Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2058(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0187/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0187/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/06/2012 - 6.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0234

Hyväksytyt tekstit
PDF 203kWORD 45k
Tiistai 12. kesäkuuta 2012 - Strasbourg
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: EGF/2012/000 TA 2012 – tekninen apu komission aloitteesta
P7_TA(2012)0234A7-0187/2012
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. kesäkuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2012/000 TA 2012 – tekninen apu komission aloitteesta) (COM(2012)0160 – C7-0091/2012 – 2012/2058(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0160 – C7-0091/2012),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1) ja erityisesti sen 28 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006(2) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen 28 kohdassa tarkoitetun kolmikantamenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7-0187/2012),

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni on ottanut käyttöön asianmukaiset lainsäädäntö- ja budjettivälineet voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten seurauksista, ja auttaakseen heitä integroitumaan uudelleen työmarkkinoille;

B.  ottaa huomioon, että komissio toteuttaa rahaston tukea Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetussa neuvoston asetuksessa (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3) vahvistettujen yleisten sääntöjen sekä tämäntyyppiseen talousarvion toteutukseen sovellettavien täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti;

C.  katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 17. toukokuuta 2006 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu EGR:n varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

D.  ottaa huomioon, että komission aloitteesta EGR:ää voidaan käyttää vuosittain tekniseen apuun EGR-asetuksen täytäntöönpanoon tarvittavan seurannan, tiedotuksen, hallinnollisen ja teknisen tuen, tilintarkastuksen sekä valvonnan ja arvioinnin rahoittamiseksi määrällä, joka on enintään 0,35 prosenttia kyseisenä vuonna käytettävissä olevista määrärahoista, kuten kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa säädetään, ja ottaa huomioon, että tämä tekninen apu sisältää jäsenvaltioille tarjottavan, EGR:n käyttöä, seurantaa ja arviointia koskevan tiedotuksen ja neuvonnan sekä EGR:n käyttöä koskevan tiedotuksen Euroopan ja kansallisen tason työmarkkinaosapuolille (EGR-asetuksen 8 artiklan 4 kohta);

E.  ottaa huomioon, että EGR-asetuksen tiedottamista ja julkisuutta koskevan 9 artiklan 2 kohdan mukaan komissiolla on velvollisuus luoda kaikilla unionin kielillä saatavilla oleva internetsivusto, jolla annetaan ja levitetään tietoa hakemuksista korostaen budjettivallan käyttäjän roolia;

F.  ottaa huomioon, että komissio pyysi kyseisten artiklojen perusteella EGR:n varojen käyttöönottoa, jotta voidaan seurata vastaanotettuja hakemuksia ja maksettuja tukia sekä ehdotettuja ja toteutettuja toimenpiteitä, laajentaa verkkosivustoa, tuottaa julkaisuja ja audiovisuaalisia välineitä, luoda tietopohjaa, tarjota jäsenvaltioille hallinollista ja teknistä apua ja valmistella EGR:n loppuarviointia;

G.  ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit;

1.  hyväksyy komission ehdotuksen toimien rahoittamisesta teknisen avun varoista EGR-asetuksen 8 artiklan 1 ja 4 kohdan ja 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

2.  panee merkille, että komissio käynnistää EGR:n loppuarvioinnin valmistelun; pitää kuitenkin valitettavana, että tulokset saadaan niin myöhään, ettei niitä ehditä sisällyttää uudesta EGR-asetuksesta kaudelle 2014–2020 käytävään keskusteluun, joka koskee erityisesti kriisiin liittyvän poikkeuksen käytön tehokkuutta, sillä asianomaisia EGR-tapauksia ei arvioitu EGR:n väliarviointikertomuksessa;

3.  uskoo, että komission pyytämän hallinnollisen ja teknisen tuen yhteydessä voitaisiin tehdä muita säästöjä;

4.  pyytää komissiolta tietoja teknisellä tuella aikaisempina vuosina rahoitettujen tiedottamiseen käytettyjen välineiden vaikutuksesta ja tehokkuudesta; pyytää luotettavaa aineistoa välineiden käytöstä;

5.  panee merkille, että komissio jatkaa toimintaansa sellaisten vakiomenettelyjen kehittämiseksi, joiden ansiosta hakemuksia voidaan yksinkertaistaa, niiden käsittelyä voidaan nopeuttaa ja raportteja on helpompi laatia eri tarkoituksiin; pyytää komissiota esittämään teknisen tuen käytöllä vuonna 2011 aikaansaadun edistyksen; palauttaa mieliin tarpeen lyhentää hakemusmenettelyjä;

6.  palauttaa mieliin verkottumisen ja EGR:ää koskevan tiedonvaihdon tärkeyden; kannattaa näin ollen EGR-yhteyshenkilöiden asiantuntijaryhmän rahoittamista; korostaa lisäksi, että on tärkeää toimia yhteistyössä kaikkien EGR-hakemusten parissa työskentelevien tahojen kanssa, työmarkkinaosapuolet mukaan luettuina, jotta saataisiin aikaan mahdollisimman paljon synergiaa;

7.  rohkaisee jäsenvaltioita hyödyntämään mahdollisuuksia vaihtaa parhaita toimintatapoja ja ottamaan oppia varsinkin niistä jäsenvaltioista, joilla on jo käytössään EGR:ää koskevat kansalliset tiedotusverkot, joihin osallistuu työmarkkinaosapuolia ja paikallisen tason sidosryhmiä, jotta joukkoirtisanomisten varalle saadaan asianmukainen tukirakenne;

8.  pyytää asianomaisia toimielimiä ryhtymään tarvittaviin toimiin menettelyjen ja budjettijärjestelyjen parantamiseksi, jotta EGR:n varojen käyttöönottoa voidaan nopeuttaa; arvostaa tässä yhteydessä sitä, että sen jälkeen kun parlamentti pyysi nopeuttamaan varojen käyttöönottoa, komissio on ottanut käyttöön parannetun menettelyn, jonka tavoitteena on esittää budjettivallan käyttäjälle komission arvio EGR-hakemuksen tukikelpoisuudesta yhdessä rahaston varojen käyttöönottoa koskevan ehdotuksen kanssa; toivoo, että menettelyä parannetaan edelleen EGR:n tulevien tarkastelujen yhteydessä ja että rahaston tehokkuutta, avoimuutta ja näkyvyyttä kyetään parantamaan;

9.  panee tyytyväisenä merkille, että parlamentin toistuvien pyyntöjen jälkeen vuoden 2012 talousarviossa EGR:n budjettikohdassa 04 05 01 on maksumäärärahoja 50 000 000 euroa; palauttaa mieliin, että EGR luotiin erilliseksi erityisvälineeksi, jolla on omat tavoitteet ja määräajat, ja että se näin ollen ansaitsee omia määrärahoja, ettei niitä tarvitse siirtää entiseen tapaan muista budjettikohdista, koska siitä saattaisi koitua haittaa EGR:n tavoitteiden saavuttamiselle;

10.  pitää valitettavana neuvoston päätöstä lopettaa kriisiin liittyvä poikkeus, joka mahdollistaa rahoitustuen tarjoamisen myös nykyisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten vuoksi työttömäksi jääneiden lisäksi ja unionin yhteisrahoitusosuuden nostamisen 65 prosenttiin ohjelman kustannuksista määräaikaan 31. joulukuuta 2011 mennessä toimitettujen hakemusten osalta, ja kehottaa neuvostoa ottamaan tämän mahdollisuuden viipymättä uudelleen käyttöön;

11.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

12.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (EGF/2012/000 TA 2012 – tekninen apu komission aloitteesta)

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä 2012/408/EU.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö