Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/2057(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0181/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0181/2012

Debates :

Balsojumi :

PV 12/06/2012 - 6.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0232

Pieņemtie teksti
PDF 276kWORD 38k
Otrdiena, 2012. gada 12. jūnijs - Strasbūra
Projekts budžeta grozījumam Nr. 2/2012: Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana saistībā ar plūdiem Itālijā (Ligūrijā un Toskānā) 2011. gadā
P7_TA(2012)0232A7-0181/2012

Eiropas Parlamenta 2012. gada 12. jūnija rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2012. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2/2012 projektu, III iedaļa – Komisija (09916/2012 – C7-0123/2012 – 2012/2057(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) un jo īpaši tā 314. pantu, un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(1), un it īpaši tās 37. un 38. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2012. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2011. gada 1. decembrī(2),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(3),

–  ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 2/2012 projektu, ko Komisija iesniedza 2012. gada 16. martā (COM(2012)0125),

–  ņemot vērā Padomes 2012. gada 15. maijā pieņemto nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 2/2012 projektu (09916/2012 – C7-0123/2012),

–  ņemot vērā Reglamenta 75.b un 75.e pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0181/2012),

A.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 2/2012 projekts attiecas uz ES Solidaritātes fonda (ESSF) izmantošanu EUR 18 061 682 apmērā saistību un maksājumu apropriācijās, lai mazinātu Itālijā (Ligūrijā un Toskānā) 2011. gada oktobrī notikušo plūdu sekas;

B.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 2/2012 projekta mērķis ir šīs budžeta korekcijas oficiāla iekļaušana 2012. gada budžetā;

C.  tā kā Komisijas iesniegtajā budžeta grozījuma Nr. 2/2012 projektā tiek ierosināts palielināt maksājumu apropriāciju apjomu gadījumā, ja šajā agrīnajā gada posmā nebūs pieejami nekādi avoti pieprasīto maksājumu apropriāciju iespējamai pārdalei;

D.  tā kā Padome grozīja Komisijas priekšlikumu pēc tam, kad Komisija bija identificējusi iespējamus apropriāciju pārdales avotus nolūkā rast prasīto summu, kā izklāstīts tās apropriāciju pārvietojuma pieprasījumā DEC 9/2012,

1.  pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 2/2012 projektu un Padomes nostāju attiecībā uz to;

2.  uzskata, ka ir ļoti svarīgi dabas katastrofu skartajiem reģioniem ātri piešķirt finansiālo palīdzību no ESSF un tādēļ budžeta grozījuma Nr. 2/2012 projekta gadījumā pauž dziļu nožēlu, ka otra budžeta lēmējiestāde nogaidīja 8 nedēļas, pirms pieņēma savu nostāju, ievērojot LESD 1. protokolu (attiecībā uz termiņu dalībvalstu parlamentu informēšanai);

3.  aicina visas dalībvalstu iesaistītās personas ‐ gan vietējā un reģionālā līmenī, gan valsts iestādes ‐ uzlabot vajadzību novērtēšanu un iespējamo pieteikumu ESSF līdzekļu saņemšanai koordinēšanu, lai pēc iespējas paātrinātu ESSF līdzekļu izmantošanu;

4.  apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 2/2012 projektu;

5.  uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 2/2012 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

6.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(2) OV L 56, 29.2.2012.
(3) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika