Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0176(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0157/2012

Ingivna texter :

A7-0157/2012

Debatter :

PV 24/05/2012 - 7
CRE 24/05/2012 - 7

Omröstningar :

PV 24/05/2012 - 10.1
CRE 24/05/2012 - 10.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0220

Antagna texter
PDF 426kWORD 179k
Torsdagen den 24 maj 2012 - Strasbourg
Allmänna bestämmelser för makroekonomiskt stöd till tredjeländer ***I
P7_TA(2012)0220A7-0157/2012

Europaparlamentets ändringar av den 24 maj 2012 av förslaget till en förordning om allmänna bestämmelser för makroekonomiskt stöd till tredjeländer (COM(2011)0396 – C7-0187/2011 – 2011/0176(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Titeln
Europaparlamentets och rådets förordning om allmänna bestämmelser för makroekonomiskt stöd till tredjeländer

Europaparlamentets och rådets förordning om allmänna bestämmelser för makroekonomiskt stöd till tredjeländer och territorier

Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)
(1a)  Unionens makroekonomiska stöd bör användas för att tillhandahålla exceptionellt finansiellt stöd till tredjeländer som drabbats av tillfälliga betalningsbalansproblem. Till skillnad från andra EU-instrument som tillhandahåller direktstöd för unionens externa åtgärder (såsom instrumentet för stöd inför anslutningen*, Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet**, instrumentet för utvecklingssamarbete osv.), bör makroekonomiskt stöd inte användas för att ge ordinarie ekonomiskt stöd eller ha som primärt mål att stödja den ekonomiska och sociala utvecklingen i mottagarländerna. Det makroekonomiska stödet bör heller inte användas som ett bidrag kopplat till villkor för efterskänkande av skulder.
* Europaparlamentets och rådets förordning nr … av den … om instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT …)
** Europaparlamentets och rådets förordning nr … om inrättande av ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument (EUT…).
Europaparlamentets och rådets förordning nr … om inrättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (EUT…).
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 2
(2)  För närvarande grundas det makroekonomiska stödet till tredjeländer på landspecifika beslut av Europaparlamentet och rådet från fall till fall. Detta hämmar stödets effektivitet genom att onödiga fördröjningar uppstår mellan ansökan om makroekonomiskt stöd och den faktiska utbetalningen av stödet.
(2)  Ramförordningen syftar till att förtydliga bestämmelserna och förbättra EU-stödets effektivitet, bland annat genom att stärka tillämpningen av villkoren, öka insynen och formalisera kommissionens politiska bedömning samt förbättra den demokratiska effektiviteten och den demokratiska kontrollen.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 3
(3)  En ram för tillhandahållandet av makroekonomiskt stöd till tredjeländer med vilka unionen har viktiga politiska, ekonomiska och handelsmässiga kontakter skulle göra stödet effektivare. I synnerhet bör det vara möjligt att ge makroekonomiskt stöd till tredjeländer för att uppmuntra dem att anta ekonomipolitiska åtgärder som kan bidra till att lösa en betalningsbalanskris.
(3)  En ram för tillhandahållandet av makroekonomiskt stöd till tredjeländer bör uppmuntra dem att anta ekonomipolitiska åtgärder som kan bidra till att lösa en betalningsbalanskris.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 5
(5)  Antagandet av en allmän förordning för makroekonomiskt stöd på grundval av artiklarna 209 och 212 påverkar inte tillämpningen av artikel 213 i fördraget som gäller brådskande ekonomiskt stöd till tredjeländer och de befogenheter rådet har i samband med detta.
utgår
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 7
(7)  I sina slutsatser av den 8 oktober 2002 fastställde rådet kriterier för EU:s insatser för makroekonomiskt stöd (de så kallade Genvalkriterierna). Dessa kriterier bör formaliseras i en rättsakt som antas av både parlamentet och rådet, samtidigt som de uppdateras och förtydligas.
(7)  I sina slutsatser av den 8 oktober 2002 fastställde rådet kriterier för unionens insatser för makroekonomiskt stöd (de så kallade Genvalkriterierna). Dessa kriterier bör uppdateras och förtydligas i en rättsakt som antas av Europaparlamentet och rådet, bland annat när det gäller kriterierna för fastställande av den lämpliga formen för stöd (lån, bidrag eller en kombination av detta).
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 8
(8)  Lämpliga förfaranden och instrument bör skapas i förväg att unionen kan se till att det makroekonomiska stödet kan göras tillgängligt snabbt, särskilt när omständigheterna kräver omedelbara åtgärder. Detta skulle också förtydliga kriterierna som gäller för genomförandet av det makroekonomiska stödet och göra dem mer öppna.
(8)  Lämpliga förfaranden och instrument bör skapas i förväg för att unionen ska kunna göra det makroekonomiska stödet tillgängligt snabbt, särskilt när omständigheterna kräver omedelbara åtgärder, och för att förtydliga de kriterier som gäller för genomförandet av det makroekonomiska stödet och göra dem mer öppna.
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 9
(9)  Kommissionen bör se till att det makroekonomiska stödet överensstämmer med de viktigaste principerna, målen och åtgärderna som vidtas inom de olika områdena för externa åtgärder och unionens andra relevanta politikområden.
(9)  Kommissionen bör i sitt val av mottagarländer och i innehållet i samförståndsavtalen se till att det makroekonomiska stödet överensstämmer med de viktigaste principerna, målen och åtgärderna som vidtas inom de olika områdena för externa åtgärder och unionens andra relevanta politikområden.
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)
(9a)  Makroekonomiskt stöd är även ett utrikespolitiskt redskap för unionen och bör tjäna till att öka unionens synlighet och inflytande utanför unionens gränser. En nära medverkan från Europeiska utrikestjänstens sida i syfte att samordna och skapa samstämmighet i unionens utrikespolitik bör säkerställas under hela den makroekonomiska stödinsatsen.
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 10
(10)  Det makroekonomiska stödet bör främja mottagarländernas efterlevnad av de värderingar man delar med unionen, däribland demokrati, rättsstatsprincipen, goda styrelseformer, respekt för de mänskliga rättigheterna, hållbar utveckling och fattigdomsminskning, liksom principerna om en öppen, regelstyrd och rättvis handel.
(10)  Det makroekonomiska stödet bör inbegripa åtgärder för att förbättra mottagarländernas efterlevnad av de värderingar man delar med unionen, däribland demokrati, rättsstatsprincipen, goda styrelseformer, respekt för de mänskliga rättigheterna, bekämpning av tvångsarbete för barn, stöd för hållbar utveckling och fattigdomsminskning, liksom principerna om en öppen, regelstyrd och rättvis handel. Kommissionen bör regelbundet övervaka hur dessa mål uppfylls.
Ändring 11
Förslag till förordning
Skäl 13
(13)  Det makroekonomiska stödet ska komplettera de resurser som tillhandahålls av Internationella valutafonden (IMF) och andra multilaterala finansinstitut, och bördorna ska delas rättvist med andra givare. Stödet ska också innebära att unionens insatser skapar ett mervärde.
(11a)  Det makroekonomiska stödet ska i allmänhet komplettera de resurser som tillhandahålls av Internationella valutafonden (IMF) och andra europeiska eller multilaterala finansinstitut, och bördorna ska delas rättvist med dessa institutioner och andra givare. Stödet ska tillhandahållas där det innebär att unionens insatser skapar ett mervärde.
Ändring 12
Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)
(13a)  För att säkerställa att det makroekonomiska stödet kan uppfylla de krav som framkallas av akuta ekonomiska kriser, bör unionen se till att tillräckliga ekonomiska resurser anslås till denna budget. Det är också nödvändigt att se till att det makroekonomiska stödet är tillgängligt för samtliga stödberättigade länder, oavsett deras ekonomiska storlek, och att det tillämpas på lämpligt sätt i samspel med unionens övriga externa finansieringsinstrument.
Ändring 13
Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)
(14a)  För att uppnå balans mellan å ena sidan behovet av ett effektivt och ändamålsenligt unionsbistånd, och å andra sidan av behovet av ökad samstämmighet, insyn och demokratisk kontroll, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på stödberättigade länder och territorier och beviljande av stöd till vissa länder och territorier. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.
Ändring 14
Förslag till förordning
Skäl 15
(15)  Kommissionen bör tilldelas genomförandebefogenheter för att garantera enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning i samband med godkännande och förvaltning av insatser för makroekonomiskt stöd i mottagarländerna. Genomförandebefogenheterna bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter.
(15)  Kommissionen bör tilldelas genomförandebefogenheter för att garantera enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning. Genomförandebefogenheterna bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter.
Ändring 15
Förslag till förordning
Skäl 16
(16)  Granskningsförfarandet bör användas för antagandet av genomförandebeslut som fastställer belopp, form, varaktighet och allmänna villkor för de enskilda insatserna för makroekonomiskt stöd, eftersom dessa beslut har väsentliga budgetkonsekvenser.
utgår
Ändring 16
Förslag till förordning
Skäl 17
(17)  Det rådgivande förfarandet bör användas för antagandet av samförståndsavtalet om vilka ekonomipolitiska åtgärder som ska vidtas i samband med unionens makroekonomiska stöd, eftersom samförståndsavtalet varken är en genomförandeakt av allmän räckvidd eller har budgetkonsekvenser eller konsekvenser för tredjeland utöver de som redan följer av beslutet om beviljande av stöd.
utgår
Ändring 17
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1
1.  I denna förordning fastställs allmänna bestämmelser för beviljande av makroekonomiskt stöd till berättigade tredjeländer och territorier enligt artikel 2.
1.  I denna förordning fastställs allmänna bestämmelser för beviljande av unionens makroekonomiska stöd till berättigade tredjeländer och territorier enligt artikel 2 (mottagarländer).
Ändring 18
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2
2.  Makroekonomiskt stöd ska vara ett exceptionellt finansiellt instrument för obundet och obestämt betalningsbalansstöd till berättigade tredjeländer och territorier. Stödet ska syfta till att återställa en hållbar finansiell situation i länder med externa finansiella svårigheter. Det ska underbygga genomförandet av starka justerings- och strukturreformprogram som är avsedda att åtgärda mottagarlandets problem med betalningsbalansen.
2.  Makroekonomiskt stöd ska vara ett exceptionellt finansiellt instrument för obundet och obestämt betalningsbalansstöd till mottagarländer. Stödet ska syfta till att återställa en hållbar finansiell situation i mottagarländer med externa finansiella svårigheter. Det ska underbygga sådana mottagarländers genomförande av relevanta bilaterala avtal och program med unionen och ska fokusera på starka justerings- och strukturreformprogram som är avsedda att åtgärda mottagarlandets problem med betalningsbalansen.
Ändring 19
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3
3.  Makroekonomiskt stöd kan beviljas under förutsättning att det finns ett betydande externt finansieringsunderskott som identifierats gemensamt med de multilaterala finansinstituten, utöver de resurser som tillhandahålls av Internationella valutafonden (IMF) och andra multilaterala institut, trots genomförande av strikta program för ekonomisk stabilisering och reform.
3.  Makroekonomiskt stöd kan beviljas under förutsättning att det finns ett betydande externt finansieringsunderskott i respektive mottagarland som identifierats gemensamt med de europeiska eller multilaterala finansinstituten, utöver de resurser som tillhandahålls av Internationella valutafonden (IMF) och andra europeiska eller multilaterala finansinstitut, trots respektive mottagarlands genomförande av strikta program för ekonomisk stabilisering och reform.
Ändring 20
Förslag till förordning
Artikel 2 – rubriken
Stödberättigade länder

Stödberättigade länder och territorier

Ändring 21
Förslag till förordning
Artikel 2 – inledningen
Följande tredjeländer och territorier kan vara berättigade till makroekonomiskt stöd:

1.  Följande tredjeländer och territorier kan vara berättigade till makroekonomiskt stöd, under förutsättning att de uppfyller villkoren i artikel 6 (mottagarländer):
Ändring 22
Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led c
c)  Andra tredjeländer under exceptionella och väl motiverade omständigheter. Dessa länder ska stå nära Europeiska unionen politiskt, ekonomiskt och geografiskt.
c)  Andra tredjeländer som spelar en avgörande roll för den regionala stabiliteten och som har strategisk betydelse för unionen under exceptionella och väl motiverade omständigheter. Dessa länder ska stå nära Europeiska unionen politiskt, ekonomiskt och geografiskt.
Ändring 23
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1a (ny)
1a.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a i syfte att ändra punkterna 1 och 2 i bilaga I för att uppdatera den till följd av relevanta politiska beslut om länders status som kandidatländer eller potentiella kandidatländer eller om tillämpningsområdet för Europeiska grannskapspolitiken.
Ändring 24
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1b (ny)
1b.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a i syfte att vid behov komplettera denna förordning med stödberättigade länder som uppfyller kriterierna i punkt 1 c.
Ändring 25
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1
1.  De belopp som beviljas som makroekonomiskt stöd i form av bidrag enligt den här förordningen ska överensstämma med de budgetanslag som fastställts i den fleråriga budgetramen.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 26
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2
2.  De belopp som beviljas som makroekonomiskt stöd i form av lån enligt den här förordningen ska tillhandahållas i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 av den 25 maj 2009 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 27
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3
3.  De årliga anslagen ska godkännas av budgetmyndigheten inom budgetramens gränser. Referensbeloppen för perioden 2011–2013 fastställs i bilaga II.
3.  De årliga anslagen ska godkännas av budgetmyndigheten inom den fleråriga budgetramens gränser.
Ändring 28
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1
1.  Stödbeloppet ska grundas på mottagarlandets återstående externa finansieringsbehov. Detta ska fastställas av kommissionen i samarbete med de internationella finansinstituten, på grundval av en omfattande och väl dokumenterad kvantitativ bedömning. Kommissionen ska i synnerhet beakta IMF:s senaste prognoser för mottagarlandets betalningsbalans och ta hänsyn till de förväntade ekonomiska bidragen från multilaterala givare.
1.  Det föreslagna stödbeloppet ska grundas på mottagarlandets återstående externa finansieringsbehov. Detta ska fastställas av kommissionen i samarbete med IMF och andra europeiska eller multilaterala finansinstitut, på grundval av en omfattande och väl dokumenterad kvantitativ bedömning. Kommissionen ska i synnerhet beakta IMF:s och andra europeiska och multilaterala finansinstituts senaste prognoser för mottagarlandets betalningsbalans och ta hänsyn till de förväntade ekonomiska bidragen från multilaterala givare samt redan befintlig tilldelning från unionens övriga externa finansieringsinstrument i det berörda mottagarlandet.
Ändring 29
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2
2.  Vid fastställandet av det makroekonomiska stödbeloppet ska hänsyn också tas till behovet av att dela bördan rättvist med andra stödgivare.
2.  Vid fastställandet av det makroekonomiska stödbeloppet ska hänsyn också tas till behovet av att dela bördan rättvist mellan unionen och andra stödgivare. Unionens bidrag bör vara tillräckligt för att garantera unionen ett mervärde och bör normalt sett inte understiga 20 %.
Ändring 30
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3
3.  Om mottagarlandets finansieringsbehov minskar avsevärt under den period som det makroekonomiska stödet betalas ut kan kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 14.2 besluta att minska de medel som görs tillgängliga inom ramen för stödet, skjuta upp stödet eller avbryta stödet helt.
3.  Om mottagarlandets finansieringsbehov minskar avsevärt under den period som det makroekonomiska stödet betalas ut ska kommissionen på nytt utvärdera den ekonomiska och finansiella situationen i mottagarlandet, och ska på grundval av denna utvärdering ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a i syfte att ändra bilaga IIa för att minska de medel som görs tillgängliga inom ramen för stödet, skjuta upp stödet eller avbryta stödet helt.
Ändring 31
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)
1.  Ett förhandsvillkor för beviljande av makroekonomiskt stöd ska vara att mottagarlandet respekterar gällande demokratiska mekanismer, däribland parlamentariska flerpartisystem, rättsstatsprincipen och respekt för mänskliga rättigheter.
1.  Ett förhandsvillkor för beviljande av makroekonomiskt stöd ska vara att mottagarlandet respekterar gällande demokratiska mekanismer, däribland parlamentariska flerpartisystem, rättsstatsprincipen och respekt för mänskliga rättigheter. Utvärderingen av detta ska anförtros åt Europeiska utrikestjänsten i samarbete med kommissionen och ska beakta de resolutioner och betänkanden som Europaparlamentet antagit om mottagarländerna. Utvärderingen får omfatta politiska rekommendationer för att stärka de demokratiska institutionerna och respekten för de mänskliga rättigheterna, främja transparensen och stärka korruptionsbekämpningen. Rapporten ska läggas till varje enskild delegerad akt som avses i artikel 7.3. För att skydda unionens demokratiska värden och intressen och stärka mottagarländernas respekt för grundläggande rättigheter ska samförståndsavtalet innehålla landspecifika rekommendationer som överensstämmer med unionens externa åtgärder för att stärka rättsstaten, de mänskliga rättigheterna, arbetstagarnas rättigheter, transparens och kampen mot korruption.
Ändring 32
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2
2.  Makroekonomiskt stöd är villkorat av att det finns ett IMF-program som inbegriper utnyttjande av IMF:s resurser.
2.  Makroekonomiskt stöd är villkorat av att det finns ett IMF-program som inbegriper utnyttjande av IMF:s resurser eller resurser från ett annat europeiskt eller multilateralt finansinstitut.
Ändring 33
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3
3.  Utbetalning av stöd är villkorat av ett tillfredsställande genomförande av ett IMF-program. Ytterligare ett villkor är att landet inom en specifik tidsram ska ha genomfört en rad tydligt definierade ekonomisk-politiska åtgärder med fokus på strukturella reformer, som kommissionen och mottagarlandet ska komma överens om och som ska fastställas i ett samförståndsavtal.
3.  Utbetalning av stöd är villkorat av ett tillfredsställande genomförande av ett IMF-program eller ett program från ett annat europeiskt eller multilateralt finansinstitut och av respekt för de politiska och värdegrundsbaserade principerna. Ytterligare ett villkor är att landet inom en specifik tidsram ska ha genomfört en rad tydligt definierade ekonomisk-politiska åtgärder med fokus på strukturella reformer, som kommissionen och mottagarlandet ska komma överens om och som ska fastställas i ett samförståndsavtal.
Ändring 34
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2
2.  Om de villkor som anges i artiklarna 1, 2, 4 och 6 är uppfyllda ska kommissionen bevilja makroekonomiskt stöd i enlighet med förfarandet i artikel 14.2.
2.  När en begäran inkommer ska kommissionen göra en bedömning av om de villkor som anges i artiklarna 1, 2, 4 och 6 är uppfyllda för att bevilja makroekonomiskt stöd. Om dessa villkor är uppfyllda ska kommissionen i sitt beslut fastställa belopp och stödets form enligt villkoren i artikel 5 respektive artikel 3.
Ändring 35
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 och 3a (ny)
3.  I beslut om beviljande av lån ska lånebeloppet, lånets maximala genomsnittliga löptid och maximalt antal delbetalningar av det makroekonomiska stödet anges. I beslut om beviljande av bidrag ska belopp och maximalt antal delbetalningar anges. I båda fallen ska även tillgänglighetstiden för det makroekonomiska stödet fastställas. I regel ska denna inte överstiga tre år.
3.   Vid tillämpningen av punkt 2 ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 14a med avseende på att upprätta och ändra bilaga IIa för att tillhandahålla makroekonomiskt stöd till ett särskilt land eller territorium. I den delegerade akten ska kommissionen bland annat ange följande:
a)  I alla situationer, stödmottagaren, det högsta sammanlagda stödbeloppet, stödets form och tillgänglighetstiden för stödet.
b)  I beslut om beviljande av lån, lånebeloppet, lånets maximala genomsnittliga löptid och maximalt antal delbetalningar av det makroekonomiska stödet.
c)  I beslut om beviljande av bidrag, belopp och maximalt antal delbetalningar. Beslutet att bevilja ett bidrag ska åtföljas av en motivering för stödbidraget (eller bidragsdelen).
3a.  I regel ska tillgänglighetsperioden för det makroekonomiska stödet inte överstiga tre år.
Ändring 36
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4
4.  Efter godkännandet av beslutet om beviljande av makroekonomiskt stöd ska kommissionen och mottagarlandet, i enlighet med förfarandet i artikel 14.3, komma överens om de politiska åtgärder som avses i artikel 6.3, 6.4, 6.5 och 6.6.
4.  Efter antagandet av en delegerad akt om beviljande av makroekonomiskt stöd ska kommissionen, i nära samarbete med Europeiska utrikestjänsten, ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 14a för att i samförståndsavtalet komma överens om de politiska åtgärder som avses i artikel 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 och 6.6 med mottagarlandet.
Ändring 37
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5
5.  Efter godkännandet av beslutet om beviljande av makroekonomiskt stöd ska kommissionen och mottagarlandet komma överens om närmare finansiella villkor för stödet. Dessa ska fastställas i ett bidrags- eller låneavtal.
5.  Efter antagandet av en delegerad akt om beviljande av makroekonomiskt stöd ska kommissionen och mottagarlandet komma överens om närmare finansiella villkor för stödet. Dessa ska fastställas i ett bidrags- eller låneavtal.
Ändring 38
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 6
6.  Kommissionen ska underrätta Europaparlamentet och rådet om utvecklingen när det gäller landspecifikt stöd och förse dessa med relevant dokumentation.
6.  Kommissionen ska underrätta Europaparlamentet och rådet om utvecklingen när det gäller landspecifikt stöd och i god tid förse dessa med relevant dokumentation.
Ändring 39
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2
2.  Stödet ska betalas ut i successiva delbetalningar, under förutsättning att de villkor som avses i artikel 6.2 och 6.3 har uppfyllts.
2.  Stödet ska betalas ut i successiva delbetalningar, under förutsättning att de villkor som avses i artikel 6.1, 6.2 och 6.3 har uppfyllts.
Ändring 40
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3
3.  Kommissionen ska med jämna mellanrum kontrollera att villkoren som avses i artikel 6.2 och 6.3 fortsätter att uppfyllas.
3.  Kommissionen ska med jämna mellanrum kontrollera att villkoren som avses i artikel 6.2 och 6.3 fortsätter att uppfyllas. Europeiska utrikestjänsten ska regelbundet, och vid oförutsedda händelser utan dröjsmål, kontrollera att de villkor som avses i artikel 6.1 fortfarande är uppfyllda, och informera kommissionen om detta.
Ändring 41
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4
4.  Om villkoren som avses i artikel 6.2 och 6.3 inte uppfylls kan kommissionen tillfälligt uppskjuta, minska eller dra in utbetalningen av stödet.
4.  Om villkoren som avses i artikel 6.1, 6.2 och 6.3 inte uppfylls kan kommissionen, i nära samarbete med Europeiska utrikestjänsten, tillfälligt uppskjuta, minska eller dra in utbetalningen av stödet.
Ändring 42
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4a (ny)
4a.  I dessa fall, och om uppskjutandet av insatserna hävs efter samråd med Europeiska utrikestjänsten, ska kommissionen informera Europaparlamentet och rådet om skälen till detta.
Ändring 43
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1
1.  Mottagarländerna ska regelbundet kontrollera att finansieringen från unionens budget används korrekt, och vidta lämpliga åtgärder för att förhindra oegentligheter och bedrägerier samt vid behov vidta rättsliga åtgärder för att återvinna medel som tillhandahållits enligt denna förordning och som förskingrats.
1.  Avtal som ingås med stöd av denna förordning ska innehålla bestämmelser som säkerställer att mottagarländerna regelbundet kontrollerar att finansieringen från unionens budget används korrekt, och vidta lämpliga åtgärder för att förhindra oegentligheter och bedrägerier samt vid behov vidta rättsliga åtgärder för att återvinna medel som tillhandahållits enligt denna förordning och som förskingrats.
Ändring 44
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3a (ny)
3a.  Det samförståndsavtal som avses i artikel 6.3 och övriga avtal som ingås med stöd av denna förordning ska säkerställa kommissionens och revisionsrättens rättigheter enligt punkterna 2 och 3 i denna artikel under och efter tillgänglighetsperioden för det makroekonomiska stödet.
Ändring 45
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1
1.  Kommissionen ska regelbundet utvärdera det makroekonomiska stödets resultat och effektivitet för att fastställa huruvida målen har uppnåtts och kunna utforma rekommendationer för att förbättra kommande insatser.
1.  Kommissionen ska regelbundet utvärdera det makroekonomiska stödets resultat och effektivitet avseende varje enskilt mottagarland eller territorium för att fastställa huruvida målen har uppnåtts och kunna utforma rekommendationer för att förbättra kommande insatser. Vid utvärdering av hur de politiska villkoren enligt artikel 6.1 fungerar ska kommissionen samråda med Europeiska utrikestjänsten.
Ändring 46
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2
2.  Kommissionen ska överlämna utvärderingsrapporterna till Europaparlamentet och rådet, med en bedömning av i vilken omfattning nyligen genomförda insatser för makroekonomiskt stöd har bidragit till stödets syften.
2.  Kommissionen ska överlämna utvärderingsrapporterna till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten, med en bedömning av i vilken omfattning nyligen genomförda makrofinansiella stödinsatser avseende ett visst mottagarland eller territorium har bidragit till stödets syften.
Ändring 47
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2a (ny)
2a.  Revisionsrätten ska granska den ekonomiska förvaltningen av stödet.
Ändring 48
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3
3.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.
utgår
Ändring 49
Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)
Artikel 14a

Utövande av delegeringen

1.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2.1a, 2.1b, 5.3, 7.3 och 7.4 ska ges till kommissionen för den period som denna förordning är i kraft.
2.  Delegeringen av befogenhet får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
3.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
4.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 2.1a, 2.1b, 5.3, 7.3 och 7.4 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
Ändring 50
Förslag till förordning
Artikel 14b (ny)
Artikel 14b

Översyn

1.  Senast den ...*, och därefter vart fjärde år, ska kommissionen överlämna en rapport om tillämpningen av denna förordning till Europaparlamentet och rådet.
2.  Den rapport som avses i punkt 1 ska innehålla en detaljerad översikt av det makroekonomiska stöd som beviljas enligt denna förordning och ska, i tillämpliga fall, åtföljas av ett lagstiftningsförslag för en översyn av denna förordning.
* Fyra år efter denna förordnings ikraftträdande.
Ändring 51
Förslag till förordning
Artikel 15
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och upphör att gälla den 31 december 2013.

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Ändring 52
Förslag till förordning
Bilaga II
Bilagan utgår.

Ändring 53
Förslag till förordning
Bilaga IIa (ny)

Ändring

BILAGA IIa

MAKROEKONOMISKT STÖD TILL VISSA LÄNDER OCH TERRITORIER

Mottagarland

Högsta sammanlagda stödbelopp

Stödform

Tillgänglig-hetsperiod för stödet

Lån

Bidrag

Belopp

Maximal genomsnittlig löptid

Högsta antal delbetalningar

Belopp

Högsta antal delbetalningar

(1) Ärendet återförvisades till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling enligt artikel 57.2 andra stycket i arbetsordningen (A7-0157/2012).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy