Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2089(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0189/2012

Ingivna texter :

A7-0189/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/06/2012 - 6.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0231

Antagna texter
PDF 215kWORD 47k
Tisdagen den 12 juni 2012 - Strasbourg
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter - ansökan EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - skor från Spanien
P7_TA(2012)0231A7-0189/2012
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 12 juni 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana skor från Spanien) (COM(2012)0204 – C7-0112/2012 – 2012/2089(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0204 – C7-0112/2012),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(1) (IIA av den 17 maj 2006), särskilt punkt 28,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter(2),

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7-0189/2012), och av följande skäl:

A.  Europeiska unionen har inrättat lagstiftningsinstrument och budgetinstrument för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av de genomgripande strukturförändringar som skett inom världshandeln och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Tillämpningsområdet för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (”fonden”) har utvidgats, och från och med den 1 maj 2009 är det möjligt att ansöka om stöd för åtgärder som riktas till arbetstagare som har blivit uppsagda som en direkt följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

C.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till IIA av den 17 maj 2006 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av fonden.

D.  Spanien har ansökt om ekonomiskt stöd från fonden till följd av 876 uppsägningar, som samtliga berörs av stödåtgärder, vid 146 företag som är verksamma inom huvudgrupp 15 (Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m.)(3) enligt Nace rev. 2, i Nuts II-regionen Valencia (ES52) i Spanien.

E.  Ansökan uppfyller kriterierna för stöd enligt förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt om att villkoren för ekonomiskt stöd enligt artikel 2 b i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är uppfyllda och att Spanien därför är berättigat till ekonomiskt stöd enligt denna förordning.

2.  Europaparlamentet noterar att de spanska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 28 december 2011 och att kommissionen gjorde bedömningen av denna ansökan tillgänglig den 4 maj 2012. Parlamentet gläds åt att den berörda medlemsstaten genomförde utvärderingen och lämnade in kompletterande information på ett snabbt och korrekt sätt.

3.  Europaparlamentet konstaterar att skoindustrin stod för 26 procent av den totala sysselsättningen i regionen Valencia och därmed lämnade ett viktigt bidrag till den lokala ekonomin, som domineras av små och medelstora företag i traditionella sektorer som textil, skor och keramik.

4.  I regionen Valencia har ett stort antal personer tidigare sagts upp vid fyra tillfällen, och Europaparlamentet ser positivt på att regionen då beslutade att använda stöd från fonden för att hantera dessa massuppsägningar. Det rör sig om ansökningarna EGF/2009/014 ES/Valencia – Keramikindustrin, EGF/2010/005 ES/Valencia – Marmor, EGF/2010/009 ES/Valencia – Textilsektorn samt EGF/2011/006 ES/Valencia – Byggsektorn. Det är glädjande att regionen bygger vidare på erfarenheterna av fonden och snabbt mobiliserar stöd till arbetstagare i flera olika sektorer.

5.  Europaparlamentet ser positivt på att de spanska myndigheterna, i syfte att snabbt ge arbetstagarna stöd, beslutat att inleda åtgärderna före det slutliga beslutet om beviljande av stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet.

6.  Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra de uppsagda arbetstagarnas anställbarhet med hjälp av anpassad yrkesutbildning och ett erkännande av de färdigheter och den kompetens som förvärvats under hela yrkeslivet. Parlamentet förväntar sig att den utbildning som erbjuds i det samordnade paketet ska anpassas till de uppsagda arbetstagarnas nivå och behov.

7.  Europaparlamentet konstaterar att yrkesutbildningsåtgärderna är inriktade på arbetstillfällen med högt mervärde i skoindustrin, vilka enligt de spanska myndigheterna sannolikt inte kommer att flyttas ut, liksom på arbetstillfällen i sektorer som erbjuder utsikter till tillväxt på kort eller medellång sikt.

8.  Europaparlamentet välkomnar de samråd som hållits med arbetsmarknadens parter om innehållet i det samordnade paketet, rolltilldelningen och fördelningen och planeringen av uppgifter.

9.  Europaparlamentet påpekar att lärdomar bör dras av förberedelserna och genomförandet i samband med denna och andra ansökningar som rör massuppsägningar i ett stort antal små och medelstora företag i en sektor, i synnerhet när det gäller rätten till stöd från fonden för egenföretagare och ägare till små och medelstora företag i den framtida förordningen samt regionernas och medlemsstaternas arrangemang för att snabbt kunna lämna in sektorsansökningar som omfattar ett stort antal företag.

10.  Europaparlamentet uppmanar de berörda institutionerna att vidta de åtgärder som krävs för att förbättra förfaranden och budgethantering så att fonden snabbare ska kunna tas i anspråk. Parlamentet uppskattar det förbättrade förfarande som kommissionen infört efter en begäran från parlamentet om att påskynda frigörandet av bidrag, i syfte att för budgetmyndigheten lägga fram kommissionens bedömning av tillåtligheten i en ansökan om medel från fonden tillsammans med förslaget om ianspråktagande av fonden. Parlamentet hoppas att ytterligare förbättringar ska integreras i den nya förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och att ökad effektvitet, öppenhet och tydlighet därmed ska uppnås inom fonden.

11.  Europaparlamentet erinrar om institutionernas åtagande att garantera ett smidigt och snabbt förfarande för antagandet av beslut om ianspråktagande av fonden, i syfte att tillhandahålla ett tidsbegränsat och individuellt stöd av engångskaraktär för att hjälpa arbetstagare som har sagts upp till följd av globaliseringen och den finansiella och ekonomiska krisen. Parlamentet understryker att fonden kan spela en viktig roll för att återintegrera uppsagda arbetstagare på arbetsmarknaden.

12.  Europaparlamentet betonar att det i enlighet med artikel 6 i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter bör säkerställas att fonden stöder återinträdet på arbetsmarknaden av enskilda arbetstagare som blivit uppsagda. Parlamentet betonar vidare att fonden endast får medfinansiera aktiva arbetsmarknadsåtgärder som leder till långsiktig sysselsättning. Parlamentet påminner om att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer. Parlamentet beklagar djupt att fonden skulle kunna ge företagen incitament att ersätta fast anställda med en mer flexibel arbetsstyrka på korttidskontrakt.

13.  Europaparlamentet noterar att den information som presenterats om det samordnade paketet med individanpassade tjänster som ska finansieras via fonden innehåller uppgifter om hur dessa tjänster kompletterar de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna. Parlamentet upprepar sin begäran till kommissionen om att presentera en jämförande analys av dessa uppgifter i sina årsrapporter för att säkerställa fullständig respekt för det befintliga regelverket och förhindra all överlappning mellan unionsfinansierade tjänster.

14.  Europaparlamentet välkomnar att budgeten för 2012, efter upprepade begäranden från parlamentet, innehåller betalningsbemyndiganden på 50 000 000 euro för budgetpost 04 05 01 som avser fonden. Parlamentet påminner om att fonden skapades som ett separat särskilt instrument med egna mål och tidsfrister och därför förtjänar ett eget anslag, vilket innebär att man undviker överföringar från andra budgetposter, vilket inträffade tidigare, som skulle kunna inverka negativt på uppfyllandet av fondens mål.

15.  Europaparlamentet beklagar rådets beslut att blockera förlängningen av ”krisundantaget”, som möjliggör tillhandahållande av ekonomiskt stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda till följd av den nuvarande finansiella och ekonomiska krisen utöver de arbetstagare som har blivit uppsagda på grund av strukturförändringar inom världshandeln, och som möjliggör en ökning av unionens andel av samfinansieringen till 65 procent av kostnaderna för programmen för ansökningar som lämnats in efter tidsfristen den 31 december 2011. Parlamentet uppmanar rådet att omedelbart återinföra denna åtgärd.

16.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

18.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.
(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana skor från Spanien)

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut 2012/354/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy