Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2057(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0181/2012

Esitatud tekstid :

A7-0181/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/06/2012 - 6.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0232

Vastuvõetud tekstid
PDF 196kWORD 34k
Teisipäev, 12. juuni 2012 - Strasbourg
Paranduseelarve projekt nr 2/2012: solidaarsusfondi kasutuselevõtmine seoses üleujutustega Itaalias (Liguurias ja Toscanas) 2011. aastal
P7_TA(2012)0232A7-0181/2012

Euroopa Parlamendi 12. juuni 2012. aasta resolutsioon, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2012. aasta paranduseelarve projekti nr 2/2012 kohta, III jagu – Komisjon (09916/2012 – C7-0123/2012 – 2012/2057(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 314, ning Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 106a,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(1), eriti selle artikleid 37 ja 38,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 1. detsembril 2011. aastal(2),

–  võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3),

–  võttes arvesse komisjoni 16. märtsil 2012. aastal esitatud paranduseelarve nr 2/2012 projekti (COM(2012)0125),

–  võttes arvesse nõukogu 15. mai 2012. aasta seisukohta paranduseelarve nr 2/2012 projekti kohta (09916/2012 – C7-0123/2012),

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 75b ja 75e,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7-0181/2012),

A.  arvestades, et paranduseelarve projekt nr 2/2012 on seotud Euroopa Liidu Solidaarsusfondi (ELSF) kasutuselevõtmisega summas 18 061 682 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena, et leevendada 2011. aasta oktoobri üleujutuste mõju Itaalias (Liguurias ja Toscanas);

B.  arvestades, et paranduseelarve projekti nr 2/2012 eesmärk on ametlikult korrigeerida 2012. aasta eelarvet;

C.  arvestades, et komisjoni esitatud paranduseelarve projektis nr 2/2012 tehakse ettepanek tõsta maksete assigneeringute taset, sest nii varajases staadiumis puuduvad selle aasta maksete assigneerinute võimalikuks ümberpaigutamiseks igasugused allikad;

D.  arvestades, et nõukogu muutis komisjoni ettepanekut pärast seda, kui viimane esitas oma ümberpaigutamise taotluses DEC 9/2012 võimalikud allikad nõutud summa ümberpaigutamiseks;

1.  võtab teadmiseks paranduseelarve projekti nr 2/2012, mille esitas komisjon, ja nõukogu seisukoha selle suhtes;

2.  peab väga oluliseks seda, et ELSFist antav rahaline abi makstaks looduskatastroofide tõttu kannatada saanud piirkondadele kiiresti, ning avaldab seetõttu paranduseelarve projektis nr 2/2012 käsitletava konkreetse juhtumiga seoses nördimust, et teine eelarvepädev institutsioon on viivitanud seisukoha võtmisega 8 nädalat, jäädes ELi toimimise lepingu protokolli nr 1 (riikide parlamentide teavitamine) omapoolse tõlgenduse juurde;

3.  kutsub liikmesriikide kõiki asjaomaseid osapooli – nii piirkondade, kohaliku tasandi kui riigi ametiasutusi – üles parandama vajaduste hindamist ning ELSFi kasutuselevõtmise potentsiaalsete taotluste koordineerimist edaspidi, et võimalikult palju kiirendada ELSFi kasutuselevõtmist;

4.  kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve nr 2/2012 projekti kohta heaks;

5.  teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 2/2012 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(2) ELT L 56, 29.2.2012.
(3) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika