Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2057(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0181/2012

Texte depuse :

A7-0181/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/06/2012 - 6.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0232

Texte adoptate
PDF 198kWORD 42k
Marţi, 12 iunie 2012 - Strasbourg
Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2012: mobilizarea Fondului de solidaritate al UE ca urmare a inundațiilor din Italia (Liguria și Toscana) din 2011
P7_TA(2012)0232A7-0181/2012

Rezoluţia Parlamentului European din 12 iunie 2012 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2012 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012, secțiunea III – Comisia (09916/2012 – C7-0123/2012 – 2012/2057(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 314, precum și Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(1), în special articolele 37 și 38,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012, adoptat definitiv la 1 decembrie 2011(2),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(3),

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 2/2012 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012, prezentat de Comisie la 16 martie 2012 (COM(2012)0125),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2012 adoptată de Consiliu la 15 mai 2012 (09916/2012 – C7-0123/2012);

–  având în vedere articolele 75b și 75e din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0181/2012),

A.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 2/2012 se referă la mobilizarea unei sume de 18 061 682 EUR în credite de angajament și de plată din Fondul de solidaritate al UE (FSUE) pentru a contracara efectele inundațiilor care au afectat Italia (Liguria și Toscana) în octombrie 2011;

B.  întrucât scopul proiectului de buget rectificativ nr. 2/2012 este de a înscrie oficial această ajustare în bugetul 2012;

C.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 2/2012 prezentat de Comisie a propus o majorare a nivelului creditelor de plată, în lipsa vreunei surse pentru posibila redistribuire a creditelor de plată solicitate în această fază inițială a exercițiului;

D.  întrucât Consiliul a modificat propunerea Comisiei în urma identificării de către aceasta din urmă a unor posibile surse de redistribuire pentru suma solicitată, prezentate în cererea sa de transfer DEC 9/2012,

1.  ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 2/2012 prezentat de Comisie și de poziția Consiliului privind proiectul respectiv;

2.  consideră foarte importantă acordarea rapidă de ajutor financiar prin intermediul FSUE pentru cei afectați de dezastre naturale și, prin urmare, regretă profund, în cazul specific abordat de proiectul de buget rectificativ nr. 2/2012, că cealaltă componentă a autorității bugetare a așteptat 8 săptămâni înainte de a adopta o poziție, insistând asupra interpretării sale a Protocolului nr. 1 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (termenul-limită pentru informarea parlamentelor naționale);

3.  solicită tuturor părților implicate din statele membre, atât de la nivel local, cât și regional, dar și autorităților naționale, să evalueze mai bine nevoile și să îmbunătățească coordonarea pentru eventualele viitoare cereri pentru mobilizarea FSUE, pentru a accelera, pe cât posibil, respectiva mobilizare;

4.  aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2012;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 2/2012 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale.

(1) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(2) JO L 56, 29.2.2012.
(3) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate