Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2657(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0234/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/05/2012 - 10.3

Antagna texter :

P7_TA(2012)0222

Antagna texter
PDF 131kWORD 49k
Torsdagen den 24 maj 2012 - Strasbourg
Kampen mot homofobi i Europa
P7_TA(2012)0222RC-B7-0234/2012

Europaparlamentets resolution av den 24 maj 2012 om kampen mot homofobi i Europa (2012/2657(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, konventionen om barnets rättigheter samt konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–  med beaktande av artiklarna 2, 3.5, 6, 7, 21 och 27 i fördraget om Europeiska unionen och artiklarna 10 och 19 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av verktygslådan för att främja och skydda fullständiga mänskliga rättigheter för homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbt-personer), som antogs av rådets arbetsgrupp för mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av resolution 1728 av den 29 april 2010 från Europarådets parlamentariska församling om diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet, och ministerkommitténs rekommendation CM/Rec(2010)5 av den 31 mars 2010 om åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet,

–  med beaktande av den rapport som Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter publicerade i november 2010 om homofobi, transfobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet,

–  med beaktande av sin resolution av den 18 april 2012 om de mänskliga rättigheterna i världen och Europeiska unionens politik på området, inbegripet följderna för EU:s strategipolitik för mänskliga rättigheter(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 14 december 2011 om det kommande toppmötet mellan EU och Ryssland(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 28 september 2011 om mänskliga rättigheter, sexuell läggning och könsidentitet inom ramen för FN(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2011 om brott mot yttrandefriheten och diskriminering utifrån sexuell läggning i Litauen(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 17 september 2009 om den litauiska lagen om skydd av minderåriga mot skadlig påverkan från offentlig information(5),

–  med beaktande av sina resolutioner om homofobi, särskilt resolutionen av den 26 april 2007 om homofobi i Europa(6), av den 15 juni 2006 om det ökade rasistiska och homofobiska våldet i Europa(7) och av den 18 januari 2006 om homofobi i Europa(8),

–  med beaktande av artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU bygger på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter, och unionen måste bekräfta och främja dessa värderingar i sina förbindelser med övriga världen.

B.  Homofobi är en irrationell rädsla för och aversion mot kvinnliga och manliga homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbt-personer) som bygger på fördomar, i likhet med rasism, främlingsfientlighet, antisemitism och sexism. Homofobi förekommer i både det privata och det offentliga och tar sig olika uttryck, t.ex. i form av hatiska uttalanden och uppvigling till diskriminering, förlöjliganden, verbala hot, psykiskt och fysiskt våld, förföljelse och mord samt diskriminering som strider mot principen om jämlikhet eller omotiverade och oskäliga begränsningar av rättigheter som ofta motiveras med hänsyn till den allmänna ordningen, religionsfriheten och rätten till värnpliktsvägran.

C.  I Ryssland infördes straff- och förvaltningsrättsliga lagar mot ”propaganda för homosexualitet” i regionerna Rjazan 2006, Archangelsk 2011 och Kostroma och Sankt Petersburg 2012, och regionerna Novosibirsk, Samara, Kirov, Krasnojarsk och Kaliningrad överväger för närvarande sådana lagar. Dessa lagar föreskriver olika bötesbelopp på upp till 1 270 euro för enskilda personer och upp till 12 700 euro för föreningar och företag. I den federala duman behandlas ett liknande lagförslag.

D.  I Ukraina behandlar parlamentet två lagförslag som lades fram 2011 och 2012, vilka skulle göra det brottsligt att ”sprida homosexualitet”, inklusive att ”anordna sammankomster, parader, insatser, demonstrationer och stora evenemang i avsikt att sprida positiv information om homosexualitet”. I lagförslaget, som stöds av det ukrainska parlamentets utskott för yttrandefrihet och informationsfrihet, föreskrivs en straffskala som sträcker sig från böter till upp till fem års fängelse.

E.  I Moldavien har städerna Bălți, Sorochi, Drochia, Cahul, Ceadîr Lunga och Hiliuţi, samt distrikten Anenii Noi och Basarabeasca nyligen infört lagstiftning om att förbjuda aggressiv propaganda för ”icke-traditionella sexuella läggningar” och, i ett fall, ”muslimsk aktivitet”. I fallet Chetris har myndigheterna redan förklarat att dessa åtgärder är författningsstridiga.

F.  I Litauen är det fortfarande juridiskt oklart huruvida offentlig information får eller inte får propagera för acceptans av homosexualitet med hänvisning till lagen om skydd av minderåriga mot skadlig påverkan från offentlig information, vilken ändrades 2010.

G.  I Lettland lade en ledamot av Rigas stadsfullmäktige nyligen fram ett lagförslag om att förbjuda ”homosexuell propaganda” i syfte att förhindra Baltic Pride-paraden 2012. Detta förslag har ännu inte behandlats.

H.  I Ungern har det högerpopulistiska partiet Jobbik nyligen lagt fram flera lagförslag om att införa ett nytt förbud mot ”propaganda för störda sexuella beteenden”, och i Budapests kommunfullmäktige lade Fidesz fram en lokal förordning om att ”begränsa obscena parader” inför Budapests Prideparad. Dessa förslag drogs sedan tillbaka.

I.  EU:s delegation i Moldavien har förklarat att man djupt beklagar och oroas över dessa uttryck för intolerans och diskriminering.

J.  Kommissionen har uttalat sitt engagemang för att garantera respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i EU och har förklarat att homofobi inte hör hemma i Europa.

K.  Homofobin är fortsatt framträdande i medlemsstaterna och tredjeländer genom bland annat mord, förbud mot prideparader och jämlikhetsdemonstrationer, ett provocerande, hotfullt och hatiskt offentligt språkbruk, otillräckligt polisskydd samt homofobiska gruppers våldsamma men godkända demonstrationer.

L.  Europaparlamentet fortsätter att engagera sig för jämlikhet och mot diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet i EU och i synnerhet för antagandet av rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning – som har blockerats på grund av motståndet från vissa medlemsstater – liksom för de kommande förslagen om ömsesidigt erkännande av civilståndshandlingars verkan, för att den kommande översynen av ramdirektivet om rasism och främlingsfientlighet även ska inkludera homofobiska brott samt för en heltäckande färdplan för jämlikhet utan diskriminering på grundval av sexuell läggning eller könsidentitet.

Situationen i Europeiska unionen

1.  Europaparlamentet fördömer kraftigt all diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet, och beklagar djupt att de grundläggande rättigheterna för hbt-personer ännu inte alltid upprätthålls fullt ut i EU. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att se till att hbt-personer inte utsätts för hatiska uttalanden och våld och att se till att enkönade par åtnjuter samma respekt, värdighet och skydd som det övriga samhället. Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna och kommissionen att starkt fördöma hatiska uttalanden mot homosexuella och uppvigling till hat och våld och att säkerställa att mötesfriheten – som garanteras i alla människorättsfördrag – verkligen respekteras.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över rambeslutet om rasism och främlingsfientlighet, i syfte att stärka och utvidga dess tillämpningsområde till att omfatta hatbrott som grundas på offrets sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att diskriminering på grund av sexuell läggning är förbjuden inom alla sektorer genom att färdigställa lagstiftningspaketet mot diskriminering på grundval av artikel 19 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att direktiv 2004/38/EG om fri rörlighet tillämpas utan diskriminering på grund av sexuell läggning. Kommissionen uppmanas dessutom att föreslå åtgärder för ömsesidigt erkännande av civilståndshandlingars verkan i enlighet med principen om ömsesidigt erkännande.

5.  Europaparlamentet uppmärksammar de slutledningar som EU:s byrå för grundläggande rättigheter drar i sin rapport om homofobi, transfobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet, och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att i största möjliga utsträckning agera i enlighet med synpunkterna i denna rapport.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant utvärdera de framtida resultaten i de undersökningar som byrån för grundläggande rättigheter gör om hbt-personer i Europa och att vidta lämpliga åtgärder.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att årsrapporten om tillämpningen av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna inbegriper en strategi för att stärka skyddet av de grundläggande rättigheterna i EU, inklusive fullständig och uttömmande information om förekomsten av homofobi i medlemsstaterna och förslag till lösningar och åtgärder för att komma till rätta med detta problem.

8.  Europaparlamentet uppmanar än en gång kommissionen att utarbeta en heltäckande färdplan för jämlikhet utan diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet.

9.  Europaparlamentet anser att hbt-personers grundläggande rättigheter lättare kan garanteras om de har rätt att ingå samboförhållanden, registrerade partnerskap eller äktenskap. Parlamentet välkomnar det faktum att dessa möjligheter nu finns i 16 medlemsstater och uppmanar de övriga medlemsstaterna att överväga att följa efter.

Homofobiska lagar och yttrandefrihet i Europa

10.  Europaparlamentet oroas allvarligt av händelseutvecklingar som inskränker yttrande- och mötesfriheten på grund av missuppfattningar om homosexuella och transpersoner. Parlamentet anser att EU-medlemsstaterna bör föregå med gott exempel när det gäller att tillämpa och skydda de grundläggande rättigheterna i Europa.

11.  Europaparlamentet beklagar att denna typ av lagar redan utnyttjas för att arrestera och bötesbelägga medborgare, även heterosexuella, som uttrycker sitt stöd till eller sin tolerans och acceptans för hbt-personer. Parlamentet beklagar även att denna lagstiftning legitimerar homofobi och ibland våld, såsom den våldsamma attacken i Sankt Petersburg den 17 maj 2012 mot en buss med hbt-aktivister.

12.  Europaparlamentet fördömer våldsamheterna kring Prideparaden i Kiev den 20 maj 2012 där två av Prideparadens ledare misshandlades, vilket ledde till att paraden ställdes in. Parlamentet påminner om att ett villkor för att EU ska ingå avtal är att de grundläggande rättigheterna respekteras, i den form de fastställts i fördraget. Parlamentet uppmanar därför Ukraina att införa lagstiftning mot diskriminering, även diskriminering på grund av sexuell läggning. Parlamentet anser att dagens utveckling i Ukraina går stick i stäv med detta. De ukrainska myndigheterna uppmanas omedelbart att dra tillbaka berörda lagförslag, att föreslå lagstiftning mot diskriminering, inklusive mot diskriminering på grund av sexuell läggning, och att gå in för att nästa års Prideparad i Kiev ska kunna ske under betryggande förhållanden.

13.  Europaparlamentet understryker att termen ”propaganda” sällan definieras. Parlamentet är bedrövat över att medierna bevisligen har censurerat sig själva, att medborgarna utsätts för hot och är rädda för att uttrycka sina åsikter och att föreningar och företag som använder gay-vänliga symboler, såsom regnbågar, kan åtalas.

14.  Europaparlamentet framhåller att dessa lagar och förslag strider mot den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som förbjuder diskriminerande lagar och praxis på grund av sexuell läggning(9) och som undertecknats av Ryssland, Ukraina, Moldavien och alla EU-medlemsstater. Parlamentet uppmanar Europarådet att utreda dessa människorättsbrott, att kontrollera om de är förenliga med de åtaganden som följer av medlemskapet i Europarådet och undertecknandet av Europakonventionen och att vidta lämpliga åtgärder.

15.  Europaparlamentet understryker att utbildning är avgörande och framhåller därför behovet av bra, tillgänglig och respektfull sexualupplysning. Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna och kommissionen att intensifiera kampen mot homofobi med hjälp av utbildning samt administrativa, rättsliga och lagstiftande åtgärder.

16.  Europaparlamentet understryker slutligen att nationella och internationella domstolar konsekvent har fastställt att hänsynstaganden avseende allmän moral inte motiverar olika behandling, även i samband med yttrandefrihet. Parlamentet framhåller det stora flertal länder i Europa som inte har sådana lagar och som har framgångsrika samhällen präglade av mångfald och ömsesidig respekt.

17.  Europaparlamentet uppmanar de berörda myndigheterna i Ryssland, Ukraina, Moldavien och alla EU-medlemsstater att visa och garantera respekt för principen om icke-diskriminering samt att ompröva dessa lagar och förslag mot bakgrund av internationell människorättslagstiftning och sina åtaganden inom ramen för denna lagstiftning.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, rådet och Europeiska utrikestjänsten att uppmärksamma och fördöma dessa förbud, särskilt i samband med inrikespolitiska frågor, bilaterala dialoger och den europeiska grannskapspolitiken. Rådet och utrikestjänsten uppmanas dessutom att ta upp denna fråga inom relevanta internationella forum, såsom Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och FN.

o
o   o

19.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Rysslands och Ukrainas regeringar och parlament, Rysslands ovannämnda regionala parlament samt Moldaviens ovannämnda kommunfullmäktige.

(1) Antagna texter, P7_TA(2012)0126.
(2) Antagna texter, P7_TA(2011)0575.
(3) Antagna texter, P7_TA(2011)0427.
(4) EUT C 136 E, 11.5.2012, s. 50.
(5) EUT C224 E,19.8.2010, s. 18.
(6) EUT C 74 E,20.3.2008, s. 776.
(7) EUT C 300 E,9.12.2006, s. 491.
(8) EUT C 287 E, 24.11.2006, s.179.
(9) Toonen mot Australien, meddelande nr 488/1992, FN-dokument CCPR/C/50/D/488/1992 (1994); Young mot Australien, meddelande nr 941/2000, FN-dokument CCPR/C/78/D/941/2000 (2003); X mot Columbia, meddelande nr 1361/2005, FN-dokument CCPR/C/89/D/1361/2005 (2007).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy