Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2058(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0187/2012

Внесени текстове :

A7-0187/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/06/2012 - 6.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0234

Приети текстове
PDF 314kWORD 51k
Вторник, 12 юни 2012 г. - Страсбург
Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: EGF/2012/000 TA 2012 − техническа помощ по инициатива на Комисията
P7_TA(2012)0234A7-0187/2012
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 12 юни 2012 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (EGF/2012/000 TA 2012 – техническа помощ по инициатива на Комисията) (COM(2012)0160 – C7-0091/2012 – 2012/2058(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2012)0160 – C7-0091/2012),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1) (МИС от 17 май 2006 г.), и по-специално точка 28 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(2),

–   като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 28 от МИС от 17 май 2006 г.,

–  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7-0187/2012),

А.  като има предвид, че Европейският съюз създаде подходящи законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от значими структурни изменения в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им професионално интегриране на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че по отношение на фонда Комисията прилага общите правила, установени с Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 година относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3) и правилата за прилагане, приложими към тази форма на изпълнение на бюджета,

В.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 17 май 2006 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от ЕФПГ,

Г.  като има предвид, че съгласно член 8, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ 0,35 % от максималния годишен размер на средствата на ЕФПГ могат да бъдат използвани всяка година за техническа помощ по инициатива на Комисията за финансиране на дейности като мониторинг, информация, административна и техническа подкрепа, както и одит, контрол и оценка, необходими за прилагането на този регламент, в това число предоставяне на информация и насоки за държавите членки относно използването, мониторинга и оценката на ЕФПГ и предоставянето на информация за използването на ЕФПГ на европейските и националните социални партньори (член 8, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ),

Д.  като има предвид, че съгласно член 9, параграф 2 „Информация и публичност“ от Регламента за ЕФПГ Комисията е длъжна да създаде интернет страница, достъпна на всички езици на Съюза, за да предоставя и разпространява информация за заявленията, изтъквайки ролята на бюджетния орган,

Е.  като има предвид, че въз основа на горепосочените членове, Комисията поиска мобилизиране на ЕФПГ за извършване на мониторинг на постъпилите заявления и за тези, по които е извършено плащане, както и за предложените и предприети мерки, за разширяване на уебсайта, за издаването на публикации и аудио-визуални пособия, за създаване на основа от знания, за предоставяне на административна и техническа подкрепа на държавите членки и в подготовка на окончателната оценка на ЕФПГ,

Ж.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, определени в Регламента за ЕФПГ;

1.  Изразява съгласие с мерките, предложени от Комисията, които трябва да бъдат финансирани като техническа помощ в съответствие с член 8, параграфи 1 и 4, както и с член 9, параграф 2 от Регламента за ЕФПГ;

2.  Отбелязва, че Комисията ще започне да подготвя окончателната оценка на ЕФПГ; изразява съжаление обаче, че резултатите ще бъдат получени твърде късно, за да бъдат използвани в обсъждането на новия регламент за ЕФПГ за периода 2014–2020 г., особено по отношение на ефективността на използването на критерия за дерогация във връзка с кризата, тъй като съответните мерки по ЕФПГ не са анализирани в доклада за средносрочната оценка на ЕФПГ;

3.  Счита, че по отношение на административната и техническата подкрепа, искана от Комисията, могат да се реализират други спестявания;

4.  Отправя запитване до Комисията във връзка с въздействието и ефикасността на информационните инструменти, финансирани от техническа помощ през предишни години; изисква надеждни данни относно използването на тези инструменти;

5.  Отбелязва, че Комисията ще продължи да работи по стандартизираните процедури за опростяване на заявленията, по-бързото им обработване и по-добро докладване; изисква от Комисията да представи постигнатия напредък след използването на техническата помощ през 2011 г.; припомня, че е необходимо да се съкратят процедурите за подаване на заявления;

6.  Припомня значението на работата в мрежа и обмена на информация относно ЕФПГ; затова подкрепя финансирането на експертната група на лицата за контакт за ЕФПГ; освен това подчертава колко е важно да се осъществява връзка между всички, които участват в подаването на заявления по ЕФПГ, в т. ч. социалните партньори, за да се осъществява колкото е възможно повече взаимодействие;

7.  Насърчава държавите членки да се възползват от обмена на най-добри практики и да се поучат особено от онези държави членки, които вече са създали национални информационни мрежи за ЕФПГ, включващи социалните партньори и заинтересованите страни на местно равнище, за да разполагат с добра структура за подпомагане веднага след настъпването на масови съкращения;

8.  Отправя искане към заинтересованите институции да положат необходимите усилия за подобряване на процедурните и бюджетните разпоредби с цел ускоряване на мобилизирането на средства от ЕФПГ; в този смисъл оценява подобрената процедура, установена от Комисията вследствие на искането на Парламента за ускоряване на отпускането на безвъзмездни средства, насочена към предоставянето на бюджетния орган на оценката на Комисията относно допустимостта на заявленията за ЕФПГ, наред с предложението за мобилизиране на средства от фонда; изразява надежда, че ще бъдат направени допълнителни подобрения на процедурата в рамките на предстоящия преглед на ЕФПГ и ще бъде постигната по-голяма ефикасност, прозрачност и видимост на ЕФПГ;

9.  Приветства факта, че вследствие на многократно отправяните искания на Парламента в бюджета за 2012 г. са включени бюджетни кредити за плащания в размер на 50 000 000 EUR в бюджетния ред за ЕФПГ 04 05 01; припомня, че ЕФПГ е създаден като отделен, специфичен инструмент със свои собствени цели и срокове и че следователно той заслужава целево разпределение на средства, чрез което да се избегнат трансфери от други бюджетни редове, както се случваше в миналото, което може да възпрепятства постигането на целите на политиката на ЕФПГ;

10.  Изразява съжаление относно решението на Съвета да блокира удължаването на срока на действие на „дерогацията във връзка с кризата“, която позволява предоставянето на финансова помощ на работниците, съкратени в резултат на настоящата финансова и икономическа криза в допълнение на помощта за работниците, загубили работните си места поради промените в моделите на световната търговия, и която позволява увеличаване на дела на съфинансиране от Съюза на 65 % от стойността на програмите, за заявленията, подадени след крайния срок, 31 декември 2011 г., и призовава Съвета незабавно да въведе отново горепосочената мярка;

11.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

12.  Възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

13.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 406, 30.12.2006, стр. 1.
(3) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (EGF/2012/000 TA 2012 ‐ техническа помощ по инициатива на Комисията)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение 2012/408/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност