádí audit finančního řízení pomoci.
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3
3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.
vypouští se
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Článek 14 a (nový)
Článek 14a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 2 odst. 1a a 1b, čl. 5 odst. 3, čl. 7 odst. 3 a 4 je svěřena Komisi na dobu použitelnosti tohoto nařízení.
2.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku dnem následujícím po zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
3.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
4.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 1a a 1b, čl. 5 odst. 3, čl. 7 odst. 3 a 4 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Článek 14 b (nový)
Článek 14b

Přezkum

1.  Komise nejpozději do…* a poté každé čtyři roky předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení.
2.  Zpráva uvedená v odstavci 1 zahrnuje podrobný přehled makrofinanční pomoci poskytované na základě tohoto nařízení a je případně doplněna legislativním návrhem na přezkum tohoto nařízení.
* Čtyři roky od vstupu tohoto nařízení v platnost.
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Článek 15
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2013.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Příloha II
Příloha se vypouští.

Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Příloha II a (nová)

Pozměňovací návrh Parlamentu

PŘÍLOHA IIa

MAKROFINANČNÍ POMOC KONKRÉTNÍM ZEMÍM A ÚZEMÍM

Příjemce pomoci

Celková maximální výše pomoci

Forma pomoci

Období dostupnosti pomoci

Půjčka

Grant

Částka

Maximální průměrná splatnost

Maximální počet splátek

Částka

Maximální počet splátek

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru k opětovnému projednání podle čl. 57 odst. 2 druhého pododstavce (A7-0157/2012).

Právní upozornění - Ochrana soukromí