Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0176(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0157/2012

Pateikti tekstai :

A7-0157/2012

Debatai :

PV 24/05/2012 - 7
CRE 24/05/2012 - 7

Balsavimas :

PV 24/05/2012 - 10.1
CRE 24/05/2012 - 10.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0220

Priimti tekstai
PDF 483kWORD 223k
Ketvirtadienis, 2012 m. gegužės 24 d. - Strasbūras
Bendrosios nuostatos dėl makrofinansinės pagalbos trečiosioms šalims ***I
P7_TA(2012)0220A7-0157/2012

2012 m. gegužės 24 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos dėl makrofinansinės pagalbos trečiosioms šalims (COM(2011)0396 – C7-0187/2011 – 2011/0176(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
Pavadinimas
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos dėl makrofinansinės pagalbos trečiosioms šalims

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos dėl makrofinansinės pagalbos trečiosioms šalims ir teritorijoms

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a)  Sąjungos makrofinansinė pagalba turėtų būti naudojama siekiant teikti išskirtinę finansinę pagalbą trečiosioms šalims, kurios patiria laikinų mokėjimų balanso sunkumų. Skirtingai nuo kitų Sąjungos priemonių, pagal kurias teikiama tiesioginė parama Sąjungos išorės politikai (pavyzdžiui, Pasirengimo narystei pagalbos priemonė*, Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė**, Vystomojo bendradarbiavimo priemonė ir kt.), makrofinansinė pagalba neturėtų būti naudojama kaip nuolatinė finansinė parama, ja taip pat neturėtų būti siekiama remti pagalbą gaunančių šalių ekonominį ir socialinį vystymąsi. Makrofinansinė pagalba taip pat neturėtų būti naudojama kaip dotacija sąlyginiam atleidimui nuo skolos;
* ... Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. ... dėl Pasirengimo narystei pagalbos priemonės (IPA II) (OL ...)
** ... Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. ..., kuriuo nustatoma Europos kaimynystės priemonė (OL ...)
... Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. ..., nustatantis vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę (OL ...)
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
(2) šiuo metu makrofinansinė pagalba trečiosioms šalims grindžiama ad hoc konkrečioms šalims skirtais Europos Parlamento ir Tarybos sprendimais. Dėl to mažėja pagalbos veiksmingumas ir efektyvumas, nes pasitaiko nepagrįsto vėlavimo nuo makrofinansinės pagalbos prašymų pateikimo iki faktinio įgyvendinimo;
(2)  Pagrindų reglamento tikslas – išaiškinti taisykles ir pagerinti Sąjungos teikiamos pagalbos veiksmingumą ir efektyvumą, inter alia, pagerinti išankstinių sąlygų taikymą, padidinti skaidrumą ir oficialiai įteisinti Komisijos atliekamą politinį vertinimą, pagerinti demokratinį veiksmingumą ir demokratinę priežiūrą;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
(3) makrofinansinės pagalbos teikimo trečiosioms šalims, su kuriomis Sąjunga palaiko svarbius politinius, ekonominius ir prekybos ryšius, sistema turėtų padaryti pagalbą veiksmingesnę. Visų pirma, turėtų būti galima makrofinansinę pagalbą teikti trečiosioms šalims, siekiant jas paskatinti priimti ekonominės politikos priemones, kurios turėtų padėti įveikti mokėjimų balanso krizę;
(3) makrofinansinės pagalbos teikimo trečiosioms šalims sistema turėtų jas paskatinti priimti ekonominės politikos priemones, kurios turėtų padėti įveikti mokėjimų balanso krizę;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
(5) bendrojo reglamento dėl makrofinansinės pagalbos priėmimas remiantis Sutarties 209 ir 212 straipsniais nepažeidžia nei Sutarties 213 straipsnio nuostatų, kuriomis reglamentuojama skubi finansinė pagalba trečiosioms šalims, nei susijusių Tarybos prerogatyvų;
Išbraukta.

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
(7)  Tarybos 2002 m. spalio 8 d. išvadose nustatyti kriterijai (vadinamieji Ženvalio kriterijai), kuriais turi būti vadovaujamasi vykdant ES makrofinansinės pagalbos operacijas. Tikslinga šiuos kriterijus oficialiai įtvirtinti Parlamento ir Tarybos patvirtintu teisės aktu ir juos atnaujinanti ir išaiškinti;
(7)  Tarybos 2002 m. spalio 8 d. išvadose nustatyti kriterijai (vadinamieji Ženvalio kriterijai), kuriais turi būti vadovaujamasi vykdant Sąjungos makrofinansinės pagalbos operacijas. Tikslinga atnaujinti ir išaiškinti šiuos kriterijus Europos Parlamento ir Tarybos patvirtintame teisės akte, be kita ko, kai tai susiję su tinkamos pagalbos formos (paskola, dotacija ar jų derinys) nustatymo kriterijais;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
(8) turėtų būti iš anksto numatytos atitinkamos procedūros ir priemonės, siekiant sudaryti galimybę Sąjungai užtikrinti, kad makrofinansinė pagalbą būtų galima suteikti greitai, ypač tais atvejais, kai dėl susidariusių aplinkybių reikia veikti nedelsiant. Taip kartu būtų užtikrintas didesnis makrofinansinės pagalbos įgyvendinimui taikytinų kriterijų aiškumas ir skaidrumas;
(8) turėtų būti iš anksto numatytos atitinkamos procedūros ir priemonės, siekiant sudaryti galimybę Sąjungai makrofinansinę pagalbą suteikti greitai, ypač tais atvejais, kai dėl susidariusių aplinkybių reikia veikti nedelsiant ir padidinti makrofinansinės pagalbos įgyvendinimui taikytinų kriterijų aiškumą ir skaidrumą;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
(9)  Komisija turėtų užtikrinti, kad makrofinansinė pagalba atitiktų įvairių išorės veiksmų sričių principus, tikslus bei priemones ir kitą susijusią Sąjungos politiką;
(9) pasirinkdama šalis pagalbai teikti ir atsižvelgdama į susitarimo memorandumų turinį Komisija turėtų užtikrinti, kad makrofinansinė pagalba atitiktų įvairių išorės veiksmų sričių principus, tikslus bei priemones ir kitą susijusią Sąjungos politiką;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(9a) makrofinansinė pagalba yra ir Sąjungos užsienio politikos priemonė, taigi ją teikiant turėtų būti siekiama padidinti Sąjungos matomumą ir įtaką už jos ribų. Siekiant koordinuoti ir nuosekliai vykdyti Sąjungos išorės politiką turėtų būti užtikrinamas aktyvus Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) dalyvavimas per visą makrofinansinės pagalbos teikimo operaciją;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
(10) makrofinansinė pagalba turėtų paremti pagalbą gaunančių šalių įsipareigojimus laikytis Sąjungos pripažįstamų bendrų vertybių, tokių kaip demokratija, teisinė valstybė, geras valdymas, pagarba žmogaus teisėms, tvari plėtra ir skurdo mažinimas, taip pat atviros, taisyklėmis grindžiamos ir sąžiningos prekybos principų;
(10) makrofinansinė pagalba turėtų apimti priemones, padedančias gerinti pagalbą gaunančių šalių įsipareigojimus laikytis Sąjungos pripažįstamų bendrų vertybių, tokių kaip demokratija, teisinė valstybė, geras valdymas, pagarba žmogaus teisėms, kova su priverstiniu vaikų darbu, pagalba tvariai plėtrai ir skurdo mažinimas, taip pat atviros, taisyklėmis grindžiamos ir sąžiningos prekybos principų; Komisija turėtų nuolat stebėti, kaip šie tikslai įgyvendinami;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
(13) makrofinansinė pagalba turėtų papildyti Tarptautinio valiutos fondo ir kitų daugiašalių finansų įstaigų suteiktus išteklius; be to, turėtų būti sąžiningai dalijamasi našta su kitais donorais. Makrofinansine pagalba turėtų būti užtikrinta Sąjungos dalyvavimo pridėtinė vertė;
(11a) paprastai makrofinansinė pagalba turėtų papildyti Tarptautinio valiutos fondo ir kitų Europos ar daugiašalių finansų įstaigų suteiktus išteklius; be to, turėtų būti sąžiningai dalijamasi našta su šiomis įstaigomis ir kitais donorais. Makrofinansinė pagalba turėtų būti teikiama tuomet, kai ja užtikrinama Sąjungos dalyvavimo pridėtinė vertė;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(13a) siekdama užtikrinti, kad makrofinansinė pagalba galėtų patenkinti dėl staigių ekonominių krizių atsirandančius poreikius, Sąjunga turėtų užtikrinti, kad į jos biudžetą būtų paskirta pakankamai finansinių išteklių. Taip pat būtina užtikrinti, kad makrofinansine pagalba galėtų pasinaudoti visos paramos reikalavimus atitinkančios šalys, neatsižvelgiant į jų ekonomikos dydį, ir kad ji būtų teikiama tinkamai derinant ją su kitomis Sąjungos išorės finansavimo priemonėmis;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(14a) siekiant užtikrinti, viena vertus, Sąjungos pagalbos veiksmingumo ir, kita vertus, didesnio nuoseklumo, skaidrumo ir demokratinės priežiūros pusiausvyrą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus dėl pagalbos reikalavimus atitinkančių šalių ir teritorijų ir dėl pagalbos teikimo konkrečioms šalims ir teritorijoms. Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
(15) siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, susijusias su makrofinansinės pagalbos operacijų pagalbą gaunančiose šalyse tvirtinimu ir valdymu, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Komisija šiais įgaliojimais turėtų naudotis vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai;
(15) siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Šiais įgaliojimais Komisija turėtų naudotis pagal 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
(16) nagrinėjimo procedūra turėtų būti naudojamasi priimant įgyvendinimo sprendimus, kuriuose nustatoma atskirų makrofinansinės pagalbos operacijų suma, forma, trukmė ir bendrosios sąlygos, atsižvelgiant į tai, kad tokie sprendimai turi didelį poveikį biudžetui;
Išbraukta.

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
(17) patariamąja procedūra turėtų būti naudojamasi priimant susitarimo memorandumą, kuriame išdėstytos su Sąjungos makrofinansine pagalba susijusios ekonominės politikos priemonės, atsižvelgiant į tai, kad susitarimo memorandumas nėra bendrojo pobūdžio įgyvendinimo aktas arba aktas, dėl kurio daromas poveikis biudžetui arba trečiosioms šalims, neskaitant poveikio dėl sprendimo, kuriuo suteikiama pagalba,
Išbraukta.

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis
1.  Šiuo reglamentu nustatomos makrofinansinės pagalbos teikimo 2 straipsnyje nurodytoms reikalavimus atitinkančioms trečiosioms šalims ir teritorijoms bendrosios nuostatos.
1.  Šiuo reglamentu nustatomos Sąjungos makrofinansinės pagalbos teikimo 2 straipsnyje nurodytoms reikalavimus atitinkančioms trečiosioms šalims ir teritorijoms (toliau – pagalbą gaunančios šalys) bendrosios nuostatos.
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis
2.  Makrofinansinė pagalba yra išskirtinė nesusietos ir nepriklausomos paramos užtikrinant trečiųjų šalių partnerių mokėjimų balansą finansinė priemonė. Ja siekiama atkurti šalių, patiriančių išorės finansavimo sunkumų, tvarią išorės finansų būklę. Ja padedama įgyvendinti tvirtas koregavimo ir struktūrinių reformų priemones, skirtas mokėjimų balanso problemoms pašalinti.
2.  Makrofinansinė pagalba yra išskirtinė nesusietos ir nepriklausomos paramos mokėjimų balansui sureguliuoti finansinė priemonė pagalbą gaunančioms šalims. Ja siekiama atkurti pagalbą gaunančių šalių, patiriančių išorės finansavimo sunkumų, tvarią išorės finansų būklę. Ja padedama tokioms pagalbą gaunančioms šalims įgyvendinti atitinkamus dvišalius šios šalies ir Sąjungos susitarimus ir programas ir siekiama įgyvendinti tvirtas koregavimo ir struktūrinių reformų priemones, skirtas mokėjimų balanso problemoms pašalinti.
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis
3.  Makrofinansinė pagalba gali būti teikiama su sąlyga, kad, bendru daugiašalių finansų įstaigų vertinimu, egzistuoja didelis likutinis išorės finansavimo trūkumas, kuris išlieka nepaisant Tarptautinio valiutos fondo ir kitų daugiašalių įstaigų suteiktų išteklių ir griežtų ekonomikos stabilizavimo ir reformų programų įgyvendinimo.
3.  Makrofinansinė pagalba gali būti teikiama su sąlyga, kad, bendru Europos ar daugiašalių finansų įstaigų vertinimu, atitinkamoje pagalbą gaunančioje šalyje egzistuoja didelis likutinis išorės finansavimo trūkumas, kuris išlieka nepaisant Tarptautinio valiutos fondo ir kitų Europos ar daugiašalių finansų įstaigų suteiktų išteklių ir griežtų ekonomikos stabilizavimo ir reformų programų įgyvendinimo atitinkamoje pagalbą gaunančioje šalyje.
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pavadinimas
Reikalavimus atitinkančios šalys

Reikalavimus atitinkančios šalys ir teritorijos

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio įžanginė dalis
Makrofinansinės pagalbos reikalavimus atitinkančios trečiosios šalys ir teritorijos:

1.  Makrofinansinės pagalbos reikalavimus atitinkančios trečiosios šalys ir teritorijos, jei jos atitinka 6 straipsnyje nustatytus sąlygų laikymosi kriterijus (pagalbą gaunančios šalys):
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c punktas
c) išskirtinėmis ir tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis – kitos trečiosios šalys. Tokios šalys privalo būti artimos Europos Sąjungai politiškai, ekonomiškai ir geografiškai.
c) išskirtinėmis ir tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis – kitos trečiosios šalys, kurios atlieka lemiamą vaidmenį užtikrinant regiono stabilumą ir yra strategiškai svarbios Sąjungai. Tokios šalys privalo būti artimos Sąjungai politiškai, ekonomiškai ir geografiškai.
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Komisijai pagal 14a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl I priedo 1 ir 2 punktų keitimo iš dalies siekiant juos atnaujinti po to, kai priimami atitinkami politiniai sprendimai dėl šalių kandidačių ar potencialių šalių kandidačių statuso suteikimo arba dėl Europos kaimynystės politikos taikymo srities.
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 b dalis (nauja)
1b.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 14a straipsnį, siekiant, prireikus, įtraukti į šį reglamentą reikalavimus atitinkančias šalis, kurios atitinka šio straipsnio 1 dalies c punkte nurodytus kriterijus.
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis
1.  Makrofinansinės pagalbos sumos, pagal šį reglamentą teikiamos kaip dotacijos, dera su daugiametėje finansinėje programoje nustatytais biudžeto asignavimais.
1.  Makrofinansinės pagalbos sumos, pagal šį reglamentą teikiamos dotacijų forma, dera su daugiametėje finansinėje programoje nustatytais biudžeto asignavimais.
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis
2.  Makrofinansinės pagalbos sumoms, pagal šį reglamentą teikiamoms kaip paskolos, atidėjiniai sudaromi pagal 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 480/2009 dėl Išorės veiksmų garantijų fondo.
2.  Makrofinansinės pagalbos sumoms, pagal šį reglamentą teikiamoms paskolų forma, atidėjiniai sudaromi pagal 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 480/2009 dėl Išorės veiksmų garantijų fondo.
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis
3.  Finansinės programos ribų neviršijančius metinius asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija. 2011–2013 m. atitinkamos orientacinės sumos pateikiamos II priede.
3.  Metinius asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija, neviršydama daugiametėje finansinėje programoje nustatytų ribų.
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis
1.  Pagalbos dydis grindžiamas pagalbą gaunančios šalies likutiniais išorės finansavimo poreikiais. Juos nustato Komisija bendradarbiaudama su tarptautinėmis finansų įstaigomis, remdamosi išsamiu, visapusišku ir tinkamai dokumentais pagrįstu kiekybiniu vertinimu. Visų pirma Komisija remiasi TVF parengtomis atitinkamos šalies naujausiomis mokėjimų balanso projekcijomis ir atsižvelgia į numatomus daugiašalių donorų finansinius įnašus.
1.  Siūlomos pagalbos dydis grindžiamas pagalbą gaunančios šalies likutiniais išorės finansavimo poreikiais. Juos nustato Komisija bendradarbiaudama su TVF ir kitomis Europos ar daugiašalėmis finansų įstaigomis, remdamosi išsamiu, visapusišku ir tinkamai dokumentais pagrįstu kiekybiniu vertinimu. Visų pirma Komisija remiasi TVF ir kitų Europos ar daugiašalių finansų įstaigų parengtomis atitinkamos pagalbą gaunančios šalies naujausiomis mokėjimų balanso projekcijomis ir atsižvelgia į numatomus daugiašalių donorų finansinius įnašus ir į atitinkamoje pagalbą gaunančioje šalyje jau įgyvendinamas kitas Sąjungos išorės finansavimo priemones.
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis
2.  Nustatant makrofinansinės pagalbos dydį taip pat atsižvelgiama į poreikį užtikrinti sąžiningą naštos dalijimąsi su kitais donorais.
2.  Nustatant makrofinansinės pagalbos sumą taip pat atsižvelgiama į poreikį užtikrinti, kad Sąjunga ir kiti donorai sąžiningai dalytųsi naštą. Sąjungos įnašas turėtų būti pakankamai didelis siekiant užtikrinti, kad jis kurtų pridėtinę vertę Sąjungai, ir šis įnašas turėtų būti ne mažesnis kaip 20 proc.
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis
3.  Jei makrofinansinės pagalbos mokėjimo laikotarpiu pagalbą gaunančios šalies finansavimo poreikiai gerokai sumažėja, Komisija, veikdama pagal 14 straipsnio 2 dalį, gali nuspręsti sumažinti pagalbos lėšų sumą, pagalbą laikinai sustabdyti arba nutraukti.
3.  Jei makrofinansinės pagalbos mokėjimo laikotarpiu pagalbą gaunančios šalies finansavimo poreikiai labai sumažėja, Komisija iš naujo įvertina pagalbą gaunančios šalies ekonominę ir finansinę padėtį ir, remiantis tuo vertinimu, Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 14a straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl IIa priedo pakeitimo iš dalies siekiant sumažinti pagalbos lėšų sumą, pagalbą laikinai sustabdyti arba nutraukti.
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis
1.  Išankstinė makrofinansinės pagalbos suteikimo sąlyga yra ta, kad pagalbą gaunanti šalis turi veiksmingus demokratinius mechanizmus, įskaitant daugiapartines parlamentines sistemas, laikosi teisinės valstybės principų ir gerbia žmogaus teisės.
1.  Išankstinė makrofinansinės pagalbos suteikimo sąlyga yra ta, kad pagalbą gaunanti šalis turi veiksmingus demokratinius mechanizmus, įskaitant daugiapartines parlamentines sistemas, laikosi teisinės valstybės principų ir gerbia žmogaus teisės. Šį vertinimą įpareigojama atlikti EIVT bendradarbiaujant su Komisija ir atsižvelgiant į Europos Parlamento rezoliucijas ir pranešimus dėl pagalbą gaunančių šalių. Vertinime gali būti nurodomos politinės rekomendacijos dėl demokratinių institucijų stiprinimo, žmogaus teisių apsaugos, skaidrumo didinimo ir kovos su korupcija gerinimo. Ši ataskaita pridedama prie kiekvieno atskiro deleguotojo akto, nurodyto 7 straipsnio 3 dalyje. Siekiant apsaugoti Sąjungos demokratines vertybes ir interesus bei didinti pagalbą gaunančių šalių pagarbą pagrindinėms teisėms, susitarimo memorandume nurodomos konkrečiai šaliai skirtos rekomendacijos, atitinkančios Sąjungos išorės politikos kryptis, kuriomis siekiama stiprinti teisinę valstybę, žmogaus ir darbo teises, didinti skaidrumą ir gerinti kovą su korupcija.
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis
2.  Makrofinansinė pagalba teikiama su sąlyga, kad egzistuoja TVF programa, susijusi su TVF lėšų naudojimu.
2.  Makrofinansinė pagalba teikiama su sąlyga, kad egzistuoja TVF programa, susijusi su TVF lėšų naudojimu, arba kitos Europos ar daugiašalės finansų įstaigos programa.
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis
3.  Pagalba išmokama su sąlyga, kad TVF programa sėkmingai įgyvendinama. Ji taip pat priklauso nuo aiškiai apibrėžtų daugiausia struktūrinėms reformoms skirtų ekonominės politikos priemonių, dėl kurių Komisija ir pagalbą gaunanti šalis susitarė ir kurios išdėstytos susitarimo memorandume, įgyvendinimo per konkretų laikotarpį.
3.  Pagalba išmokama su sąlyga, kad TVF arba kitos Europos ar daugiašalės finansų įstaigos programa sėkmingai įgyvendinama ir laikomasi politinių ir vertybinių principų. Ji taip pat priklauso nuo aiškiai apibrėžtų daugiausia struktūrinėms reformoms skirtų ekonominės politikos priemonių, dėl kurių Komisija ir pagalbą gaunanti šalis susitarė ir kurios išdėstytos susitarimo memorandume, įgyvendinimo per konkretų laikotarpį.
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis
2.  Jei įvykdytos 1, 2, 4 ir 6 straipsnyje nurodytos sąlygos, Komisija, veikdama pagal 14 straipsnio 2 dalį, suteikia makrofinansinę pagalbą.
2.  Gavusi prašymą, Komisija įvertina, ar įvykdytos 1, 2, 4 ir 6 straipsniuose nurodytos makrofinansinės pagalbos suteikimo sąlygos. Jei tos sąlygos įvykdytos, Komisija savo sprendimu nustato pagalbos sumą ir formą atitinkamai pagal 5 ir 3 straipsniuose nurodytas sąlygas.
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis ir 3 a dalis (nauja)
3.  Sprendime suteikti paskolą nurodoma makrofinansinės pagalbos suma, ilgiausias vidutinis grąžinimo terminas, didžiausias mokėjimų dalimis skaičius. Sprendime suteikti dotaciją nurodoma suma ir didžiausias mokėjimų dalimis skaičius. Abiejuose sprendimuose apibrėžiamas makrofinansinės pagalbos teikimo laikotarpis. Paprastai jis nėra ilgesnis kaip treji metai.
3.   Taikant 2 dalį, Komisijai pagal 14a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl IIa priedo sudarymo ir keitimo iš dalies siekiant suteikti makrofinansinę pagalbą konkrečiai šaliai ar teritorijai. Deleguotajame akte Komisija, be kita ko, nurodo:
a) visais atvejais pagalbą gaunančią šalį, bendrą didžiausią pagalbos sumą, pagalbos formą ir pagalbos teikimo laikotarpį;
b) sprendime suteikti paskolą makrofinansinės pagalbos sumą, ilgiausią vidutinį grąžinimo terminą ir didžiausią mokėjimų dalimis skaičių;
c) sprendime suteikti dotaciją – sumą ir didžiausią mokėjimų dalimis skaičių. Kartu su sprendimu suteikti dotaciją pateikiamas sprendimo suteikti dotaciją (arba dalį dotacijos) pagrindimas.
3a.  Paprastai makrofinansinės pagalbos teikimo laikotarpis nėra ilgesnis kaip treji metai.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis
4.  Po sprendimo suteikti makrofinansinę pagalbą patvirtinimo Komisija, veikdama pagal 14 straipsnio 3 dalį, susitaria su pagalbą gaunančia šalimi dėl 6 straipsnio 3, 4, 5 ir 6 dalyse nurodytų politikos priemonių.
4.  Priėmus deleguotąjį aktą dėl makrofinansinės pagalbos suteikimo, Komisijai, glaudžiai bendradarbiaujant su EIVT, suteikiami įgaliojimai pagal 14a straipsnį priimti deleguotuosius aktus siekiant susitarimo memorandume susitarti su pagalbą gaunančia šalimi dėl 6 straipsnio 1, 3, 4, 5 ir 6 dalyse nurodytų politikos priemonių.
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalis
5.  Po sprendimo suteikti makrofinansinę pagalbą patvirtinimo Komisija susitaria su pagalbą gaunančia šalimi dėl išsamių pagalbos finansinių sąlygų. Šios sąlygos išdėstomos dotacijos arba paskolos susitarime.
5.  Priėmusi deleguotąjį aktą dėl makrofinansinės pagalbos suteikimo, Komisija susitaria su pagalbą gaunančia šalimi dėl išsamių pagalbos finansinių sąlygų. Šios sąlygos išdėstomos dotacijos arba paskolos susitarime.
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 6 dalis
6.  Komisija informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie pokyčius, susijusius su pagalba konkrečiai šaliai, ir teikia jiems atitinkamus dokumentus.
6.  Komisija informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie pokyčius, susijusius su pagalba konkrečiai šaliai, ir tinkamu laiku teikia jiems atitinkamus dokumentus.
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis
2.  Pagalba išmokama dalimis, su sąlyga, kad vykdomos 6 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytos sąlygos.
2.  Pagalba išmokama dalimis, su sąlyga, kad vykdomos 6 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytos sąlygos.
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis
3.  Komisija reguliariai tikrina, kad būtų laikomasi 6 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų sąlygų.
3.  Komisija reguliariai tikrina, kad būtų laikomasi 6 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų sąlygų. EIVT reguliariai tikrina, o nenumatytomis aplinkybėmis skubiai tikrina, ar laikomasi 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų, ir apie tai informuoja Komisiją.
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis
4.  Jei 6 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų sąlygų nesilaikoma, Komisija pagalbos mokėjimą gali laikinai sustabdyti, sumažinti arba nutraukti.
4.  Jei 6 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytų sąlygų nesilaikoma, Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su EIVT, pagalbos mokėjimą gali laikinai sustabdyti, sumažinti arba nutraukti.
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Tokiais atvejais ir jei pasikonsultavus su EIVT veiklos sustabdymas atšaukiamas, Komisija informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą ir nurodo tokio sprendimo priežastis.
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis
1.  Pagalbą gaunančios šalys reguliariai tikrina, ar tinkamai panaudotas iš Sąjungos biudžeto suteiktas finansavimas, imasi atitinkamų pažeidimų ir sukčiavimo prevencijos priemonių ir prireikus imasi teisinių veiksmų neteisėtai pasisavintoms lėšoms, suteiktoms pagal šį reglamentą, išieškoti.
1.  Į visus susitarimus, sudaromus įgyvendinant šį reglamentą, įtraukiamos nuostatos, užtikrinančios, kad pagalbą gaunančios šalys reguliariai tikrintų, ar tinkamai panaudotas iš Sąjungos biudžeto suteiktas finansavimas, imtųsi atitinkamų pažeidimų ir sukčiavimo prevencijos priemonių ir prireikus imtųsi teisinių veiksmų neteisėtai pasisavintoms lėšoms, suteiktoms pagal šį reglamentą, išieškoti.
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a. 6 straipsnio 3 dalyje nurodytame susitarimo memorandume ir visuose kituose susitarimuose, sudaromuose įgyvendinant šį reglamentą, užtikrinama, kad Komisija ir Audito Rūmai gali naudotis savo teisėmis pagal šio straipsnio 2 ir 3 dalis per makrofinansinės pagalbos teikimo laikotarpį ir jam pasibaigus.
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis
1.  Komisija reguliariai vertina makrofinansinės pagalbos rezultatus ir veiksmingumą, kad įsitikintų, ar tikslai buvo pasiekti, ir kad galėtų parengti rekomendacijas dėl būsimų operacijų gerinimo.
1.  Komisija reguliariai vertina kiekvienai konkrečiai pagalbą gaunančiai šaliai ar teritorijai teikiamos makrofinansinės pagalbos rezultatus ir veiksmingumą, kad įsitikintų, ar tikslai buvo pasiekti, ir kad galėtų parengti rekomendacijas dėl būsimų operacijų gerinimo. Vertindama pagal 6 straipsnio 1 dalį numatytų politinių sąlygų įgyvendinimą, Komisija konsultuojasi su EIVT.
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis
2.  Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai siunčia ex-post vertinimo ataskaitas, kuriose vertinama, kokiu mastu makrofinansinės pagalbos operacijomis prisidėta prie pagalbos tikslų.
2.  Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams siunčia ex-post vertinimo ataskaitas, kuriose vertinama, kokiu mastu neseniai baigtomis makrofinansinės pagalbos operacijomis kiekvienoje konkrečioje pagalbą gaunančioje šalyje ar teritorijoje prisidėta prie pagalbos tikslų.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Audito Rūmai atlieka pagalbos finansų valdymo auditą.
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis
3.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 straipsnis.
Išbraukta.

Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)
14a straipsnis

Naudojimasis suteiktais įgaliojimais

1. 2 straipsnio 1a ir 1b dalyse, 5 straipsnio 3 dalyje ir 7 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodyti įgaliojimai Komisijai suteikiami šio reglamento galiojimo laikotarpiui.
2.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.
3.  Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
4.  Pagal 2 straipsnio 1a ir 1b dalis, 5 straipsnio 3 dalį ir 7 straipsnio 3 ir 4 dalis priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
14 b straipsnis (naujas)
14b straipsnis

Peržiūra

1.  Ne vėliau kaip …* ir po to kas ketverius metus Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento taikymo ataskaitą.
2. 1 dalyje nurodytoje ataskaitoje pateikiama išsami pagal šį reglamentą suteiktos makrofinansinės pagalbos apžvalga ir prireikus kartu pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl šio reglamento persvarstymo.
* Ketveri metai po šio reglamento įsigaliojimo.
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir nustoja galioti 2013 m. gruodžio 31 d.

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas
Priedas išbrauktas.

Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
II a priedas (naujas)

Parlamento pakeitimas

IIa PRIEDAS

MAKROFINANSINĖ PAGALBA KONKREČIOMS ŠALIMS IR TERITORIJOMS

Pagalbą gaunanti šalis

Bendra didžiausia pagalbos suma

Pagalbos forma

Pagalbos teikimo laikotarpis

Paskola

Dotacija

Suma

Ilgiausias vidutinis grąžinimo terminas

Didžiausias mokėjimų dalimis skaičius

Suma

Didžiausias mokėjimų dalimis skaičius

(1) Klausimas buvo grąžintas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą (A7-0157/2012).

Teisinė informacija - Privatumo politika