Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2058(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0187/2012

Esitatud tekstid :

A7-0187/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/06/2012 - 6.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0234

Vastuvõetud tekstid
PDF 206kWORD 42k
Teisipäev, 12. juuni 2012 - Strasbourg
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: EGF/2012/000 TA 2012 -tehniline abi komisjoni algatusel
P7_TA(2012)0234A7-0187/2012
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 12. juuni 2012. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta 17. mail 2006 sõlmitud institutsioonidevahelise kokkuleppe (EGF/2012/000 TA 2012 – Tehniline abi komisjoni algatusel) punktile 28 (COM(2012)0160 – C7-0091/2012 – 2012/2058(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2012)0160 – C7-0091/2012),

–  võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(1), eriti selle punkti 28,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta(2) (edaspidi „fondi määrus”),

–  võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 28 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7-0187/2012),

A.  arvestades, et Euroopa Liit on maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste tagajärjel kannatavate töötajate täiendavaks toetamiseks ja tööturule tagasipöördumise hõlbustamiseks loonud vajalikud õigusnormid ja eelarvevahendid;

B.  arvestades, et komisjon rakendab Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) vastavalt üldeeskirjadele, mis on kehtestatud nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrusega (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(3) ning selle rakenduseeskirjadele, mida kohaldatakse eelarve täitmise suhtes;

C.  arvestades, et vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008 toimunud lepituskohtumisel, peaks koondatud töötajatele antav Euroopa Liidu finantsabi olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt, ning fondi kasutuselevõtmise üle otsustamisel tuleb nõuetekohaselt arvesse võtta 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

D.  arvestades, et fondi loomise määruse artikli 8 lõike 1 kohaselt võib komisjoni algatusel kasutada konkreetsel aastal fondi vahenditest maksimaalselt 0,35% tehnilise abi, st fondi määruse rakendamiseks vajalike järelevalve-, haldus- ja tehnilise toe, auditi, kontrolli- ja hindamismeetmete rahastamiseks, sh liikmesriikidele teabe ja suuniste andmiseks fondi kasutamise, järelevalve ja hindamise kohta ning teabe andmiseks Euroopa ja liikmesriikide sotsiaalpartneritele fondi kasutamise kohta (fondi määruse artikli 8 lõige 4);

E.  arvestades, et fondi määruse artikli 9 („Teave ja avalikustamine”) lõike 2 kohaselt peab komisjon looma veebilehe, mis on kättesaadav kõikides liidu keeltes ja millel antakse ning levitatakse teavet taotluste kohta, rõhutades eelarvepädevate institutsioonide rolli;

F.  arvestades, et komisjon soovis nende artiklite alusel, et talle eraldataks fondist raha esitatud taotluste ja väljamakstud summade ning kavandatud ja võetud meetmete seireks, veebisaidile teabe lisamiseks, väljaannete avaldamiseks ja audiovisuaalvahendite loomiseks, teadmistebaasi loomiseks, liikmesriikidele tehnilise ja haldusabi andmiseks ning fondi lõpliku hindamise ettevalmistamiseks;

G.  arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele;

1.  nõustub komisjoni esildatud meetmetega, mida rahastatakse tehnilise abina vastavalt fondi määruse artikli 8 lõigetele 1 ja 4 ning artikli 9 lõikele 2;

2.  märgib, et komisjon hakkab ette valmistama fondi lõplikku hindamist; peab siiski kahetsusväärseks, et tulemused saabuvad liiga hilja, et neid saaks kasutada fondi tegevust aastatel 2014–2020 reguleeriva uue määruse üle peetavas arutelus, eriti mis puudutab kriisiga seotud erandi kasutamise tõhusust, sest asjaomaseid juhtumeid ei analüüsitud fondi vahehindamise aruandes;

3.  on veendunud, et komisjoni taotletud tehnilise ja haldusabi puhul on võimalik veel kokku hoida;

4.  pärib komisjonilt aru varasematel aastatel tehnilise abi raames rahastatud teavitusvahendite mõju ja tõhususe kohta; nõuab usaldusväärseid andmeid nende vahendite kasutamise kohta;

5.  võtab teadmiseks, et komisjon jätkab tööd standardkorra kehtestamiseks, et lihtsustada avaldusi, kiirendada nende läbivaatamist ja muuta hõlpsamaks aruannete koostamine; palub komisjonil näidata, milliseid edusamme on tehtud pärast tehnilise abi kasutamist 2011. aastal; tuletab meelde vajadust lühendada avalduste menetlemist;

6.  rõhutab, kui oluline on fondiga seotud kontaktide loomine ja teabevahetus; toetab seetõttu fondi kontaktisikute eksperdirühma rahastamist; rõhutab lisaks, kui oluline on pidada sidet nendega, kes on seotud fondi kasutamisega, sealhulgas tööturu osapooled, et tekitada võimalikult palju koostoimet;

7.  soovitab liikmesriikidel ära kasutada ka heade tavade vahetamise võimalusi ning õppida eelkõige nendelt liikmesriikidelt, kes on riigisiseselt juba evitanud fondi teabevõrgustikud, millesse on kaasatud kohaliku tasandi tööturu osapooled ja sidusrühmad, et võimalike massiliste koondamiste puhuks oleks korralik abistamisstruktuur juba paigas;

8.  palub asjaomastel institutsioonidel teha fondi kasutuselevõtmise kiirendamiseks pingutusi menetlus- ja eelarvekorra parandamiseks; tunneb sellega seoses heameelt, et tulenevalt parlamendi nõudmisest toetuste eraldamist kiirendada kehtestas komisjon parandatud menetluse, mille kohaselt esitab komisjon eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtmise taotluse abikõlblikkuse hinnangu ning fondi kasutuselevõtmise ettepaneku; loodab, et fondi eelseisva läbivaatamise käigus tehakse menetlusse veelgi rohkem parandusi ning et fond muutub tõhusamaks, läbipaistvamaks ja nähtavamaks;

9.  tunneb heameelt selle üle, et vastavalt parlamendi korduvatele nõudmistele on 2012. aasta eelarves fondi eelarvereale 04 05 01 kantud 50 000 000 euro suuruses summas maksete assigneeringud; tuletab meelde, et fond loodi eraldi erivahendina, millel on omaette eesmärgid ja tähtajad ning millele tuleks seetõttu eraldada omaette vahendid, et vältida assigneeringute ümberpaigutamist muudelt eelarveridadelt − nagu varem on juhtunud −, sest see võib raskendada fondi poliitiliste eesmärkide saavutamist;

10.  peab kahetsusväärseks, et nõukogu otsustas pärast 31. detsembri 2011. aastat esitatud taotluste jaoks blokeerida kriisi tõttu tehtud erandi, millega lubatakse lisaks nendele, kes on kaotanud oma töö maailmakaubanduse suurte struktuurimuutuste tagajärjel, anda rahalist abi praeguse finants- ja majanduskriisi tagajärjel töö kaotanud inimestele ning suurendada liidupoolset osa programmi kaasrahastamises 65%-ni; nõuab et nõukogu lubaks selle meetme viivitamata jälle kasutusele võtta;

11.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

12.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

13.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
(2) ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta 17. mail 2006 sõlmitud institutsioonidevahelise kokkuleppe (EGF/2012/000 TA 2012 - Tehniline abi komisjoni algatusel) punktile 28

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega 2012/408/EL).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika