Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2657(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0234/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/05/2012 - 10.3

Приети текстове :

P7_TA(2012)0222

Приети текстове
PDF 375kWORD 64k
Четвъртък, 24 май 2012 г. - Страсбург
Борба с хомофобията в Европа
P7_TA(2012)0222RC-B7-0234/2012

Резолюция на Европейския парламент от 24 май 2012 г. относно борбата срещу хомофобията в Европа (2012/2657(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека, Международния пакт за граждански и политически права, Конвенцията за правата на детето и Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи,

–  като взе предвид член 2, член 3, параграф 5, членове 6, 7, 21 и 27 от Договора за Европейския съюз, членове 10 и 19 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и Хартата на основните права на ЕС,

–  като взе предвид набора от инструменти за насърчаване и защита на упражняването на всички човешки права от лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните (ЛГБТ) лица, приет от работната група „Права на човека“ на Съвета на Европейския съюз,

–  като взе предвид резолюция 1728 на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 29 април 2010 г. относно дискриминацията на основата на сексуалната ориентация и половата идентичност, и препоръката на Комитета на министрите CM/Rec(2010)5 от 31 март 2010 г. относно мерките за борба срещу дискриминацията на основата на сексуалната ориентация или половата идентичност,

–  като взе предвид доклада на Агенцията на Европейския съюз за основните права от ноември 2010 г., озаглавен „Хомофобия, трансфобия и дискриминация на основата на сексуалната ориентация и половата идентичност“,

–  като взе предвид предходната си резолюция от 18 април 2012 г. относно годишния доклад относно правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази област, включително последствията за стратегическата политика на ЕС в областта на правата на човека(1),

–  като взе предвид предходната си резолюция от 14 декември 2011 г. относно предстоящата среща на високо равнище между ЕС и Русия(2),

–  като взе предвид предходната си резолюция от 28 септември 2011 г. относно правата на човека, сексуалната ориентация и половата идентичност в Обединените нации(3),

–  като взе предвид предходната си резолюция от 19 януари 2011 г. относно нарушаване на правото на свобода на изразяването и дискриминация на основата на сексуална ориентация в Литва(4),

–  като взе предвид предходната си резолюция от 17 септември 2009 г. относно литовския Закон за защита на непълнолетните лица от вредното въздействие на публична информация(5),

–  като взе предвид предходните си резолюции относно хомофобията, и по-специално резолюциите от 26 април 2007 г. относно хомофобията в Европа(6), от 15 юни 2006 г. относно нарастването на насилието на расистка и хомофобска основа в Европа(7) и от 18 януари 2006 г. относно хомофобията в Европа(8),

–  като взе предвид член 110, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Европейският съюз се основава на ценностите за зачитане на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, върховенството на закона и зачитането на правата на човека, включително и правата на лицата от малцинствата, и трябва да утвърждава и насърчава тези ценности в отношенията си с останалата част от света;

Б.  като има предвид, че хомофобията представлява ирационален страх и отвращение от женската и мъжката хомосексуалност и лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните (ЛГБТ) лица на основата на предразсъдъци и е подобна на расизма, ксенофобията, антисемитизма и сексизма, че тя се проявява в личната и обществената сфера под различни форми като проповядване на омраза и подбуждане към дискриминация, подигравки и вербално, психологическо и физическо насилие, преследване и убийство, проява на дискриминация в нарушение на принципа на равенство, както и необосновани и неразумни ограничения на правата, които често са прикрити зад оправдания, свързани с обществения ред, религиозната свобода и правото на отказ от военна служба поради вътрешни убеждения;

В.  като има предвид, че в Русия наказателните и административните разпоредби срещу „пропагандата на хомосексуализма“ бяха приложени в региона на Рязан през 2006 г., в региона на Архангелск – през 2011 г., в регионите на Кострома и Санкт Петербург – през 2012 г., а регионите на Новосибирск, Самара, Киров, Красноярск и Калининград в момента обмислят такива разпоредби; като има предвид, че тези нормативни актове предвиждат различни глоби в размер до 1 270 EUR за физически лица и до 12 700 EUR за сдружения и дружества и че Федералната дума обмисля подобен закон;

Г.  като има предвид, че в Украйна парламентът разглежда два законопроекта, внесени през 2011 г. и 2012 г., които ще обявят за престъпление „разпространението на хомосексуалността“, включително „провеждането на срещи, паради, действия, демонстрации и масови мероприятия, насочени към умишленото разпространение на всякаква положителна информация за хомосексуалността“, и които предвиждат глоби и лишаване от свобода за срок до пет години; като има предвид, че комисията по въпросите на свободата на изразяване и информация на украинския парламент подкрепя този законопроект;

Д.  като има предвид, че в Молдова градската управа на Белци, Сороки, Дрокия, Кахул, Чадър Лунга и Хилиуц, както и районите Аненеи Нои и Бесарабка наскоро приеха разпоредби за забрана на „агресивната пропаганда на нетрадиционни видове сексуална ориентация“ и ‐ в един случай ‐ „мюсюлманска дейност“; като има предвид, че такива мерки вече са обявени за противоконституционни от държавната канцелария в случая на Кетриш;

Е.  като има предвид, че в Литва продължава да бъде неясно от правна гледна точка дали обществената информация може или не може да насърчава приемането на хомосексуалността съгласно Закона за защита на непълнолетните лица от вредното въздействие на публична информация, изменен през 2010 г.;

Ж.  като има предвид, че в Латвия член на Градския съвет на Рига наскоро внесе законопроект за забрана на „пропагандата на хомосексуализма“, с цел предотвратяване на провеждането на балтийския гей парад през март 2012 г., и че това предложение все още не е разгледано;

З.  като има предвид, че в Унгария крайнодясната партия „Йобик“ наскоро внесе няколко законопроекта за въвеждането на нов вид престъпление „популяризиране на смущения, свързани със сексуалното поведение“, а в Градския съвет на Будапеща партията Fidesz внесе общинска наредба за „ограничаване на крайно неприличните манифестации“ в навечерието на гей парада в Будапеща и че впоследствие тези предложения бяха оттеглени;

И.  като има предвид, че делегацията на ЕС в Молдова изрази „дълбоко съжаление и загриженост“ за „тези прояви на нетолерантност и дискриминация“;

Й.  като има предвид, че Комисията обяви своя ангажимент за гарантиране на зачитането на правата на човека и основните свободи в ЕС и заяви, че хомофобията няма място в Европа;

К.  като има предвид, че хомофобията продължава да се проявява в държавите членки и в трети държави под формата на убийства, забрани за провеждане на гей паради и шествия за равнопоставеност, използване на обществени места на язвителен и заплашителен език, неуспех от страна на полицията за осигуряването на адекватна защита и даване на разрешения за провеждане на шествия на ожесточени хомофобски групировки;

Л.  като има предвид, че Европейският парламент продължава да е ангажиран с равнопоставеността и недискриминацията на основата на сексуалната ориентация и половата идентичност в ЕС, и по-специално с приемането на Директивата на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, което е блокирано поради възраженията на някои държави членки; с бъдещите предложения за взаимно признаване на правните последици на документите за гражданско състояние, с предстоящото преразглеждане на рамковото решение за расизма и ксенофобията, с цел включване на хомофобските престъпления, както и с всеобхватна пътна карта за равнопоставеност без проява на дискриминация на основата на сексуалната ориентация и половата идентичност;

Положението в Европейския съюз

1.  Строго осъжда всяка форма на дискриминация на основата на сексуалната ориентация и на половата идентичност и изразява огромното си съжаление във връзка с това, че в Европейския съюз основните права на ЛГБТ все още невинаги се зачитат напълно; следователно призовава държавите членки да гарантират, че лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица са защитени от хомофобски изказвания, проповядващи вражда и омраза, както и от насилие, и да гарантират, че партньорите от един и същ пол се ползват със същото зачитане, достойнство и защита като останалата част от обществото; настоятелно призовава държавите членки и Комисията категорично да заклеймяват хомофобското „слово на омразата“ или подбуждането към омраза и насилие, както и да гарантират, че свободата на демонстрациите, гарантирана от всички договори за правата на човека, се спазва на практика;

2.  Призовава Комисията да преразгледа рамковото решение за расизма и ксенофобията, с цел засилване и разширяване на неговия обхват, за да бъдат включени в него престъпленията, подбудени от омразата, основаваща се на сексуалната ориентация, половата идентичност и половото изразяване;

3.  призовава Комисията да гарантира, че дискриминацията на основата на сексуалната ориентация е забранена във всички сектори чрез завършването на антидискриминационния пакет въз основа на член 19 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4.  Призовава Комисията и държавите членки да гарантират изпълнението на Директива 2004/38/ЕО относно свободното движение без каквато и да е дискриминация на основата на сексуалната ориентация и изисква Комисията да предложи мерки за взаимно признаване на действието на актовете за гражданско състояние въз основа на принципа на взаимното признаване;

5.  Обръща внимание на заключенията в доклада на Агенцията на Европейския съюз за основните права, озаглавен „Хомофобия, трансфобия и дискриминация на основата на сексуална ориентация и полова идентичност“; призовава Комисията и държавите членки да приложат във възможно най-голяма степен изложените в този доклад становища;

6.  Призовава Комисията да разгледа внимателно очакваните в близко бъдеще резултати от проучването на Агенцията на Европейския съюз за основните права относно ЛГБТ и да предприеме подходящи действия;

7.  Призовава Комисията да гарантира, че в годишния доклад относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС е включена стратегия за подобряване на защитата на основните права в ЕС, включително пълна и изчерпателна информация за въздействието на хомофобията в държавите членки и предложения за решения и действия за нейното превъзмогване;

8.  Отново отправя искане към Комисията за изготвяне на всеобхватна пътна карта за равнопоставеност без дискриминация на основата на сексуалната ориентация и половата идентичност;

9.  Счита, че има по-голяма вероятност основните права на ЛГБТ да бъдат гарантирани, ако тези лица имат достъп до правни институти като съжителство, регистрирано партньорство или брак; приветства факта, че понастоящем 16 държави членки предлагат такива възможности, и призовава останалите държави членки да последват този пример;

Хомофобски закони и свобода на изразяване в Европа

10.  Изразява сериозна загриженост относно развитието на нещата, което ограничава свободата на изразяване и свободата на събранията въз основа на погрешни схващания за хомосексуалността и транссексуалността; счита, че държавите ‐ членки на ЕС, следва да служат за пример за прилагане и закрила на основните права в Европа;

11.  Изразява съжаление за това, че закони от този род вече са използвани за задържане и налагане на глоби на граждани, включително на хетеросексуални граждани, които изразяват своята подкрепа, толерантност или приемане на лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица; също така изразява съжаление, че тези нормативни актове узаконяват хомофобията, а понякога и насилието, какъвто беше случаят с жестокото нападение над автобус, превозващ активисти за правата на ЛГБТ на 17 май 2012 г. в Санкт Петербург;

12.  Осъжда насилието и заплахите, белязали насрочения за 20 май 2012 г. киевски гей парад, при които двама предводители на парада бяха пребити, в резултат на което парадът беше отменен; припомня, че споразуменията с ЕС включват условия за спазване на основните права, както е определено в Договорите, и затова призовава Украйна да въведе законодателство за забрана на дискриминацията, включително на дискриминацията на основата на сексуалната ориентация; изразява становището, че текущите събития в Украйна са в разрез с това изискване; призовава украинските органи незабавно да оттеглят съответните проектозакони, да изготвят законодателство за забрана на дискриминацията, включително на дискриминацията на основата на сексуалната ориентация, и да се ангажират с предоставянето на реална възможност за провеждане на сигурен и безопасен гей парад в Киев през следващата година;

13.  Подчертава, че рядко се дава определение за понятието „пропаганда“; изразява възмущението си от това, че медиите очевидно се самоцензурират, гражданите са заплашвани и се страхуват да изразят мнението си, а сдруженията и дружествата, използващи отличителни знаци, като например дъги, които се асоциират с гей движенията, могат да бъдат преследвани;

14.  Подчертава факта, че тези закони и предложения са в противоречие с Международния пакт за граждански и политически права, който защитава сексуалната ориентация от дискриминационни закони и практики на основата на сексуалната ориентация(9) и по който Русия, Украйна, Молдова и всички държави ‐ членки на ЕС, са страни; призовава Съвета на Европа да разследва тези нарушения на правата на човека, да извърши проверка на тяхната съвместимост с ангажиментите, произтичащи от членството в Съвета на Европа, и с Европейската конвенция за правата на човека и да предприеме подходящите мерки;

15.  освен това подчертава, че образованието е много важно, и следователно посочва необходимостта от добро и достъпно сексуално образование, възпитаващо в уважение; настоятелно призовава държавите членки и Комисията към засилване на борбата срещу хомофобията чрез образованието, както и с административни, съдебни и законодателни средства;

16.  И накрая подчертава, че националните и международните съдилища постоянно утвърждават, че обществената загриженост за морала не може да оправдае различното третиране, включително и по отношение на свободата на изразяване; посочва огромното мнозинство от европейски страни, които не са приели такива закони, но имат проспериращи общества, отличаващи се с многообразие и взаимно зачитане;

17.  Призовава съответните органи в Русия, Украйна, Молдова и всички държави членки да демонстрират и гарантират спазване на принципа за недопускане на дискриминация и да преосмислят тези закони и предложения в контекста на международното право в областта на правата на човека и произтичащите от него ангажименти;

18.  Призовава Комисията, Съвета и Службата за външна дейност да отбележат тези забрани и да ги осъдят, особено в контекста на вътрешните работи, двустранния диалог и Европейската политика за съседство; освен това призовава Съвета на Европейския съюз и Службата за външна дейност да повдигнат този въпрос на съответните международни форуми, като например Съвета на Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Организацията на обединените нации;

o
o   o

19.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на националните правителства и парламентите на Русия и Украйна, на горепосочените регионални парламенти в Русия и на горепосочените молдовски общински съвети.

(1) Приети текстове, P7_TA(2012)0126.
(2) Приети текстове, P7_TA(2011)0575.
(3) Приети текстове, P7_TA(2011)0427.
(4) ОВ С 136 Е, 11.5.2012 г., стр.50.
(5) ОВ C224 E,19.8.2010 г., стр. 18.
(6) ОВ C 74 E, 20.3.2008 г., стр. 776.
(7) ОВ C 300 E, 9.12.2006 г., стр. 491.
(8) ОВ C 287 E, 24.11.2006 г., стр. 179.
(9) Toonen срещу Австралия, Съобщение № 488/1992, Документ на ООН: CCPR/C/50/D/488/1992 (1994 г.); Young срещу Австралия, Съобщение № 941/2000, Документ на ООН: CCPR/C/78/D/941/2000 (2003 г.); X срещу Колумбия, Съобщение № 1361/2005, Документ на ООН: CCPR/C/89/D/1361/2005 (2007 г.)

Правна информация - Политика за поверителност