Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2655(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0241/2012

Debatter :

PV 24/05/2012 - 15.3
CRE 24/05/2012 - 15.3

Omröstningar :

PV 24/05/2012 - 16.3
CRE 24/05/2012 - 16.3

Antagna texter :

P7_TA(2012)0229

Antagna texter
PDF 121kWORD 39k
Torsdagen den 24 maj 2012 - Strasbourg
Situationen för nordkoreanska flyktingar
P7_TA(2012)0229RC-B7-0241/2012

Europaparlamentets resolution av den 24 maj 2012 om situationen för nordkoreanska flyktingar (2012/2655(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Nordkorea (Demokratiska folkrepubliken Korea), särskilt den som antogs den 8 juli 2010(1),

–  med beaktande av toppmötet EU–Kina den 14 februari 2012 och den 29:e människorättsdialogen mellan EU och Kina i Madrid den 29 juni 2010, där frågan om nordkoreanska flyktingar diskuterades,

–  med beaktande av rapporten om Demokratiska folkrepubliken Korea som lades fram vid sjätte sessionen med arbetsgruppen för den allmänna återkommande utvärderingen vid FN:s råd för mänskliga rättigheter (30 november–11 december 2009),

–  med beaktande av rapporten som lades fram den 21 februari 2011 av den särskilde rapportören för situationen för de mänskliga rättigheterna i Demokratiska folkrepubliken Korea, där han beklagar att Demokratiska folkrepubliken Korea ännu inte visat något engagemang för att genomföra de rekommendationer som ges i den allmänna återkommande utvärderingen,

–  med beaktande av resolution A/HRC/19/L.29, antagen enhälligt av FN:s råd för mänskliga rättigheter den 19 mars 2012, där människorättsrådet uttrycker sin mycket djupa oro över de pågående grova, utbredda och systematiska kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Demokratiska folkrepubliken Korea, samt FN:s generalförsamlings resolution A/RES/66/174, antagen den 29 mars 2012,

–  med beaktande av rapporten från maj 2012 från Sydkoreas nationella kommission för de mänskliga rättigheterna om kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Nordkorea, som baseras på ungefär 800 intervjuer med flyktingar, däribland flera hundra avhoppare som överlevt fängelselägren,

–  med beaktande av 2010 års dekret utfärdat av Demokratiska folkrepubliken Koreas ministerium för allmän säkerhet, där avhopp brottsrubriceras som ”förräderi mot nationen”,

–  med beaktande av uttalandet i december 2001 av myndigheterna i Demokratiska folkrepubliken Korea, där de förde fram sin avsikt att ”förinta” upp till tre generationer av en familj om en familjemedlem skulle fly landet under den 100 dagar långa sorgeperioden efter att Kim Jong Il avlidit,

–  med beaktande av artiklarna 122.5 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I den ovan nämnda resolutionen från FN:s råd för mänskliga rättigheter uttrycks en mycket djup oro över de grova, utbredda och systematiska kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Nordkorea, framför allt att landet torterar politiska fångar och egna medborgare som repatrierats och sätter dem i arbetsläger. De statliga myndigheterna verkställer och möjliggör systematiskt utomrättsliga avrättningar, godtyckliga frihetsberövanden och påtvingade försvinnanden.

B.  En stor del av befolkningen svälter, och Världslivsmedelsprogrammet meddelade i september 2009 att en tredjedel av Nordkoreas kvinnor och barn var undernärda.

C.  Som ett direkt resultat av den politik som förs av Demokratiska folkrepubliken Koreas regering, och trots riskerna, har under årens lopp uppskattningsvis 400 000 nordkoreaner flytt landet. Av dessa uppehåller sig många i Kina som ”olagliga migranter”.

D.  De flesta flyktingar från Demokratiska folkrepubliken Korean har inte för avsikt att stanna i Kina, men de måste passera genom landet för att ta sig till Sydkorea eller till andra delar av världen.

E.  På grundval av återtagandeavtalet från 1986 med Nordkorea förvägrar Kina nordkoreanska medborgare möjligheten att utnyttja UNHCR:s asylförfaranden, i strid med FN:s flyktingkonvention från 1951 och protokollet till denna konvention från 1967, som Folkrepubliken Kina har anslutit sig till. Enligt uppskattningar från icke-statliga organisationer griper Folkrepubliken Kina 5 000 nordkoreanska flyktingar varje år och tvingar dem att återvända till Demokratiska folkrepubliken Korea.

F.  Många av de nordkoreanska flyktingarna i Kina är kvinnor, av vilka många är offer för människohandel, sexslaveri och tvångsäktenskap, och barn som fötts till följd av sådana kränkningar betraktas som statslösa i Kina och överges eller lämnas åt samma öde som sina mödrar.

G.  Den 29 mars 2012 greps Kim Young-hwan och tre andra aktivister från det Seoul-baserade nätverket för demokrati och mänskliga rättigheter i Nordkorea i den kinesiska staden Dalian (Liaoning-provinsen). De anklagas för att utgöra ”ett hot mot Kinas inre säkerhet” till följd av att de enligt uppgift försöker hjälpa nordkoreanska avhoppare.

H.  Enligt ögonvittnesrapporter utsätts flyktingar som tvingas återvända till Nordkorea systematiskt för tortyr och de placeras i koncentrationsläger och riskerar till och med att bli avrättade. Det sägs att gravida kvinnor tvingas göra abort och barn med kinesiska fäder riskerar att dödas. Staten tillämpar principen om att människor är ansvariga för sina anhörigas gärningar (”guilt by association”), vilket leder till att hela familjer fängslas, inbegripet barn och far- och morföräldrar.

I.  Satellitbilder och berättelser från nordkoreanska avhoppare ger kött på benen åt påståendena att Demokratiska folkrepubliken Korea driver minst sex koncentrationsläger och flera ”omskolningsläger” som kanske hyser så många som 200 000 fångar, de flesta politiska.

1.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till Demokratiska folkrepubliken Korea att omedelbart upphöra med de pågående allvarliga, utbredda och systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna som landet begår mot sitt eget folk, vilket resulterar i att nordkoreaner flyr sitt land.

2.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Demokratiska folkrepubliken Korea att följa rekommendationerna från arbetsgruppen för den allmänna återkommande utvärderingen vid FN:s råd för mänskliga rättigheter, som ett första steg på vägen mot att tillåta oberoende internationella experter att inspektera av alla typer av interneringsanläggningar.

3.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anta ett mer systematiskt tillvägagångssätt och att organisera europeiskt och internationellt skydd för nordkoreaner som har flytt sitt land, och uppmanar kommissionen att fortsätta sitt stöd till civila samhällsorganisationer som hjälper nordkoreanska flyktingar.

4.  Europaparlamentet anser det vara djupt beklagansvärt att de kinesiska myndigheterna i fallet med Kim Young–hwan och hans medaktivister enligt uppgift för första gången tillämpade anklagelsen ”hot mot den inre säkerheten” som kan leda till dödsstraff. Parlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att bevilja de sydkoreanska myndigheterna obehindrat konsulärt tillträde och juridisk rådgivning och rättegångsbiträde till de fyra frihetsberövade aktivisterna, och att snarast frige dem.

5.  Europaparlamentet uppmanar Folkrepubliken Kina att uppfylla sina skyldigheter enligt internationell rätt, särskilt 1951 års flyktingkonvention och protokollet till denna konvention från 1967 liksom konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning från 1984, och att upphöra att deportera nordkoreanska medborgare tillbaka till Demokratiska folkrepubliken Korea eftersom risken är överhängande att återvändande och deras familjer kommer att misshandlas och till och med avrättas.

6.  Europaparlamentet uppmanar därför Folkrepubliken Kina att häva avtalet med Nordkorea från 1986 om repatriering av flyktingar, och välkomnar färska rapporter om att Kina eventuellt har för avsikt att ändra sin politik. Parlamentet erinrar om att nordkoreanska medborgare betraktas som fullvärdiga medborgare i Republiken Korea, och uppmanar Folkrepubliken Kina att bevilja dem fri lejd till Sydkorea eller till andra tredjeländer.

7.  Europaparlamentet vädjar till de kinesiska myndigheterna att behandla nordkoreanska avhoppare som flyktingar ”på plats”, att bevilja UNHCR tillträde så att det kan fastställa deras status och hjälpa dem att vidarebosätta sig under trygga förhållanden, att frige alla sådana avhoppare som för närvarande är frihetsberövade, att avkriminalisera de personer som av humanitära skäl försöker hjälpa flyktingar samt att bevilja nordkoreanska kvinnor som är gifta med kinesiska medborgare uppehållstillstånd.

8.  Europaparlamentet uppmanar även Kina att inte längre samarbeta med Nordkoreas säkerhetsagenter för att spåra upp nordkoreanska flyktingar i syfte att gripa dem. Parlamentet uppmanar Folkrepubliken Kina att i stället låta icke-statliga organisationer och organisationer som tillhandahåller samhällstjänster humanitärt tillträde till nordkoreanska flyktingar och asylsökande i Kina, bl.a. för att tillhandahålla dem mat, vård, utbildning samt rättsliga och andra tjänster.

9.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt kommissionen att ta upp människorättssituationen i Demokratiska folkrepubliken Korea och frågan om nordkoreanska flyktingar i Folkrepubliken Kina under alla samtal på hög nivå mellan EU och Kina och som ett inslag i dialogen om mänskliga rättigheter mellan EU och Kina.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaterna, rådet, kommissionen, regeringarna i Republiken Korea, Demokratiska folkrepubliken Korea och Folkrepubliken Kina, FN:s flyktingkommissarie, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, FN:s särskilde rapportör om människorättssituationen i Demokratiska folkrepubliken Korea samt FN:s generalsekreterare.

(1) EUT C 351 E, 2.12.2011, s. 132.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy