Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2657(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0234/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/05/2012 - 10.3

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0222

Přijaté texty
PDF 306kWORD 65k
Čtvrtek, 24. května 2012 - Štrasburk
Boj proti homofobii v Evropě
P7_TA(2012)0222RC-B7-0234/2012

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. května 2012 o boji proti homofobii v Evropě (2012/2657(RSP))

Evropský parlament,

  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv OSN, na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, na Úmluvu o právech dítěte a na Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod;

  s ohledem na článek 2, čl. 3 odst. 5, články 6, 7, 21 a 27 Smlouvy o Evropské unii, články 10 a 19 Smlouvy o fungování Evropské unie a na Listinu základních práv EU,

  s ohledem na soubor nástrojů na prosazování a ochranu požívání všech lidských práv ze strany lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů, který přijala pracovní skupina pro lidská práva působící při Radě Evropské unie,

  s ohledem na rezoluci Parlamentního shromáždění Rady Evropy č. 1728 ze dne 29. dubna 2010 týkající se diskriminace na základě sexuální orientace a genderové identity a doporučení Výboru ministrů Rady Evropy CM/Rec(2010)5 ze dne 31. března 2010, které se týká opatření v boji proti diskriminaci na základě sexuální orientace nebo genderové identity,

  s ohledem na zprávu Agentury Evropské unie pro základní práva z listopadu 2010, která nese název „Homofobie, transfobie a diskriminace na základě sexuální orientace a genderové identity“,

  s ohledem na své předchozí usnesení ze dne 18. dubna 2012 o stavu lidských práv ve světě a politice Evropské unie v této oblasti včetně dopadů na strategickou politiku EU týkající se lidských práv(1),

  s ohledem na své předchozí usnesení ze dne 14. prosince 2011 o nadcházejícím summitu EU-Rusko(2),

  s ohledem na své předchozí usnesení ze dne 28. září 2011 o lidských právech, sexuální orientaci a genderové identitě v Organizaci spojených národů(3),

  s ohledem na své předchozí usnesení ze dne 19. ledna 2011 o porušování svobody projevu a diskriminaci na základě sexuální orientace v Litvě(4),

  s ohledem na své předchozí usnesení ze dne 17. září 2009 o litevském zákonu na ochranu nezletilých osob před škodlivým vlivem zveřejňovaných informací(5),

  s ohledem na svá předchozí usnesení o homofobii, a zejména usnesení ze dne 26. dubna 2007 o homofobii v Evropě(6), ze dne 15. června 2006 o nárůstu rasově a homofobně motivovaného násilí v Evropě(7) a ze dne 18. ledna 2006 o homofobii v Evropě(8),

  s ohledem na čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin, a že musí tyto hodnoty dodržovat a prosazovat ve svých vztazích s okolním světem;

B.  vzhledem k tomu, že homofobie je iracionální strach z mužské a ženské homosexuality a z lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů a averzi vůči nim vyplývající z předsudků a podobající se rasismu, xenofobii, antisemitismu a sexismu a vzhledem k tomu, že se projevuje v soukromé a veřejné sféře v různých formách, jako jsou verbální projevy nenávisti a vybízení k diskriminaci, zesměšňování a slovní, psychické a fyzické násilí, pronásledování a vraždy, diskriminace vyplývající z porušování zásady rovnosti a neopodstatněné a nesmyslné omezování práv, přičemž tyto projevy se často skrývají za odůvodněními, která argumentují veřejným pořádkem, náboženskou svobodou a právem na mravní námitky;

C.  vzhledem k tomu, že v Rusku byly trestní a správní právní předpisy proti propagování homosexuality uplatněny v regionech Rjazaň v roce 2006, Archangelsk v roce 2011, v Kostromě a Petrohradu v roce 2012, a že regiony Novosibirsk, Samara, Kirov, Krasnojarsk a Kaliningrad v současnosti takové zákony zvažují; vzhledem k tomu, že tyto zákony zavádějí různé pokuty až do výše 1270 EUR pro jednotlivce a 12 700 EUR pro sdružení a spolky; vzhledem k tomu, že Federální duma projednává podobný zákon;

D.  vzhledem k tomu, že na Ukrajině Parlament projednává dva návrhy zákonů předložené v roce 2011 a 2012, které mají zavést trestný čin „šíření homosexuality“ včetně pořádání schůzí, přehlídek, akcí, demonstrací a masových akcí zaměřených na úmyslné šíření jakýchkoli pozitivních informací o homosexualitě, a že tyto zákony zavádějí pokuty a trest odnětí svobody v délce až pěti let ; vzhledem k tomu, že Výbor pro svobodu projevu a informací ukrajinského parlamentu tyto návrhy podporuje;

E.  vzhledem k tomu, že v Moldavsku ve městech Bălți, Sorochi, Drochia, Cahul, Ceadîr Lunga a Hiliuţi i v okresech Anenei Noi a Basarabeasca byly nedávno přijaty vyhlášky zakazující „agresivní propagandu netradiční sexuální orientace a v jenom případě “muslimskou činnost„, a že tato opatření již prohlásilo státní kancléřství v městě Chetriş za protiústavní;

F.  vzhledem k tomu, že v Litvě přetrvává právní nejistota ohledně toho, zda veřejné informace mohou či nemohou prosazovat akceptování homosexuality, v důsledku zákona na ochranu nezletilých osob před škodlivým vlivem zveřejňovaných informací pozměněného v roce 2010;

G.  vzhledem k tomu, že v Lotyšsku byl nedávno jedním ze členů městské rady v Rize předložen návrh vyhlášky zakazující „propagaci homosexuality“ s cílem zabránit konání pochodu za práva homosexuálů, lesbiček, bisexuálů a transsexuálů nazvaného Baltic Pride 2012 a že tento návrh dosud nebyl projednán;

H.  vzhledem k tomu, že v Maďarsku extrémně pravicová strana Jobbik nedávno předložila několik návrhů zákonů na zavedení nového trestného činu „propagace poruch sexuálního chování“ a že v městské radě v Budapešti předložila strana Fidesz před konáním budapešťského pochodu homosexuálů návrh místní vyhlášky na „omezení obscénních pochodů“; vzhledem k tomu, že od těchto návrhů bylo následně upuštěno;

I.  vzhledem k tomu, že delegace EU v Moldavsku vyjádřila „hluboké politování a obavy“ nad „těmito projevy nesnášenlivosti a diskriminace“;

J.  vzhledem k tomu, že Komise přijala závazek zajistit dodržování lidských práv a základních svobod v EU a vydala prohlášení, že homofobie nemá v Evropě místo;

K.  vzhledem k tomu, že se v členských státech a třetích zemích s projevy homofobie i nadále setkáváme v podobě jako jsou vraždy, zákazy pochodů homosexuálů a pochodů za rovnost práv, veřejná pronášení štvavých, výhružných a nenávistných projevů, neposkytnutí náležité ochrany ze strany policie a povolené násilné demonstrace homofobních skupin;

L.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament je i nadále odhodlán prosazovat v EU rovnost a zákaz diskriminace na základě sexuální orientace a genderové identity a zejména usilovat o přijetí směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci, která je v důsledku námitek ze strany některých členských států v současnosti zablokována; dále je odhodlán k podpoře dalších návrhů na vzájemné uznávání účinků vnitrostátních dokladů osvědčujících rodinný stav, k připravovanému přezkumu rámcového rozhodnutí o rasismu a xenofobii, v jehož rámci by byl do rozhodnutí zahrnut homofobně motivovaný trestný čin a k prosazování obsáhlého plánu pro dosažení rovnosti osob bez diskriminace na základě jejich sexuální orientace a genderové identity;

Situace v Evropské unii

1.  jednoznačně odsuzuje jakoukoli diskriminaci na základě sexuální orientace či genderové identity a vyjadřuje hluboké politování nad skutečností, že základní práva lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů nejsou vždy plně respektována ani v Evropské unii; vyzývá proto členské státy, aby lesbickým ženám, gayům, bisexuálům a transsexuálům zajistily ochranu před nenávistnými slovními projevy homofobie a násilím a dále aby partnerům téhož pohlaví zajistily stejný respekt, úctu a ochranu, jakých požívá zbytek společnosti; naléhavě žádá členské státy a Komisi, aby důrazně odsoudily nenávistné ústní projevy homofobie či podněcování k nenávisti a násilí, a dále aby zajistily skutečné dodržování svobody shromažďování, kterou zaručují veškeré smlouvy týkající se lidských práv;

2.  vyzývá Komisi, aby přezkoumala rámcové rozhodnutí o rasismu a xenofobii s cílem rozšířit jeho oblast působnosti i na trestné činy páchané z nenávisti na základě sexuální orientace, genderové identity a projevu genderové identity jejich obětí;

3.  vyzývá Komisi, aby zajistila zákaz diskriminace na základě sexuální orientace ve všech oblastech dokončením souboru právních předpisů proti diskriminaci, které vycházejí z článku 19 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily provádění směrnice 2004/38/ES o volném pohybu bez jakékoli diskriminace, která by byla založena na sexuální orientaci a vyzývá Komisi, aby navrhla opatření pro vzájemné uznávání účinků dokladů o osobním stavu, jež budou vycházet ze zásady vzájemného uznávání;

5.  upozorňuje na závěry zprávy Agentury Evropské unie pro základní práva s názvem „Homofobie, transfobie a diskriminace na základě sexuální orientace a genderové identity“; vyzývá Komisi a členské státy, aby v maximální možné míře zavedly do praxe stanoviska uvedená v této zprávě;

6.  vyzývá Komisi, aby důkladně zvážila výsledky, které přinese průzkum Agentury pro základní práva ohledně situace lesbiček, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů, a aby přijala odpovídající opatření;

7.  vyzývá Komisi, aby zajistila, že výroční zpráva o uplatňování Listiny základních práv bude zahrnovat strategii na posílení ochrany základních práv v EU a obsahovat úplné a komplexní informace o výskytu homofobie v členských státech i navrhovaná řešení a opatření k jejímu potírání;

8.  opakuje svou žádost, aby Komise vypracovala obsáhlý plán pro dosažení rovnosti osob bez diskriminace na základě jejich sexuální orientace a genderové identity;

9.  domnívá se, že základní práva lesbiček, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů lze nejúčinněji chránit tím, že se těmto osobám umožní přístup k právním institucím, jako je právně formalizované soužití, registrované partnerství či manželství; vítá skutečnost, že v současnosti tyto možnosti nabízí 16 členských států, a vyzývá další členské státy, aby jejich zavedení rovněž zvážily;

Homofobní zákony a svoboda projevu v Evropě

10.  je vážně znepokojen vývojem, který omezuje svobodu projevu a svobodu shromažďování na základě mylných představ o homosexualitě a transsexualitě; domnívá se, že členské státy EU by měly jít příkladem, pokud jde o uplatňování základních práv v Evropě a jejich ochranu;

11.  vyjadřuje politování nad tím, že se zákony tohoto typu již využívají k zatýkání a trestání občanů, včetně heterosexuálních občanů, kteří lesbičky, homosexuály, bisexuály a transsexuály podporují, tolerují či akceptují; rovněž lituje toho, že tyto zákony legalizují homofobii a v některých případech i násilí, jako tomu bylo v případě násilného útoku na autobus s aktivisty bojujícími za práva lesbiček, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů, který se odehrál dne 17. května 2012 v Petrohradu;

12.  odsuzuje násilí a výhružky v souvislosti kyjevským průvodem homosexuálů, který se konal dne 20. května 2012, kdy byli napadeni dva organizátoři průvodu homosexuálů, na základě čehož byl celý průvod zrušen; připomíná, že dohody EU jsou podmíněny dodržováním základních práv, jak stanoví Smlouvy, a vyzývá proto Ukrajinu, abych přijala právní předpisy zakazující diskriminaci, včetně diskriminace na základě sexuální orientace; domnívá se, že současný vývoj na Ukrajině je v rozporu s tímto požadavkem; vyzývá ukrajinské orgány, aby neprodleně odvolaly příslušné návrhy zákonů, navrhly antidiskriminační právní předpisy zahrnující i diskriminaci na základě sexuální orientace a zavázaly se, že příští rok umožní bezpečné pořádání průvodu homosexuálů v Kyjevě;

13.  zdůrazňuje skutečnost, že termín „propaganda“ je málokdy definován; je znepokojen tím, že sdělovací prostředky evidentně provádějí autocenzuru, občané jsou zastrašováni a bojí se projevit své názory a že sdružení a společnosti, které používají symboly vyjadřující vstřícnost vůči homosexuálům, jako je duha, mohou být stíhány;

14.  zdůrazňuje, že tyto zákony jsou v rozporu s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech, který chrání před diskriminačními zákony a postupy(9) založenými na sexuální orientaci a jehož jsou Rusko, Ukrajina, Moldavsko, Litva, Lotyšsko a Maďarsko smluvními stranami; vyzývá Radu Evropy, aby prošetřila tato porušení lidských práv, ověřila jejich slučitelnost se závazky vyplývající z členství v Radě Evropy a přijetí Evropské úmluvy o lidských právech a aby přijala náležitá opatření;

15.  dále zdůrazňuje klíčovou úlohu vzdělání a vyjadřuje potřebu kvalitní a dostupné sexuální výchovy založené na respektu; naléhavě žádá členské státy a Komisi, aby zintenzívnily boj proti homofobii pomocí vzdělávání a dále správními, soudními a zákonodárnými prostředky;

16.  konečně zdůrazňuje, že vnitrostátní a mezinárodní soudy soustavně opakují, že obavy o veřejnou morálku nejsou dostatečným důvodem pro rozdílné zacházení, a to ani v souvislosti se svobodou projevu; poukazuje na to, že převážná většina zemí v Evropě takové zákony nemá a jejich společnosti jsou prosperující, různorodé a založené na vzájemné úctě;

17.  vyzývá příslušné orgány v Rusku, na Ukrajině a v Moldavsku a všechny členské státy EU, aby projevily a zajistily dodržování zásady nediskriminace a aby tyto zákony a návrhy přehodnotily na základě mezinárodního práva v oblasti lidských práv a svých závazků z něj vyplývajících;

18.  vyzývá Komisi, Radu a Evropskou službu pro vnější činnost, aby tyto zákazy zohlednily a odsoudily, a to zejména v rámci vnitřních věcí, dvoustranného dialogu a evropské politiky sousedství; dále vyzývá Radu Evropské unie a Evropskou službu pro vnější činnost, aby tuto otázku přednesly na příslušných mezinárodních fórech, jako je Rada Evropy, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Organizace spojených národů;

o
o   o

19.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Evropské komisi, Radě Evropské unie, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise, vládám a parlamentům členských států, vnitrostátním vládám a parlamentům Ruska a Ukrajiny a regionálním ruským parlamentům a moldavským orgánům místní správy uvedeným v tomto usnesení.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2012)0126.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2011)0575.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2011)0427.
(4) Úř. věst. C 136 E, 11.5.2012, s. 50.
(5) Úř. věst. C224 E,19.8.2010, s. 18.
(6) Úř. věst. C 74 E,20.3.2008, s. 776.
(7) Úř. věst. C 300 E,9.12.2006, s. 491.
(8) Úř. věst. C 287 E, 24.11.2006, s.179.
(9) Toonen vs. Austrálie, sdělení č. 488/1992, UN Doc. CCPR/C/50/D/488/1992 (1994); Young vs. Austrálie, sdělení č. 941/2000, UN Doc. CCPR/C/78/D/941/2000 (2003); X vs. Kolumbie, sdělení č. 1361/2005, UN Doc. CCPR/C/89/D/1361/2005 (2007).

Právní upozornění - Ochrana soukromí