Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2068(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0161/2012

Внесени текстове :

A7-0161/2012

Разисквания :

PV 23/05/2012 - 16
CRE 23/05/2012 - 16

Гласувания :

PV 24/05/2012 - 10.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0223

Приети текстове
PDF 403kWORD 123k
Четвъртък, 24 май 2012 г. - Страсбург
Европа за ефективно използване на ресурсите
P7_TA(2012)0223A7-0161/2012

Резолюция на Европейския парламент от 24 май 2012 г. относно Европа за ефективно използване на ресурсите (2011/2068(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа“ (COM(2011)0571),

–  като взе предвид съобщението на Комисията относно „Европа за ефективно използване на ресурсите ‐ водеща инициатива на стратегията “Европа 2020' (COM(2011)0021),

–  като взе предвид съобщението на Комисията относно „Европа 2020 ‐ стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Подобряване на резултатите от мерките на ЕС в областта на околната среда: изграждане на доверие чрез повишаване на познанията и готовността за реакция“ (COM(2012)0095),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2011 г. относно ефективна стратегия за суровините в Европа(1),

–  като взе предвид заключенията на Съвета по околната среда относно Пътната карта на Комисията за ефективно използване на ресурсите в Европа, приети на 19 декември 2011 г. (18786/11), заключенията на Съвета по конкурентоспособност от 29 септември 2011 г. относно конкурентна европейска икономика, както и заключенията на Съвета по околната среда от 20 декември 2010 г. относно устойчиво управление на материалите и устойчиво производство и потребление: ключов принос за ефективно използване на ресурсите в Европа„,

–  като взе предвид доклада за състоянието и перспективите на околната среда през 2010 г. (SOER2010), изготвен от Европейската агенция за околната среда (ЕАОС),

–  като взе предвид предстоящата конференция на ООН в Бразилия по въпросите на устойчивото развитие, 20‐22 юни 2012 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Обезпечаване на Европа със суровини в името на нейното бъдещо благоденствие– предложение за европейско партньорство за иновации в областта на суровините“ (COM(2012)0082),

–  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2012 г. „Как да се избегне разхищаването на храни: стратегии за по-ефективна хранителна верига в ЕС“(2),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на комисията по международна търговия, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по регионално развитие и комисията по рибно стопанство (A7-0161/2012),

А.  като има предвид, че настоящата икономическа, финансова и екологична криза показва, че Европа се нуждае спешно от нови ресурси за устойчив икономически растеж;

Б.  като има предвид, че последиците в резултат на недостига на ресурси, като например увеличението на цените, са особено тежки за хората с по-ниски доходи и за лицата в необлагодетелстваните региони; като има предвид, че поради тази причина съществува по-голяма от всякога нужда за взаимодействие между социалните политики и политиките в областта на околната среда;

В.  като има предвид, че нарастващото търсене и прекомерната експлоатация на природни ресурси и свързаните с нея промени в земеползването водят до влошаване на състоянието на околната среда, по-бързи темпове на изменение на климата и разрушаване на ограничения природен капитал на земята, включително загуба на биологично разнообразие;

Г.  като има предвид, че недостигът на ресурси в резултат от интензивното им използване, спекулациите с цените на стоковите пазари и драстичното увеличение на световното потребление ускоряват покачването на цените на суровините, което води до реално увеличение на цените на стоките със 147 % от началото на новия век, като има предвид, че има вероятност ЕС да се изправи пред сериозни предизвикателства при осигуряването на достъп и постоянни доставки на ключови ресурси; като има предвид, че ефективното използване на суровините в промишлеността и на политическо равнище се признава за особено важно за справянето с тези предизвикателства;

Д.  като има предвид, че насочването на икономиката към ефективно използване на ресурсите, съобразено с възможностите на планетата и позволяващо нарастването на населението на света и броя на населението в бъдещите развити държави, ще допринесе за увеличаване на конкурентоспособността и откриване на нови източници на растеж и работни места чрез икономии на разходите в резултат на подобрената ефективност, пазарната реализация на иновациите, както и на по-доброто управление на ресурсите през целия им жизнен цикъл;

Е.  като има предвид, че рециклирането е повече от събирането на рециклируеми отпадъци, и като има предвид, че поради това е от съществено значение всяка стъпка по веригата на стойността да бъде обхваната в рамките на бъдещите мерки;

Ж.  като има предвид, че бъдещата цялостна политика в областта на ресурсите не следва повече да прави просто разлика между „възобновяеми“ и „невъзобновяеми“ ресурси, а трябва да се разшири и за трайните материали;

З.  като има предвид, че проучване на Евробарометър от март 2011 г. почва, че ефективното използване на ресурсите и устойчивото производство и потребление са от основно значение за гражданите на ЕС; като има предвид, че във всеки случай напредък към устойчивост няма да е възможен, ако гражданите не се ангажират пряко в резултат на промяна на отношението и промяна в навиците на обществото по отношение на използването на ресурсите;

И.  като има предвид, че осигуряването на достъп и постоянни доставки на ресурси представлява все по-голямо предизвикателство поради увеличеното използване на ресурси, вода и земя;

Й.  като има предвид, че конкурентоспособната промишленост позволява инвестирането в по-ефикасни технологии;

Приоритетни действия
1.Призовава Комисията да създаде съвместни работни групи за трите основни сфери на храните и напитките, жилищното строителство и мобилността, с цел разработване в най-кратък срок на европейски планове за действие във връзка с ефективното използване на ресурсите с ясни действия за намаляване използването на ресурси; тези работни групи следва да допълват дейността на Платформата на ЕС за преход към ефективност на ресурсите и следва да бъдат съставени експерти от Комисията, държавите членки, промишлеността, гражданското общество и други ключови заинтересовани участници, които насърчават създаването на партньорства между участниците във веригата на стойността;

2.  Настоятелно призовава Комисията и държавите членки да премахват пречките пред функционирането на пазара за рециклиране и повторна употреба и да стимулират този пазар, като насърчават търсенето или наличието на рециклирани материали и странични продукти чрез мерки, които следва да включват бързото допълнително разработване в срок до 2013 г. на строги критерии за прекратяване на статута на отпадък за други приоритетни потоци на отпадъци и чрез икономически стимули, като намаляване на ДДС за вторични материали в сектори, където пазарът не функционира, или мерки за насърчаване използването на новаторски технологии за събиране и сортиране; в този контекст подчертава неотложната нужда от цялостно прилагане на съществуващото законодателство в областта на отпадъците и от повишаване на правоприлагането и контрола;

3.  Настоятелно призовава Комисията и държавите членки да насърчават научните изследвания и технологичните иновации с цел ускоряване на прехода към икономика с ефективно използване на ресурсите; подчертава, че „Съюзът за иновации“, включително „Хоризонт 2020“, Европейското партньорство за иновации в областта на суровините, Планът за действие за екологични иновации (ПДЕИ) и общностите за знания и иновации, е един от двигателите за ефективното използване на ресурсите в Европа; призовава Комисията да създаде лесно достъпна онлайн база данни за най-добри практики в областта на ефективното използване на ресурсите;

4.  Настоятелно приканва Комисията и държавите членки в срок до 2013 г г. да се договорят да използват ясни, стабилни и измерими показатели за икономическа активност, които отчитат изменението на климата, биологичното разнообразие и ефективното използване на ресурсите от гледна точка на жизнения цикъл, например под формата на кошница от четири показателя за използване на ресурсите, а именно отпечатък върху земята, отпечатък върху водите, отпечатък върху използването на суровините и отпечатък от емисиите на парникови газове, и тези икономически показатели да бъдат използвани за основа на законодателни инициативи и конкретни цели за намаление; подчертава, че този процес трябва да бъде прозрачен и да включва основните заинтересовани страни;

5.  Призовава Комисията да предложи да бъде разширен обхватът на директивата за екодизайна до продукти, които не са свързани с потреблението на енергия, и да предложи допълнителни изисквания за екодизайна по отношение на цялостното използване на ресурсите и показателите на продуктите, включително рециклирано съдържание, трайност, рециклируемост, възможност за ремонт и за повторно използване, с цел да се подобри въздействието им върху околната среда и да се насърчат пазарите за рециклирани продукти; подчертава, че всяко такова предложение трябва да се основава на всеобхватни оценки на въздействието и да бъде съгласуван с други съответни разпоредби;

6.  Настоятелно призовава Комисията и държавите членки да интегрират във възможно най-всеобхватна степен програмата за ефективно използване на ресурсите във всички други политики, включително обединяващите управленски икономически политики, като например „Европа 2020“, и да я прилагат на местно, регионално, национално равнище и на равнище ЕС;

Програма за бъдещ растеж

7.  Подкрепя водещата инициатива относно ефективното използване на ресурсите в Европа и Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа, както и нейната визия за 2050 г., включително важните Й етапи; призовава Комисията да представи своевременно всички законодателни и други инициативи, необходими за постигане на важните етапи, както и да гарантира, че всички политики на ЕС са приведени по съгласуван начин в съответствие с тях и с цялостната визия на ЕС за създаване на нисковъглеродна икономика до 2050 г., наред с другото, като се намалят емисиите на парникови газове с 80‐95 % в сравнение с равнищата от 1990 г.; припомня, че отделянето на икономическия растеж от използването на ресурсите е от съществено значение за подобряването на конкурентоспособността на Европа и за намаляването на зависимостта й от суровини; препоръчва Комисията да гарантира поддържането на стабилна законодателна рамка, за да не се застрашават дългосрочните инвестиции;

8.  Подчертава значението на ефективното използване на ресурсите за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“; счита, че Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ следва да изпълнява жизненоважна роля в това отношение; призовава държавите членки да приемат национални пътни карти за ефективно използване на ресурсите, които да включват конкретни мерки и цели в съответствие с целите на пътната карта на ЕС;

9.  Призовава Комисията до края на 2012 г. да предложи нова рамка за политика за устойчиво потребление и производство, с която да бъде създаден процес за определяне на онези приоритетни продукти или услуги, които най-много допринасят за това важни световни сфери на потребление )вода, земя, материали и въглерод) да съответстват на показателите за потребление, формулирани в Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа; това следва да се придружава от законодателни предложения, в които се разглеждат приоритетни продукти и услуги със съответни инструменти, включително механизми, които могат да подобрят ефективното използване на ресурсите по веригата на доставки, и възможността за определяне на минимални изисквания или условни критерии за най-добро представяне чрез мерки за прилагане;

10.  Поддържа становището, че никакви действия, които имат за цел постигане на по-ефективно използване на ресурсите, не трябва да останат ограничени до публичния сектор, и в този контекст призовава Комисията, държавите членки и предприятията да основават икономическите си стратегии на радикално подобрено ефективно използване на ресурсите, водещо до отделянето на икономическия растеж от използването на ресурсите; счита също така, че съществува необходимост от съсредоточаване както върху ефективното, така и върху ефикасното използване на ресурсите;

11.  Подчертава неотложната необходимост от предприемане на действия в настоящия момент в подкрепа на иновациите и инвестициите в нови техники и бизнес модели, включително отраслови промишлени стратегии и устойчиви бизнес модели, като например лизингово дружество, и за създаване на стимули, които ще донесат ползи за икономиката; подчертава основната роля на частния сектор, включително МСП, за постигане на екологосъобразен икономически растеж;

12.  Подчертава, че Европа като общество, което рециклира отпадъците си, трябва до голяма степен повторно да използва и рециклира своите собствени отпадъци и да произвежда вторични суровини по най-ефективен начин:

13.  Призовава за развитие на благоприятен за МСП стандарт за използването на ресурсите, основан на концепции като Глобалния договор;

14.  Призовава Комисията и държавите членки изцяло да интегрират целите за ефективно използване на ресурсите в Европейския семестър за координация на икономическата политика; настоятелно призова държавите членки да потвърдят това изискване в Европейския съвет; призовава Комисията да предостави допълнителна информация за това как напредъкът на държавите членки към по-ефективно използване на ресурсите ще бъде конкретно оценяван като част от процеса „Европейски семестър“;

15.  Подчертава, че предимството на ранен старт в ефективното използване на ресурсите може да овладее развиващите се пазари, като припомня, че ЕС държи приблизително една трета от световния пазар на екологични технологии;

Трансформиране на икономиката

16.  Припомня, че е спешно необходимо намаление на използването на ресурси, за да се избегнат бъдещи проблеми като недостиг на ресурси и увеличаване на техните цени;

17.  Отбелязва, че за да се осъществи преходът към икономика с ефективно използване на ресурсите, пазарните цени трябва изцяло да отразяват степента на недостиг на ресурси, както и производствените разходи; подчертава, че пазарите стимулират ефективното използване на ресурсите, ако цените отразяват реалната стойност на използваните ресурси; призовава за използване на подход, отчитащ целия жизнен цикъл, в процеса на отчитане и интернализация на външните разходи за околна среда в съответствие с принципа „замърсителят плаща“;

18.  Подкрепя ангажимента на Комисията в пътната карта за разработване на пазарни инструменти, за да се даде възможност негативните външни последици да бъдат включени в пазарните цени, като по този начин се отрази реалната цена на използването на ресурсите и техните въздействия върху околната среда;

19.  Призовава Комисията и държавите членки да разработят стимули, които насърчават дружествата и публичните органи да измерват, съпоставят и непрекъснато да усъвършенстват своя отпечатък върху водите, земята, материалите и въглерода, както и да създадат мерки, които да разширят принципа на отговорност на производителите и да премахнат пречките, които затрудняват ефективното използване на ресурсите;

20.  Настоятелно призовава държавите членки да извършат преход към екологично данъчно облагане и подчертава, че това следва да доведе до намаления на други данъци като облагането на трудовите доходи, ще повиши конкурентоспособността, ще създаде равни условия за всички и ще проправи пътя за технологично развитие; призовава Комисията и държавите членки да извършват наблюдение и сравнение на ефектите от този инструмент;

21.  Настоятелно призовава Европейската комисия да проучи разработването на йерархичен модел, за да осигури най-голяма добавена стойност на ресурсите, без да се допускат компромиси с околната среда;

22.  Настоятелно призовава Комисията и държавите членки да приемат до 2014 г. конкретни планове, основани върху ясно определение, за поетапно прекратяване на всички вредни за околната среда субсидии преди 2020 г., включително субсидии, които стимулират неефективното използване на възобновяемите ресурси и докладват относно напредъка националните програми за реформи;

23.  Настоятелно призовава Комисията да проучи възможностите за създаване на схеми за разширена отговорност на производителите за целия ЕС, с цел повишаване на ефективността във всички държави членки, включително онези, в които процентите на повторна употреба и рециклиране са значително по-ниски от средните за ЕС;

24.  изтъква значението на ролята, която гражданите и организациите на гражданското общество имат за осъществяването на промяна при трансформирането на икономиката; подчертава необходимостта от разработването на информационни стратегии и стратегии за промяна на поведението на потребителите и избягване на така наречения „ефект на бумеранга“;

25.  Подчертава необходимостта от осигуряване на устойчиви европейски доставки на суровини, необходими за посрещане на нуждите на растящия сектор за рециклиране, разширяване на отворената европейска икономика и създаване на работни места;

26.  Призовава за по-строги изисквания относно екологосъобразни обществени поръчки (GPP) за продукти и услуги със значително въздействие върху околната среда и продукти и услуги, които допринасят в най-голяма степен за потреблението на важни световни ресурси (вода, земя, суровини и въглерод), формулирани в Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа; настоятелно призовава Комисията да прецени дали екологосъобразните обществени поръчки биха могли да се свържат с проекти, финансирани от ЕС; призовава до края на тази година да се положат усилия за насърчаване на съвместното възлагане на обществени поръчки и на мрежите от длъжностни лица по обществените поръчки в подкрепа на екологосъобразни обществени поръчки, при разбирането, че това не трябва да води до неблагоприятно положение на публичните предприятия от гледна точка на конкуренцията;

27.  Призовава изискванията за информация за околната среда да бъдат разширени, за да обхващат конвенционални масови потребителски стоки; подкрепя национални тестове за екомаркировка и настоятелно призовава Комисията да работи за разработване на хармонизиран европейски метод за изчисляване на отпечатъка върху околната среда на даден продукт, с оглед на това на потребителите да се предоставя повече информация относно продуктите, които не са обхванати от съществуващите схеми, като схемите за екомаркировка, етикети за енергийна консумация и етикети за биологично земеделие;

28.  Подчертава значението на изчерпателен етикет , който да включва в информацията за продукта използването на ресурси, без да се ограничава до това; призовава Комисията и държавите членки да предприемат необходимите мерки за подобряване на настоящата нормативна уредба относно етикетирането чрез включването на етикети, които дават възможност на потребителите да направят, с бърз преглед на етикета, добре информиран и устойчив избор;

29.  Настоятелно призовава държавите членки да гарантират цялостно прилагане на достиженията на правото на ЕС, свързани с отпадъците, включително минимални цели, посредством техните национални стратегии и планове за предотвратяване и управление на отпадъците; отново изтъква, че съществуващите цели относно събирането и разделянето на отпадъци трябва да бъдат доразработени и поставени за най-цялостно и най-качествено оползотворяване на материалите на всеки един от етапите на рециклиране; съответно подчертава, че е необходимо финансирането от страна на ЕС да отдава приоритет на дейностите, свързани с по-високите нива в йерархията на отпадъците, както е предвидено в Рамковата директива за отпадъците (например приоритет за инсталации за рециклиране пред депа за отпадъци); приканва Комисията да разгледа необходимостта от подобрение и хармонизиране на методите за изчисление и статистката за отпадъците, за да бъде създадена надеждна основа за насърчаване на рециклирането;

30.  Призовава Комисията и държавите членки да предприемат по-ефективни действия за борба с незаконния превоз на отпадъци, по-конкретно опасни отпадъци, към държави извън ЕС и по-специално да засилят съответните системи за наблюдение; предлага да се установи „европейска външна политика в областта на отпадъците“ с оглед разпространение на най-добрите европейски стандарти за обработка на отпадъците извън границите на ЕС;

31.  Изтъква, че повече от 20 % от храните се изхвърлят като отпадъци, и призовава Комисията и държавите членки за конкретни мерки за значително намаляване на хранителните отпадъци; освен това посочва, че се разхищават не само храните, но също така и ресурсите, използвани за обработка и опаковка на хранителните продукти;

32.  Призовава Комисията и държавите членки да поставят по-осезаем акцент върху информацията, образованието и повишаването на осведомеността, особено по отношение на сортирането на отпадъци, повторното използване и рециклирането, като се има предвид, че образованието оказва пряко влияние върху навиците за ефективно използване на ресурсите;

33.  Призовава Комисията да оптимизира достиженията на правото на ЕС, свързани с отпадъците, като отчита йерархията на отпадъците и необходимостта от свеждане до нула на остатъчните отпадъци; в този контекст призовава Комисията в срок до 2014 г. да представи предложения с оглед постепенно въвеждане на обща забрана за депонирането на отпадъци в целия ЕС и за постепенното прекратяване на изгарянето на рециклируеми и компостируеми отпадъци най-късно до края на настоящото десетилетие; това следва да бъде придружено от съответните преходни мерки, включително по-нататъшно разработване на стандарти, основани върху идеи за жизнения цикъл; настоятелно призовава Комисията да преразгледа целите за рециклиране за 2020 г. на рамковата директива за отпадъците; счита, че данъкът върху депонирането, въведен вече от някои държави членки, също би могъл да спомогне за постигането на горните цели;

34.  Изтъква, че съществуващите депа биха могли да служат като депа за суровини (добив на суровини в градски условия), но че по темата има малко резултати от научни изследвания;

35.  Призовава държавите членки да разширят работата си по насоки за разработване на стандарти за рециклирани материали чрез Европейския комитет по стандартизация (CEN);

36.  Призовава Комисията да гарантира политиките да насърчават каскадно използване на природните суровини и предпочитание към продукти с най-висока добавена стойност и ресурсна ефективност пред производството на електроенергия, отчитайки по-специално възможността за смекчаване на въздействието на емисиите на парникови газове;

37.  Настоятелно призовава Комисията да насърчава каскаден подход към използването на биомаса, предпочитание към продукти с най-висока добавена стойност и ресурсна ефективност, като продуктите на биологична основа и промишлените материали, пред биоенергията;

38.  Призовава Комисията и държавите членки да създадат програма за информиране и даване на насоки на предприятията, особено на МСП;

39.  Подчертава, че за да бъде пълноценен подходът, ориентиран към жизнения цикъл, той трябва да се основава на възможно най-точна отчетност; в този контекст настоява при прилагането на Директивата за качеството на горивата доставчиците да прилагат отделна стойност по подразбиране за катранени пясъци;

40.  Подчертава значението на научноизследователската и развойна дейност и иновациите за ускоряване на прехода към ефективно използване на ресурсите в Европа; отбелязва, че има конкретна необходимост от по-големи иновации за природосъобразното проучване и извличане на суровини, селското стопанство, химическата промишленост, управлението и рециклирането на отпадъци, управлението на водите, потенциала за повторно използване, както и за заместване на материалите, технологиите и дизайна, които оказват въздействие върху околната среда, с такива, които използват по-малко материали и енергия, производството на енергия от възобновяеми източници и енергийната ефективност; изтъква, че предоставянето на данъчни кредити, свързани с намаленото използване на ресурси, също ще е от полза за иновациите, научноизследователската и развойната дейност;

41.  Припомня, че ефективното използване на ресурсите следва да има за цел да помогне за подобряването на техническите показатели на ЕС, така че да се извлича повече от суровините по цялата верига на стойността (при добива, преработката, рафинирането, рециклирането);

42.  Призовава Комисията да проучи как ефективното използване на ресурсите в минното дело и в преработвателната промишленост на ЕС може да бъде увеличена с цел повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта, наред с другото, чрез насърчаване на възприемането на нови технологии и увеличаване на производството на вторични продукти успоредно с основни метали;

43.  Настоятелно призовава държавите членки да разгледат възможността за създаване на центрове за иновационни технологии в подкрепа на извличане, рециклиране и повторно използване на полезни елементи от минните отпадъци и за улесняване на последващото използване на минните отпадъци, намиращи се в различни депа за отпадъци, в строителството и поддържането на тези депа по безопасен за околната среда начин;

44.  Обръща внимание на необходимостта от използване на алтернативни продукти, като се променят моделите на потребление, които са свързани с интензивно използване на енергия и материали, като същевременно се постига същото равнище на производителност, както и на необходимостта от използване на алтернативни суровини и други материали, като се намалява интензивното използване на енергия в производствените процеси;

45.  Настоятелно призовава Комисията да проучи въздействието от въвеждането на данък върху минералните ресурси и необработените суровини, със специално внимание върху възможните непредвидени последици, като например неустойчиво заместване, укриване на данъци или преместване на икономически дейности в трети държави;

46.  Подчертава значението на уменията и обучението; призовава Комисията и държавите членки да се включат в провеждането на тесен диалог със социалните партньори, академичните среди и промишлеността в този контекст; призовава Комисията и държавите членки да подкрепят, в сътрудничество с промишлеността и академичните среди, ефективното използване на ресурсите чрез специални университетски програми и стипендии; в този контекст изразява допълнителна подкрепа за програмите за обмен в тази област, като например програмата „Еразмус Мундус“ за полезни изкопаеми и околна среда;

47.  Подчертава необходимостта от инвестиране в рециклирането на суровини и редкоземни метали, тъй като, ако не се управляват правилно, добивът, пречистването и рециклирането на редкоземните метали имат сериозни последици за околната среда;

Природен капитал и екосистемни услуги

48.  Подчертава, че биологичното разнообрази е от първостепенно значение за съществуването на човешкия живот и за благосъстоянието на обществата както пряко, така и непряко посредством екосистемните услуги, които то предлага; приветства и подкрепя стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г., включително всички нейни цели и дейности; подчертава значението на интегрирането на защитата на биологичното разнообразие и в ефективното използване на ресурсите в Европа;

49.  Приветства съответно факта, че са разработени специални мерки за контролиране на инвазивните видове, и призовава те да бъдат приложени незабавно;

50.  Подчертава значението на водата като природен ресурс, който е жизненоважен както за човечеството, така и за екосистемите; припомня увеличаващия се натиск върху наличието и качеството на безопасни и сигурни водни ресурси поради фактори, като обезлесяване, урбанизация, нарастване на населението, икономически растеж и изменение на климата; подчертава необходимостта от многостепенен подход към управление на нашите водни ресурси, като изтъква ролята на местните и регионални органи в контекста на водещата инициатива относно ефективното използване на ресурсите в Европа;

51.  Настоятелно призовава Комисията също така да изчисли и да оповести цената на вредите за околната среда в резултат на политиките на ЕС в областта на селското стопанство и рибарството;

52.  Призовава Комисията да се възползва от най-добрите практики в областта на ефективното използване на ресурсите и да започне пилотни проекти за няколко ресурса, например фосфор, с оглед постигане на стопроцентно повторно използване до 2020 г. и оптимизиране на използването и рециклирането; подчертава, че тези пилотни проекти следва да получават пряко финансиране от ЕС;

53.  Счита, че европейските ресурси следва да бъдат управлявани по по-стратегически и екологосъобразен начин; счита, че следва да бъдат полагани по-големи усилия за управление на съществуващите ресурси в ЕС, по-специално полезните изкопаеми, металите и дървения материал, както и енергийните ресурси, включително изкопаемите горива; подчертава потенциалната способност на ЕС да покрие собствените си нужди от суровини и го призовава да намали зависимостта си от внос на суровини, произведени по методи, които са неустойчиви от гледна точка на околната среда;

54.  Счита, че промишлените отрасли в държавите членки следва да разчитат във все по-голяма степен на местни суровини; изтъква, че управлението на националните ресурси следва да гарантира, че те не биват разхищавани;

55.  Подчертава важността на устойчивото селско стопанство, което води до намаляване на използването на „вносна“ земя за производството на продукти и на въглеродния отпечатък на Европа;

56.  Счита, че осведомеността на потребителите играе важна роля за подобряване на ефективното използване на ресурсите, и подкрепя инициативи на местно, национално и европейско равнище за насърчаване на по-устойчиви модели на потреблението на храни;

57.  Обръща внимание на ролята на възобновяемите природни ресурси, като например горите, за ефективното използване на ресурсите; призовава Комисията да насърчава използването на възобновяеми, на биологична основа, с възможност за рециклиране и екологосъобразни суровини и други материали; изтъква по-специално, че използването на възобновяеми материали, характеризиращи се с ниско равнище на емисии, като например дървесината, за целите на строителството, е ресурсно ефективно;

58.  Подчертава необходимостта да се засили опазването на горите в ЕС и да се консолидират свързаните с това методи за предотвратяване на риска, като се има предвид, че горските ресурси и екологичните качества на дървения материал представляват значим природен капитал; призовава за създаването на финансови инструменти за финансиране на мерки за предотвратяване на горски пожари и разпространяването на паразити; призовава Комисията заедно с дърводобивната и дървопреработвателната промишленост да проучи възможностите за конкретни мерки, насочени към устойчива експлоатация на горските ресурси, по-специално чрез пилотни проекти; подкрепя по-доброто използване на мерките в областта на горите, които вече съществуват в рамките на различни политики на ЕС, с цел повишаване на икономическата стойност на горите и осигуряване на повече дървесина, например чрез дейности по повторно залесяване по програмите за развитие на селските райони;

59.  Подчертава, че загубата на хранителни вещества в околната среда заради селскостопанското производство създава големи външни разходи за екосистемите, човешкото здраве и климата; призовава Комисията да въведе модерни техники за управление на хранителните вещества, за да се намали тяхната загуба при интензифициране на производството;

60.  изтъква, че пакетът за реформата на ОПОР е ключов компонент на настоящата водеща инициатива „Европа за ефективно използване на ресурсите“; счита, че максималният устойчив улов, предотвратяването на изхвърлянето на улов, по-чистите и ефикасни двигатели, риболовните съоръжения, позволяващи по-селективен улов, създаването на еднакви условия в международен мащаб и свръхкапацитетът на риболовния флот са въпроси, които трябва да бъдат разрешени, за да се гарантира, че секторите рибно стопанство и аквакултури са екологосъобразни и икономически жизнеспособни; в допълнение към това изтъква социалното и икономическо значение на дребномащабната крайбрежна флота;

Управление и контрол

61.  Настоятелно призовава Комисията, като провежда консултации с всички основни заинтересовани участници, да приеме стабилни и лесни за разбиране показатели, като например отпечатък върху водите, земята, материалите и въглерода, с цел контрол на напредъка спрямо целите; тези показатели следва да се основават на интегрирани счетоводни инструменти и на последователни и общоприети научни методи и следва да бъдат изрично определени, за да бъдат приложими в целия ЕС както за формулирането на политики, така и за заинтересованите частни лица; В допълнение към това, те следва да отчитат въздействието на целия жизнен цикъл и да измерват ресурсите, постъпващи в икономиката, за да бъде възможно разрешаването на проблема с недостиг на ресурси, като по този начин се интегрират скритите потоци; предупреждава, че предложеният показател за производителността на ресурсите няма да даде нужната информация;

62.  Отново подчертава важността от създаване на комплект от последователни, измерими, ясни и установими секторни цели, включително една обща цел, с цел изпълнение на визията и важните етапи на Пътната карта; признава комплексния характер на въпроса и съответно необходимостта от солидна научна основа; призовава Комисията да представи конкретно предложение за такива цели за ЕС и държавите членки най-късно една година след приемането на съответните показатели и да гарантира, че всички политики на ЕС са съвместими с поставените цели; счита, че важните етапи, включени в Пътната карта, следва да бъдат възприемани като цели, докато не бъдат поставени по-подробни такива; призовава държавите членки да включат съответни цели в техните собствени стратегии за ефективно използване на ресурсите;

63.  Подчертава, че специфичните показатели за ефективното използване на ресурсите са от изключително значение във всички области на политиката, и призовава Комисията да интегрира показатели за ефективно използване на ресурсите във всичките си оценки на въздействието; счита също така, че „проверка на целесъобразността“, в съответствие с предвиденото в съобщение COM(2010)0614 на Комисията, следва да бъде задължителна част от всяка оценка на въздействието;

64.  Призовава Комисията да наложи цялостно прилагане на съществуващото законодателство, със специален акцент върху законодателството в областта на водите, за да използва във възможно най-пълна степен всички възможности;

65.  Приветства Директивата на ЕС за качеството на горивата като важна стъпка в подхода за използване на ресурсите, основан на жизнения цикъл, и подчертава, че при изпълнението на Директивата за качеството на горивата доставчиците прилагат отделна стойност по подразбиране за битуминозен пясък;

66.  Счита, че Седмата програма за действие в областта на околната среда следва да осигурява подходяща политическа рамка за постигане на визията, важните етапи и цели на Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа;

67.  Призовава Комисията да прегледа внимателно политиките на ЕС и да извърши, наред с другото, оценка на националните планове за действие в областта на енергията от възобновяеми източници и Общата селскостопанска политика по отношение на тяхното въздействие върху ефективното използване на ресурсите;

68.  Счита, че Европа за ефективно използване на ресурсите е подходяща рамка за създаване на екологосъобразни работни места за всички без дискриминация;

69.  Застъпва становището, че ефективното използване на ресурсите често е затруднявано от тежки административни процедури; призовава Комисията да опрости разрешителните процедури, за да позволи по-добро прилагане на ефективното използване на ресурсите; с оглед на това приветства инициативата на Комисията за директивата за прозрачността;

70.  Призовава Комисията и държавите членки да разработват информационни и образователни кампании, насочени към увеличаване на използването на продукти, произведени от рециклирани отпадъци;

71.  Призовава за предприемане на действия, за да се гарантира, че възможно най-ефективното използване на ресурсите представлява ключов елемент на регионалната политика; подчертава, че трябва да се постигне ефективно използване на ресурсите на регионално и местно равнище, като се вземат предвид потенциалът, недостатъците и различните равнища на развитие на европейските региони; и подчертава необходимостта местните и регионалните органи да приведат предприеманите от мерки за ефективно използване на ресурсите в съответствие със стратегията „Европа 2020“;

Международно измерение

72.  Счита ефективното и устойчиво използване и разпределяне на ресурсите за един от ключовите елементи на промишлената политика на Европейския съюз, който следва също така да се отразява във външните отношения на Съюза сега и за в бъдеще; в това отношение счита, че търговията с екологични стоки и услуги е инструмент за устойчиво икономическо и социално развитие, което е от полза както за бизнеса, така и за околната среда;

73.  Счита, че справедливата, отворена и недискриминационна многостранна система за търговия и защитата на околната среда следва да се подкрепят взаимно и следва да са от полза за местните общности, при условие че многостранните търговски правила бъдат реформирани, за да отговарят по-добре на екологичните предизвикателства и на основните потребности на хората;

74.  Призовава Комисията да включи някои въпроси, свързани със суровините, като а) ограничения върху износа и б) инвестиционни аспекти, в по-голяма степен в настоящите и бъдещите двустранни или многостранни преговори, провеждани от ЕС;

75.  Подчертава, че справедливото отваряне на световните пазари за екологични стоки и услуги, при насърчаване на устойчивото потребление, създава възможности в сектора на износа, нови работни места, свързани с разпространението на нови екологосъобразни технологии, иновации и конкурентоспособност, води до намаляване на цените, повишаване на качеството и разширяване на избора за потребителите;

76.  Приветства извършената работата по време на преговорите от кръга Доха на Световната търговска организация за намаляване или премахване на тарифните и нетарифни бариери пред търговията с екологични стоки и услуги, и активно насърчава страните да продължат да работят – независимо от бъдещето на кръга Доха – за даването на ясно определение за екологични стоки и услуги, в което ще се включват корпоративната социална отговорност, стандартите на ЕС в областта на околната среда и принципите за справедлива търговия;

77.  Потвърждава отново, че всички съществуващи двустранни и регионални европейски търговски споразумения трябва да включват амбициозна глава, посветена на устойчивостта, както стана например с последните споразумения за свободна търговия на Европейския съюз с Република Корея, с Колумбия и Перу, както и с Централна Америка; счита, че главите относно социалната и екологичната устойчивост следва да бъдат равнопоставени на търговските аспекти на споразуменията и следователно призовава Комисията да включи тези глави в разпоредбите за уреждане на спорове на бъдещите споразумения за свободна търговия;

78.  Счита, че включването на тарифни преференции за произведени по социално отговорен начин екологични продукти и услуги в рамките на Общата система за преференции може да генерира добавена стойност в търговския обмен на ЕС с развиващите се страни и да действа като допълнителен стимул за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ и на дългосрочните цели на Съюза в областта на климата и енергетиката;

79.  Счита, че в контекста и в хода на подготовката за конференцията „Рио +20“ е необходим нов и засилен дебат, който да включва всички страни – членки на ООН, гражданското общество и професионалните съюзи, по-специално относно ефективността на доброволния характер на корпоративната социална отговорност;

80.  Подчертава, че екологичните иновации на ЕС стимулират по-висока ефективност на използване на ресурсите извън нашите граници, като по този начин се намалява изчерпването на световните ресурси; поради това настоятелно призовава държавите членки да подобрят националните си стратегии за ефективно използване на ресурсите и да споделят своите знания на световен форум като срещата на върха „Rio+20“; застъпва становището, че бързо нарастващото потребление в световен мащаб и намаляващите суровинни запаси предполагат необходимост от инвестиции в глобално ефективно използване на ресурсите;

81.  Посочва, че предстоящата среща на най-високо равнище за Земята „Рио +20“ може да бъде важен форум за обсъждане на проблемите във връзка с ефективното използване на ресурсите и устойчивото развитие; счита, че един нов пакет от цели за устойчиво развитие може да запълни празнотите в ЦХР и може да се превърне в мощен последващ глобален проект, който признава сложните връзки между околната среда и всяко измерение на развитието; настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да играят решаваща и положителна роля по време на тази среща, за да се посрещнат предизвикателствата, свързани с установяването на приобщаваща и екологосъобразна икономика в глобален мащаб;

o
o   o

82.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) Приети текстове, P7_TA(2011)0364.
(2) Приети текстове, P7_TA(2012)0014

Правна информация - Политика за поверителност