Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2658(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0235/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 24/05/2012 - 10.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0221

Priimti tekstai
PDF 216kWORD 57k
Ketvirtadienis, 2012 m. gegužės 24 d. - Strasbūras
Padėtis Ukrainoje.Julijos Timošenko atvejis
P7_TA(2012)0221RC-B7-0235/2012

2012 m. gegužės 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Ukrainos (2012/2658(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Ukrainos, ypač į 2011 m. birželio 9 d.(1) , 2011 m. spalio 27 d.(2) ir 2011 m. gruodžio 1 d.(3) rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 3 d. EURONEST parlamentinės asamblėjos rezoliuciją dėl Julijos Tymošenko padėties,

–  atsižvelgdamas į vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton 2012 m. balandžio 26 d. padarytą pareiškimą dėl Julijos Tymošenko padėties,

–  atsižvelgdamas į Europos Komisijos narės, atsakingos už sporto klausimus, Androullos Vassiliou 2012 m. gegužės 4 d. padarytą pareiškimą dėl 2012 m. Europos futbolo čempionato,

–  atsižvelgdamas į Lenkijos Prezidento Bronislawo Komorowskio 2012 m. gegužės 9 d. pareiškimą, kuriame teigiama, kad 2012 m. Europos futbolo čempionatas turi įvykti,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 15 d. paskelbtą Europos kaimynystės politikos įgyvendinimo Ukrainoje pažangos ataskaitą(4),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 15 d. vykusio ES ir Ukrainos bendradarbiavimo tarybos posėdžio išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 7 d. įvykusiame Prahos Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikime priimtą bendrą deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į užbaigtas ES ir Ukrainos derybas dėl asociacijos susitarimo, įskaitant derybas dėl glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiškos laisvosios prekybos zonos ir šio susitarimo parafavimą,

–  atsižvelgdamas į 1998 m. kovo 1 d. įsigaliojusį Europos Sąjungos ir Ukrainos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą (PBS)(5) ir į vykstančias derybas dėl asociacijos susitarimo, skirto pakeisti PBS,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi Ukraina yra Europos Sąjungai strategiškai svarbi šalis; kadangi dėl savo dydžio, išteklių gausos, gyventojų skaičiaus ir geografinės vietos Ukraina užima savitą padėtį Europoje ir todėl tai itin svarbi regiono veikėja, turinti didžiulę įtaką viso žemyno saugumui, stabilumui ir klestėjimui ir todėl turėtų prisiimti dalį politinės atsakomybės,

B.  kadangi Ukrainos laimėjimai žmogaus teisių srityje, jos pagarba piliečių ir pagrindinėms laisvėms, teisinės valstybės principams, įskaitant teisingus, nešališkus ir nepriklausomus teisinius procesus, ir jos dėmesys vidaus reformai, yra tolesnės ES ir Ukrainos santykių raidos prielaida,

C.  kadangi ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo pasirašymas, įskaitant tvirtos ir visapusiškos laisvosios prekybos zonos sukūrimą, bus svarbus galimai Ukrainos integracijai į Europą; kadangi kuo daugiau bendrų vertybių turės Ukraina ir ES ir kuo labiau Ukraina įgyvendins reformas vadovaudamasi šio susitarimo nuostatomis, tuo tvirtesni palaipsniui taps jos ir ES santykiai; kadangi ES taip pat labai svarbu, kad erdvė, kurioje būtų vadovaujamasi teisinės valstybės principais ir kurioje klestėtų gerovė, nusidriektų palei jos rytinę sieną, kurios didelę dalį sudaro siena su Ukraina,

D.  kadangi Ukrainoje dar nebuvo įgyvendinta išsami kai kurių teismų sistemos reforma ir priemonės, kurios padėtų užtikrinti pagarbą teisinės valstybės principams vykdant nusikaltimų tyrimus ir teisminį persekiojimą, įskaitant sąžiningus, nešališkus ir nepriklausomus teismo procesus; kadangi šios reformos turi būti plėtojamos glaudžiai bendradarbiaujant su Venecijos komisija; kadangi 2012 m. birželio 26 d. turi būti priimta nutartis dėl kasacinio skundo J. Tymošenko byloje, pagal kurį skundžiamas Kijevo Pečersko apygardos teismo sprendimas,

E.  kadangi 2011 m. spalio 11 d. nuosprendis buvusiai Ukrainos ministrei pirmininkei Julijai Tymošenko skirti septynerius metus kalėjimo ir kitų aukštų buvusios vyriausybės pareigūnų teismo procesai yra nepriimtini ir yra selektyvaus teisingumo atvejai; kadangi užfiksuoti dideli trūkumai, susiję su teismų nepriklausomumu ir reformų stoka visais teisminio proceso aspektais: baudžiamuoju persekiojimu, teisminiu procesu, nuosprendžiu, sulaikymu ir apeliacijomis;

F.  kadangi ES ir toliau pabrėžia, kad reikia gerbti teisinės valstybės principus, įskaitant sąžiningus, nešališkus ir nepriklausomus teismo procesus, ir vengti pavojaus kelti įtarimus, jog teisminės priemonės naudojamos selektyviai; kadangi ES mano, kad šie principai ypač svarbūs šalyje, kuri siekia įtvirtinti stipresnius sutartinius santykius, grindžiamus politine asociacija,

G.  kadangi Ukrainoje ir toliau yra plačiai paplitusi korupcija bei piktnaudžiavimas valdžia ir būtina, kad valdžios institucijos imtųsi tvirtų veiksmų, t. y. užtikrintų, kad atsakingi asmenys būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn; kadangi teisminis persekiojimas ir tyrimai turi būti nešališki ir nepriklausomi ir negali būti naudojami siekiant politinių tikslų;

H.  kadangi savo preliminarioje ataskaitoje Danijos Helsinkio komitetas žmogaus teisių klausimais, stebėjęs teismo procesą, kuriame buvo nagrinėjama Julijos Tymošenko byla, nustatė esminių Ukrainos baudžiamojo teisingumo sistemos trūkumų, dėl kurių buvo neigiamai paveikta individualių žmogaus teisių ir teisinės valstybės principo apsauga,

I.  kadangi galimas Ukrainos integravimasis į Europą turi būti grindžiamas politika, pagal kurią būtų sistemingai ir visam laikui reformuota nemažai svarbių sričių (pvz., institucinė, politinė, ekonominė ir socialinė); kadangi vienos svarbios reformos jau įvykdytos arba vykdomos, o kitos dar turi būti pradėtos vykdyti; kadangi pagrindas, sukurtas pasirašius asociacijos susitarimą, būtų gyvybiškai svarbi Ukrainos modernizavimo priemonė ir šalies vidaus reformų vykdymo planas, taip pat nacionalinio susitaikymo priemonė, kurį padėtų šaliai įveikti neigiamas pastarojo meto tendencijas, panaikinti dabartinį Ukrainos visuomenės susiskaidymą ir ją susivienyti vardan tikslo integruotis į Europą remiantis demokratijos, įstatymo viršenybės, žmogaus teisių ir geros valdysenos vertybėmis,

J.  kadangi birželį Ukrainoje, kaip ir Lenkijoje, vyks 2012 m. Europos futbolo čempionatas; kadangi iki šiol aukšto lygio Europos politikai yra paskelbę, kad nedalyvaus Ukrainoje vyksiančiose rungtynėse, tačiau neragino boikotuoti Europos futbolo čempionato rungtynių,

1.  pabrėžia, kad vienas iš pagrindinių jo užsienio politikos tikslų – stiprinti ir puoselėti ryšius su Ukraina, taip pat stiprinti Europos kaimynystės politiką, kurios tikslas – skatinti politinius, ekonominius ir kultūrinius susijusių šalių ir ES bei jos valstybių narių santykius; pabrėžia, kad, norint pasirašyti ir ratifikuoti asociacijos susitarimą ir jį veiksmingai įgyvendinti, turės būti pagerinta žmogaus teisių padėtis, įskaitant politinių sprendimų dekriminalizaciją reformuotame baudžiamajame kodekse, teisinės valstybės principų laikymąsi, demokratijos stiprinimą, be to, turi būti nutrauktas politinės opozicijos slopinimas ir surengti laisvi, sąžiningi ir skaidrūs rinkimai;

2.  pabrėžia, kad dabartines Ukrainos ir Europos Sąjungos santykių problemas galima išspręsti tik remiantis aiškiu Ukrainos valdžios institucijų noru vykdyti ir įgyvendinti būtinas reformas, ypač teisinės ir teisminės sistemos, siekiant, kad būtų visapusiškai paisoma demokratijos principų, pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, mažumų teisių ir teisinės valstybės principų; ragina, kad Europos Sąjungos institucijos ir Europos Taryba bei jos Venecijos komisija aktyviai ir veiksmingai remtų šį reformų procesą;

3.  pakartoja savo susirūpinimą dėl ankstesnių ir dabartinių aukšto rango vyriausybės pareigūnų teismo procesų, kurių eiga neatitiko Europos teisingumo, nešališkumo, skaidrumo ir nepriklausomumo standartų; ragina besąlygiškai nedelsiant išlaisvinti visus kalinius, nuteistus dėl politinių priežasčių, taip pat ir opozicijos lyderius;

4.  smerkia bausmės skyrimo buvusiai Ministrei Pirmininkei Julijai Tymošenko faktą; pabrėžia, kad teisinės valstybės ir nepriklausomos teismų sistemos stiprinimas, taip pat griežta kova su korupcija yra labai svarbūs veiksniai ne tik stiprinant ES ir Ukrainos ryšius, bet taip pat įtvirtinant demokratiją Ukrainoje;

5.  ragina Ukrainos valdžios institucijas skirti politinę ir baudžiamąją atsakomybę ir atsižvelgiant į tai atitinkamai pakeisti šiuo metu galiojantį baudžiamąjį kodeksą; pabrėžia, kad demokratinė kova dėl politinių sprendimų turi vykti parlamente ir – dalyvaujant rinkėjams – per laisvus rinkimus ir kad jai neturi būti kenkiama vykdant asmeniškai ar politiškai motyvuotus baudžiamojo persekiojimo veiksmus ir manipuliuojant baudžiamųjų bylų teismų sprendimais;

6.  ragina Ukrainos valdžios institucijas prieš prasidedant rikimų kampanijai paaiškinti kalinių, nuteistų dėl politinių priežasčių, padėtį;

7.  ragina Ukrainos valdžios institucijas užtikrinti nešališkumą ir skaidrumą per kasacinės J. Tymošenko bylos nagrinėjimą, kuris turėtų vykti laikantis Europoje įprastų sąžiningų ir teisingų teisinių standartų ir praktikos, ir reikalauja nutraukti selektyvaus teisingumo vykdymą politinių ir kitų oponentų atžvilgiu; apgailestauja, kad aukštasis specializuotas Ukrainos baudžiamųjų ir civilinių bylų teismas atidėjo savo nutartį dėl kasacinio skundo J. Tymošenko byloje, pagal kurį skundžiamas Kijevo Pečersko apygardos teismo sprendimas; atkreipia dėmesį į tai, kad kasacinis teismo posėdis Julijos Tymošenko byloje nukeltas į 2012 m. birželio 26 d., mano, kad šis delsimas yra apgailestautinas, ir įspėja dėl teismo proceso vilkinimo;

8.  ragina Ukrainos valdžios institucijas užtikrinti, kad būtų visapusiškai gerbiama visų dėl politinių priežasčių nuteistų kalinių, įskaitant J. Tymošenko, J. Lutsenko ir V. Ivaščenko, teisė į tinkamą medicininę pagalbą atitinkamoje įstaigoje, nevaržoma teisė kreiptis į savo advokatą ir teisė būti lankomiems artimųjų ir kitų asmenų, pvz., ES ambasadoriaus; pabrėžia, kad Ukraina turi visapusiškai gerbti kaltinamųjų ir kalinių juridines ir žmogaus teises, įskaitant teisę į medicininę priežiūrą vadovaujantis tarptautiniais standartais; smerkia tai, kad kalėjimo apsaugininkai naudojo jėgą prieš Juliją Tymošenko, ir primena Ukrainos įsipareigojimą skubiai ir nešališkai išnagrinėti bet kokius skundus dėl kankinimo ar kitokios žiauraus, nežmoniško arba žeminančio elgesio;

9.  ragina Ukrainos valdžios institucijas sukurti nepriklausomą ir nešališką tarptautinę teisinę grupę, kuri teiktų ataskaitas apie galimus pagrindinių teisių ir laisvių pažeidimus Julijos Tymošenko ir kitų vyriausybės narių bylose; palankiai vertina Europos Parlamento Pirmininko Martino Schulzo ir Ukrainos ministro pirmininko Mykolos Azarovo susitikimo rezultatus ir tikisi, kad Ukrainos valdžios institucijos pateiks atsaką į pasiūlymą, dėl kurio susitarta, pateikdamas skubaus jo įgyvendinimo gaires siekiant užtikrinti, kad bendradarbiaujant su „Charité“ klinikos medikais ir jiems remiant Julijai Tymošenko būtų suteiktas deramas medicininis gydymas ir kad autoritetingas ir kompetentingas ES asmuo atliktų teisminį buvusios Ukrainos ministrės pirmininkės apeliacijos ir kasacijos proceso bei būsimų teismų patikrinimą;

10.  teigiamai vertina tai, kad J. Tymošenko jos pačios sprendimu perkelta iš Kačanivkos kalėjimo į ligoninę ir atkreipia dėmesį į neseniai įvykusį tarptautinių medicinos ekspertų apsilankymą;

11.  primygtinai reikalauja, kad visi ankstesnių ir dabartinių aukšto rango vyriausybės pareigūnų teismo procesai būtų vykdomi vadovaujantis Europos teisingumo, nešališkumo, skaidrumo ir nepriklausomumo standartais; smerkia tai, kad Ukrainos valdžios institucijos kelia naujas politiniais motyvais grindžiamas bylas J. Tymošenko ir kitiems, pažeidžiant teisinės valstybės principus;

12.  reiškia nerimą dėl demokratinių laisvių padėties, taip pat dėl valstybės institucijų naudojimo partiniais ir politinio keršto tikslais;

13.  parėžia, jog nepaprastai svarbu, kad vėliau šiais metais Ukrainoje būtų surengti laisvi, sąžiningi ir skaidrūs parlamento rinkimai ir opozicijos lyderiams būtų užtikrinta teisė dalyvauti, taip pat kad būtina išsaugoti stiprų įsipareigojimą vadovautis demokratinėmis vertybėmis ir teisinės valstybės principais – taip pat ir laikotarpiu tarp rinkimų; ragina Europos Parlamentą savarankiškai dalyvauti tarptautinėje rinkimų stebėjimo misijoje ir stebėti ateinančius parlamento rinkimus;

14.  primena Ukrainos valdžios institucijoms, kad būtinos visapusiškos reformos ir kad norint Ukrainoje taikyti normas ir standartus, kuriais vadovaujamasi Europoje, jos turi būti įgyvendintos; pabrėžia, kad Ukrainos ir ES suartėjimas turėtų būti grindžiamas jos įsipareigojimu gerbti ES vertybes ir laisves; pabrėžia, kad nepriklausomi teismai yra viena iš svarbiausių prielaidų šiems standartams užtikrinti;

15.  pabrėžia, kad visiškai laikantis teisės aktų žmogaus teisių srityje ir įtvirtinus ESBO standartus būtų sustiprintas Ukrainos patikimumas, kai ji 2013 m. pirmininkaus ESBO;

16.  tikėdamasis, kad 2012 m. Europos futbolo čempionatas Lenkijoje ir Ukrainoje vyks sėkmingai, ragina Europos politikus, kurie nori dalyvauti Ukrainoje rengsimose 2012 m. čempionato rungtynėse, viešai ir aiškiai paskelbti, kad jie yra susipažinę su politine padėtimi šalyje, ir ieškoti galimybių aplankyti kalėjime politinius kalinius arba vykti kaip privatiems asmenims, o ne kaip aukštiems pareigūnams;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos išorės veiksmų tarnybai (EIVT), Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, Ukrainos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui, taip pat Europos Tarybos ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Parlamentinėms asamblėjoms.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0272.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0472.
(3) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0545.
(4) SWD(2012)0124.
(5) OL L 49, 1998.2.19, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika