Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0176(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0157/2012

Indgivne tekster :

A7-0157/2012

Forhandlinger :

PV 24/05/2012 - 7
CRE 24/05/2012 - 7

Afstemninger :

PV 24/05/2012 - 10.1
CRE 24/05/2012 - 10.1
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0220

Vedtagne tekster
PDF 472kWORD 183k
Torsdag den 24. maj 2012 - Strasbourg
Generelle bestemmelser for makrofinansiel bistand til tredjelande ***I
P7_TA(2012)0220A7-0157/2012

Europa-Parlamentets ændringer vedtaget den 24. maj 2012 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om generelle bestemmelser for makrofinansiel bistand til tredjelande (COM(2011)0396 - C7-0187/2011 - 2011/0176(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling):

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Titel
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om generelle bestemmelser for makrofinansiel bistand til tredjelande

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om generelle bestemmelser for makrofinansiel bistand til tredjelande og områder

Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)
(1a)  Unionens makrofinansielle bistand bør anvendes til at yde ekstraordinær finansiel bistand til tredjelande, der er løbet ind i midlertidige betalingsbalance-problemer. I modsætning til andre EU-instrumenter, der yder direkte støtte til Unionens udenrigspolitik (såsom instrumentet til førtiltrædelsesbistand*, det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument**, instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde etc.) bør makrofinansiel bistand ikke anvendes til at yde almindelig finansiel bistand eller have som sit primære formål at støtte modtagerlandenes økonomiske og sociale udvikling. Den makrofinansielle bistand bør heller ikke anvendes i lighed med betingede tilskud til gældssanering.
* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. ... af … om instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA II) (EUT L ...).
** Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. ... af … om oprettelse af et europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument (EUT L ...).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. ... af … om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde (EUT L ...).
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 2
(2)  I øjeblikket er den makrofinansielle bistand til tredjelande baseret på Europa-Parlamentets og Rådets landespecifikke ad hoc-afgørelser. Dette nedsætter bistandens effektivitet, idet der går unødigt lang tid mellem anmodningen om makrofinansiel bistand og dens faktiske gennemførelse.
(2)  Formålet med rammeforordningen er at præcisere reglerne og forbedre EU-bistandens effektivitet, bl.a. ved at styrke anvendelsen af forhåndsbetingelserne, øge gennemsigtigheden og formalisere Kommissionens politiske vurdering samt ved at forbedre den demokratiske effektivitet og kontrol.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 3
(3)  Rammer for den makrofinansielle bistand til tredjelande, som EU har stærke politiske, økonomiske og handelsmæssige bånd til, skal gøre bistanden mere effektiv. Det bør især blive muligt at yde makrofinansiel bistand til tredjelande for at tilskynde dem til at træffe økonomisk-politiske foranstaltninger, der kan løse en betalingsbalancekrise.
(3)  Rammer for den makrofinansielle bistand til tredjelande bør tilskynde dem til at træffe økonomisk-politiske foranstaltninger, der kan løse en betalingsbalancekrise.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 5
(5)  Vedtagelsen af en generel forordning om makrofinansiel bistand baseret på artikel 209 og 212 berører ikke bestemmelserne i traktatens artikel 213 om akut finansiel bistand til tredjelande og Rådets dermed forbundne beføjelser.
udgår
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 7
(7)  Rådet fastsatte i sine konklusioner af 8. oktober 2002 en række kriterier (de såkaldte Genval-kriterier) som en vejledning for EU's makrofinansielle bistandstransaktioner. Det er hensigtsmæssigt at formalisere disse kriterier i en retsakt vedtaget af både Parlamentet og Rådet, samtidig med at de bliver ajourført og præciseret.
(7)  Rådet fastsatte i sine konklusioner af 8. oktober 2002 en række kriterier (de såkaldte Genval-kriterier) som en vejledning for Unionens makrofinansielle bistandstransaktioner. Det er hensigtsmæssigt at ajourføre og præcisere disse kriterier i en retsakt vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet, bl.a. hvad angår kriterierne for beslutningen om, hvilken form for bistand der skal ydes (lån, gavebistand eller en kombination heraf).
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 8
(8)  Der bør på forhånd fastsættes passende procedurer og instrumenter, som giverEU mulighed for at sikre, at makrofinansiel bistand kan iværksættes med kort varsel, særlig når omstændighederne kræver øjeblikkelig handling. Det vil også gøre de kriterier, som anvendes til at gennemføre den makrofinansielle bistand, klarere og mere gennemsigtige.
(8)  Der bør på forhånd fastsættes passende procedurer og instrumenter med henblik på at giveUnionen mulighed for at iværksætte makrofinansiel bistand med kort varsel, særlig når omstændighederne kræver øjeblikkelig handling, og gøre de kriterier, som anvendes til at gennemføre den makrofinansielle bistand, klarere og mere gennemsigtige.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 9
(9)  Kommissionen bør sikre, at den makrofinansielle bistand er i overensstemmelse med de vigtigste principper, mål og foranstaltninger truffet som led i de forskellige eksterne foranstaltninger og andre relevante EU-politikker.
(9)  Kommissionen bør i sit valg af modtagerlande og i indholdet af aftalememorandaene sikre, at den makrofinansielle bistand er i overensstemmelse med de vigtigste principper, mål og foranstaltninger truffet som led i de forskellige eksterne foranstaltninger og andre relevante EU-politikker.
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)
(9a)  Makrofinansiel bistand er også et redskab for Unionens udenrigspolitik og bør bidrage til at øge Unionens synlighed og indflydelse uden for dens grænser. Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) bør inddrages i et tæt samarbejde for at sikre samordning af og konsekvens i Unionens udenrigspolitik under hele den makrofinansielle bistandsproces.
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 10
(10)  Den makrofinansielle bistand skal understøtte modtagerlandenes tilslutning til fælles værdier med EU, herunder demokrati, retsstat, god regeringsførelse, respekt for menneskerettighederne, bæredygtig udvikling og bekæmpelse af fattigdom, samt til principperne om åben, regelbaseret og fair handel.
(10)  Den makrofinansielle bistand børomfatte foranstaltninger med henblik på at forbedre modtagerlandenes tilslutning til fælles værdier med Unionen, herunder demokrati, retsstatsprincippet, god regeringsførelse, respekt for menneskerettighederne, bekæmpelse af tvunget børnearbejde, støtte til bæredygtig udvikling og bekæmpelse af fattigdom, samt til principperne om åben, regelbaseret og fair handel. Kommissionen bør regelmæssigt føre kontrol med, at disse mål opfyldes.
Ændring 11
Forslag til forordning
Betragtning 13
(13)  Makrofinansiel bistand bør være et supplement til støtten fra Den Internationale Valutafond og andre multilaterale finansielle institutioner, og der bør være en retfærdig byrdedeling med andre donorer. Den makrofinansielle bistand bør sikre, at EU's engagement skaber merværdi.
(11a)  Som hovedregel bør makrofinansiel bistand være et supplement til støtten fra Den Internationale Valutafond og andre europæiske eller multilaterale finansielle institutioner, og der bør være en retfærdig byrdedeling med disse institutioner og andre donorer. Den makrofinansielle bistand bør ydes, når den sikrer, at Unionens engagement skaber merværdi.
Ændring 12
Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)
(13a)  For at sikre, at den makrofinansielle bistand kan opfylde de krav, der hidrører fra presserende økonomiske kriser, bør Unionen sikre, at der bevilges tilstrækkelige finansielle ressourcer til dens budget. Det er endvidere nødvendigt at sikre, at den makrofinansielle bistand er til rådighed for alle bistandsberettigede lande uanset deres økonomiske størrelse, og at den anvendes hensigtsmæssigt sammen med Unionens øvrige eksterne finansieringsinstrumenter.
Ændring 13
Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)
(14a)  For at opnå balance mellem på den ene side behovet for effektivitet i Unionens bistand og på den anden side en højere grad af sammenhæng, gennemsigtighed og demokratisk kontrol bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår berettigede lande og områder og ydelse af bistand til specifikke tredjelande og områder. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under det forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.
Ændring 14
Forslag til forordning
Betragtning 15
(15)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning for så vidt angår vedtagelsen og forvaltningen af makrofinansielle bistandstransaktioner i modtagerlandene, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser.
(15)  For at sikre ensartede betingelser for implementeringen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser.
Ændring 15
Forslag til forordning
Betragtning 16
(16)  Undersøgelsesproceduren bør anvendes til at vedtage gennemførelsesbestemmelser om beløb, form, varighed og generelle betingelser for de enkelte makrofinansielle bistandstransaktioner, da sådanne bestemmelser har store budgetmæssige konsekvenser.
udgår
Ændring 16
Forslag til forordning
Betragtning 17
(17)  Rådgivningsproceduren bør anvendes til vedtagelse af aftalememorandummet med de økonomisk-politiske foranstaltninger i tilknytning til EU's makrofinansielle bistand, idet det hverken er en generel gennemførelsesakt eller en retsakt med budgetmæssige virkninger eller konsekvenser for tredjelande ud over dem, der allerede skal afholdes i henhold til afgørelsen om bistanden -
udgår
Ændring 17
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1
1.  Ved denne forordning fastsættes de generelle bestemmelser om ydelse af makrofinansiel bistand til berettigede tredjelande og områder, jf. artikel 2.
1.  Ved denne forordning fastsættes de generelle bestemmelser om ydelse af makrofinansiel EU-bistand til berettigede tredjelande og områder, jf. artikel 2 (»modtagerlandene«).
Ændring 18
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2
2.  Makrofinansiel bistand er et ekstraordinært finansielt instrument til ubunden og uspecificeret betalingsbalancestøtte til berettigede tredjelande og områder. Dens sigte er at genoprette en holdbar ekstern finansieringssituation i lande, der har problemer med at opnå ekstern finansiering. Den understøtter gennemførelsen af stærke tilpasnings- og strukturreformforanstaltninger til at afhjælpe betalingsbalanceproblemer.
2.  Makrofinansiel bistand er et ekstraordinært finansielt instrument til ubunden og uspecificeret betalingsbalancestøtte til modtagerlande. Dens sigte er at genoprette en holdbar ekstern finansieringssituation i modtagerlande, der har problemer med at opnå ekstern finansiering. Den understøtter sådanne modtagerlandes gennemførelse af relevante bilaterale aftaler og programmer med Unionen og sigter mod stærke tilpasnings- og strukturreformforanstaltninger til at afhjælpe betalingsbalanceproblemer.
Ændring 19
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3
3.  Makrofinansiel bistand kan ydes på betingelse af, at der eksisterer et væsentligt, resterende behov for ekstern finansiering, der er identificeret i fællesskab med de multilaterale finansielle institutioner, og som overstiger de midler, som er stillet til rådighed af Den Internationale Valutafond (IMF) og andre multilaterale institutioner, på trods af at der er gennemført omfattende økonomiske stabiliserings- og reformprogrammer.
3.  Makrofinansiel bistand kan ydes på betingelse af, at der eksisterer et væsentligt, resterende behov for ekstern finansiering i det pågældende modtagerland, der er identificeret i fællesskab med de europæiske eller multilaterale finansielle institutioner, og som overstiger de midler, som er stillet til rådighed af Den Internationale Valutafond (IMF) og andre europæiske eller multilaterale finansielle institutioner, på trods af at det pågældende modtagerland har gennemført omfattende økonomiske stabiliserings- og reformprogrammer.
Ændring 20
Forslag til forordning
Artikel 2 – overskrift
Bistandsberettigede lande

Bistandsberettigede lande og områder.

Ændring 21
Forslag til forordning
Artikel 2 – indledning
Tredjelande og områder, der er berettigede til makrofinansiel bistand:

1.  Tredjelande og områder, der er berettigede til makrofinansiel bistand, forudsat at de opfylder konditionalitetskriterierne i artikel 6 (»modtagerlandene«):
Ændring 22
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c
c)  Øvrige tredjelande i behørigt begrundede undtagelsestilfælde. Disse lande skal befinde sig politisk, økonomisk og geografisk tæt på Den Europæiske Union.
c)  Øvrige tredjelande, som spiller en afgørende rolle for den regionale stabilitet og er af strategisk betydning for Unionen, i behørigt begrundede undtagelsestilfælde. Disse lande skal befinde sig politisk, økonomisk og geografisk tæt på Unionen.
Ændring 23
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14a vedrørende ændring af punkt 1 og 2 i bilag I med henblik på at opdatere dette som følge af relevante politiske beslutninger om landets status som kandidatland eller potentielt kandidatland eller om anvendelsesområdet for den europæiske naboskabspolitik.
Ændring 24
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 b (nyt)
1b.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14a for når det er nødvendigt at supplere denne forordning med støtteberettigede lande, der opfylder kriterierne i nærværende artikels stk. 1, litra c).
Ændring 25
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1
1.  Makrofinansiel bistand, der ydes som gavebistand i henhold til denne forordning, skal være forenelig med budgetbevillingerne i det flerårige finansielle overslag.
1.  Makrofinansiel bistand, der ydes i form af gavebistand i henhold til denne forordning, skal være forenelig med budgetbevillingerne i det flerårige finansielle overslag.
Ændring 26
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2
2.  For så vidt angår den makrofinansielle bistand, der ydes som lån i henhold til denne forordning, skal Garantifonden i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 af 25. maj 2009 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjelande tilføres de relevante beløb.
2.  For så vidt angår den makrofinansielle bistand, der ydes i form af et lån i henhold til denne forordning, skal ydes i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 af 25. maj 2009 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjelande tilføres de relevante beløb.
Ændring 27
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3
3.  De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af den finansielle ramme. De tilsvarende referencebeløb for perioden 2011 til 2014 er angivet i bilag II.
3.  De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af den flerårige finansielle ramme.
Ændring 28
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1
1.  Bistandsbeløbet baseres på modtagerlandets resterende behov for ekstern finansiering. Kommissionen afgør i samarbejde med de internationale finansielle institutioner, om dette behov eksisterer på baggrund af en omfattende og veldokumenteret kvantitativ vurdering. Kommissionen gør bl.a. brug af IMF's seneste betalingsbalancefremskrivninger for det pågældende land og tager højde for forventede finansielle bidrag fra multilaterale donorer.
1.  Det foreslåede bistandsbeløb baseres på modtagerlandets resterende behov for ekstern finansiering. Kommissionen afgør i samarbejde med IMF og andre europæiske eller multilaterale finansielle institutioner, om dette behov eksisterer på baggrund af en omfattende og veldokumenteret kvantitativ vurdering. Kommissionen gør navnlig brug af IMF's og andre europæiske eller multilaterale finansielle institutioners seneste betalingsbalancefremskrivninger for det pågældende modtagerland og tager højde for forventede finansielle bidrag fra multilaterale donorer samt for allerede eksisterende anvendelse af Unionens andre eksterne finansieringsinstrumenter i det pågældende modtagerland.
Ændring 29
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2
2.  Ved fastsættelsen af den makrofinansielle bistand tages der endvidere hensyn til, at det er nødvendigt at sikre en retfærdig byrdedeling med andre donorer.
2.  Ved fastsættelsen af den makrofinansielle bistand tages der endvidere hensyn til, at det er nødvendigt at sikre en retfærdig byrdedeling mellem Unionen og de andre donorer. Unionens bidrag bør være tilstrækkeligt til at sikre, at det bringer Unionen merværdi, og bør normalt ikke være mindre end 20 %.
Ændring 30
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3
3.  Hvis der sker et voldsomt fald i modtagerlandets finansieringsbehov i løbet af den periode, hvor den makrofinansielle bistand udbetales, kan Kommissionen, som handler i overensstemmelse med artikel 14, stk. 2, beslutte at reducere de midler, der er stillet til rådighed som led i bistanden, suspendere eller annullere bistanden.
3.  Hvis der sker et voldsomt fald i modtagerlandets finansieringsbehov i løbet af den periode, hvor den makrofinansielle bistand udbetales, revurderer Kommissionen den økonomiske og finansielle situation i modtagerlandet og tillægges med udgangspunkt i denne vurdering beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14a med henblik på at ændre bilag IIa for at reducere de midler, der er stillet til rådighed som led i bistanden, suspendere eller annullere bistanden.
Ændring 31
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1
1.  Det er en betingelse for at yde makrofinansiel bistand, at modtagerlandet respekterer effektive, demokratiske mekanismer, herunder et parlamentarisk flerpartisystem og retsstaten, samt respekterer menneskerettighederne.
1.  Det er en forudsætning for at yde makrofinansiel bistand, at modtagerlandet respekterer effektive, demokratiske mekanismer, herunder et parlamentarisk flerpartisystem og retsstaten, samt respekterer menneskerettighederne. Denne vurdering overlades til EU-Udenrigstjenesten i samarbejde med Kommissionen og skal tage hensyn til de beslutninger og betænkninger, Europa-Parlamentet har vedtaget, vedrørende modtagerlandene. Vurderingen kan finde frem til politiske henstillinger vedrørende styrkelse af demokratiske institutioner, menneskerettigheder, gennemsigtighed og bekæmpelse af korruption. Denne rapport vedhæftes hver enkelt af de i artikel 7, stk. 3, omhandlede delegerede retsakter. Med henblik på at beskytte Unionens demokratiske værdier og interesser og forstærke modtagerlandenes respekt for grundlæggende rettigheder skal aftalememorandummet indeholde landespecifikke henstillinger, der er i overensstemmelse med Unionens eksterne politikker, som sigter mod en styrkelse af retsstatsprincippet, menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, gennemsigtighed og korruptionsbekæmpelse.
Ændring 32
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2
2.  Makrofinansiel bistand er betinget af, at der eksisterer et IMF-støttet program, som medfører anvendelse af IMF-midler.
2.  Makrofinansiel bistand er betinget af, at der eksisterer et IMF-støttet program, som medfører anvendelse af IMF-midler, eller et program drevet af en anden europæisk eller multilateral finansiel institution.
Ændring 33
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3
3.  Udbetalingen af bistanden er betinget af, at et IMF-program har opnået tilfredsstillende resultater. Den er desuden betinget af, at der inden for en bestemt tidsfrist gennemføres en række klart definerede økonomisk-politiske foranstaltninger med fokus på strukturreformer, som aftales mellem Kommissionen og modtagerlandet og nedfældes i et aftalememorandum.
3.  Udbetalingen af bistanden er betinget af, at et IMF-program eller et program drevet af en anden europæisk eller multilateral finansiel institution har opnået tilfredsstillende resultater samt af respekt for de politiske og værdibaserede principper. Den er desuden betinget af, at der inden for en bestemt tidsfrist gennemføres en række klart definerede økonomisk-politiske foranstaltninger med fokus på strukturreformer, som aftales mellem Kommissionen og modtagerlandet og nedfældes i et aftalememorandum.
Ændring 34
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2
2.  Såfremt betingelserne i artikel 1, 2, 4 og 6 er opfyldt, yder Kommissionen, som handler i overensstemmelse med artikel 14, stk. 2.,makrofinansiel bistand.
2.  Efter modtagelse af anmodningen foretager Kommissionen en vurdering af, hvorvidt betingelserne for at ydemakrofinansiel bistand i artikel 1, 2, 4 og 6 er opfyldt. Såfremt disse betingelser er opfyldt, fastsætter Kommissionen i sin afgørelse bistandsbeløbet og bistandens form under anvendelse af betingelserne i henholdsvis artikel 5 og 3.
Ændring 35
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3
3.  Afgørelsen om at yde et lån skal angive beløbet, den maksimale gennemsnitlige løbetid og det maksimale antal rater af den makrofinansielle bistand. Afgørelsen om at yde gavebistand skal angive beløbet og det maksimale antal rater. I begge tilfælde defineres rådighedsperioden for den makrofinansielle bistand. Den bør normalt ikke overskride tre år.
3.  Med henblik på stk. 2 tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14a for at ændre bilag IIa med henblik på at yde makrofinansiel bistand til et bestemt land eller område. Kommissionen fastsætter blandt andet følgende i den delegerede retsakt:
a) i alle tilfælde modtageren af bistanden, det samlede maksimale bistandsbeløb, bistandens form samt rådighedsperioden for bistanden
b) i tilfælde af afgørelse om at yde et lån, beløbet, den maksimale gennemsnitlige løbetid og det maksimale antal rater af den makrofinansielle bistand
c) i tilfælde af afgørelse om at yde gavebistand, beløbet og det maksimale antal rater. Afgørelsen om at yde gavebistand ledsages af en begrundelse for gavebistanden (eller bistandens gaveelement).
3a.  Rådighedsperioden for den makrofinansielle bistand bør normalt ikke overskride tre år.
Ændring 36
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4
4.  Efter at afgørelsen om at yde makrofinansiel bistand er vedtaget, aftaler Kommissionen, som handler i overensstemmelse med artikel 14, stk. 3, de politiske foranstaltninger, jf. artikel 6, stk. 3, 4, 5 og 6, med modtagerlandet.
4.  Efter at den delegerede retsakt om ydelse af makrofinansiel bistand er vedtaget, tillægges Kommissionen i tæt samarbejde med EU-Udenrigstjenesten beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14a til i aftalememorandummet at aftale de politiske foranstaltninger, jf. artikel 6, stk. 1, 4, 5 og 6, med modtagerlandet.
Ændring 37
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5
5.  Efter at afgørelsen om at yde makrofinansiel bistand er vedtaget, aftaler Kommissionen de detaljerede finansielle betingelser for bistanden med modtagerlandet. Disse skal nedfældes i en gavebistandsaftale eller en låneaftale.
5.  Efter at den delegerede retsakt om ydelse af makrofinansiel bistand er vedtaget, aftaler Kommissionen de detaljerede finansielle betingelser for bistanden med modtagerlandet. Disse skal nedfældes i en gavebistandsaftale eller en låneaftale.
Ændring 38
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 6
6.  Kommissionen orienterer Europa-Parlamentet og Rådet om udviklingen i den landespecifikke bistand og forsyner dem med den relevante dokumentation.
6.  Kommissionen orienterer Europa-Parlamentet og Rådet om udviklingen i den landespecifikke bistand og forsyner dem i god tid med den relevante dokumentation.
Ændring 39
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2
2.  Bistanden udbetales i successive årlige rater, såfremt betingelserne i artikel 6, stk. 2 og 3, er opfyldt.
2.  Bistanden udbetales i successive årlige rater, såfremt betingelserne i artikel 6, stk. 1, 2 og 3, er opfyldt.
Ændring 40
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3
3.  Kommissionen kontrollerer jævnligt, at betingelserne i artikel 6, stk. 2 og 3, fortsat er opfyldt.
3.  Kommissionen kontrollerer jævnligt, at betingelserne i artikel 6, stk. 2 og 3, fortsat er opfyldt. EU-Udenrigstjenesten kontrollerer jævnligt og uden forsinkelse i tilfælde af uforudsete hændelser, at betingelserne i artikel 6, stk. 1, fortsat er opfyldt, og underretter Kommissionen herom.
Ændring 41
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4
4.  Hvis betingelserne i artikel 6, stk. 2 og 3, ikke er opfyldt, kan Kommissionen midlertidigt suspendere, reducere eller annullere udbetalingen af bistanden.
4.  Hvis betingelserne i artikel 6, stk. 1, 2 og 3, ikke er opfyldt, kan Kommissionen i tæt samarbejde med EU-Udenrigstjenesten midlertidigt suspendere, reducere eller annullere udbetalingen af bistanden.
Ændring 42
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 a (nyt)
4a.  I sådanne tilfælde, og såfremt suspensionen af transaktionen ophæves efter samråd med EU-Udenrigstjenesten, underretter Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet om årsagerne hertil.
Ændring 43
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1
1.  Modtagerlandene skal regelmæssigt kontrollere, at midler modtaget fra EU's budget er blevet anvendt efter hensigten, træffe passende foranstaltninger til at forebygge uregelmæssigheder og svig og i givet fald tage retslige skridt til at opnå tilbagebetaling af eventuelle misbrugte midler, der er udbetalt i henhold til denne forordning.
1.  Eventuelle aftaler, der hidrører fra denne forordning skal indeholde bestemmelser, der sikrer, at modtagerlandene regelmæssigt kontrollerer, at midler modtaget fra Unionens budget er blevet anvendt efter hensigten, træffer passende foranstaltninger til at forebygge uregelmæssigheder og svig og i givet fald tager retslige skridt til at opnå tilbagebetaling af eventuelle misbrugte midler, der er udbetalt i henhold til denne forordning.
Ændring 44
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)
3a.  Aftalememorandummet i artikel 6, stk. 3, og eventuelle andre aftaler, der hidrører fra denne forordning, skal sikre Kommissionens og Revisionsrettens rettigheder i henhold til stk. 2 og 3 i nærværende artikel under og efter rådighedsperioden for den makrofinansielle bistand.
Ændring 45
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1
1.  Kommissionen evaluerer regelmæssigt resultaterne og effektiviteten af den makrofinansielle bistand for at efterprøve, om målene er nået, og for at kunne rette henstillinger om en forbedring af fremtidige operationer.
1.  Kommissionen evaluerer regelmæssigt resultaterne og effektiviteten af den makrofinansielle bistand for så vidt angår hvert enkelt modtagerland eller område for at efterprøve, om målene er nået, og for at kunne rette henstillinger om en forbedring af fremtidige operationer. Kommissionen skal høre EU-Udenrigstjenesten i forbindelse med evalueringen af, hvordan de politiske konditionaliteter i henhold til artikel 6, stk. 1, har fungeret.
Ændring 46
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2
2.  Kommissionen sender rapporter om den efterfølgende evaluering til Europa-Parlamentet og Rådet med en vurdering af, i hvor høj grad de nyligt afsluttede makrofinansielle bistandstransaktioner har bidraget til bistandens målsætning.
2.  Kommissionen sender rapporter om den efterfølgende evaluering til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten med en vurdering af, i hvor høj grad de nyligt afsluttede makrofinansielle bistandstransaktioner vedrørende et bestemt modtagerland eller område har bidraget til bistandens målsætning.
Ændring 47
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Revisionsretten reviderer den finansielle forvaltning af bistanden.
Ændring 48
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3
3.  Når der henvises til dette stykke, finder artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.
udgår
Ændring 49
Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny)
Artikel 14a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, stk. 1a og 1b, artikel 5, stk. 3 og artikel 7, stk. 3, tillægges Kommissionen for denne forordnings anvendelsesperiode.
2.  Delegationen af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
3.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
4.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2, stk. 1a og 1b, artikel 5, stk. 3, samt artikel 7, stk. 3 og 4, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
Ændring 50
Forslag til forordning
Artikel 14 b (ny)
Artikel 14b

Evaluering

1.  Senest den ...* og derefter hvert fjerde år aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning.
2.  Den i stk. 1 omhandlede rapport skal indeholde en detaljeret oversigt over makrofinansiel bistand, der ydes i henhold til denne forordning, og skal, hvor det er relevant, ledsages af et forslag til retsakt om en evaluering af denne forordning.
*Fire år efter denne forordnings ikrafttræden.
Ændring 51
Forslag til forordning
Artikel 15
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende og udløber den 31. december 2013.

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Ændring 52
Forslag til forordning
Bilag II
Bilag II udgår.

Ændring 53
Forslag til forordning
Bilag II a (nyt)

Ændring

BILAG IIa

MAKROFINANSIEL BISTAND TIL BESTEMTE LANDE ELLER OMRÅDER

Modtagerland eller område

Samlet maksimalt bistands-beløb

Bistandsform

Rådigheds-periode for bistanden

Lån

Gavebistand

Beløb

Maksimal gennem-snitlig løbetid

Maksimalt antal rater

Beløb

Maksimalt antal rater

(1) Efter vedtagelsen af ændringerne blev sagen henvist til fornyet udvalgsbehandling, jf. forretningsordenens artikel 57, stk. 2, andet afsnit (A7-0157/2012).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik