Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2658(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0235/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/05/2012 - 10.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0221

Antagna texter
PDF 126kWORD 45k
Torsdagen den 24 maj 2012 - Strasbourg
Situationen i Ukraina, fallet med Julia Tymosjenko
P7_TA(2012)0221RC-B7-0235/2012

Europaparlamentets resolution av den 24 maj 2012 om Ukraina (2012/2658(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ukraina, särskilt resolutionerna av den 9 juni 2011(1), 27 oktober 2011(2) och 1 december 2011(3),

–  med beaktande av resolutionen av den 3 april 2012 från den parlamentariska församlingen Euronest om situationen för Julia Tymosjenko,

–  med beaktande av uttalandet av den 26 april 2012 från den vice ordföranden/höga representanten Catherine Ashton om situationen för Julia Tymosjenko,

–  med beaktande av uttalandet av den 4 maj 2012 från Androulla Vassiliou, kommissionsledamot med ansvar för idrott, om fotbolls-EM 2012,

–  med beaktande av uttalandet av den 9 maj 2012 från Polens president Bronisław Komorowski om att fotbolls-EM 2012 bör äga rum,

–  med beaktande av framstegsrapporten av den 15 maj 2012 om genomförandet av den europeiska grannskapspolitiken(4),

–  med beaktande av slutsatserna från mötet den 15 maj 2012 i samarbetsrådet EU–Ukraina,

–  med beaktande av den gemensamma förklaring som utfärdades vid toppmötet i Prag den 7 maj 2009 om det östliga partnerskapet,

–  med beaktande av slutförandet av förhandlingarna mellan EU och Ukraina om associeringsavtalet, även förhandlingarna om ett djupgående och omfattande frihandelsområde samt paraferingen av avtalet,

–  med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Ukraina, som trädde i kraft den 1 mars 1998(5), och av de pågående förhandlingarna om ett associeringsavtal avsett att ersätta partnerskaps- och samarbetsavtalet,

–  med beaktande av artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Ukraina är en strategiskt viktig granne för EU, och Ukrainas storlek, resurser, befolkning och geografiska läge ger landet en särställning i Europa och gör det till en viktig regional aktör som i betydande grad påverkar säkerheten, stabiliteten och välståndet i hela vår världsdel och som därför bör ta sin del av det politiska ansvaret.

B.  Situationen för de mänskliga rättigheterna i Ukraina, respekten för medborgerliga och grundläggande friheter, rättsstatsprincipen samt införandet av rättvisa, opartiska och oberoende rättegångar, samt landets fokus på interna reformer, utgör nödvändiga förutsättningar för en vidareutveckling av förbindelserna mellan EU och Ukraina.

C.  Undertecknandet av associeringsavtalet mellan EU och Ukraina, däribland ett djupgående och brett frihandelsområde, kommer att bli viktigt för Ukrainas europeiska utsikter. Ju mer Ukraina delar EU:s gemensamma värden och ju mer landet genomför reformer i avtalets anda, desto djupare kommer dess förbindelser med EU stegvis att bli. Det är också av stor vikt för EU att rättsstatsområdet och välståndet sprider sig över östgränsen, som till stor del utgörs av gränsen med Ukraina.

D.  En genomgripande reform av delar av rättsväsendet har ännu inte genomförts i Ukraina och inte heller åtgärder för att garantera respekten för att brottsutredningar och åtal ska ske i laga ordning eller principen om rättvisa, opartiska och oberoende rättsliga förfaranden. Dessa reformer måste utvecklas i nära samarbete med Venedigkommissionen. Avgörandet gällande kassationsöverklagandet i Tymosjenkomålet mot domen från distriktsdomstolen i Petjersk, Kiev, väntas den 26 juni 2012.

E.  Den 11 oktober 2011 dömdes Ukrainas före detta premiärminister Julia Tymosjenko till sju års fängelse, och rättegångarna mot andra högt uppsatta företrädare för den tidigare regeringen kan inte accepteras och utgör ett utslag av selektiv rättvisa. Allvarliga brister har konstaterats i fråga om rättsväsendets oberoende och frånvaron av reformer i alla aspekter av det rättsliga skeendet: åtal, rättegång, dom, frihetsberövande och överklagande.

F.  EU fortsätter att understryka att rättsstatsprincipen måste respekteras. Hit hör också att rättegångarna ska vara rättvisa, opartiska och oberoende och inte får ge intryck av att rättsliga åtgärder tillgrips selektivt. EU anser att dessa principer är särskilt viktiga i ett land som strävar efter ett mera djupgående avtalsförhållande som bygger på politisk associering.

G.  Korruption och maktmissbruk är fortfarande mycket utbredda fenomen i Ukraina och måste bemötas otvetydigt av myndigheterna genom att de ansvariga ställs inför rätta. Åtal och utredningar måste vara rättvisa och oberoende och får inte underordnas politiska syften.

H.  Den danska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter, som har övervakat de rättsliga förfarandena i fallet Julia Tymosjenko, påtalade i sin preliminära rapport att det ukrainska straffrättsliga systemet har grundläggande brister som har inverkat negativt på skyddet för enskilda mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen.

I.  Ukrainas europeiska utsikter måste baseras på en politik med systematiska och oåterkalleliga reformer på ett antal viktiga institutionella, politiska, ekonomiska och sociala områden. Viktiga reformer har redan genomförts, eller håller på att genomföras, medan andra fortfarande måste införas. Den ram som skapas genom associeringsavtalet kommer att ge Ukraina ett viktigt verktyg för modernisering, en färdplan för de inhemska reformerna samt ett verktyg för nationell försoning. Detta kommer att hjälpa landet att vända den senaste tidens negativa utveckling, överbrygga de befintliga klyftorna i det ukrainska samhället och ena landet kring målet om europeiska framtidsutsikter, grundat på demokratiska värden, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter och goda styrelseformer.

J.  Ukraina står som värd för fotbolls-EM 2012 tillsammans med Polen i juni. Hittills har högt uppsatta politiker i Europa uppgett att de inte kommer att närvara vid matcherna som hålls i Ukraina, men har inte uppmanat till bojkott av matcherna i fotbolls-EM.

1.  Europaparlamentet understryker att ett av dess centrala utrikespolitiska mål är att förbättra och utveckla förbindelserna med Ukraina och stärka den europeiska grannskapspolitiken, som syftar till att främja de berörda ländernas politiska, ekonomiska och kulturella förbindelser med EU och dess medlemsstater. Parlamentet betonar att undertecknandet och ratificeringen av associeringsavtalet och dess verkningsfulla genomförande kräver en förbättrad situation för de mänskliga rättigheterna, däribland en avkriminalisering av politiska beslut inom ramen för en reformerad brottsbalk, rättstatsprinciper, djupgående demokrati, och där målet är att få ett slut på förtrycket av den politiska oppositionen och få till stånd fria, rättvisa och öppna val.

2.  Europaparlamentet betonar att de nuvarande problemen i förbindelserna mellan Ukraina och EU kan lösas endast om de ukrainska myndigheterna visar en tydlig vilja att införa och driva igenom de nödvändiga reformerna, särskilt i rätts- och domstolsväsendet, för att till fullo efterleva principerna om demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna, de grundläggande friheterna och minoriteters rättigheter samt rättsstatsprincipen. Parlamentet vill att denna reformprocess får aktivt och verksamt stöd från institutionerna i EU och Europarådet samt dess Venedigkommission.

3.  Europaparlamentet uttrycker på nytt sin oro över att de rättsliga förfarandena mot tidigare och nuvarande höga regeringstjänstemän inte genomförs i enlighet med europeiska standarder för rättvisa, opartiskhet, öppenhet och oberoende. Parlamentet uppmanar till ett villkorslöst och omedelbart frigivande av alla politiska fångar, däribland ledare för oppositionen.

4.  Europaparlamentet beklagar domen mot f.d. premiärminister Julia Tymosjenko. Parlamentet betonar att en starkare rättsstat, ett oberoende rättsväsen och trovärdig korruptionsbekämpning är en förutsättning inte bara för att fördjupa förbindelserna mellan EU och Ukraina utan även för att befästa demokratin i Ukraina.

5.  Europaparlamentet uppmanar de ukrainska myndigheterna att skilja på politiskt och kriminellt ansvar och att ändra den nuvarande brottsbalken i enlighet därmed. Parlamentet understryker att den demokratiska kampen för politiska beslut ska föras i parlamentet och med väljarnas deltagande i fria val, och att denna kamp inte får tillintetgöras av personligt eller politiskt motiverade handlingar som åtal och förfalskade domar i brottmålsdomstolar.

6.  Europaparlamentet uppmanar de ukrainska myndigheterna att klargöra situationen för de politiska fångarna innan valkampanjen inleds.

7.  Europaparlamentet uppmanar de ukrainska myndigheterna att säkerställa opartiskhet och öppenhet i kassationsförhandlingarna i Tymosjenkomålet, som bör bedrivas i linje med europeiska standarder för rättvisa rättsliga normer och rättspraxis, samt kräver ett slut på tillämpningen av selektiv rättvisa riktad mot politiska och andra motståndare. Parlamentet beklagar djupt beslutet i Ukrainas högsta specialdomstol för brott- och civilmål om att skjuta upp avgörandet om kassationsprövningen av Tymosjenkomålet i fråga om det beslut som fattats av distriktsdomstolen i Petjersk, Kiev. Parlamentet noterar att kassationsutfrågningen i fallet Julia Tymosjenko ajournerades till den 26 juni 2012. Parlamentet anser att en sådan fördröjning är beklaglig och varnar för att de vederbörliga rättsliga förfarandena förhalas.

8.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de ukrainska myndigheterna att säkra full respekt för samtliga politiska fångars, inbegripet Julia Tymosjenkos, Jurij Lutsenkos och Valerij Ivasjtjenkos, rätt till adekvat läkarvård vid en lämplig institution liksom deras rätt att få tillgång till sina advokater utan några inskränkningar samt deras rätt att få ta emot besök av släktingar och andra personer såsom EU-ambassadörer. Parlamentet betonar behovet av att Ukraina fullt ut respekterar de rättsliga och mänskliga rättigheterna för åtalade och häktade, inbegripet deras rätt till läkarvård, i överensstämmelse med internationella normer. Parlamentet fördömer bruket av det våld som fängelsepersonal har utsatt Julia Tymosjenko för och påminner om Ukrainas skyldighet att omedelbart och opartiskt granska varje klagomål gällande tortyr eller andra former av grym, omänsklig eller förnedrande behandling.

9.  Europaparlamentet kräver att de ukrainska myndigheterna tillsätter en oberoende och opartisk internationell juridisk panel som ska rapportera om de eventuella kränkningarna av de grundläggande rättigheterna och friheterna i fallen med Julia Tymosjenko och andra medlemmar i hennes regering. Parlamentet noterar med glädje resultatet av mötet mellan Europaparlamentets talman Martin Schulz och Ukrainas premiärminister Mykola Azarov, och förväntar sig att de ukrainska myndigheterna reagerar på det överenskomna förslaget genom att tillhandahålla riktlinjer för dess snabba genomförande så att man dels kan garantera att Ukrainas före detta premiärminister Julia Tymosjenko får adekvat läkarvård (detta i samarbete med och med stöd av det medicinska teamet från Charité), dels kan garantera att överklagande- och kassationsförfarandena och de kommande rättegångarna mot henne blir föremål för rättslig prövning av en auktoritativ och behörig instans inom EU.

10.  Europaparlamentet välkomnar att Tymosjenko på egen begäran har flyttats från Katjanivska-fängelset till sjukhuset, och uppmärksammar att hon nyligen fick besök av internationella medicinska experter.

11.  Europaparlamentet kräver att alla rättsliga förfaranden mot tidigare och nuvarande högt uppsatta regeringstjänstemän genomförs i enlighet med europeiska standarder för rättvisa, opartiskhet, öppenhet och oberoende. Parlamentet fördömer att de ukrainska myndigheterna väcker ny politiskt motiverad talan mot Julia Tymosjenko och andra, i strid mot rättsstatsprincipen.

12.  Europaparlamentet är bestört över tillståndet när det gäller de demokratiska friheterna och utnyttjandet av statliga institutioner för partipolitiska ändamål och politiska hämndaktioner.

13.  Europaparlamentet understryker den avgörande betydelsen av fria, rättvisa och öppna parlamentsval i Ukraina senare i år, där oppositionsledarnas rätt att delta också ingår, samt behovet av att stå fast vid ett djupgående engagemang för demokratiska värden och rättsstatsprincipen även under perioderna mellan valen. Europaparlamentet bör under egen flagg delta i ett internationellt valobervatörsuppdrag för att övervaka det kommande parlamentsvalet.

14.  Europaparlamentet påminner de ukrainska myndigheterna om behovet av omfattande reformer som ska genomföras i syfte att bereda vägen för Ukrainas närmande till europeiska normer och standarder. Parlamentet understryker att Ukrainas återupprättade förbindelser med EU bör bygga på landets engagemang för EU:s värden och friheter. Parlamentet betonar att grundbulten för dessa standarder måste vara ett oberoende rättsväsen.

15.  Europaparlamentet betonar att full respekt för lagstiftning som avser mänskliga rättigheter och fastställandet av grundläggande OSSE-normer skulle öka trovärdigheten för Ukrainas ordförandeskap för OSSE som planeras äga rum 2013.

16.  Europaparlamentet hoppas på ett framgångsrikt fotbolls-EM 2012 i Polen och Ukraina, och uppmanar de europeiska politiker som önskar närvara vid matcherna i Ukraina att klargöra för allmänheten att de är medvetna om den politiska situationen i landet och att försöka få möjlighet att besöka de politiska fångarna i fängelserna, eller att närvara som privatpersoner och inte som högt uppsatt offentlig person.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska utrikestjänsten, rådet, kommissionen, medlemsstaterna, Ukrainas president, regering och parlament samt Europarådets och OSSE:s parlamentariska församlingar.

(1) Antagna texter, P7_TA(2011)0272.
(2) Antagna texter, P7_TA(2011)0472.
(3) Antagna texter, P7_TA(2011)0545.
(4) SWD(2012) 0124.
(5) EGT L 49, 19.2.1998, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy