Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2057(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0181/2012

Внесени текстове :

A7-0181/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/06/2012 - 6.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0232

Приети текстове
PDF 276kWORD 39k
Вторник, 12 юни 2012 г. - Страсбург
Проект на коригиращ бюджет № 2/2012: Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ във връзка с наводненията в Италия (Лигурия и Тоскана) през 2011 г.
P7_TA(2012)0232A7-0181/2012

Резолюция на Европейския парламент от 12 юни 2012 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 2/2012 на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел III – Комисия (09916/2012 – C7-0123/2012 – 2012/2057(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално член 314 от него, и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия и по-специално член 106а от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(1), и по-специално членове 37 и 38 от него,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, приет окончателно на 1 декември 2011 г.(2) ,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(3),

–  като взе предвид проекта на коригиращ бюджет № 2/2012 на Европейския съюз за финансовата 2012 година, представен от Комисията на 16 март 2012 г. (COM(2012)0125),

–  като взе предвид позицията относно проекта на коригиращ бюджет № 2/2012, приета от Съвета на 15 май 2012 г. (09916/2012 – C7-0123/2012),

–  като взе предвид членове 75б и 75д от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7-0181/2012),

A.  като има предвид, че проектът на коригиращ бюджет № 2/2012 включва мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС в размер на 18 061 682 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания с цел смекчаване на последиците от наводненията в Италия (Лигурия и Тоскана) през октомври 2011 г.,

Б.  като има предвид, че целта на проекта на коригиращ бюджет № 2/2012 е официално внасяне на тази бюджетна корекция в бюджета за 2012 г.,

В.  като има предвид, че проектът на коригиращ бюджет № 2/2012 във вида, в който е представен от Комисията, предложи увеличение на нивото на бюджетните кредити за плащания при липсата на източник на евентуално преразпределение на необходимите бюджетни кредити за плащания на този ранен етап през годината,

Г.  като има предвид, че Съветът измени предложението на Комисията, след като тя определи възможните източници за преразпределение на необходимата сума, както е посочено в нейното искане за трансфер DEC 9/2012,

1.  Отбелязва проекта на коригиращ бюджет № 2/2012 във вида, в който е представен от Комисията, и позицията на Съвета в тази връзка;

2.  Счита, че бързото отпускане на финансова помощ чрез фонд „Солидарност“ на ЕС за засегнатите от природни бедствия е от голямо значение, и поради тази причина изразява дълбоко съжаление във връзка с конкретния случай, който се разглежда от проекта на коригиращ бюджет № 2/2012, че другото направление на бюджетния орган е чакало осем седмици преди да заеме позиция, придържайки се към своето тълкувание на Протокол № 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (краен срок за информиране на националните парламенти);

3.  Призовава всички заинтересовани страни в държавите членки, както на местно, така и на регионално равнище, и националните органи да подобрят оценката на потребностите и координацията за евентуалните бъдещи заявления за мобилизиране на фонд „Солидарност“ на ЕС, за да се ускори във възможно най-голяма степен това мобилизиране;

4.  Одобрява позицията на Съвета относно проекта на коригиращ бюджет № 2/2012;

5.  Възлага на своя председател да обяви коригиращ бюджет № 2/2012 за окончателно приет и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

6.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и националните парламенти.

(1) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр.1
(2) ОВ L 56, 29.2.2012 г.
(3) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр.1

Правна информация - Политика за поверителност