Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/2089(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0189/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0189/2012

Debates :

Balsojumi :

PV 12/06/2012 - 6.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0231

Pieņemtie teksti
PDF 372kWORD 53k
Otrdiena, 2012. gada 12. jūnijs - Strasbūra
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) ‐ Spānijas pieteikums EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana ‐ apavu ražošana
P7_TA(2012)0231A7-0189/2012
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2012. gada 12. jūnija rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību 28. punktu (Spānijas pieteikums EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana footwear) (COM(2012)0204 – C7-0112/2012 – 2012/2089(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2012)0204 – C7-0112/2012),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) (2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 28. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi(2) (EGF regula),

–  ņemot vērā 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 28. punktā paredzēto trīspusējo sarunu procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0189/2012),

A.  tā kā Eiropas Savienība ir izveidojusi atbilstošus likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus skārušas būtisku pasaules tirdzniecības sistēmas strukturālo pārmaiņu sekas, un palīdzētu viņiem atgriezties darba tirgū;

B.  tā kā attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti no 2009. gada 1. maija, tika paplašināta EGF darbības joma, iekļaujot atbalstu darbiniekiem, kuru atlaišana ir tieši saistīta ar globālo finanšu un ekonomikas krīzi;

C.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, attiecībā uz lēmumu pieņemšanu par EGF izmantošanu pienācīgi ņemot vērā 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu;

D.  tā kā Spānija ir lūgusi palīdzību saistībā ar 876 darbinieku (atbalsts pieprasīts visiem darbiniekiem) atlaišanu 146 uzņēmumos, kas darbojas NACE 2. redakcijas 15. nodaļas (“Ādas un ādas izstrādājumu ražošana”) nozarē(3) NUTS 2 reģionā Valensijas apgabalā (ES52), Spānijā;

E.  tā kā šis pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 2. panta b) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Spānija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu;

2.  norāda, ka Spānijas iestādes pieteikumu EGF finansiālā ieguldījuma saņemšanai iesniedza 2011. gada 28. decembrī un ka tā novērtējumu Komisijai iesniedza 2012. gada 4. maijā; atzinīgi vērtē to, ka dalībvalsts ātri un precīzi veica novērtēšanu un sniedza papildu informāciju;

3.  norāda, ka Valensijas apgabalā 26 % no kopējās nodarbinātības veidoja apavu ražošanas nozare, kas līdz ar to bija nozīmīgs tirgus dalībnieks vietējā ekonomikā, kurā pārsvarā darbojas mazie un vidējie uzņēmumi tādās tradicionālās nozarēs kā tekstilizstrādājumi, apavu ražošana un keramika;

4.  norāda, ka Valensijas apgabalā jau iepriekš notika darbinieku masveida atlaišana, un atzinīgi vērtē to, ka apgabals šo atlaisto darbinieku problēmas risināšanai pieņēma lēmumu izmantot EGF atbalstu, iesniedzot šādus pieteikumus: EGF/2009/014 ES/Valencia ‐ keramikas rūpniecība, EGF/2010/005 ES/Valencia ‐ akmens un marmora ieguve, EGF/2010/009 ES/Valencia ‐ tekstilizstrādājumu ražošana, EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana ‐ būvniecības nozare; atzinīgi vērtē to, ka Valensijas apgabals pielieto EGF izmantošanas pieredzi un ātri palīdz vairākās nozarēs nodarbinātajiem;

5.  atzinīgi vērē to, ka nolūkā ātri palīdzēt darba ņēmējiem Spānijas iestādes nolēma pasākumu īstenošanu sākt pirms galīgā lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu saistībā ar piedāvāto koordinēto pasākumu kopumu;

6.  atgādina, cik svarīgi ir uzlabot šādu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot profesionālās darbības laikā gūtās prasmes un kompetences; cer, ka koordinēto pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota atlaisto darbinieku izglītības līmenim un vajadzībām;

7.  norāda, ka apmācības pasākumu mērķis ir radīt augstas pievienotās vērtības darba vietas apavu ražošanas nozarē, kas saskaņā ar Spānijas iestāžu sniegto informāciju visdrīzāk netiks pārvietota, kā arī radīt darba vietas nozarēs, kurās tiek prognozēta izaugsme īsā un vidējā termiņā;

8.  atzinīgi vērtē to, ka par koordinēto pasākumu kopuma saturu, funkciju piešķiršanu un uzdevumu sadales grafiku apspriedās ar sociālajiem partneriem;

9.  uzsver to, ka ir jāmācās no gūtās pieredzes, sagatavojot un īstenojot šo un citus pieteikumus darbinieku masveida atlaišanas problēmas risināšanai daudzos vienas nozares MVU, jo īpaši saistībā ar pašnodarbināto un MVU īpašnieku tiesībām uz EGF atbalstu turpmākajā regulā un pasākumos, kādus izmanto reģioni un dalībvalstis, lai pēc iespējas drīz iesniegtu sektorālus pieteikumus, ietverot daudzus uzņēmumus;

10.  prasa iesaistītajām iestādēm veikt vajadzīgos pasākumus, lai uzlabotu procedurālo un ar budžetu saistīto kārtību nolūkā paātrināt EGF līdzekļu izmantošanu; atzinīgi vērtē uzlaboto procedūru, kuru Komisija ieviesa pēc Parlamenta pieprasījuma paātrināt dotāciju piešķiršanu un kura paredz Komisijas novērtējumu par EGF pieteikuma atbilstību budžeta lēmējinstitūcijai iesniegt kopā ar priekšlikumu EGF līdzekļu izmantošanai; cer, ka turpmāki procedūras uzlabojumi tiks iekļauti jaunajā regulā par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020), kā arī tiks palielināta EGF efektivitāte, pārredzamība un pamanāmība;

11.  atgādina par iestāžu apņemšanos nodrošināt netraucētu un strauju procedūru, pieņemot lēmumus par EGF līdzekļu izmantošanu, lai sniegtu vienreizēju, terminētu un individuālu atbalstu nolūkā palīdzēt darbiniekiem, kuru atlaišana ir tieši saistīta ar globalizācijas un finanšu un ekonomikas krīzes sekām; uzsver, ka EGF var būt liela nozīme atlaisto darbinieku reintegrācijā darba tirgū;

12.  uzsver, ka saskaņā ar EGF regulas 6. pantu ir jānodrošina, lai EGF palīdzētu atgriezties darba tirgū konkrētiem, no darba atlaistiem darbiniekiem; uzsver arī to, ka ar EGF atbalstu drīkst līdzfinansēt vienīgi aktīvus darba tirgus pasākumus, ar kuriem var panākt ilgtermiņa nodarbinātību; atkārtoti uzsver, ka EGF atbalsts nedrīkst aizstāt darbības, par kurām saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem atbild uzņēmumi, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus; pauž nožēlu, ka EGF varētu uzņēmumiem dot stimulu aizstāt savus līgumdarbiniekus ar elastīgāku un uz neilgu laiku nodarbinātu darbaspēku;

13.  norāda, ka informācija, kas sniegta par individualizēto pakalpojumu saskaņoto kopumu, kuri jāfinansē no EGF, ietver informāciju par tā papildināmību ar darbībām, ko finansē no struktūrfondiem; atkārtoti aicina Komisiju sniegt šo datu salīdzinošu novērtējumu gada pārskatos, lai pilnībā tiktu ievēroti spēkā esošie noteikumi un lai Savienības finansētos pakalpojumus nesniegtu divreiz;

14.  atzinīgi vērtē to, ka pēc vairākkārtējiem Parlamenta pieprasījumiem 2012. gada budžetā EGF budžeta pozīcijā (04 05 01) ir iekļautas maksājumu apropriācijas EUR 50 000 000 apmērā; atgādina, ka EGF tika izveidots kā atsevišķs, specifisks instruments ar konkrētiem mērķiem un termiņiem un ka līdz ar to tam ir vajadzīgs atsevišķs piešķīrums, tādējādi novēršot vajadzību pārvietot līdzekļus no citām budžeta pozīcijām, kā tas noticis iepriekš un kas varētu apgrūtināt EGF politikas mērķu sasniegšanu;

15.  pauž nožēlu par Padomes lēmumu nepagarināt tā dēvēto krīzes laiku izņēmuma režīmu, kas ļāva sniegt atbalstu ne tikai tiem darbiniekiem, kuru atlaišana ir saistīta ar lielām strukturālām izmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, bet arī tiem, kuru atlaišanu ietekmējusi pašreizējā finanšu un ekonomikas krīze, un kas ļāva palielināt Savienības līdzfinansējuma īpatsvaru līdz 65 % no programmas izmaksām attiecībā uz pieteikumiem, kuri iesniegti pēc 2011. gada 31. decembra, un aicina Padomi nekavējoties atjaunot šo izņēmuma režīmu;

16.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

17.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

18.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
(2) OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.
(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).


PIELIKUMS.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību 28. punktu (Spānijas pieteikums EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana footwear)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam 2012/354/ES.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika