Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2057(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0181/2012

Ingivna texter :

A7-0181/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/06/2012 - 6.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0232

Antagna texter
PDF 198kWORD 34k
Tisdagen den 12 juni 2012 - Strasbourg
Förslag till ändringsbudget nr 2/2012: Solidaritetsfonden till följd av översvämningarna i Italien (Ligurien och Toskana) under 2011
P7_TA(2012)0232A7-0181/2012

Europaparlamentets resolution av den 12 juni 2012 om rådets ståndpunkt avseende förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2012 för budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen (09916/2012 – C7-0123/2012 – 2012/2057(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314 och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(1), särskilt artiklarna 37 och 38,

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, slutgiltigt antagen den 1 december 2011(2),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(3),

–  med beaktande av det förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2012 för budgetåret 2012, som kommissionen lade fram den 16 mars 2012 (COM(2012)0125),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 2/2012 som rådet antog den 15 maj 2012 (09916/2012 – C7-0123/2012),

–  med beaktande av artikel 75b och 75e i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7-0181/2012), och av följande skäl:

A.  Förslaget till ändringsbudget nr 2/2012 avser utnyttjandet av Europeiska unionens solidaritetsfond (EUSF) till ett belopp av 18 061 682 miljoner EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden för att mildra följderna av översvämningarna i Italien (Ligurien och Toscana) i oktober 2011.

B.  Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 2/2012 är att formellt föra in denna budgetjustering i budgeten för 2012.

C.  I förslaget till ändringsbudget nr 2/2012, som lagts fram av kommissionen, föreslås en ökning av betalningsbemyndiganden, eftersom det så här tidigt på året inte finns någon möjlig källa till omfördelning av de betalningsbemyndiganden som krävs.

D.  Rådet ändrade kommissionens förslag efter att kommissionen identifierat möjliga källor till omfördelning av de belopp som krävs, vilket framgår i dess begäran om överföring DEC 9/2012,

1.  Europaparlamentet noterar förslaget till ändringsbudget nr 2/2012, som lagts fram av kommissionen, och rådets ståndpunkt.

2.  Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt med snabbt ekonomiskt stöd genom EUSF för dem som drabbas av naturkatastrofer och beklagar därför djupt, när det gäller det specifika fall som tas upp i förslaget till ändringsbudget nr 2/2012, att budgetmyndighetens andra gren väntade i åtta veckor innan den antog sin ståndpunkt och att den hållit fast vid sin tolkning av protokoll 1 till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (tidsfrist för uppgifter till nationella parlament).

3.  Europaparlamentet uppmanar de involverade parterna i medlemsstaterna, både på lokal och regional nivå, och nationella myndigheter att förbättra behovsbedömningen och samordningen i samband med framtida potentiella ansökningar om EUSF i syfte att så mycket som möjligt påskynda utnyttjandet.

4.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt avseende förslaget till ändringsbudget nr 2/2012.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 2/2012 slutgiltigt antagen och att se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till de nationella parlamenten.

(1) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 56, 29.2.2012.
(3) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy