Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0176(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0157/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0157/2012

Keskustelut :

PV 24/05/2012 - 7
CRE 24/05/2012 - 7

Äänestykset :

PV 24/05/2012 - 10.1
CRE 24/05/2012 - 10.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0220

Hyväksytyt tekstit
PDF 286kWORD 184k
Torstai 24. toukokuuta 2012 - Strasbourg
Kolmansille maille myönnettävää makrotaloudellista rahoitusapua koskevat yleiset säännökset ***I
P7_TA(2012)0220A7-0157/2012

Euroopan parlamentin tarkistukset 24. toukokuuta 2012 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansille maille myönnettävää makrotaloudellista rahoitusapua koskevista yleisistä säännöksistä (COM(2011)0396 – C7-0187/2011 – 2011/0176(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Otsikko
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kolmansille maille myönnettävää makrotaloudellista rahoitusapua koskevista yleisistä säännöksistä

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kolmansille maille ja alueille myönnettävää makrotaloudellista rahoitusapua koskevista yleisistä säännöksistä

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
(1 a)  Unionin makrotaloudellista rahoitusapua olisi käytettävä poikkeuksellisen rahoitusavun antamiseen kolmansille maille, jotka ovat joutuneet väliaikaisiin maksutasevaikeuksiin. Toisin kuin muita unionin välineitä, joilla tuetaan suoraan unionin ulkopolitiikkaa, kuten liittymistä valmisteleva tukiväline*, Euroopan naapuruuspolitiikan rahoitusväline** ja kehitysyhteistyön rahoitusväline, makrotaloudellista rahoitusapua ei olisi käytettävä säännöllisen rahoitusavun antamiseen eikä sen ensisijaisena tavoitteena olisi oltava tuensaajamaiden taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen tukeminen. Makrotaloudellista rahoitusapua ei olisi myöskään käytettävä velkojen anteeksiantamiseen tarkoitettujen ehdollisten avustusten tapaan.
* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o ..., annettu … päivänä …kuuta …, liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA II) (EUVL …).
** Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o …, annettu … päivänä …kuuta …, Euroopan naapuruuspolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta (EUVL …).
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o …, annettu … päivänä …kuuta …, kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta (EUVL …).
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Kolmansille maille myönnettävä makrotaloudellinen rahoitusapu perustuu nykyisin Euroopan parlamentin ja neuvoston erillisiin maakohtaisiin päätöksiin. Tämä heikentää makrotaloudellisen rahoitusavun tehokkuutta ja vaikuttavuutta aiheuttamalla tarpeettomia viivästyksiä avun saannista esitettyjen pyyntöjen ja varsinaisen täytäntöönpanon välillä.
(2)  Puiteasetuksella pyritään selkeyttämään sääntöjä ja parantamaan unionin avun tehokkuutta ja vaikuttavuutta, muun muassa vahvistamalla ennakkoedellytysten soveltamista, lisäämällä avoimuutta, virallistamalla komission poliittinen arvio sekä parantamalla demokraattista vaikuttavuutta ja demokraattista valvontaa.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Jos luotaisiin kehys makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämiseksi kolmansille maille, joiden kanssa unionilla on tärkeät poliittiset, taloudelliset ja kaupalliset suhteet, apu tehostuisi. Erityisesti olisi oltava mahdollista myöntää makrotaloudellista rahoitusapua kolmansille maille niiden kannustamiseksi toteuttamaan talouspoliittisia toimenpiteitä, joista todennäköisesti olisi apua maksutasekriisin ratkaisemisessa.
(3)  Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämistä kolmansille maille koskevalla kehyksellä olisi kannustettava niitä toteuttamaan talouspoliittisia toimenpiteitä, joista todennäköisesti olisi apua maksutasekriisin ratkaisemisessa.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Perussopimuksen 209 ja 212 artiklaan perustuvan makrotaloudellista rahoitusapua koskevan yleisen asetuksen hyväksyminen ei rajoita kolmansille maille myönnettävää kiireellistä rahoitusapua koskevien perussopimuksen 213 artiklan määräysten soveltamista eikä asiaan liittyviä neuvoston etuoikeuksia.
Poistetaan.

Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Lokakuun 8 päivänä 2002 antamissaan päätelmissä neuvosto vahvisti kriteerit (niin kutsutut Genvalin kriteerit), joilla ohjataan EU:n makrotaloudellisia rahoitusaputoimia. Nämä kriteerit on tarkoituksenmukaista kirjata viralliseen säädökseen, jonka niin parlamentti kuin neuvosto hyväksyvät, ja samalla niitä olisi päivitettävä ja selkeytettävä.
(7)  Lokakuun 8 päivänä 2002 antamissaan päätelmissä neuvosto vahvisti kriteerit (niin kutsutut Genvalin kriteerit), joilla ohjataan unionin makrotaloudellisia rahoitusaputoimia. Nämä kriteerit on tarkoituksenmukaista päivittää ja selkeyttää säädöksessä, jonka Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät, muun muassa asianmukaisen tukimuodon (laina, avustus tai niiden yhdistelmä) määrittelyperusteiden osalta.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Olisi säädettävä ennalta asianmukaisista menettelyistä ja välineistä, joilla unioni voi varmistaa, että makrotaloudellinen rahoitusapu voidaan myöntää nopeasti, varsinkin jos olosuhteet edellyttävät välitöntä toimintaa. Näin myös selkeytettäisiin makrotaloudellisen rahoitusavun toteutukseen sovellettavia kriteereitä ja lisättäisiin niiden läpinäkyvyyttä.
(8)  Olisi säädettävä ennalta asianmukaisista menettelyistä ja välineistä, jotta unioni voi myöntää nopeasti makrotaloudellista rahoitusapua, varsinkin jos olosuhteet edellyttävät välitöntä toimintaa, selkeyttää makrotaloudellisen rahoitusavun toteutukseen sovellettavia kriteereitä ja lisätä niiden läpinäkyvyyttä.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Komission olisi varmistettava, että makrotaloudellinen rahoitusapu on sopusoinnussa ulkoisen toiminnan eri alojen ja muiden asiaankuuluvien unionin politiikkojen keskeisten periaatteiden, tavoitteiden ja toteutettujen toimenpiteiden kanssa.
(9)  Komission olisi tuensaajamaita valitessaan ja yhteisymmärryspöytäkirjojen sisältöä määritellessään varmistettava, että makrotaloudellinen rahoitusapu on sopusoinnussa ulkoisen toiminnan eri alojen ja muiden asiaankuuluvien unionin politiikkojen keskeisten periaatteiden, tavoitteiden ja toteutettujen toimenpiteiden kanssa.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
(9 a)  Makrotaloudellinen rahoitusapu on myös unionin ulkopolitiikan väline, ja sen avulla olisi lisättävä unionin näkyvyyttä ja vaikutusvaltaa sen rajojen ulkopuolella. Euroopan ulkosuhdehallinnon tiivis osallistuminen olisi unionin ulkopolitiikan koordinoinnin ja johdonmukaisuuden takaamiseksi varmistettava makrotaloudellisen rahoitusavun antamisen kaikissa vaiheissa.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Makrotaloudellisella rahoitusavulla olisi tuettava tuensaajamaiden sitoutumista arvoihin, jotka ovat yhteisiä unionin kanssa, mukaan lukien demokratia, oikeusvaltion periaate, hyvä hallintotapa, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, kestävä kehitys ja köyhyyden vähentäminen, sekä avoimen, sääntöihin perustuvan ja oikeudenmukaisen kaupan periaatteisiin.
(10)  Makrotaloudelliseen rahoitusapuun olisi sisällytettävä toimia, joilla vahvistetaan tuensaajamaiden sitoutumista arvoihin, jotka ovat yhteisiä unionin kanssa, mukaan lukien demokratia, oikeusvaltion periaate, hyvä hallintotapa, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, lasten pakkotyön torjuminen, kestävän kehityksen tukeminen ja köyhyyden vähentäminen, sekä avoimen, sääntöihin perustuvan ja oikeudenmukaisen kaupan periaatteisiin. Komission olisi säännöllisesti seurattava näiden tavoitteiden toteutumista.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Makrotaloudellista rahoitusapua olisi täydennettävä Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja muiden monenvälisten rahoituslaitosten myöntämillä varoilla, ja taakanjaon muiden avunantajien kanssa olisi oltava oikeudenmukainen. Makrotaloudellisella rahoitusavulla olisi varmistettava unionin osallistumisen tuoma lisäarvo.
(11 a)  Makrotaloudellista rahoitusapua olisi yleensä täydennettävä Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja muiden eurooppalaisten tai monenvälisten rahoituslaitosten myöntämillä varoilla, ja taakanjaon näiden laitosten ja muiden avunantajien kanssa olisi oltava oikeudenmukainen. Makrotaloudellista rahoitusapua olisi annettava silloin, kun sillä varmistetaan unionin osallistumisen tuoma lisäarvo.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
(13 a)  Jotta makrotaloudellisella rahoitusavulla voitaisiin vastata kiireellisiä toimia edellyttävien talouskriisien aiheuttamiin tarpeisiin, unionin olisi varmistettava, että sen talousarvioon osoitetaan riittävästi varoja. On myös tarpeen varmistaa, että makrotaloudellinen rahoitusapu on kaikkien tukikelpoisten maiden saatavilla niiden taloudellisesta merkityksestä riippumatta ja että sitä sovelletaan asianmukaisesti yhdessä muiden unionin ulkoisten rahoitusvälineiden kanssa.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)
(14 a)  Tasapainon saavuttamiseksi unionin avun tehokkuuden ja vaikuttavuuden ja toisaalta paremman johdonmukaisuuden, avoimuuden ja demokraattisen valvonnan välillä komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tukikelpoisia maita ja alueita ja tietyille maille ja alueille annettavaa rahoitusapua. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
(15)  Jotta tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevat yhdenmukaiset edellytykset voitaisiin varmistaa, kun kyseessä ovat makrotaloudellisten rahoitusaputoimien hyväksyminen ja hallinto tuensaajamaissa,täytäntöönpanovalta olisi siirrettävä komissiolle. Tätä toimivaltaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.
(15)  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Olisi käytettävä tarkastelumenettelyä, kun hyväksytään täytäntöönpanopäätöksiä, joissa määritellään yksittäisen makrotaloudellisen rahoitusavun määrä, muoto, kesto ja yleiset edellytykset, sillä tällaisilla päätöksillä on tuntuvat talousarviovaikutukset.
Poistetaan.

Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
(17)  Olisi käytettävä neuvoa-antavaa menettelyä, kun hyväksytään yhteisymmärryspöytäkirjoja, joissa vahvistetaan unionin myöntämään makrotaloudelliseen rahoitusapuun liittyvät talouspoliittiset toimenpiteet, sillä yhteisymmärryspöytäkirja ei ole yleisluonteinen täytäntöönpanosäädös eikä se myöskään ole säädös, jolla olisi talousarviovaikutuksia tai sellaisia kolmansiin maihin kohdistuvia vaikutuksia, jotka menisivät pidemmälle kuin avun myöntämispäätökseen jo sisältyvät vaikutukset,
Poistetaan.

Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan yleiset säännökset makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämiseksi 2 artiklassa vahvistetuille tukikelpoisille kolmansille maille ja alueille.
1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan yleiset säännökset unionin makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämiseksi 2 artiklassa tarkoitetuille tukikelpoisille kolmansille maille ja alueille, jäljempänä ”tuensaajamaat”.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
2.  Makrotaloudellinen rahoitusapu on poikkeuksellinen rahoitusväline, jolla myönnetään sitomatonta ja kohdentamatonta maksutasetukea tukikelpoisille kolmansille maille ja alueille. Sen tarkoituksena on palauttaa ulkoisen rahoitusaseman kestävyys, jos maalla on ulkoisessa rahoituksessa vaikeuksia. Rahoitusavulla edistetään maksutasevaikeuksien poistamiseen tähtäävien vankkojen sopeuttamis- ja rakenneuudistustoimien toteutusta.
2.  Makrotaloudellinen rahoitusapu on poikkeuksellinen rahoitusväline, jolla myönnetään sitomatonta ja kohdentamatonta maksutasetukea tuensaajamaille. Sen tarkoituksena on palauttaa ulkoisen rahoitusaseman kestävyys, jos tuensaajamaalla on ulkoisessa rahoituksessa vaikeuksia. Rahoitusavulla tuetaan tuensaajamaita unionin kanssa tehtyjen kahdenvälisten sopimusten ja ohjelmien toteuttamisessa, ja se kohdistetaan maksutasevaikeuksien poistamiseen tähtääviin vankkoihin sopeuttamis- ja rakenneuudistustoimiin.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta
3.  Makrotaloudellista rahoitusapua voidaan myöntää sillä edellytyksellä, että monenvälisten rahoituslaitosten kanssa on yhdessä havaittu Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja muiden monenvälisten laitosten käyttöön asettamien varojen jälkeen huomattava ulkoinen rahoitusvaje siitä huolimatta, että on toteutettu vahvoja talouden vakauttamis- ja uudistusohjelmia.
3.  Makrotaloudellista rahoitusapua voidaan myöntää sillä edellytyksellä, että eurooppalaisten tai monenvälisten rahoituslaitosten kanssa on kyseisessä tuensaajamaassa yhdessä havaittu Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja muiden eurooppalaisten tai monenvälisten rahoituslaitosten käyttöön asettamien varojen jälkeen huomattava ulkoinen rahoitusvaje siitä huolimatta, että kyseinen tuensaajamaa on toteuttanut vahvoja talouden vakauttamis- ja uudistusohjelmia.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – otsikko
Tukikelpoiset maat

Tukikelpoiset maat ja alueet

Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – johdantokappale
Makrotaloudellista rahoitusapua voidaan myöntää seuraaville kolmansille maille ja alueille:

1.  Makrotaloudellista rahoitusapua voidaan myöntää seuraaville kolmansille maille ja alueille (”tuensaajamaat”) sillä edellytyksellä, että ne täyttävät 6 artiklan mukaiset ehdollisuuskriteerit:
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta
c)  Muut kolmannet maat poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa. Tällaisten maiden on oltava poliittisesti, taloudellisesti ja maantieteellisesti lähellä Euroopan unionia.
c)  Muut alueellisen vakauden kannalta ratkaisevat ja unionille strategisen tärkeät kolmannet maat poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa. Tällaisten maiden on oltava poliittisesti, taloudellisesti ja maantieteellisesti lähellä unionia.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 14 a artiklan mukaisesti liitteessä I olevien 1 ja 2 kohdan ajantasaistamiseksi niiden poliittisten päätösten mukaisesti, jotka koskevat maiden asemaa ehdokasmaina tai mahdollisina ehdokasmaina taikka Euroopan naapuruuspolitiikan soveltamisalaa.

Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 b kohta (uusi)
1 b. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 14 a artiklan mukaisesti tämän asetuksen täydentämiseksi tarvittaessa tämän artiklan 1 kohdan c alakohdan kriteerit täyttävillä tukikelpoisilla mailla.

Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta
1.  Tässä asetuksessa säädetyn, avustuksena myönnetyn makrotaloudellisen rahoitusavun määrien on vastattava monivuotisessa rahoituskehyksessä vahvistettuja talousarviomäärärahoja.
1.  Tässä asetuksessa säädetyn, avustuksen muodossa myönnetyn makrotaloudellisen rahoitusavun määrien on vastattava monivuotisessa rahoituskehyksessä vahvistettuja talousarviomäärärahoja.
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta
2.  Tässä asetuksessa säädetyn, lainoina myönnetyn makrotaloudellisen rahoitusavun määrät rahoitetaan takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille 25 päivänä toukokuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 480/2009 mukaisesti.
2.  Tässä asetuksessa säädetyn, lainan muodossa myönnetyn makrotaloudellisen rahoitusavun määrät rahoitetaan takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille 25 päivänä toukokuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 480/2009 mukaisesti.
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta
3.  Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat rahoituskehyksen rajoissa. Vuosien 2011–2013 vastaavat viitemäärät vahvistetaan liitteessä II.
3.  Budjettivallan käyttäjä myöntää vuosittaiset määrärahat monivuotisen rahoituskehyksen rajoissa.
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta
1.  Avun määrä perustuu tuensaajamaan jäljellä oleviin ulkoisiin rahoitustarpeisiin. Komissio määrittää rahoitustarpeet yhteistyössä kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa kattavan ja tarkoin dokumentoidun määrällisen arvion perusteella. Erityisesti komissio hyödyntää IMF:n laatimia, kyseistä maata koskevia tuoreimpia maksutase-ennusteita ja ottaa huomioon monenvälisiltä avunantajilta odotetut maksuosuudet.
1.  Ehdotettu avun määrä perustuu tuensaajamaan jäljellä oleviin ulkoisiin rahoitustarpeisiin. Komissio määrittää rahoitustarpeet yhteistyössä IMF:n ja muiden eurooppalaisten tai monenvälisten rahoituslaitosten kanssa kattavan ja tarkoin dokumentoidun määrällisen arvion perusteella. Erityisesti komissio hyödyntää IMF:n ja muiden eurooppalaisten tai monenvälisten rahoituslaitosten laatimia, kyseistä tuensaajamaata koskevia tuoreimpia maksutase-ennusteita ja ottaa huomioon monenvälisiltä avunantajilta odotetut maksuosuudet sekä unionin muiden ulkoisten rahoitusvälineiden aiemman käyttämisen kyseisessä tuensaajamaassa.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta
2.  Makrotaloudellisen rahoitusavun määristä päätettäessä otetaan myös huomioon tarve varmistaa, että taakanjako muiden avunantajien kanssa on oikeudenmukainen.
2.  Makrotaloudellisen rahoitusavun määrästä päätettäessä otetaan myös huomioon tarve varmistaa, että taakanjako unionin ja muiden avunantajien välillä on oikeudenmukainen. Unionin osuuden olisi oltava riittävän suuri takaamaan, että unioni saa siitä lisäarvoa, ja sen on yleensä oltava vähintään 20 prosenttia.
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta
3.  Jos tuensaajamaan rahoitustarpeet supistuvat tuntuvasti makrotaloudellisen rahoitusavun maksukaudella, komissio voi 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti päättää vähentää apuna annettujen varojen määrää, keskeyttää avun tai peruuttaa sen.
3.  Jos tuensaajamaan rahoitustarpeet supistuvat tuntuvasti makrotaloudellisen rahoitusavun maksukaudella, komissio arvioi uudelleen tuensaajamaan taloudellisen tilanteen ja rahoitustilanteen ja voi tämän arvion perusteella antaa delegoituja säädöksiä 14 a artiklan mukaisesti liitteen II a muuttamiseksi, jotta se voi vähentää apuna annettujen varojen määrää, keskeyttää avun tai peruuttaa sen.
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta
1.  Makrotaloudellisen rahoitusavun ennakkoedellytyksenä on se, että avunsaajamaassa kunnioitetaan tehokkaita demokraattisia mekanismeja, mukaan lukien parlamentaarista monipuoluejärjestelmää, oikeusvaltion periaatetta ja ihmisoikeuksia.
1.  Makrotaloudellisen rahoitusavun ennakkoedellytyksenä on, että avunsaajamaassa kunnioitetaan tehokkaita demokraattisia mekanismeja, mukaan lukien parlamentaarinen monipuoluejärjestelmä, oikeusvaltion periaate ja ihmisoikeudet. Euroopan ulkosuhdehallinto vastaa tästä arviosta yhteistyössä komission kanssa, ja siinä on otettava huomioon Euroopan parlamentin antamat tuensaajamaita koskevat päätöslauselmat ja mietinnöt. Arvioinnissa voidaan esittää suosituksia toimintalinjoista demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien vahvistamiseksi, avoimuuden lisäämiseksi sekä korruption torjumisen tehostamiseksi. Arviointikertomus on liitettävä jokaiseen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun yksittäiseen delegoituun säädökseen. Unionin etujen ja demokraattisten arvojen suojelemiseksi sekä perusoikeuksien kunnioittamisen lujittamiseksi tuensaajamaissa yhteisymmärryspöytäkirjaan on sisällytettävä maakohtaisia suosituksia, jotka ovat yhdenmukaisia unionin ulkopolitiikan kanssa, jolla pyritään vahvistamaan oikeusvaltion periaatteen sekä ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien kunnioittamista, lisäämään avoimuutta ja torjumaan korruptiota.
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta
2.  Makrotaloudellisen rahoitusavun ehtona on IMF:n ohjelma, johon sisältyy IMF:n varojen käyttöä.
2.  Makrotaloudellisen rahoitusavun ehtona on IMF:n ohjelma, johon sisältyy IMF:n tai muun eurooppalaisen tai monenvälisen rahoituslaitoksen varojen käyttöä.
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta
3.  Rahoitusavun maksamisen ehtona on, että IMF:n ohjelman toteutuksessa edistytään tyydyttävästi. Ehtona on myös se, että tietyssä määräajassa toteutetaan rakenneuudistuksiin keskittyvät tietyt selvästi määritellyt talouspoliittiset toimenpiteet, joista sovitaan komission ja tuensaajamaan välillä ja jotka vahvistetaan yhteisymmärryspöytäkirjassa.
3.  Rahoitusavun maksamisen ehtona on, että IMF:n tai muun eurooppalaisen tai monenvälisen rahoituslaitoksen ohjelman toteutuksessa edistytään tyydyttävästi ja että poliittisia ja arvoihin perustuvia periaatteita noudatetaan. Ehtona on myös se, että tietyssä määräajassa toteutetaan rakenneuudistuksiin keskittyvät tietyt selvästi määritellyt talouspoliittiset toimenpiteet, joista sovitaan komission ja tuensaajamaan välillä ja jotka vahvistetaan yhteisymmärryspöytäkirjassa.
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta
2.  Jos 1, 2, 4 ja 6 artiklassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät, komissio myöntää makrotaloudellisen rahoitusavun 14 artikla 2 kohdan mukaisesti.
2.  Vastaanotettuaan pyynnön komissio arvioi, täyttyvätkö 1, 2, 4 ja 6 artiklassa tarkoitetut edellytykset makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämiseksi. Jos nämä edellytykset täyttyvät, komissio määrittää päätöksessään avun määrän ja muodon 5 ja 3 artiklassa tarkoitettujen edellytysten mukaisesti.
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta
3.  Lainapäätöksessä tarkennetaan makrotaloudellisen rahoitusavun suuruus, keskimääräinen erääntymisaika ja lainaerien enimmäismäärä. Avustuspäätöksessä tarkennetaan avustuksen suuruus ja avustuserien enimmäismäärä. Molemmissa tapauksissa määritellään makrotaloudellisen rahoitusavun saatavuusaika.Periaatteessase ei saa ylittää kolmea vuotta.
3.   Edellä olevan 2 kohdan soveltamiseksi siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 14 a artiklan mukaisesti liitteen II a laatimiseksi ja muuttamiseksi, jotta tietylle maalle tai alueelle voidaan antaa makrotaloudellista rahoitusapua. Delegoidussa säädöksessä komissio vahvistaa muun muassa seuraavaa:
a) kaikissa tapauksissa avunsaaja, avun enimmäismäärä, avun muoto ja avun saatavuusaika;
b) lainapäätöksen osalta makrotaloudellisen rahoitusavun suuruus, keskimääräinen erääntymisaika ja lainaerien enimmäismäärä;
c) avustuspäätöksen osalta avustuksen suuruus ja avustuserien enimmäismäärä. Avustuspäätökseen on liitettävä avustuksen tai avustuksena myönnettävän osuuden perustelu.
3 a.Yleensämakrotaloudellisen rahoitusavun saatavuusaika ei saa ylittää kolmea vuotta.

Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta
4.  Sen jälkeen kun makrotaloudellisen rahoitusavun myöntävä päätös on hyväksytty, komissio sopii 6 artiklan 3, 4, 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä tuensaajamaan kanssa.
4.  Sen jälkeen kun makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämistä koskeva delegoitu säädös on annettu, komissiolle siirretään valta antaa tiiviissä yhteistyössä Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa delegoituja säädöksiä 14 a artiklan mukaisesti sopiakseen yhteisymmärryspöytäkirjassa 6 artiklan 1, 3, 4, 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä tuensaajamaan kanssa.
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta
5.  Sen jälkeen kun makrotaloudellisen rahoitusavun myöntävä päätös on hyväksytty, komissio sopii avun yksityiskohtaisista rahoitusehdoista tuensaajamaan kanssa. Ehdot vahvistetaan avustus- tai lainasopimuksessa.
5.  Sen jälkeen kun makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämistä koskeva delegoitu säädös on annettu, komissio sopii avun yksityiskohtaisista rahoitusehdoista tuensaajamaan kanssa. Ehdot vahvistetaan avustus- tai lainasopimuksessa.
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 6 kohta
6.  Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tietoja maakohtaisen avun kehityksestä ja toimittaa niille asiaan liittyvät asiakirjat.
6.  Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tietoja maakohtaisen avun kehityksestä ja toimittaa niille asiaan liittyvät asiakirjat ajoissa.
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta
2.  Apu maksetaan peräkkäisissä erissä, ja maksun ehtona on 6 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen ehtojen täyttyminen.
2.  Apu maksetaan peräkkäisissä erissä, ja maksun ehtona on 6 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen ehtojen täyttyminen.
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta
3.  Komissio tarkastaa säännöllisin väliajoin, että 6 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät edelleen.
3.  Komissio tarkastaa säännöllisin väliajoin, että 6 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät edelleen. Euroopan ulkosuhdehallinto tarkistaa säännöllisin väliajoin ja odottamattomien tapahtumien yhteydessä viipymättä, että 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät edelleen, ja ilmoittaa asiasta komissiolle.
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta
4.  Jos 6 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut edellytykset eivät täyty, komissio voi väliaikaisesti keskeyttää avun maksamisen, supistaa apua tai peruuttaa sen.
4.  Jos 6 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut edellytykset eivät täyty, komissio voi tiiviissä yhteistyössä Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa väliaikaisesti keskeyttää avun maksamisen, supistaa apua tai peruuttaa sen.
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a. Tällaisissa tapauksissa ja jos keskeyttäminen päätetään sen jälkeen kun Euroopan ulkosuhdehallintoa on kuultu, komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tähän johtaneet syyt.

Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta
1.  Tuensaajamaiden on säännöllisesti tarkistettava, että unionin talousarviosta myönnettyä rahoitusta on käytetty oikein, toteutettava tarkoituksenmukaiset toimenpiteet väärinkäytösten ja petosten estämiseksi ja tarpeen mukaan ryhdyttävä oikeustoimiin periäkseen takaisin mahdolliset tämän asetuksen nojalla myönnetyt varat, jotka on kavallettu.
1.  Kaikkiin tämän asetuksen johdosta tehtäviin sopimuksiin on sisällytettävä määräyksiä, joilla varmistetaan, että tuensaajamaat tarkistavat säännöllisesti, että unionin talousarviosta myönnettyä rahoitusta on käytetty oikein, toteuttavat tarkoituksenmukaiset toimenpiteet väärinkäytösten ja petosten estämiseksi ja tarpeen mukaan ryhtyvät oikeustoimiin periäkseen takaisin mahdolliset tämän asetuksen nojalla myönnetyt varat, jotka on kavallettu.
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a. Edellä 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa yhteisymmärryspöytäkirjassa ja kaikissa muissa tämän asetuksen johdosta tehtävissä sopimuksissa taataan tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyt komission ja tilintarkastustuomioistuimen oikeudet makrotaloudellisen rahoitusavun saatavuusaikana ja sen jälkeen.

Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
1.  Komissio arvioi säännöllisesti makrotaloudellisen rahoitusavun tuloksia ja tehokkuutta varmistuakseen siitä, että tavoitteet on saavutettu, ja laatiakseen suosituksia tulevien toimien parantamista varten.
1.  Komissio arvioi säännöllisesti kunkin tuensaajamaan ja -alueen osalta makrotaloudellisen rahoitusavun tuloksia ja tehokkuutta varmistuakseen siitä, että tavoitteet on saavutettu, ja laatiakseen suosituksia tulevien toimien parantamista varten. Komissio kuulee Euroopan ulkosuhdehallintoa arvioidessaan 6 artiklan 1 kohdan mukaisen poliittisen ehdollisuuden toimivuutta.
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta
2.  Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle jälkiarviointikertomuksia, joissa arvioidaan, missä määrin hiljattain päätökseen saaduilla makrotaloudellisilla rahoitusaputoimilla on edistetty avun tavoitteita.
2.  Komissio toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle jälkiarviointikertomuksia, joissa arvioidaan, missä määrin hiljattain päätökseen saaduilla makrotaloudellisilla rahoitusaputoimilla on edistetty avun tavoitteita kunkin tuensaajamaan ja -alueen osalta.
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a. Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa avun varainhoidon.

Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta
3.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklaa.
Poistetaan.

Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
14 a artikla (uusi)
14 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Siirretään 2 artiklan 1 a ja 1 b kohdassa, 5 artiklan 3 kohdassa ja 7 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle tämän asetuksen soveltamisen ajaksi.
2.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
3.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
4.  Edellä olevien 2 artiklan 1 a ja 1 b kohdan, 5 artiklan 3 kohdan ja 7 artiklan 3 ja 4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
14 b artikla (uusi)
14 b artikla

Uudelleentarkastelu

1.  Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta viimeistään ... päivänä …kuuta …* ja sen jälkeen joka neljäs vuosi.
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun kertomukseen sisällytetään yksityiskohtainen katsaus tämän asetuksen nojalla myönnetystä makrotaloudellisesta rahoitusavusta ja siihen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus tarpeellisten muutosten tekemiseksi tähän asetukseen.
* Neljä vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
15 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja sen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2013.

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
Liite II
Liite poistetaan.

Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
Liite II a (uusi)

Tarkistus

LIITE II a

MAKROTALOUDELLINEN RAHOITUSAPU TIETYILLE MAILLE JA ALUEILLE

Avunsaaja

Avun enimmäis-

määrä

Tukimuoto

Avun saatavuus-

aika

Laina

Avustus

Määrä

Keskimääräinen erääntymis-

aika

Lainaerien enimmäis-

määrä

Määrä

Lainaerien enimmäis-

määrä

(1) Tarkistusten hyväksymisen jälkeen asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti (A7-0157/2012).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö