Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2057(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0181/2012

Pateikti tekstai :

A7-0181/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/06/2012 - 6.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0232

Priimti tekstai
PDF 275kWORD 38k
Antradienis, 2012 m. birželio 12 d. - Strasbūras
Taisomojo biudžeto Nr. 2/2012 projektas. ES Solidarumo fondo asignavimai, susiję su 2011 m. potvyniais Italijoje (Ligūrija ir Toskana)
P7_TA(2012)0232A7-0181/2012

2012 m. birželio 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl 2012 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 2/2012 projekto, III skirsnis – Europos Komisija (09916/2012 – C7-0123/2012 – 2012/2057(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 314 straipsnį, ir į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(1), ypač į jo 37 ir 38 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2011 m. gruodžio 1 d.(2),

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(3),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2012 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 2/2012 projektą, kurį Komisija pateikė 2012 m. kovo 16 d. (COM(2012)0125),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 15 d. priimtą Tarybos poziciją dėl taisomojo biudžeto Nr. 2/2012 projekto (09916/2012 – C7-0123/2012),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 75b ir 75e straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7-0181/2012),

A.  kadangi taisomojo biudžeto Nr. 2/2012 projekte numatyta iš Europos Sąjungos solidarumo fondo mobilizuoti 18 061 682 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų siekiant sušvelninti 2011 m. spalio mėn. potvynio Italijoje (Ligūrijoje ir Toskanoje) pasekmes,

B.  kadangi pagal taisomojo biudžeto Nr. 2/2012 projektą siekiama oficialiai įtraukti šį biudžeto pakeitimą į 2012 m. biudžetą,

C.  kadangi Komisijos pristatytame taisomojo biudžeto Nr. 2/2012 projekte siūloma didinti mokėjimų asignavimų lygį, kadangi šiuo ankstyvu metų etapu nėra galimo reikiamų mokėjimų asignavimų perskirstymo šaltinio,

D.  kadangi Taryba iš dalies pakeitė Komisijos pasiūlymą, kai Komisija prašyme dėl asignavimų perkėlimo DEC 9/2012 nurodė galimus reikiamos sumos perskirstymo šaltinius,

1.  atkreipia dėmesį į Komisijos pateiktą taisomojo biudžeto Nr. 2/2012 projektą ir į Tarybos poziciją dėl jo;

2.  mano, kad labai svarbu greitai teikti finansinę pagalbą nuo stichinių nelaimių nukentėjusioms šalims panaudojant ESSF, todėl labai apgailestauja, kad konkrečiu taisomojo biudžeto Nr. 2/2012 projekte numatytu atveju kita biudžeto valdymo institucija prieš priimdama poziciją laukė 8 savaites, nenukrypdama nuo savo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 1 protokolo interpretacijos (nacionalinių parlamentų informavimo terminas);

3.  ragina visas suinteresuotas šalis valstybėse narėse, t. y. ir vietos, ir regionų lygmenimis, ir nacionalines institucijas geriau įvertinti poreikius ir ESSF galimo lėšų mobilizavimo koordinavimą ateityje siekiant kiek įmanoma labiau pagreitinti tą mobilizavimą;

4.  patvirtina Tarybos poziciją dėl taisomojo biudžeto Nr. 2/2012 projekto;

5.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad taisomasis biudžetas Nr. 2/2012 yra galutinai priimtas ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

6.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(2) OL L 56, 2012 2 29.
(3) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika